دانلود کامل بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان

Published on Author adminLeave a comment

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(MA)
گرایش مدیریت بازاریا بی
عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،
در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان
دسته بندی آزمون ارشد
بازدید ها 14
فرمت فایل docx
حجم فایل 732 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان

فروشنده فایل

کد کاربری 1571

کاربر

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان

فهرست مطالب

عنوان

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

1-3. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-1. هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-2. اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4. سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1. سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2 . سوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

1-5. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….

1- 6. قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-1. قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2 . قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-7 . چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..

1-8 . تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………

1-9 . مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-10. متدولوژی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم :ادبیات تحقیق

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد بانکداری الکترونیک

2-1-1. ویژگی های بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………….

2-1-1-1. سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1-2.درستی(صحت)………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-1-3. تجربه ( مهارت) مشتری……………………………………………………………………………………………………….

2-1-2. انواع بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-1.بانکداری خانگی……………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-2.بانکداری از راه دور………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-3. بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-4. تلفن بانک……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-5. بانکداری از طریق تلویزیون بانکی…………………………………………………………………………………………

2-1-2-6. خودپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-3. تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان ……………………………………………………………………………………..

2-1-3-1. تاریخچه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………….

2-1-4. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………….

2-1-4-1. دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..

2-1-4-3. بررسی اثرات دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..

2-1-4-3-1. سطح کلان(دولت)……………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-3-2. سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)………………………………………………………………………..

2-1-5. سطوح بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………..

2-1-5-1. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده ( در سطح مشتری)………………………………………………………….

2-1-5-2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی……………………………………………………………………………………………..

2-1-6. ادوار بانکداری مدرن…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-6-1. دوره اول: اتوماسیون پشت باجه…………………………………………………………………………………………….

2-1-6-2. دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه ………………………………………………………………………………………….

2-1-6-3. دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب هایشان………………………………………………………………..

2-1-6-4. دوره چهارم یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با عملیات بانکی………………………..

2-1-7. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی……………………………………………………………………………

2-1-8. ضرورت های گسترش بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………

2-1-8-1. افزایش کارایی مبادلات………………………………………………………………………………………………………….

2-1-8-2. صرفه های مقیاس کوچک تر…………………………………………………………………………………………………

2-1-8-3. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار…………………………………………………………………

2-1-9. تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-9-1. مبادله الکترونیکی داده ها……………………………………………………………………………………………………….

2-1-9-2. مدل فرآیند تجاری در تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………….

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

2-2-1. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها……………………………………………………………………

2-2-2. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران……………………………………………………………………………

2-2-3. ادراک از مفید بودن و سهولت استفاده ………………………………………………………………………………………..

2-2-4. سهولت ( راحتی- آسایش)………………………………………………………………………………………………………….

2-2-4-1. تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………….

2-2-5. ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی…………………………………………………….

2-2-5-1. مشتری مداری و بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………..

2-2-5-2. رضایت مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-3. وفاداری مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-4. مزایای مشتریان وفادار…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6.کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-1. اهمیت کیفیت خدمت به مشتری ………………………………………………………………………………………….

2-2-6-2. مزایای ناشی از کیفیت……………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-3. سنجش کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-4. انتظار قبلی مشتری…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-5. کیفیت واقعی ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-6. کیفیت ادراک شده ………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-7. مدل و مقیاس کیفیت خدمت به مشتری………………………………………………………………………………………

2-2-7-1. اجزای مقیاس کیفیت بر اساس مدل سروکوال………………………………………………………………………..

2-2-7-2. مزایای بکار گیری سروکوآل………………………………………………………………………………………………….

2-2-7-3. انتقادهایی بر علیه سروکوال…………………………………………………………………………………………………..

2-2-8. مفهوم کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-9. عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………..

2-2-9-1. افزایش انتظارات مشتریان………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-2. فعالیت رقبا…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-9-3. عوامل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-9-4. ماهیت خدمت به مشتری………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-5. عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-10. مفهوم کیفیت خدمات الکترونیکی……………………………………………………………………………………………..

2-2-11.کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………..

2-2-12. بانکداری الکترونیکی و نقش آن در کیفیت خدمات……………………………………………………………………

2-2-13. امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-1. امنیت در بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………………..

2-2-13-2. مساله امنیت در بانکداری موبایل………………………………………………………………………………………….

2-2-13-3. امنیت سرور………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-13-4. امنیت رسانه انتقال……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-5. امنیت سمت کاربر……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-14. خود اثر بخشی استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………..

2-2-15. ریسک ادراکی………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-16. اعتماد مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-1. اهمیت اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-2. مشخصات اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3. عوامل موثر بر اعتماد…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3-1. متغیرهای فردی………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-3-2. متغیرهای مربوط به سازمان…………………………………………………………………………………………….

2-2-16-3-3. متغیرهای زیر ساختی……………………………………………………………………………………………………..

2-2-17. تصویر ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-17-1. عوامل موثر بر تصویر ذهنی………………………………………………………………………………………………..

2-2-18. اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-18-1.گستره اینترنت……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-2. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت………………………………………………………………………………………….

2-2-19. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1 . روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2. جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………

3-4. ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-5. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-6. پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..

3-8. روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….

3-9. روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-1. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………

4-2. آمار توصیفی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..

4-3. بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….

4-4. بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….

4-4-1. بررسی رابطه بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………

4-4-2. رابطه بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………

4-4-3. رابطه بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………..

4-4-4. رابطه بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………

4-5. تجزیه و تحلیل مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1. نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………

5-2. نتایج یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

5-3. مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه دیگر…………………………………………………………………………………..

5-4 . محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

5- 5. پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

5-6. پیشنهادهایی به مدیران……………………………………………………………………………………………………………………..

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان می پردازیم. تعداد 322 نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

متغیرهای امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، کیفیت ارتباط اینترنتی و مفید بودن به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک ، کیفیت ارتباطات اینترنتی ، امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت ادارکی ، مفید بودن ، ارائه اطلاعات.

جهت دیدن فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.
http://ofmasweblog.ofmas.ir/
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/
http://mefile.sellu.ir/
http://mefile.filenab.com/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *