دانلود کامل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد

Published on Author adminLeave a comment

پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد

پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد
دسته بندی عمران
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 2510 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 221

پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد

چکیده

آئین نامه های رایج ، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر زلزله ، ضعیف هستند در چنـد سـال اخیـر ، روش طراحی بر اساس عملکرد مورد توجه پژوهشگران و آئین نامه های جدیـد قـرار گرفتـه اسـت . هـدف از طراحی بر اساس ع ملکرد این است که بتوان سازه ای ساخت که عملکرد آن در برابـر زلزلـه هـای مـشخص قابل پیش بینی باشد.

در زمینه روش طراحی بر اساس عملکرد تاکنون تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ، امـا در ایـن تحقیـق سعی بر آن است که از دیدگاه روش طراحی بر اساس عملکرد ، ساختمانهای بتنی مت قارن مورد مطالعـه قـرار گیرد ، برای این منظور چهار ساختمان با طبقات مختلف با سیستم دیوار برشی در حالت متقارن مورد بررسـی قرار گرفته است . سازه های مورد نظر با حذف دیوار برشی در طبقات بالا مورد بررسی قرار می گیرند . در ابتدا سازه های مورد نظر بر اساس آئین نامه ه ای رایج ، استاندارد ٢٨٠٠ و آئین نامـه بـتن ایـران (آبـا ) تحلیـل و طراحی شده است .

مقدمه

محققـین بـر اسـاس مطالعـاتی کـه بـر روی اثـرات زمـین لـرزه هـای اخیـر همچـون زمـین لـرزه هـای Northridge آمریکا در سال ١٩٩۶ و زمین لرزه های دیگر انجام داده اند ، مشاهده کردنـد کـه سـازه هایی که با آئین نامه های متداول طراحی شده اند از لحاظ تامین امنیت و سلامت جانی عملکرد خوبی دارند ولی میزان خسارت وار د بر این سازه ها ( مخصوصا سازه هایی که از لحاظ کارآیی مهم است مثل بیمارستانها و مراکز درمانی و …) بسیار بالا بوده و از لحاظ اقتصادی تعمیر و مرمت آنها توجیهی ندارد [١۴] .

علت چنین رفتار سازه ها در برابر زلزله را می توان در روش آئین نامه های متداول جستجو کرد در طراحی با این آئین نامه ها دیده می شود که ساختمانها در برابر زلزله های جزئی خسارات چندان مهمی نمی بیننـد و در برابر زلزله های متوسط خسارتهای قابل جبران و در زمین لرزه های اصلی بدون فرو ریزش سیستم سـازه ای باقی می مانند . در واقع در این آئین نامه ها ح داقل معیارهـای لازم جهـت حفـظ امنیـت جـانی سـاک نین ساختمان در هنگام بروز زلزله درنظر گرفته شده است .

سطوح عملکرد اجزاء غیر سازه ای

سطح عملکرد اجزاء غیر سازه ای ساختمان شامل پنج سطح عملکرد به شرح زیر می باشد:

الف : سطح عملکرد A ـ خدمت رسانی بی وقفه .

ب : سطح عملکرد B ـ قابلیت استفاده بی وقفه .

پ : سطح عملکرد C ـ ایمنی جانی .

ت : سطح عملکرد D ـ ایمنی جانی محدود.

ث : سطح عملکرد E ـ لحاظ نشده .

سطح عملکرد A ـ خدمت رسانی بی وقفه

عملکرد خدمت رسانی بی وقفه به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود اجزای غیـر سـازه ای در اثر زلزله دچار خرابی بسیار جزئی شوند به گونه ای که خدمت رسانی ساختمان بطور پیوسته انجام شود.

سطح عملکرد B ـ قابلیت استفاده بی وقفه

سطح عملک رد قابلیت استفاده بی وقفه به سطح عملکردی اطلاق می شود که پیش بینی شود اجزاء غیـر سازه ای در اثر زلزله دچار خرابی جزئی شود ، طوریکه پس از زلزله راههـای دسترسـی و فـرار ماننـد درهـا ، راهروها ، پله ها ، آسانسورها ، و روشنائی آنها مختل نشود و استفاده از ساختمان بی وقفه میسر باشد.

سطح عملکرد C ـ ایمنی جانی .

سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می گردد که پیش بینی شود خرابـی اجـزاء غیـر سازه ای در اثر زلزله خطر جدی برای ساکنین بوجود نیاورد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. ١

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………٢

١-١- تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………….۵

١-٢- هدف این تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….٧

١-٣- روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………….٧

١-۴- ساختار پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………….٧

فصل دوم : ادبیات موضوع و کارهای انجام شده ………………………………………………………………….٩

٢-١- اثرات زمین بر سازه …………………………………………………………………………………………………………….١٠

٢-٢- اقدامات انجام گرفته ……………………………………………………………………………………………………………١٠

٢-٣- حرکات زمین و رفتار سازه ………………………………………………………………………………………………….١٢

٢-۴- روشهای تحلیل و محدوده کاربرد و ایرادهای وارد بر آنها…………………………………………………………١٣

٢-۴-١- روش استاتیکی خطی و موارد ایراد……………………………………………………………………………………١٣

٢-۴-٢- روش تحلیل شبه دینامیکی……………………………………………………………………………………………..١۵

٢-۴-٢-١- موارد ایراد به روش شبه دینامیکی………………………………………………………………………………١۶

٢-۴-٣- محدوده کاربرد روش استاتیکی غیرخطی………………………………………………………………………….١٧

٢-۴-۴- تحلیل دینامیکی غیرخطی و محدوده کاربرد……………………………………………………………………..١٨

٢-۵- رفتار اجزای سازه ………………………………………………………………………………………………………………..٢٠

٢-۶- مبانی طراحی براساس عملکرد……………………………………………………………………………………………..٢١

٢-۶-١- سطوح عملکرد ساختمان ………………………………………………………………………………………………..٢٢

٢-۶-٢- سطح عملکرد اجزای سازه ای………………………………………………………………………………………….٢٣

٢- ۶- ٢- ١ – سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه ……………………………………………………………………..٢٣

٢- ۶ – ٢- ٢ – سطح عملکرد خرابی محدود………………………………………………………………………………….٢٣

٢- ۶ – ٢- ٣ – سطح عملکرد ایمنی جانی …………………………………………………………………………………….٢٣

٢- ۶ – ٢- ۴ – سطح عملکرد ایمنی جانی محدود………………………………………………………………………….٢۴

٢- ۶ – ٢- ۵ – سطح عملکرد آستانه فرو ریزش …………………………………………………………………………….٢۴

٢-۶-٣- سطوح عملکرد اجزاء غیر سازه ای ……………………………………………………………………………………٢۴

٢-۶-٣-١- سطح عملکرد A ـ خدمت رسانی بی وقفه …………………………………………………………………..٢۴

٢-۶-٣-٢- سطح عملکرد B ـ قابلیت استفاده بی وقفه …………………………………………………………………..٢۵

٢-۶-٣-٣- سطح عملکرد C ـ ایمنی جانی………………………………………………………………………………… ٢۵

٢-۶-٣-۴- سطح عملکرد D ـ ایمنی جانی محدود……………………………………………………………………….25

٢-۶-٣-۵- سطح عملکرد E ـ لحاظ نشده …………………………………………………………………………………..٢۵

٢-۶-۴- سطوح عملکرد کل ساختمان ………………………………………………………………………………………….٢۵

٢-۶-۴-١- سطح عملکردساختمان خدمت رسانی بی وقفه (١- A) ………………………………………………..٢۵

٢-۶-۴-٢- سطح عملکردساختمان قابلیت استفاده بی وقفه (١- B)………………………………………………..26

٢-۶-۴-٣- سطح عملکردساختمان ایمنی جانی (٣- C) ………………………………………………………………..٢۶

٢-۶-۴-۴- سطح عملکردساختمان آستانه فرو ریزش (۵- E) ………………………………………………………….٢۶

٢-٧- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی …………………………………………………………………………………………٢٩

٢-٧-١- سطح خطر- ١……………………………………………………………………………………………………………….٢٩

٢-٧-٢- سطح خطر- ٢……………………………………………………………………………………………………………….٢٩

٢-٧-٣- سطح خطر-٣………………………………………………………………………………………………………………..٢٩

٢-٨- اهداف عملکردی ساختمان …………………………………………………………………………………………………..٣٠

٢-٨-١- بهسازی مبنا ………………………………………………………………………………………………………………….٣١

٢-٨-٢- بهسازی مطلوب …………………………………………………………………………………………………………….٣١

٢-٨-٣- بهسازی ویژه …………………………………………………………………………………………………………………٣١

٢-٨-۴- بهسازی محدود……………………………………………………………………………………………………………..٣١

٢-٩- رابطه جابجایی نسبی طبقات و سطوح عملکرد……………………………………………………………………….٣١

فصل سوم : نحوه تعیین نقطه عملکرد و مطالعات تحلیلی ………………………………………….٣٣

٣-١- تعیین نقطه عملکرد به روش طیف ظرفیت …………………………………………………………………………….٣۴

٣-١-١- منحنی ظرفیت ……………………………………………………………………………………………………………..٣۴

٣-١-٢- آنالیز پوش آور………………………………………………………………………………………………………………٣۴

٣-١-٣- الگوی بارگذاری……………………………………………………………………………………………………………..٣۵

٣-١-٣-١- توزیع نوع اول ……………………………………………………………………………………………………………٣۶

٣-١-٣-٢- توزیع نوع دوم ……………………………………………………………………………………………………………٣٧

٣-٢- تعریف مفاصل خمیری……………………………………………………………………………………………………….٣٧

٣-٢-١- مفاصل خمیری تیرها ……………………………………………………………………………………………………..٣٧

٣-٢-٢- مفاصل خمیری ستونها……………………………………………………………………………………………………٣٨

٣-٣- روشهای تعیین تغییر مکان هدف ………………………………………………………………………………………….٣٨

٣-٣-١- روش طیف ظرفیت …………………………………………………………………………………………………………٣٨

٣-٣-١-١- نحوه تعیین تغییر مکان هدف با استفاده از طیف ظرفیت ………………………………………………..٣٩

٣-٣-٢- سیستم یک درجه آزادی معادل ……………………………………………………………………………………….۴٠

٣-٣-٣- روش آنالیز دینامیکی الاستیک …………………………………………………………………………………………۴١

٣-۴- تشریح کامل روش طیف ظرفیت ………………………………………………………………………………………….۴٢

٣-۴-١- تبدیل منحنی ظرفیت به ADRS (طیف ظرفیت )……………………………………………………………۴۴

٣-۴-٢- تبدیل طیف نیاز به فرمت ADRS………………………………………………………………………………..46

٣-۴-٢-١- تبدیل طیف طرح الاستیک استاندارد ٢٨٠٠ ایران در غالب ADRS………………………………47

٣-۴-٢-٢- تخمین میرایی ویسکوز معادل در هر نقطه از طیف ظرفیت ……………………………………………..۴٧

٣-۴-٢-٣- میرایی ویسکوز موثر و انواع رفتار سازه ای…………………………………………………………………….۴٩

٣-۴-٢-۴- کاهش طیف نیاز با میرایی ۵……………………………………………………………………………………….۵٠

٣-۴-٢-۵- روشهای تعیین نقطه عملکرد براساس آیین نامه 40 ATC…………………………………………52

٣-۴-٢-۶- روش گام به گام تعیین نقطه عملکرد به روش طیف ظرفیت روش A………………………………53

٣-۴-٢-٧- درصد خطای قابل قبول در آیین نامه ………………………………………………………………………….۵٣

٣-۴-٢-٨- عوامل موثر در ضریب کاهش نیرو. ……………………………………………………………………………..۵۴

٣-۴-٢-٨- انجام تحلیل طیف ظرفیت با استفاده از روش B……………………………………………………………55

٣-۴-٣- ارائه راه حل هایی جهت افزایش دقت تحلیلهای استاتیکی غیرخطی…………………………………….۵٨

٣-۵- رعایت ضوابط آبا در طراحی سازه ها……………………………………………………………………………………..۵٩

٣-۵-١- شکل پذیری…………………………………………………………………………………………………………………۶٠

٣-۵-٢- اعضای خمشی قابها……………………………………………………………………………………………………….۶٠

٣-۵-٢-١- محدودیتهای هندسی………………………………………………………………………………………………….۶٠

٣-۵-٢-٢- آرماتور طولی……………………………………………………………………………………………………………..۶٠

٣-۵-٢-٣- آرماتور برشی تیرها …………………………………………………………………………………………………….۶١

٣-۵-٣- اعضای تحت فشار و خمش (ستونها)……………………………………………………………………………….۶١

٣-۵-٣-١- محدودیتهای هندسی………………………………………………………………………………………………..۶١

٣-۵-٣-٢- آرماتورهای طولی ………………………………………………………………………………………………………۶١

٣-۵-٣-٣- آرماتور گذاری برشی…………………………………………………………………………………………………..۶٢

فصل چهارم : یافته ها بررسی و مقایسات ……………………………………………………………………..۶۴

۴- بررسی نتایج آنالیزهای خطی و غیرخطی……………………………………………………………………………………۶۵

۴-١- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-٢- مشخصات کلی مدلها………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-٣- روشهای تحلیل غیرخطی مورد استفاده ………………………………………………………………………………….٧٢

۴-٣-١- آنالیز استاتیکی غیرخطی …………………………………………………………………………………………………٧٢

۴-٣-١-١- روش بارگذاری جانبی…………………………………………………………………………………………………٧٢

۴-۴- تحلیل مدلها ………………………………………………………………………………………………………………………٧۶

۴-۵- مشخصات تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………٧٨

۴-۵-١- نتایج طراحی مدل …………………………………………………………………………………………………………٨١

۴-۵-١-١- نتایج طراحی مدل ۴ طبقه دو بعدی……………………………………………………………………………..٨١

۴-۵-١-٢- نتایج طراحی سازه ٨ طبقه دو بعدی ……………………………………………………………………………٨٢

۴-۵-١-٣- نتایج طراحی سازه ١٢ طبقه دو بعدی ………………………………………………………………………….٨۴

۴-۵-١-۴- نتایج طراحی سازه ١۶ طبقه دو بعدی ………………………………………………………………………….٨٧

۴-۵-٢- بررسی نتایج قاب دوبعدی چهار طبقه ……………………………………………………………………………….٩١

۴-۵-٢-١- ارائه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان چهار طبقه ………………………………………………٩١

۴-۵-٢-٢- ارزیابی قاب چهار طبقه ……………………………………………………………………………………………….٩٣

۴-۵-٣- بررسی نتایج قاب دوبعدی هشت طبقه ……………………………………………………………………………..٩۴

۴-۵-٣-١- ارائه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان هشت طبقه …………………………………………….٩۴

۴-۵-٣-٢- ارزیابی قاب هشت طبقه ……………………………………………………………………………………………..٩٨

۴-۵-۴- بررسی نتایج قاب دوبعدی دوازده طبقه …………………………………………………………………………….٩٨

۴-۵-۴-١- ارائه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان دوازده طبقه …………………………………………….٩٨

۴-۵-۴-٢- ارزیابی قاب دوازده طبقه ……………………………………………………………………………………………١٠١

۴-۵-۴- بررسی نتایج قاب دوبعدی شانزده طبقه ………………………………………………………………………….١٠٢

۴-۵-۴-١- ارائه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان شانزده طبقه ………………………………………….١٠٢

۴-۵-۴-٢- ارزیابی قاب شانزده طبقه …………………………………………………………………………………………..١٠۶

۴-۶- مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی مدلها …………………………………………………………………….١٠۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..١٠٨

۵-١- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………….١٠٩

۵-٢- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………….١٠٩

۵-٢- پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………..١١٠

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………١١۴

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….١١٧

برترین پکیج پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد …
– ذخیره شده
9 دسامبر 2017 … برترین پکیج پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد – دانلود فایل.
دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای
روش طراحی بر اساس عملکرد – خرید آنلاین و دریافت.
پایان نامه بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف برمبنای روش
طراحی براساس عملکرد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی
عمران – سازه چکیده آئین نامه های رایج ، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر
زلزله ، ضعیف.
پایان نامه بررسی لرزهای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر …
– ذخیره شده
29 ا کتبر 2017 … فایل با عنوان اصلی پایان نامه ارشد عمران سازه -بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با
تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد که دارای طرفداران زیاد بوده
و از فایل های دارای بیشترین جستجو در موتور های جستجوگر گوگل و yahoo و بینگ
به شمار می رود و از این جهت رکورد دار است، به صورت کاملا رایگان …
پروژه بررسی لرزهای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر …
– ذخیره شده
6 سپتامبر 2017 … پروژه بررسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی
بر اساس عملکرد رشته : کارشناسی ارشد عمران – سازه هیدرولیکی فرمت : pdf. چکیده :
آئین نامه های رایج ، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر زلزله ، ضعیف هستند
در چند سال اخیر ، روش طراحی بر اساس عملکرد مورد توجه پژوهشگران و …
برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش …
– ذخیره شده
21 مه 2017 … برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر
اساس عملکرد. چکیده. آئین نامه های رایج ، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر
زلزله ، ضعیف هستند در چنـد سـال اخیـر ، روش طراحی بر اساس عملکرد مورد توجه
فایلگران و آئین نامه های جدیـد قـرار گرفتـه اسـت . هـدف از طراحی بر اساس ع …
دانشگاه صنعتی شریف – مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

مکتب‌خونه، بزرگترین رسانه دیجیتال آموزش آنلاین در ایران.
دانلود (پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …

دانلود (پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای
روش طراحی بر اساس عملکرد)
chizmiz – مشاهده برچسب بررسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد …
– ذخیره شده
پایان نامه ی بررسی لرزهای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد برای مهندسین عمران – سازه . در این تحقیق سعی بر آن است که
از دیدگاه روش طراحی بر اساس عملکرد، ساختمان های بتنی متقارن مورد مطالعه قرار گیرد
. برای این منظور چهار ساختمان با طبقات مختلف با سیستم دیوار برشی در حالت …
طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان – پایگاه داده های علمی تمام متن
– ذخیره شده
از آنجایی که طراحی لرزه ای سازه ها با روش نیرویی نمی تواند اهداف عملکردی سازه را
برآورد نماید روش طراحی مبتنی بر تغییر مکان بعنوان شیوه نوینی از طراحی بمنظور
بهبود بخشیدن به عملکرد لرزه ای سازه های مقاوم در برابر زلزله توسعه یافته است. در
این مطالعه سازه های قاب خمشی بتنی به روش نیرو بر اساس آیین نامه ASCE/SEI 7-05 و
به …
[PDF] اصل مقاله (5500 K) – نشریه مهندسی سازه و ساخت
– ذخیره شده
روش طراحی مستقیم برمبنای تغییر مکان یکی از روشهای طراحی لرزهای بر مبنای
عملکرد میباشد که در دو دهه ی گذشته برای …. مهاربندی شده واگرای ۳، ۵، ۹ و ۱۲ طبقه با
انواع عملکرد متفاوت برشی، برشی -خمشی و خمشی تیرهای پیوند(جمعاً ۱۲ قاب). طراحی
گردد. پلان سازه های مورد بررسی در هر جهت شامل 4 قاب واگرای فولادی جهت تحمل نیروهای

پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
2 نوامبر 2017 … پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد. پایان نامه برسی لرزهای … طبقات بالا مورد بررسی قرار می
گیرند . در ابتدا سازه های مورد نظر بر اساس آئین نامه ه ای رایج ، استاندارد ٢٨٠٠ و آئین
نامـه بـتن ایـران (آبـا ) تحلیـل و طراحی شده است . مقدمه. محققـین بـر اسـاس …
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی | دوره دهم سال تحصیلی 1383-1382
– ذخیره شده – مشابه
در این پایان نامه روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان (۲۰۰۳) Priestley برای
سازه های بتن آرمه منظم و انعطاف پذیر ارائه شده، در نظر گرفته شده است. هدف از این
مطالعه ارائه راهکارهای طراحی قابل اطمینان با عملکرد مشخص برای این نوع از سازه ها در
برابر سطوح لرزه ای مختلف می باشد . با توجه به مطالعات انجام پذیرفته توسط (۲۰۰۵)
Priestley …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …

6 فوریه 2017 … سلام بر بازدیدکنندگان. سیامک هستم، به عنوان مدیر فعالیت می کنم. شما از صفحه
دانلود اختصاصی «پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف
بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد» بازدید می کنید! هشدار: این فایل را فقط از «
www1.9project.ir/posts/61742.html» دانلود کنید. چنانچه این فایل را از …
[DOC] بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با …
– ذخیره شده
به این منظور پلان هایی با تعداد طبفات 4، 8و 16 انتخاب شده و توسط آیین نامه 2800
زلزله ایران به روش استاتیکی معادل طراحی می شود. قاب بحرانی این ساختمانها تحت
بهسازی مبنا و با دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی
تحت شتاب نگاشت های مختلف به کمک نرافزار های ETABSو SAP2000ver12تحلیل و
مطابق …
پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:مقایسه شاخص آسیب قاب¬های بتن …
– ذخیره شده
24 مارس 2016 … در این پژوهش با بررسی مود زوال قابهای منظم سه طبقه و سه دهانه بتنآرمه تحت تحلیل
استاتیکی غیرخطی بارافزون در محیط نرمافزار OpenSees، نشان داده شده است … 1-2-
طراحی لرزهای.. 3. 1-3- مهندسی لرزهای بر مبنای سطح عملکرد.. 4. 1-3-1- چارچوب کلی
طراحی لرزهای بر مبنای سطح عملکرد.. 7. 1-3-2- شکلپذیری (Ductility).
لیست پایان نامه های دفاع شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته …
– ذخیره شده
لیست پایان نامه های دفاع شده رشته مهندسی عمران (گرایشهای سازه و زلزله و خاک و پی)،
موجود در کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ تا تاریخ 11/05/1395 …..
ب‍رررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ ای‌ و ن‍اپ‍ای‍داری‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ وت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ش‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ از ی‍ک‌ ق‍اب‌
خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ در ی‍ک‌ س‍ازه‌ م‍ن‍ظم‌ ب‍ا روش‌ IDAب‍ر اس‍اس‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ت‍ی‍ر و س‍ت‍ون‌.
گ‍ودرزی‌، …
عملکرد لرزه ای – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله ساختمان های فولادی با قاب های مهاربندی واگرا طراحی شده با استاندارد 2800
زلزله ایران بر اساس دستورالعمل به سازی لرزه ای، ارزیابی و عملکرد لرزه ای آنها د رحوزه
رفارهای خطی و غیر خطی بررسی می گردد. بدین منظور ابتدا نمونه های متعارفی از
ساختمان طبق استاندارد 2800 طراحی شده و سپس قاب بحرانی آنها بر اساس دستورالعمل

بسته جامع پژوهشی طراحی قاب های خمشی | سرزمین دانش
– ذخیره شده – مشابه
قاب های خمشی بتنی ویژه از جمله سیستم های سازه ای مناسب برای مناطق لرزه خیز
محسوب می شود که به علت شکل پذیری مناسب در هنگام زلزله انرژی زلزله را مستهلک می
کند. قاب طرح شده با روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد، دارای عملکرد و پاسخ
مناسب تر و قابل پیش بینی در هنگام زلزله می باشد، برای ارزیابی قاب خمشی بتنی
ویژه …
[PDF] عملکرد و اهداف برج شانگهای بر اساس اصول طراحی لرزه ای – سازه 808
– ذخیره شده – مشابه
اصول طراحی لرزه ای. بر اساس. عملکرد و اهداف برج شانگهای. خالصه. از آنجا که هم از نظر
ارتفاع و هم بی نظمی. ،. برج شانگهای متفاوت با. الزامات. آیین نامه ای موجود در چین بود
… با استفاده از روش کلی. PBSD. برای ساختمان های بلند فراتر از محدوده. آیین نامه های
طراحی. در مهندسی. قابل دسترسی نیست. برای هر پروژه، یک پنل بررسی دقیق زمین ل.
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – مجموعه مقالات چهارمین …
– ذخیره شده – مشابه
طراحی، ساخت و بررسی خواص بتن حاوی بور ساخته شده با سنگدانه های بوردار طبیعی
و مصنوعی برای استفاده در حفاظ پرتوهای نوترون 9. … رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5
طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ه 60. …. بررسی
رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد
مجموعه مقالات چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در …
– ذخیره شده – مشابه
ارائه یک دستورالعمل پیشنهادی برای طراحی ساختمان های با جداگر لرزه ای برمبنای
آیین نامه 2800 و ابلاغیه های 2009 و 2443 آیین نامه ژاپن برای طراحی لرزه ای ساختمان
ها (فول … ارزیابی رفتار لرزهای ساختمانهای فولادی موجود با سیستم سازهای دوگانه
طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و سطح
عملکرد (فول …
سازه و زلزله – شرکت مهندسی،آموزشی و مشاوره پژوهشی ستبر سازه پایدار
– ذخیره شده – مشابه
23 جولای 2016 … ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی طراحی شده براساس ویرایش چهارم و ویرایش سوم
آیین نامه ۲۸۰۰ … بررسی رفتار لرزه ای میراگر ویسکوز در قاب های بتن مسلح تحت
زلزله های نزدیک گسل … بررسی ضریب رفتار قاب فولادی با تعداد طبقات مختلف با
استفاده ار تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) …
[PDF] ای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮردی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺮزه ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ
– ذخیره شده
29 ا کتبر 2016 … ﺳـﺎزه. ﻫـﺎی. ﭘـﺎﻧﻠﯽ. اﻧﺠﺎم. دادﻧﺪ. ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑـﻂ. ﺗﺠﺮﺑــﯽ ﻣﻮﺟــﻮد در آﯾــﯿﻦ
. ﻧﺎﻣــﻪ. ﻫــﺎ ﺟﻬــﺖ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ زﻣــﺎن ﺗﻨــﺎوب. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐ. ،ﺗﻮﻧﻠﯽ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘـﯽ ﻧﻤـﯽ. ﺷـﻮد و
اﯾـﻦ. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺎﻟﮑﺎﯾـﺎ و ﮐﺎﻟﮑـﺎن. ] 11[. روی
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫـﺎی. ﻗﺎﻟﺐ. ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت و ﭘـﻼن. ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ، راﺑﻄـﻪ. ای ﺑـﺮای.
تعیین عوامل موثر در طراحی ساختمان های بتن مسلح در برابر زلزله …
– ذخیره شده – مشابه
نسبت اثرات مختلف در عملکرد لرزه‌ای سازه در این مطالعه تست شد و نتیجه این بود که
نسبت دیوار برشی و ستون های تحت تاثیر تیر میان طبقه مهمترین اجزای سازه‌ای
بودند که بر عملکرد سازه اثر می‌کردند. تخمین درصد عملکرد زمین‌لرزه نیز با توجه به
انتخاب الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی بین ٪11/92 و ٪02/98 متغیر بود.
[PDF] ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ – ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻫ
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺧﺴﺎرت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ زﻟﺰﻟﻪ. 143 .
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه. 144 . ﺑﺮﺳﯽ. ﻟﺮزﻫﺎی ﺳﺎزﻫﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﻄﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد. 145 . ﺑﺮﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺘﺎب زﻣﯿﻦ در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی
ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ. 146 . ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه ای …
رزومه – سیدرسول میرقادری – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه. تحلیل پلهای کابلی ایستا به روش خطی و غیرخطی، مجتبی ازهری،
کاربردی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1366/03/26; تحلیل پلهای معلق به روش خطی و ….
بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی با قالب تونلی و راهکارهای تامین
عملکرد لرزه ای آنها، حسین یوسف پور سادات محله، کاربردی، دانشگاه تهران، 1388/06/
31 …
پایان نامه ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم …
– ذخیره شده – مشابه
1 جولای 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد فرمت :word. تعداد صفحه :۱۹۶ چکیده امروزه با پیشرفت
علم در صنعت ساختمان روش های زیادی برای بهسازی سازه های بتن مسلح ارائه … در این
تحقیق ابتدا مدل هائی با استفاده از ویرایش اول آئین نامه ۲۸۰۰ طراحی و پس از بررسی
آسیب پذیری (توسط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود در …
#عمران #civil #سد #بتنی #زلزله تحلیل های عددی و آزمایشگاهی و همینطور …

#عمران #civil #سد #بتنی #زلزله تحلیل های عددی و آزمایشگاهی و همینطور مشاهدات
تجربی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت بارگذاریهای دینامیکی زلزله، نشانگر رفتار
غیر … در مطالعه حاضر به بررسی رفتار لرزه ای تپه های دو بعدی نیم سینوسی شکل با
ساختارهای متفاوت، تحت تابش قائم امواج درون صفحه ای دور از گسل ،SVبا استفاده از
روش …
مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستور العمل مقاوم سازی
– ذخیره شده – مشابه
مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستور العمل مقاوم سازی و مروری بر روشهای تحلیلی
و معیارهای پذیرش در دستورالعمل مقاوم سازی – موارد اختلاف آئین نامه های طراحی و مقاوم …
طبقه بندی اجزای سازه های فولادی به اجزای کنترل شونده توسط تغییر شکل و نیرو
مطابق جدول (3-1 )برای سیستمهای قاب خمشی و جدول (3-2 ) برای سیستمهای قاب ساده با

فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، شماره 10 – Magiran
– ذخیره شده
بررسی تراز پایه در ساختمان های مختلف و عوامل موثر بر آن محسن تهرانی زاده … تاثیر
الیاف فولادی با هندسه ی متفاوت بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی سبک دانه ی
اسکوریا هوشنگ دباغ* … رفتار لرزه ای سازه های نامتقارن جداسازی شده با جداگرهای
آونگی اصطکاکی سه گانه تحت اثر پالس های ساده شده زلزله های حوزه نزدیک حامد تجملیان

[PDF] ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺴﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﺮز
– ذخیره شده – مشابه
ﺎی ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺮ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ در ﺳـﺎل. 1381. ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه. ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﺸﺮﻳﻪ ﺷـﻤﺎره. 251. ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان. « ﻓﻬﺮﺳـﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه …..
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ . 1-1-1-4-. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ. ی. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ. ی. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻧﺤﻮه. ی. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری آﺗﻲ. ؛. 1-1-1-5-. ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ. ،. ﺳﺎﺧﺖ.
[DOC] بسمه‌ تعالی‌ – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
جهت بررسی وضعیت باربری وکنترل رفتار سازه سلف مرکزی دانشگاه اصفهان (شکل
1) در اثر زلزله سازه ساختمان موجود مدل سازی کامپیوتری شد و توسط آئین نامه های موجود
مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس ضعف های مشاهده شده 9 راهکار جهت بهسازی لرزه ای
ارائه گردید] 3-1[. طی جلسه برگزار شده با حضور نمایندگان کارفرما و مشاور طرح
گزینه …
پایان نامه های تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
– ذخیره شده – مشابه
160, ارزیابی لرزه ای و اقتصادی دیوارهای برشی کامپوزیت در قیاس با سایر دیوارهای
برشی متداول در سازه های بلند, دکتر حامد حمیدی جمنانی، دکتر جواد واثقی امیری, فاطمه
… 137, بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی با به کارگیری سخت کننده در اتصالات
بین تیر، ستون و ورق, دکتر محمد شامخی, صاحب آذری آستانه, مهندسی عمران, مهندسی …
لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی عمران – مادسیج پرسشنامه و آزمون …
– ذخیره شده – مشابه
24 نوامبر 2015 … تیم تخصصی مادسیج با بهره گیری از تجربه ی محققین و اساتید ، به آماده سازی
موضوعات پایان نامه در رشته مهندسی عمران به صورت حرفه ای همراه با مقالات …. استفاده
از تحلیل های ساده سازی شده که در طراحی بر اساس عملکرد مطرح می باشند نیز به جای
خود نیاز به تطبیق های لازم برای خصوصیات این سازه خاص را دارا می باشند …
استاندارد 2800 – http://www.khalvati.ir
– ذخیره شده – مشابه
محدودیتهای ذکر شده در پیوست 2 آئین نامه بر اساس بررسی عملکرد سازه های فولادی در
زلزله های مخرب اخیر تعیین گردیده است . در این راستا ارسال … سیستم سازه ای مورد
نظر، در ویرایش دوم آئین نامه 2800 به عنوان سیستم دیوار باربر با دیوارهای برشی
بتن آرمه معمولی شناخته شده و دارای ضریب رفتار R=5 می باشد . توضیحات این سوال
در …
دانلود پایان نامه مهندسی عمران گرایش سازه
– ذخیره شده – مشابه
بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی بر
اساس عملکرد. 120برگ. بررسی اندر کنش میر لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط
اطراف. 190برگ. بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر – ستون
سازه های بتنی مسلح. 230برگ. بررسی تحلیلی دیوارهای برشی فولادی و مقایسه آیین
های …
اساتید برتر دانشگاه رسام : دکتر امیرحسین سرور
– ذخیره شده – مشابه
کارشناس ارشد در رشته مهندسی سازه و زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
در سال ۱۳۸۸رتبه اول با معدل ۴۲/۱۸ و نمره پایان نامه ۲۰، عنوان پایان نامه : بررسی
تحلیلی کارایی سیستم جداساز لرزه ای به صورت غلتک های متعامد در ساختمان فلزی
منظم دارای قاب خمشی با ارتفاع متوسط، استاد راهنما دکتر محمود حسینی عضو هیئت
علمی …
[PDF] شهریور 95.docx
– ذخیره شده
5 سپتامبر 2016 … ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ روش. اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ. 10140730941003. 15/11/94. 02/06/95. ﺑﻬﺎره ﺧﺒﺎز. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ. -. ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺎل. P. 5. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد در. ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل …. P. 48.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ. 10140409902024
. 22/03/92. 08/06/95. ﻋﻠﯽ ﺧﺮازی ﺗﻮﮐﻞ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان. -. ﺳﺎزه. P …
[PDF] آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت – ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﺎ – مهندسی عمران مدرس
– ذخیره شده – مشابه
ای ﺑﺮرﺳـﯽ و. اﻋﺘﺒﺎر. ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮن، ﻗﺎب. ﻫﻤﺮاه
ورق. ﻫﺎی اﺗﺼـﺎل ﻣﻬﺎرﺑﻨـﺪ در ﮔﻮﺷـﻪ. ﻗﺎب. (Gusset Plate). و ﻗﺎب. ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﺿﺮﺑﺪری ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ
ﻧﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ … ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ،. ﺑـﺮ. اﺳـﺎس. روش. ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول، ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدی.
5. ﻃﺒﻘﻪ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﻫـﺮ. ﻃﺒﻘﻪ،. 3. ﻣﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد. و2. 5. دﻫﺎﻧﻪ در دو راﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ. 5. ﻣﺘﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
ETABS. ﻣﺪل.
[PDF] lÈÁNsD uÂVhË – دانشگاه صنعتی شریف
– ذخیره شده
مؤلف و دیگر پژوهشگران جهان در زمنیۀ شناخت رفتار، روشهای تحلیلی. رایانه ای،
عملکرد لرزه ای، و طراحی پلهای بدون درز با کولۀ یکپارچه. در. فصل دوم پلهای یکپارچه
بررسی فنی، در فصل سوم و چهارم مدلسازی. شمعها و خاک پشت کوله به روشهای مختلف
آمده است. در فصل پنجم. روش جدیدی برای مدلسازی اندرکنش لرزه ای خاک و کولۀ پلها
عرضه.
بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل استفاده …
– ذخیره شده
26 نوامبر 2017 … ۸۸ برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر
اساس عملکرد ۱۲۷ص ۸۹ برسی تاثیر مولفه قائم شتاب زمین در ستونهای سازه های
فولادی قاب خمشی به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی ۳۰۶ص ۹۰ بررسی روشهای
بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری ۱۰۴ص ۹۱ مطالعه …
Super User – آرمه‌بن؛ طراح و مجری تخصصی سازه‌های پیش‌تنیده بتنی
– ذخیره شده
سیستم های مهار انتهایی زیادی بر اساس روش اول و دوم یا بر مبنای عملکرد گوه ای یا
مهارهای دکمه ای گسترش پیدا کرده اند.در مورد مزایای هر کدام از این سیستم ها نسبت به
همدیگر، بیش از توجه به اصول حاکم بر عملکرد آنها باید به شکل کاربردی آنها توجه
نمود.روش سوم علی رغم عدم استفاده از مهار انتهایی و مزایای قابل توجه در قیاس با سایر

آموزش آشپزی وشیرینی پزی از مبتدی تا حرفه ای ایرانی خارجی چینی …
– ذخیره شده
1 روز پیش … دانلود فایل ( بررسی نقش فعالیت های فوق برنامه درسی بر عملکرد اجتماعی-
تحصیلی-عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان) · کاملترین فایل تحقیق
نوسان ساز های سینوسی · دانلود فایل کامل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی
با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد · خرید آنلاین …
[PDF] ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧ
– ذخیره شده
ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد. در روش دو ﻣﺮﺣ. ﻠﻪ ای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از. ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ
ﻓﺮﮐﺎ. ﻧﺴﯽ ﺳﺎزه، اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﺪت ﺧﺮاﺑﯽ در اﯾﻦ. اﻋﻀﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
….. ﻟﺮزه ای. ﺳﺎزه ﻫﺎ. ی. ﺑﺘﻨ. ﯽ. 21. در ﺻﻮرت. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎک و ﺳﺎزه. 22. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ[.
12. ]. ﻫﻤﭽﻨ. ﻦﯿ. ﯿﻗ. ﺎﺳ. ﯽ. و ﻫﻤﮑﺎرن ﮐﺮﻧﻠ. ﯽ. ﺗﺮﮐ. ﯽﺒﯿ. 23. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﮐ. ﺐﯿ. ﺗﺎﺑﻊ. ﺷﻌﺎع ﻣﺒﻨﺎ. ی. 24.
دانشگاه صنعتی اراک
– ذخیره شده
ملاحظات. پیش نیاز یا همنیاز. تعداد واحد. نام درس. ردیف. 3. ریاضی عمومی 1. 1. همزمان با
ریاضی1. 3. فیزیک 1. 2. 3. زبان خارجه. 3. همنیاز فیزیک 1. 1. آز- فیزیک 1. 4. 2 …..
فارغ التحصیل مهندسی عمران- دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران 1366-1362; عنوان
پایان نامه کارشناسی ارشد: آنالیز واژگونی توده های سنگی Analysing of Common …
[PDF] summer 1390 – مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
– ذخیره شده
نوزدهم در ساختمان های موجود، تدوین توصیه نامه نحوه استفاده از پنج نوع مصالح نوین به
منظور پوشش. بیرونی )نما( در گس تره اقلیمی کش ور و مدیریت به منظور احداث
واحدهای تولیدی نماهای یاد ش ده در. مناطق مختلف، مدیریت برگزاری دوره های آموزش ی
طراحی، اجرا و نظارت بر س اخت و سازهای صنعتی. در کش ور برای حدود تعداد 150 …
[PDF] Vol. 1 No. 2 & 3 Fall 2011 ناموت 3000 تمیق 1390 ناتسمز و زییاپ موس …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تکنولوژی نمای دو پوسته از منظر کاهش مصرف انرژی در ساختمان طراحی. سازه
بتنی شناسه میانی میدان فلسطین مشهد تأثیر تغییر طول تیر پیوند مهاربند. واگرا
در رفتار لرزه ای سازه ها پایدارسازی گودبرداری ها با استفاده از روش میخ کوبی. در خاک
کنترل … مشخصات مفصل دقیق در بهسازی سازه های بتنی مدیریت و دلدادگی گزارشات.
پایان نامه تاثیر آرایش (چیدمان)خاموتها در رفتار لرزه ای ستون های بتنی …
– ذخیره شده – مشابه
تحلیل ستون های بتنی و نحوه عملکرد آن از گذشته مورد توجه متخصصین بوده و همواره در
پی کشف رفتار در حالات مختلف و بهبود رفتار آن بوده اند. از نکات … پایان نامه
تاثیر آرایش (چیدمان)خاموتها در رفتار لرزه ای ستون های بتنی مسلح … پایان نامه
برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر
اساس عملکرد …
[PDF] Guidelines for Full Papers
– ذخیره شده
ه های فوالدی. اب. مهاربند قطری را مورد بررسی قرار دادند روش کار بدین صورت است که
ابتدا. 3. سازه فوالدی. 4. و. 6. و. 8. طبقه با سیستم. مهاربند قطری به. روش استاتیکی
معادل در برابر زلزله طراحی می. شوند سپس. 20. شتاب نگاشت مختلف زلزل. ه برای
ارزیابی. عملکرد لرزه. ای به سازه. ها اعمال می. شوند و میزان خسارت )در این مطالعه برش
پایه، …
[PDF] راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی منطقه پارس – وزارت نفت
– مشابه
ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ، ﺑﻬﺮه. ﮔﯿـﺮی از.
روﺷﻬﺎی ﺑﻬﺴﺎزی زﻣﯿﻦ، ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ. ﻫﺎی اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻧﺤﻮه ﺗﻬ. ﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ …..
ای. و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ. ﻻﯾﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎی. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﺤﺮاﺋﯽ، و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزه. ای
ﺳﺎﺧ. ﺘﮕﺎه ﺟﻤﻊ. آوری و. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه. ای ﺳﺎزه. ﻫﺎ. (. ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ …
دانلود , پایان نامه , پورپوزال , سمینار , مهندسی عمران ,
– ذخیره شده – مشابه
مهندسی عمران – سازه ، مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر
مولفه های افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل های دینامیکی غیرخطی 191 برگ. 70. مهندسی
عمران – سازه ، بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای
روش طراحی بر اساس عملکرد 127 برگ. 71. مهندسی عمران – سازه ، بررسی تأثیر مولفه

[PDF] پیام تبریک همکار گرامی جناب آقای احمد حمیدی بنام – شرکت سرمایه …
– ذخیره شده – مشابه
]28[ شرکت های تابعه. – مهندس سعید نورانی ، مدیر منطقه یک شرکت مدیریت. طرح و اجرا
خانه سازی ایران : در حال حاضر 15 پروژه فعال اجرایی در سطح منطقه یک. در دست اجرا
داریم …… و بتن ریزی می شوند. این روش ضمن باال بردن سرعت. و کیفیت اجرا، عملکرد
سازه ای و رفتار لرزه ای مجموعه. سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضاء و اتصاالت آن ها به.
[PDF] اینجا
– ذخیره شده
گـذاران، مسـایل اقتصـادی پـروژه مـی باشـد. بـر اسـاس آییـن نامـه هـای مختلـف و بـا توجـه
. بـه تحمـل بخشـی از انـرژی تحریـک خارجـی توسـط میراگرهـا مـی تـوان المـان هـای سـازه
را. بـرای تحمـل سـهم کوچکتـری از انـرژی تحریـک خارجـی طراحی نمـود. ایـن به معنـای
کوچکتر. شـدن مقاطـع و در نتیجـه سـبک شـدن اسـکلت سـازه مـی باشـد. بررسـی ها
نشـان …
[PPT] موضوع تقویت سازههای بتن آرمه بوسیله FRP – راهنما
– ذخیره شده – مشابه
FRP را میتوان برای ترمیم یا تقویت و بهسازی انواع سازه های بتنی با نصب بر روی
سطح (دالها و تیرها، ستونها، دیوارهای حمال، شناژها و فونداسیون) و در ساختمانهای مسکونی
، اداری و … تبیین روشهای تحلیل و در نظر گرفتن ضرایب ایمنی در طراحی با ملاحظات
اقتصادی منجر به تدوین دستورالعملها و آیین نامه های محاسباتی و اجرایی شده است.
آموزش روبان دوزی و گلهای روبانی – اورجینال – ترسیم خیال
– ذخیره شده
4 روز پیش … روبان ها را می توانید بر روی سطوح مختلف بچسبانید، بدوزید و یا گره بزنید و به این
ترتیب با روشی ساده، به لوازم و بخش های مختلف منزلتان نمایی نو ببخشید. … فایل
کامل کارآموزی حسابداری برق · دانلود فایل ( پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم
بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد) …
ترسیم خیال
– ذخیره شده
ترسیم عناصر نقطه ای معرفی مشخصات مدل معرفی بار های وارد بر پی اختصاص
مشخصات عناصر اختصاص بارها تحلیل مدل مشاهده ی نتایج خروجی طراحی انجام عملیات
طراحی ….. روبان ها را می توانید بر روی سطوح مختلف بچسبانید، بدوزید و یا گره
بزنید و به این ترتیب با روشی ساده، به لوازم و بخش های مختلف منزلتان نمایی نو
ببخشید.
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد PBSD
– ذخیره شده – مشابه
روش ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای راﯾﺞ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن … -. ﺗﻼش. ﻫﺎی. ﺟﺪی. ﺑﺮای. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. زﻟﺰﻟﻪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس.
ﻋﻤﻠﮑﺮد. PBEE. در. آﻣﺮﯾﮑﺎ. ﭘﺲ. از. زﻟﺰﻟﻪ. Northridge 1994. ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺖ . -. ﻫﺪف. ﻫﺎی.
ﻋﻤﻠﮑﺮدی. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. :از. -. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﯽ. وﻗﻔﻪ. ﺑﺮای. زﻟﺰﻟﻪ. ﺑﺎ. دوره. ﺑﺎزﮔﺸﺖ. 72. ﺳﺎل. (. 15. %.
اﺣﺘﻤﺎل. روﯾﺪاد. در. 50. ﺳﺎل. ) -. اﯾﻤﻨﯽ. ﺟﺎﻧﯽ. ﺑﺮای. زﻟﺰﻟﻪ. ﺑﺎ. دوره. ﺑﺎزﮔﺸﺖ. 475. ﺳﺎل. (. 10. %. در.
50. ﺳﺎل. ) -. آﺳﺘﺎﻧﻪ.
دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
– ذخیره شده
با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات
مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با
کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه برسی لرزهای سازههای
منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد و بررسی …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (46915):دانلود. … دانلود تحقیق در مورد بررسی اثربخشی تن
آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی، در قالب word و در 124
صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق سؤالات
تحقیق …
دانلود فایل ( پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات …
– ذخیره شده
30 دسامبر 2017 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه
ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه …
فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
– ذخیره شده
17 دسامبر 2017 … اینک شما با جستجوی ((پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات
مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان
… محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی اجرای اسکلت بتنی وارد این صفحه
شده اید محصول دانلودی(پایان نامه بررسی اجرای اسکلت بتنی)شما را در.
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف … – تِرا
– ذخیره شده
29 نوامبر 2017 … پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (19694): … پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی تخریب
پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مرکز این فایل در قالب پی
دی اف و 125 صفحه می باشد. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی …
دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای
روش طراحی بر اساس عملکرد -کامل و جامع.
خرید و دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات
– ذخیره شده
17 دسامبر 2017 … خرید و دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و
آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از
موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه …
دانلود فایل کامل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد …
– ذخیره شده
ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم دوست گرامی سلام.برای مشاهده
توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد
طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد || روی دکمه ادامه مطلب کلیک
فرمایید پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای
روش …
فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
– ذخیره شده
ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه
برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر
اساس عملکرد یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده
و لینک دانلود((پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
5 فوریه 2017 … درپژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترکخورده تحت اثر زلزله میباشد.
در این پژوهش سد کوینا مدل شده… دانلود پایان نامه درمورد |پایان نامه برسی لرزهای
سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد| این
پایان نامه را می توان با عنوان پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با …
دانلود فایل ( پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات …
– ذخیره شده
4 دسامبر 2017 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام حضور
پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی
با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد وارد شده اید.برای مشاهده
توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه …
دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
– ذخیره شده
19 نوامبر 2017 … دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای
روش طراحی بر اساس عملکرد – خرید آنلاین و دریافت. بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش
آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای
مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی …
دانلود فایل کامل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد …
– ذخیره شده
6 نوامبر 2017 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه
ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
22 نوامبر 2017 … کافیه مقاله های ما رو پیرامون پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد
طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد بخونی! … توضیحات: پایان نامه
بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری
زناشویی دانشجویان متأهل در 78 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با …
دانلود (پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
– ذخیره شده
15 دسامبر 2017 … محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد
طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد وارد این صفحه شده اید محصول …
برترین پکیج پایان نامه بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای
عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین – دانلود فایل بیننده گرامی سلام.
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (77645):پایان نامه برسی لرزهای سازه های منظم بتنی با تعداد
طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد چکیده آئین نامه های رایج، از نظر
پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر زلزله، ضعیف هستند در چند سال اخیر، روش طراحی
بر …
پایان نامه کارشناسی ارشد روش طیف ظرفیت در طراحی بر اساس عملکرد …

24 مه 2017 … پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم
فایل: 2510 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 221 پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم
بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد چکیده آئین نامه
های رایج، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر زلزله، ضعیف …
پایان نامه کارشناسی ارشد روش طیف ظرفیت در طراحی بر اساس عملکرد …
– ذخیره شده
18 آگوست 2017 … پایان نامه برسی لرزهای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد چکیده آئین نامه های رایج، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در
برابر زلزله، ضعیف هستند در چند سال اخیر، روش طراحی بر اساس عملکرد مورد توجه
پژوهشگران و آئین نامه های جدید قرار گرفته است. هدف از طراحی بر اساس ع …
پاورپوینت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های جداسازی شده از کف | آمارانتوس
– ذخیره شده
24 جولای 2017 … دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های جداسازی شده از کف،. در
قالب ppt و در 76 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه. دو مکانیزم عمده خرابی سازه ها بر
اثر زمین لرزه. راه کارهای موجود. روش های طراحی لرزه ای. طبقه بندی روش های نوین. برخی
از سیستم های نوین. روش های مختلف کنترل سازه ها در برابر زلزله.
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد: (پارسی فایل) – نسخه بروز شده فایل پایان نامه برسی لرزهای
سازههای منظم … توضیحات: پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع
ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در 78 صفحه در قالب
word و قابل …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد: اگر پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد
طبقات … توضیحات: پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج،
تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل در 78 صفحه در قالب word و
قابل ویرایش …
مرتبط با: پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات …
– ذخیره شده
در این صفحه از سایت «فایل کلکتور» سعی شده مواردی که به نحوی با |پایان نامه
برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر
اساس عملکرد| ارتباط دارند آورده شوند. اطلاعات بیشتر در خصوص موارد مرتبط با پایان
نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر
اساس …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (26354):دانلود. … بررسی رفتار لرزهای ریزشمعهای مایل
استفاده از ریز شمع های مایل مناطق لرزه خیز توسط بعضی از آیین نامه ها محدود گردید
ولی مشاهدات اخیر بعد از زلزله بیانگر عملکرد خوب ریزشمعهای مایل تحت اثر
بارگذاری زلزله است.
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
12 نوامبر 2017 … پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (15427):دانلود. … های مورد نظر با حذف دیوار برشی در طبقات
بالا مورد بررسی قرار می گیرند. در ابتدا سازه های مورد نظر بر اساس آئین نامه ه ای رایج،
استاندارد 2800 و آئین نامه بتن ایران (آبا) تحلیل و طراحی شده است. مقدمه.
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
پایان نامه برسی لرزهای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد چکیده آئین نامه های رایج، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در
… بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس
سطح عملکرد دانلود مقاله کارشناسی ارشد عمران سازه بررسی رفتار غیرخطی دیوار
برشی …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (19694): … پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی تخریب
پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مرکز این فایل در قالب پی
دی اف و 125 صفحه می باشد. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته
مهندسی …
دریافت فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات …
– ذخیره شده
12 دسامبر 2017 … دریافت فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد – پرداخت و دانلود آنی. کاربران … دانلود فایل کامل
پایان نامه بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت
سیلویی در منطقه ورامین ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
11 نوامبر 2017 … پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (26354):دانلود. … بررسی رفتار لرزهای ریزشمعهای مایل
استفاده از ریز شمع های مایل مناطق لرزه خیز توسط بعضی از آیین نامه ها محدود گردید
ولی مشاهدات اخیر بعد از زلزله بیانگر عملکرد خوب ریزشمعهای مایل تحت اثر …
فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
– ذخیره شده
24 مه 2017 … امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات
مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد ببرید … فایل پایان نامه بررسی اثر
الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین
امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدبه …
دانلود پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
– ذخیره شده
28 دسامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد نام محصول دانلودی: پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد
طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد درجه کیفی و رضایت از دانلود:
عالی. پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
15 دسامبر 2017 … پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد (9578): دانلود. … دیدگاه روش طراحی بر اساس عملکرد،
ساختمانهای بتنی مت قارن مورد مطالعه قرار گیرد، برای این منظور چهار ساختمان با
طبقات مختلف با سیستم دیوار برشی در حالت متقارن مورد بررسی قرار گرفته است.
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …
– ذخیره شده
19 آوریل 2017 … به صفحه دانلود فایل(پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات
مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید
.شما پس … دانلود فایل ( پایان نامه بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد
واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین) لحظات خوشی را برای شما …
برترین فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد …
– ذخیره شده
14 دسامبر 2017 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد محقق گرامی،شما با
جستجوی پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای
روش طراحی بر اساس عملکرد وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه برسی
لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش …
[PDF] پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 221. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﯽ ﻟﺮزﻫﺎی ﺳﺎزﻫﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﻄﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﭼﮑﯿﺪه. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ، از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، ﺿﻌﯿﻒ
… ﺳﺎزه. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﺬف دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺳﺎزه ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ. اﺳﺎس آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ه ای راﯾﺞ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان (آﺑﺎ) ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
برترین فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد …
– ذخیره شده
شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد هموطن گرامی سلام.به
صفحه ی دانلود _پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه برسی
لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس …
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم …
– ذخیره شده
11 دسامبر 2017 … پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد
طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای
روش طراحی بر اساس عملکرد با فرمت pdf در 130 صفحه. این پایان نامه …
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم …
– ذخیره شده
16 نوامبر 2017 … پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد
طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد: درج: برای اینکه بتوانید پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات
مختلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد را از این سایت دریافت …
فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
– ذخیره شده
10 دسامبر 2017 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر
مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه
ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل …
دریافت فایل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات …
– ذخیره شده
12 دسامبر 2017 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدنام محصول دانلودی: پایان نامه برسی لرزهای
سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد درجه

دانلود فایل کامل پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد …
– ذخیره شده
16 دسامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد
طبقات مخطلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی –
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف …
پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر …

پایان نامه برسی لرزهای سازههای منظم بتنی با تعداد طبقات مخطلف بر مبنای روش
طراحی بر اساس عملکرد … این تحقیق سعی بر آن است که از دیدگاه روش طراحی بر
اساس عملکرد، ساختمانهای بتنی مت قارن مورد مطالعه قرار گیرد، برای این منظور چهار
ساختمان با طبقات مختلف با سیستم دیوار برشی در حالت متقارن مورد بررسی قرار
گرفته است.
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم …
– ذخیره شده
15 نوامبر 2017 … پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد
طبقات مختلف بر مبنای روش طراحی بر اساس عملکرد (28164):28164: ما دراین
وبسایت، جدیدترین مقالات دانشجویی با موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی
عمران بررسی لرزه ای سازه های منظم بتنی با تعداد طبقات مختلف بر مبنای روش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *