دانلود کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

Published on Author adminLeave a comment

پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار
دسته بندی عمران
بازدید ها 21
فرمت فایل doc
حجم فایل 4575 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250

پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

چکیده

یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل می باشد که می تواند کاربردهای وسیعی در هدایت هوشمند ترافیک شلوی · م̂سیریابی اتوماتیک وسائل نقلیه · برنامه ریزی تجهیزات ترافیکی و … داشته باشد. این م̂سأله ب̂ا زی̂اد ش̂دن تعداد ایستگاه ها و مسیرهای ارتباطی آنها تبدیل به یک مسأله پیچیده می گردد که حل آن با اس̂تفاده از روش های شمارشی و سایر روش های مستقیم مستلزم پردازش حجم عظیم̂ی از داده ه̂ا خواه̂د بود. جهت دار بودن مسیرها و وجود گره های بن بست · حل مسأله را با پیچیدگی های دیگری مواجه می سازد. در این مسأله عامل تصمیم گیر باید از میان کلیه حالات امکان پذیر· حالتی را انتخاب نماید که بهترین کارآئی را برای شبکه تأمین کند. به عب̂ارت دیگ̂ر مجم̂وع اوزان ن̂سبت داده ش̂ده ب̂ه مسیرها (بسته به معیار انتخاب ) کمینه یا بیشینه گردد. این معیارها می تواند شامل م̂سافت · زم̂ان · هزینه و یا ترکیبی از آنها باشد.

مقدمه

حمل و نقل در تمامی کشورهای جهان یکی از ارکان توسعه ی̂افتگی ب̂ه ش̂مار م̂ی رود و تأثیری که حمل و نقل بر سایر صنایع دارد انکارناپذیر است . تأثیر حمل و نقل ب̂ر اقت̂صاد· مح̂یط زیست و نیز اثر بخشی عم̂ده آن ب̂ر می̂زان رض̂ایت عم̂ومی ب̂ه گون̂ه ای اس̂ت ک̂ه ج̂ستجوی روش هایی برای هرچه بهتر کردن سیستم های حمل و نقل را اجتناب ناپذیر می نماید.

پژوهش استاتزل و هوس [٢٧]

این پژوهش به معرفی الگوریتم سیستم مورچه ای بیش – ک̂م ̧cMMAS( e) م̂Oی پ̂Oردازد. در این مطالعه پژوهش گران ابتدا به تاریخچه الگوریتم های بهینه سازی کلونی مورچه ه̂ا نظی̂ر ACS و AS اشاره می کند و کاربرد این الگوریتم ها و نتایج محاس̂باتی آن ه̂ا ب̂ر روی م̂سئله TSP و QAP بیان می کنند. سپس با بر شمردن نقاط قوت و ضعف این الگ̂وریتم ه̂ا ب̂ه معرف̂ی الگ̂وریتم خ̂ود می پردازند.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………الف

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل ۱ کلیات

۱ !۱! مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………۴

۱!۲! تعریف مسأله …………………………………………………………………………………………………۶

۱!۳! هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۸

۱!۴! روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۸

۱!۵! فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۹

فصل ۲‐ مروری بر ادبیات موضوع

۲ !۱! مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..̈۱y

۲ !۲! الگوریتم مورچه ها…………………………………………………………………………………………۱۱

۲ !۳! شرح مختصر مفهوم سیستم مورچه ای (AS) …………………………………………………….۱۲

۲ !۴! مروری بر پژوهش های پیشین …………………………………………………………………………۱۳

۲ !۵! جمع بندی …………………………………………………………………………………………………….̈۳y

فصل ۳‐ روش های بهینه سازی

۳ !۱! مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۳۲

۳ !۲! مفاهیم بهینه سازی ………………………………………………………………………………………….۳۳

۳ !۳! بررسی روش های بهینه سازی ………………………………………………………………………….۳۴

فصل ۴‐ بررسی دقیق الگوریتم ACS به عنوان الگوریتم مرجع

۴ !۱! مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۳۷

۴ !۲! قواعد گذار در ACS …………………………………………………………………………………….۳۹

۴ !۳! قواعد بروز رسانی ………………………………………………………………………………………..̈۴y

۴ !۴! تنظیم پارامترها در ACS ………………………………………………………………………………..۴۲

۴ !۵! رفتار فرومون و ارتباط آن با کارآئی سیستم ……………………………………………………..۴۳

۴ !۶! همکاری بین مورچه ها ………………………………………………………………………………….۴۵

۴ !۷! اهمیت فرومون و تابع ابتکاری ………………………………………………………………………۴۸

۴ !۸! مقایسه ACS با سایر روش های ابتکاری ………………………………………………………….۴۹

فصل ۵‐ شرح الگوریتم پیدا کردن مسیر بهینه با استفاده از ACS

۵ !۱! مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۵۱

۵ !۲! کلیاتی در باره الگوریتم طرح شده و روش شرح ……………………………………………..۵۲

۵ !۳! شرح الگوریتم ……………………………………………………………………………………………..۵۳

فصل ۶‐ تعیین مقادیر پارامترها و تحقیق اعتبار اصلاحات

۶ !۱! مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۷۲

۶!۲! تعیین مقدار بهینه مورچه ها ……………………………………………………………………………۷۳

۶ !۳! تعیین پارامتر B ……………………………………………………………………………………………۷۵

۶ !۴! بررسی اثر همکاری مورچه ها دریافتن مسیر بهینه …………………………………………….۷۸

۶ !۵! بررسی اثرات تابع مسافت در یافتن مسیر بهینه ………………………………………………..۸۱

۶!۶! مقای̂OOسه روش اس̂OOتفاده از نزدی̂OOکت̂OOرین هم̂OOسایگی و روش اس̂OOتفاده از

نزدیکترین نقطه به مقصد ……………………………………………………………………………۸۲

۶!۷! مقای̂OOسه روش ج̂OOای گ̂OOذاری مورچ̂OOه ه̂OOا در مب̂OOداء و مق̂OOصد ب̂OOا روش

جای گذاری در مبداء …………………………………………………………………………………….۸۳

فصل ۷‐ نتیجه گیری و پیشنهاد برای مطالعات آتی

۷ !۱! جمع بندی نتایج …………………………………………………………………………………………..۸۶

۷ !۲! پیشنهاد برای مطالعات آتی ……………………………………………………………………………..۸۷

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………۸۹

ضمیمه ۱! متن ورودی برنامه …………………………………………………………………………………………..۹۲

ضمیمه ۲! نحوه کار با نرم افزار ……………………………………………………………………………………….۱۱۹ì

پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
30 ا کتبر 2017 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان نام محصول دانلودی: پایان نامه بهینه سازی مسیر جا
به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار درجه
کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار. ادامه مطلب …
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم …
– ذخیره شده
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار … برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. …
روند رو به گسترش جمعیت در دنیا و لزوم استفاده بهیـنه از اراضی ساحلی در سالـهای
اخیر موجب گردیده است که تحقـیقات بیشتری در زمینه طراحی و اجـرای دایـکهای ساحلی
و …
فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …

فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار.
[PPT] PPT: پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار با درود، شما به فایل PPT بخشی از فایل |پایان نامه بهینه
سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های
جهت دار| خوش آمدید. این فایل PPT در واقع بخش کوچکی از فایل اصلی است: «پایان نامه

پروژه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
2 سپتامبر 2017 … پروژه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار رشته : کارشناسی ارشد عمران – حمل و نقل فرمت : word.
چکیده : یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از م̂سائل پای̂Oه ای در
برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل می باشد که می تواند کاربردهای وسیعی در هدایت …
استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام
– ذخیره شده
14 جولای 2013 … دانلود,پایان نامه,پروژه,مقاله,کارآموزی,پاورپوینت, تحقیق,رایگان,کامپیوتر,IT. …
استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام. مقالات مرتبط. بهینه سازی
مسیر جابه جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت
دار. مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری با استفاده از …
پایان نامه ارشد,,کارشناسی,پایان نامه ارشد,سمینار,پروژه,ارشد,پروپوزال …
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار 159ص. پایان نامه
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – توسعه شاخص های عملکردی و تحلیل میدانهای شهری
181ص. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیابی نقاط حادثه خیز راههای
استان کهگیلویه و …
[PDF] ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت – هشتمین کنفرانس تحقیق در عملیات :: Or8 – دانشگاه …
– مشابه
22 مه 2015 … درﺧﺎﺗﻤﻪ، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ارﺟﻤﻨﺪ آرزوی اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺧﻮش در ﺟﻮار ﺑﺎرﮔﺎه ﻧﻮرﺑﺎران رﺿﻮی دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻛﻪ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ. ﻛﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام. دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺸﯿﺎرﻣﻨﺶ (دﺑﯿﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ) …..
ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ GIS. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﻮﯾﺪاﻓﺮد. ٩٣. ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺰ. ﭘﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن.
٩۵. ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﮐﺰ cross-docking.
بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل استفاده …
– ذخیره شده
26 نوامبر 2017 … ۱۴۰ تخمین پارامترهای موثر در تراکم مصالح سنگی بدنه سدهای خاکی با استفاده از
شبکه های عصبی مصنوعی ۱۳۸ص ۱۴۱ توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیستم های
هوشمند حمل و نقل شهری ۲۳۵ص ۱۴۲ بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با
استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار ۱۵۹ص ۱۴۳ طراحی سیستم …
بسته کشتی های آزاد المپیک پکن 2008 – جدید و دارای گارانتی – اورجینال
– ذخیره شده
1 روز پیش … شامل گلچین تکنیک های کشتی ها تا فینال با تفکیک وزن فینال تمام اوزان … برای
خرید (بسته کشتی های آزاد المپیک پکن 2008 – جدید و دارای گارانتی – اورجینال) روی
دکمه زیر کلیک کنید … -دانلود فایل کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در
شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار
مرجع دانشجویان ایران » نقش و بررسی روتر در مسیریابی
– ذخیره شده
چکیده۴ مقدمه ۵ تاریخچه۶ ۱فصل اول ۸ ۱-۱ مسیر یابی و اینترنت۸ ۱-۲ غناصر اصلی در
یک روتر۹ ۱-۲-۱ اینترفیس۹ ۱-۲-۲ پردازنده ۱۱ ۱-۳ وظائف مسیر یابها۱۲ ۱-۳-۱ استفاده
از روتر برای ارتباط به اینترنت۱۳ ۱-۳-۲ استفاده از روتر در یک شبکه lan14 ۲
فصل دوم۱۶ ۲-۱ آشنائی با سخت افزار مسیر یابها ۱۶ ۲-۲ سخت افزار خارجی مسیر یاب
۱۷
[DOC] کلونی مورچه
– ذخیره شده – مشابه
الگوریتم کلونی مورچگان یکی از الگوریتم های بهینه سازی است که در دهه ی اخیر
توسط دوریگو (Dorigo) ارائه شده است. … راه است که در این پایان نامه نشان داده شده است
که الگوریتم کلونی مورچگان پس از گذشت اندک زمانی مسیری را پیدا می کند و در
مقایسه با روش های دیگر از لحاظ معیار زمانی و سرعت به اندازه قابل توجهی به صرفه تر
است.
دانلود پایان نامه مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل
– ذخیره شده – مشابه
توسعه شاخص های عملکردی و تحلیل میدان های شهری. 170برگ. ارزیابی اقتصادی و
فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران – زنجان. 200برگ. مکان یابی نقاط
حادثه خیز راه های استان کهگیلویه و بویر احمد و ارایه راهکار مناسب. 100برگ. بهینه
سازی مسیر جابه جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های
جهت دار.
مسئله فروشنده دوره گرد فازی
– ذخیره شده
شبیه سازی انجام شده نشان می دهد که این رویکرد ما می تواند مجموعه ای از راه حل های بهیه
را برای مسئله فازی فروشنده دورگرد تا بیش از 750 گره تصادفی تولید شده به … با
ارایه یک گراف گسترده با n نود که برنامه یک دور همیلتونی را پیدا می کند، چرخه ای
که از یک گره شروع، و از همه گره ها تنها یکبار عبور می کند و کوتاهترین مسیر به
صورت …
دانلود پکیج بانک کامل تحقیق مقاله پروژه و پایان نامه رشته مهندسی …
– ذخیره شده
تخمین پارامترهای موثر در تراکم مصالح سنگی بدنه سدهای خاکی با استفاده از شبکه
های عصبی مصنوعی توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار طراحی سیستم های انتقال در یک شبکه توزیع بررسی تأثیر پیش

مهندسی عمران
– ذخیره شده
18 دسامبر 2016 … پایان‌نامه دکتری در رشته مهندسی عمران- آب و محیط زیست –بررسی مدلهای شبکه¬ای به
عنوان روشی عددی برای حل معادلات آب-8X681JLI. قیمت : 13500 تومان. توضیحات ·
خرید و دانلود …… بهینه سازی مسیر جابه جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار. قیمت : 13500 تومان. توضیحات.
دانلود مقالات بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – نواندیشان
– ذخیره شده – مشابه
13 دسامبر 2017 … فهرست مقالات. ۱- ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک
الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری. ۲- بهبود عملکرد جبرانساز SVC برای
میراسازی مدهای نوسانی بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال های گسترده. ۳- بهینه
سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان به وسیله الگوریتم NSGA-II.
کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی – Symposia.ir
– ذخیره شده
فراخوان ارسال مقاله کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی موسسه مدیران ایده
پرداز پایتخت ویرا.
نویسنده و گردآورنده : احسان خوشخرام – ریاضی وآمار
– ذخیره شده – مشابه
در این پایان نامه ، جزئیات ساختن تجزیه های LU 2 بلوکی ماتریس های تنکی را که از
گسسته سازی مسائل بیضوی مرتبه دوم با روش های تفاضلات متناهی و یا عناصر
متناهی به وجود آمده اند ، بررسی می کنیم . بنابراین هدف ما بدست آوردن یک رده جدید ، از
روشهای تجزیه LU 2 بلوکی بر اساس کاهش اندازه بلوکها با یک قید برای بدست آوردن

دریافت فایل پایان نامه الگوریتم های مسیر یابی – پرداخت و دانلود آنی …
– ذخیره شده
10 مه 2017 … خرید آنلاین پایان نامه مسیر یابی شبکه با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانمحقق
گرامی،شما با جستجوی پایان نامه مسیر یابی شبکه وارد این صفحه شده اید محصول
دانلودی(پایان نامه مسیر… برترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در
شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار امیدواریم …
پروژه | فروشگاه ‌آنلاین مارکت کلوب
– ذخیره شده
5000 تومان. پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن. 5500 تومان. بهینه سازی مسیر جا به
جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار. موجود
نیست تومان. آزمایش مقاومت فشاری آجر. 1000 تومان. پروژه اقتصاد: بررسی آثار و
پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های
بیمه.
بسته کشتی های آزاد المپیک پکن 2008 – جدید و دارای گارانتی – اورجینال
– ذخیره شده
1 روز پیش … بسته کشتی های آزاد المپیک پکن 2008 – جدید و دارای گارانتی – اورجینال – … -خرید و
دانلود پایان نامه استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی پایداری لرزه ای
سدهای خاکی نا همگن … -دانلود فایل کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در
شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار
علم زیباست – شبیه سازی مغز و هوش مصنوعی
– ذخیره شده – مشابه
خب گلیا را هم وارد شبکه های عصبی مصنوعی می کنیم با مدلی بسیار ساده از آنها: هر
گلیا را به یک نورون منسوب می کنیم. حال اگر نورون چندین بار پشت سر هم … یک
دانشمند روانشناسی مدلی از کارکرد مغز در حل یک مساله ارائه می دهد به طور مثال انسانها
در حل مساله فروشنده دوره گرد از الگوریتم A استفاده می کنند. حال چطور می شود فهمید
این مدل …
دانلود پایان نامه – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران
– ذخیره شده – مشابه
25 آگوست 2015 … تخمین پارامترهای موثر در تراکم مصالح سنگی بدنه سدهای خاکی با استفاده از شبکه
های عصبی مصنوعی. توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری
. بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار. طراحی سیستم های انتقال در یک شبکه توزیع.
خرید و دانلود پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه …
– ذخیره شده
24 مارس 2017 … شما به صفحه اختصاصی مقاله الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا BP (بهبود سرعت
عملکرد شبکه عصبی) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات
بیشتر کلیک کنید. مقاله… برترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در
شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
8 نوامبر 2017 … محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری
با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد این صفحه شده اید محصول
دانلودی(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می …
برترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
18 دسامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بهینه
سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های
جهت دار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب …
خرید آنلاین پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
19 نوامبر 2017 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به
جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار…
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بهینه
سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های
جهت دار یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و
لینک دانلود((پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
15 نوامبر 2017 … دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار – خرید آنلاین و دریافت. از حضور شما عزیزان در
سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد هموطن گرامی
سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
خرید آنلاین پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
2 نوامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)خوش آمدید برای دانلود به
ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه بهینه …
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
29 نوامبر 2017 … دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار – خرید آنلاین و دریافت. امیدواریم از خرید خود
بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود
_پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
برترین پکیج پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
– ذخیره شده
برترین پکیج پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده
از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار – دانلود فایل – دانلود مقالات جدید.
دریافت فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
13 نوامبر 2017 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب
به صفحه توضیحات کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
27 نوامبر 2017 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی
دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در …
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار – خرید آنلاین و دریافت.
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
12 نوامبر 2017 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم نام محصول دانلودی: پایان نامه
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به
جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
14 دسامبر 2017 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. با سلام حضور مشتریان گرامی.
شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با
استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات
کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. پایان نامه بهینه سازی …
الگوریتم کلونی مورچگان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
بهینه‌سازی گروه مورچه‌ها یا ACO همان‌طور که می‌دانیم مسئله یافتن کوتاهترین مسیر،
یک مسئله بهینه سازیست که گاه حل آن بسیار دشوار است و گاه نیز بسیار زمانبر. …
مثلاً در گراف شهرهای مسئله فروشنده دوره گرد، اگر یکی از یالها (یا گره‌ها) حذف شود
الگوریتم این توانایی را دارد تا به سرعت مسیر بهینه را با توجه به شرایط جدید پیدا
کند.
دانلود فایل ( پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
دانلود فایل ( پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)
[PDF] PDF: پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
26 دسامبر 2017 … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﮔﺮاف ﻫﺎی ﺟﻬﺖ
. دار. ﭼﮑﯿﺪه. ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮑﯽ از م̂ﺳﺎﺋﻞ ﭘﺎیÔه ای در ﺑﺮﻧﺎم̂ه ری̂زی
ش̂ﺑﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻠﻮی · م̂ﺳﯿﺮﯾﺎﺑﯽ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ·. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و … داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ م̂ﺳﺄﻟﻪ ب̂ا …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
5 نوامبر 2017 … پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (43666):دانلود.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (21773):دانلود.
کاملترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
– ذخیره شده
کاملترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده
از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار.
خرید فایل( پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
25 نوامبر 2017 … محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری
با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد این صفحه شده اید محصول
دانلودی(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می …
کاملترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
– ذخیره شده
31 ا کتبر 2017 … سخن روز: سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت
برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه بهینه سازی
مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت
دار برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به …
برترین پکیج پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
– ذخیره شده
5 دسامبر 2017 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(پایان نامه
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای
ناچیز فایل{پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
کاملترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
– ذخیره شده
15 دسامبر 2017 … با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با
استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز
میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه بهینه سازی
مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در …
دانلود (پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
13 دسامبر 2017 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرعنوان محصول دانلودی:پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به
جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار…
دانلود (پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
20 نوامبر 2017 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: پایان نامه بهینه سازی مسیر
جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار درجه
کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار. ادامه مطلب …
خرید فایل( پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
خرید فایل( پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)
دانلود فایل کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
– ذخیره شده
26 دسامبر 2017 … به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با
استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی
در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار}را …
[PDF] اصل مقاله (3188 K) – نشریات دانشگاه علامه
– ذخیره شده
به آن شده است. الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی توسط کلونی مورچگان در زمره. روش
های فراابتکاری موفقی است که در سالهای اخیر به نحو موفقیت آمیزی برای …. چون
گراف، گرافی. کامل است، هر مسیر بسته ای که تنها یکبار از تمام گره ها عبور کند، با
یک دور. کامل شدنی متناظر خواهد بود. در الگوریتم های ACO موجود برای حل TSP، ردهای …
خرید آنلاین پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
18 دسامبر 2017 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت
برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه بهینه سازی
مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت
دار برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به …
برترین پکیج پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
– ذخیره شده
10 آوریل 2017 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید نام محصول
دانلودی: پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (78306):دانلود.
برترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
21 نوامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد نام محصول دانلودی: پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری
با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار درجه کیفی و رضایت از دانلود:
عالی. پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
خرید آنلاین پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با
استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی
در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار}را دانلود خواهید
کرد.
دریافت فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
20 نوامبر 2017 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام،محصول
دانلودی +{{پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با
کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه بهینه سازی …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
13 مارس 2017 … پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار. چکیده. یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از
م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل می باشد که می تواند
کاربردهای وسیعی در هدایت هوشمند ترافیک شلوی . م̂سیریابی اتوماتیک …
[PDF] بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین … – NCBA

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی… دﺳﺘﻪ: ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 4575
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 206 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی. ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﮔﺮاف ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار ﭼﮑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺘﻦ. ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮑﯽ از م̂ﺳﺎﺋﻞ
ﭘﺎیÔه ای در ﺑﺮﻧﺎم̂ه ری̂زی ش̂ﺑﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ …
[PDF] پایان نامه انتخاب طراحی و بهینه سازی شبکه های مخابراتی … – NCBA

ﮐﺎرﺑﺮد روش ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺪﻫﺎ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی… دﺳﺘﻪ: ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 4575 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 206 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی. ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرﭼﮕﺎن
در ﮔﺮاف ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار ﭼﮑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺘﻦ. ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮑﯽ از م̂ﺳﺎﺋﻞ ﭘﺎیÔه ای در
ﺑﺮﻧﺎم̂ه …
[PDF] تحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به صور

:Web version ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎده ای ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎده ای …. ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﮔﺮاف ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﮔﺮاف ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ pdfدر 190 ﺻﻔﺤﻪ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ …
مرتبط با: پایان نامه الگوریتم های مسیر یابی |18426| بلودانلود
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های… دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم
فایل: 4575 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 206 پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به
جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار چکیده
یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه
ری̂زی …
تحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به …

30 آگوست 2017 … تحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به صورت زمینه
سرویس موبایل … اثر جا به جایی پارامترها بر تعادل دینامیکی و. …. پایان نامه
کارشناسی ارشد مهندسی عمران بهینه سازی مسیر جابجایی در شبکه های شهری با
استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار این فایل در قالب پی دی اف و 185 …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (78306):پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه
های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار چکیده یافتن مسیر
بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل
و نقل …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
19 نوامبر 2017 … پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (28174):دانلود.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
6 دسامبر 2017 … پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (20232):دانلود.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار. چکیده. یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از
م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل می باشد که می تواند
کاربردهای وسیعی در هدایت هوشمند ترافیک شلوی · م̂سیریابی اتوماتیک وسائل
نقلیه · برنامه …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (8205): دانلود.
[PDF] PDF: پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …

2017-09-29 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﮔﺮاف ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار ﻧﺴﺨﻪ وب: ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﮔﺮاف ﻫﺎی ﺟﻬﺖ دار. دﺳﺘﻪ: ﻋﻤﺮان. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 4575
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 206. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل گرایش مهندسی عمران
بهینه سازی مسیر جابجایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران…
دانلود پایان نامه درمورد |پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …

دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 4575 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 206.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار. چکیده. یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از
م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل می باشد که می تواند
کاربردهای …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …

این صفحه از سایت «کوانتوم دانلود» درباره |پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در
شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار| است. شناسه این
فایل در سایت «کوانتوم دانلود»: ‘1783’ – اطلاعات بیشتر درمورد پایان نامه بهینه سازی
مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار چکیده یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از
م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل می باشد که می تواند
کاربردهای وسیعی در هدایت هوشمند ترافیک شلوی · م̂سی.
دانلود فایل ( پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
22 نوامبر 2017 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بهینه سازی
مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت
دار)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
22 دسامبر 2015 … پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار (192336):دانلود.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
27 نوامبر 2017 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل
محصول دانلودی|| پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده
از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. پایان
نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
vista | فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
22 دسامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه
های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد این صفحه شده اید
محصول دانلودی(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
دانلود پایان نامه بررسی بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
1 ژوئن 2017 … پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار. تعداد صفحات فایل: 250. چکیده. یافتن مسیر بهینه از
میان مسیرهای موجود یکی از م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل
می باشد که می تواند کاربردهای وسیعی در هدایت هوشمند ترافیک شلوی …
دانلود فایل کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
– ذخیره شده
20 دسامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه
های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد این صفحه شده اید
محصول دانلودی(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
خرید و دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با
– ذخیره شده
14 دسامبر 2017 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:پایان نامه
بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ،
چکیده و لینک دانلود((پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
کاملترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
– ذخیره شده
بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی
دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل
مارکت …
کاملترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
– ذخیره شده
20 نوامبر 2017 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بهینه
سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های
جهت دار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به
صفحه اختصاصی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با
استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات
کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از
فروشگاه فایل …
برترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
5 نوامبر 2017 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. مدیریت سایت
آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت
مجموعه پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار برایتان آماده شده است تا بتوانید به …
خرید آنلاین پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
3 نوامبر 2017 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی
دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
18 سپتامبر 2017 … دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 4575 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 206.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار. چکیده. یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از
م̂سائل پای̂Oه ای در برنام̂ه ری̂زی ش̂بکه حمل و نقل می باشد که می …
خرید آنلاین پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
3 نوامبر 2017 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم با سلام،محصول دانلودی +{{پایان
نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در
گراف های جهت دار}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب
به صفحه توضیحات کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در …
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …

6 آوریل 2017 … پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار چکیده یافتن مسیر بهینه از میان مسیرهای موجود یکی از.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …
– ذخیره شده
27 ژانویه 2017 … دسته: عمران. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 4575 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 206.
پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم
مورچگان در گراف های جهت دار; پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری
با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار. کلیک جهت دانلود.
دانلود (پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری …
– ذخیره شده
26 دسامبر 2017 … شما به صفحه اختصاصی ترجمه مقاله طراحی بهینه… پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به
جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار امیدواریم
از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدبه صفحه دانلود فایل(پایان
نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده.
روند | دانلود مقاله بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی ترکیب …
– ذخیره شده
27 دسامبر 2017 … به وبسایت ما خوش آمدید.محقق گرامی،شما با جستجوی سمینار برق بررسی الگوریتم
بهینه سازی و انواع کاربردهای آن وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(سمینار برق
بررسی الگوریتم بهینه… پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری
با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار امیدواریم از خرید خود …
برترین فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بهینه سازی مسیر
جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار وارد
این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های
شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار)شما را در رسیدن به …
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
7 نوامبر 2017 … دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار – خرید آنلاین و دریافت. سلام.به وبسایت ما
خوش آمدید. نام محصول دانلودی: پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری
با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار درجه کیفی و رضایت از …
برترین پکیج پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های …
– ذخیره شده
26 ا کتبر 2017 … برترین پکیج پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده
از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار – دانلود فایل. ما اولین نیستیم ولی بی شک
برترین هستیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به
جایی در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف …
دانلود (پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
– ذخیره شده
18 ا کتبر 2017 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام،محصول
دانلودی +{{پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با
کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه بهینه سازی مسیر …
دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …

دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار -کامل و جامع.
خرید آنلاین پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون …
– ذخیره شده
3 ا کتبر 2017 … دانلود پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از
الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار – خرید آنلاین و دریافت شعار همیشگی ما
مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام حضور مشتریان گرامی.شما
به صفحه اختصاصی پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با …
دریافت فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری …
– ذخیره شده
25 نوامبر 2017 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل
محصول دانلودی|| پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده
از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. پایان
نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبکه های شهری با استفاده از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *