دانلود کامل پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها

Published on Author adminLeave a comment

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها
دسته بندی عمران
بازدید ها 33
فرمت فایل doc
حجم فایل 3971 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 311

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها

چکیده

با توجه به وسعت و گستردگی خطوط لوله انتقال ، خطرات ناشی از بروز زلزلـه و خـوردگی، بـه عنـوان دو عامل مهم تاثیر گذار در طول مسیر، لوله ها را تهدید می نماید. دراین تحقیق ، ابتـدا رفتـار لـرزه ای یـک خط لوله با مدل سازی سه بعدی و تحلیل لرزه ای تاریخچه زمانی ، با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – لوله و تاخیر فاز موج زلزله ، مورد بررسی قرار می گیرد، سپس بر مبنـای مـاکزیمم کـرنش محـوری پلاسـتیک ایجاد شده ، قطعه بحرانی مشخص گشته و با مدلـسازی مجـدد ایـن قطعـه و بـا اسـتفاده از روش اجـزای محدود، اثر چند حالت مختلف خوردگی یکنواخت (از طریق کاهش ضخامت و کاهش مـدول الاستیـسیته لوله به میزان ۲۰% ،۳۰% و۴۰%) و همچنین یک حالت خوردگی موضعی ، بر لوله مـورد نظـر مـورد بررسـی قرار می گیرد. سپس قطعه دچار خوردگی با استفاده از پوشـش FRP بـه عنـوان یـک روش نـوین مقـاوم سازی، مدل سازی وتحلیل شده تا نقش خوردگی بر رفتار لرزه ای لوله های مدفون ، مشخص شده و تـاثیر مقاوم سازی در بهبود عملکرد آنها مشخص گردد. نتایج تحلیل هـا، حـاکی از آن اسـت کـه خـوردگی در حالات مختلف ، تاثیر مستقیمی بر افزایش مقادیر تنش و کرنش ایجاد شده در المـان هـای لولـه ناشـی از نیروی زلزله ، دارد که این مساله ، در مورد لوله های انتقال قابل توجه می باشد. همچنین نتایج تحلیل لوله تحت نیروهای زلزله پس از مقاوم سازی با FRP، نشان دهنده بهبود عملکرد آن (کاهش تـنش و کـرنش ) می باشد.

مقدمه

امروزه لوله های انتقال آب ،گاز و نفت جزئی از شریان های حیاتی می باشند و توجه به سیستم های انتقال آب به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان وخطوط لوله انتقال نفت وگاز به منظور تامین انرژی ، امری ضروری به نظر می رسد. لوله های انتقال به علت گستردگی و گذر از یک ناحیه جغرافیایی وسیع ممکن است به طور همزمان با خطرات بسیاری مواجه شوند. اقتصاد ایران در حال حاضر و برای چندین دهه متکی بر نفت و فرآورده های آن خواهد بود و از طرف دیگر ایران سرزمینی لرزه خیز است و احتمال وقوع زلزله هایی با قدرت زیاد در آن قابل پیش بینی می باشد، علاوه بر این با توجه به قدمت طولانی خطوط لوله در ایران که عمر برخی از لوله ها به بیش از۵٠ سال می رسد و در نظرگرفتن شرایط اقلیمی کشور و تجمع خطوط لوله در قسمت های جنوبی وغربی کشور که جزء محیط های مهاجم و آسیب رسان محسوب می شوند، یکی از علل عمده خرابی لوله ها، مساله خوردگی آنها می باشد.

قسمتی از متن

میزان و نوع حرکت گسل عامل مهمی در طراحی می باشد. گسلهای سطحی ممکن است بصورت جابه جایی های صفحه این ناگهانی دیده شوند که مقدار جابه جایی آن تا ۷ متر نیز می رسد. جابه جایی افقی حدود ۱۰ متر نیز پس از زلزله هایی با بزرگی بالای ۸ دیده شده است . مقدار جابه جایی سطحی ، به عوامل متعددی بستگی دارد ولی معمولاً تابعی از نوع گسل ، اندازه زلزله ، عمق کانونی و زمین شناسی منطقه می باشد. فرمولهای تجربی بسیاری برای پیش بینی مقدار جابه جایی با استفاده از مشاهدات گذشته ارائه شده است (١٩٨٢ ,١٩٧٠ ,Bonilla ;١٩٧٧ ,Slemmons).

حرکت گسل لزوماً محدود به یک صفحه یا پهنه گسل نمی گردد بلکه ممکن است در فواصل قابل ملاحظه ای از رد اصلی گسل اتفاق افتد. گسیختگی های سطحی ناشی از گسلش توسط Bonilla در

۱۹۶۷ به سه دسته یا پهنه رده بندی شده است .

پهنه I شامل بزرگترین جابه جایی ، طول و پیوستگی برای یک زلزله داده شده می باشد.

پهنه II مشتمل است بر گسلهای شاخه ای ، که به گسل اصلی متصل و یا از آن منشعب می گردند.

گسلهای ثانویه که پهنه III را تشکیل می دهند هیچگونه اتصال سطحی با گسلهای اصیل یا گسلهای شاخه ای ندارند. بطوریکه Bonilla بیان می نماید بیش از نصف گسلشهای تاریخی در شمال آمریکا ناشی از گسلهای فرعی بوده است . او داده هایی در مورد گسلهای شاخه ای و ثانویه که تغییر مکانهایی به بزرگی

۱۰ تا ۲۰% حرکت گسل اصلی در فواصل ۵ تا ۱۵ کیلومتر از آن داشته اند را ارائه می نماید. در فواصل کمتر از ۳ کیلومتر از گسل اصلی ، حرکات فرعی با تناسب معکوس با فاصله از گسل اصلی بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابند.[ ۸]

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

تقدیم …………………………………………………………………………………… ت

سپاسگذاری ………………………………………………………………………………… ث

فهرست مندرجات …………………………………………………………………………………………………………ج

فهرست اشکال ……………………………………………………………………………… . ر

فهرست جداول …………………………………………………………………………………………………………..ض

چکیده ……………………………………………………………………………………….١

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول – کلیات ………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۱- هدف ……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳- روش کار و تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ٩

فصل دوم – انواع لوله ها و علل خرابی آنها …………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ١٢

۲- ۲- دسته بندی خطوط لوله ……………………………………………………………………………………….. ١٢

۲-۲-۱- خطوط لوله مدفون و نیز روی زمینی ……………………………………………………………………. ١٢

۲-۲-۲- خطوط لوله با اتصالهای صلب و یا انعطاف پذیر………………………………………………………….. ١٣

۲-۲-۳- لوله های صلب و لوله های انعطاف پذیر …………………………………………………………………. ١٣

۲-۲-۴- خطوط لوله تحت فشار و تحت جریان ثقلی ……………………………………………………………… ١۴

۲-۳- بارهای وارده بر لوله های مدفون ……………………………………………………………………………….. ١۴

۲-۴- علل عمده خرابی لوله ها ……………………………………………………………………………………….. ١۵

۲-۴-۱- زمین لرزه و اثر آن بر لوله های انتقال …………………………………………………………………… ١۶

۲-۴-۱-۱- آثارغیر مستقیم زلزله (گسیختگی زمین ) …………………………………………………………. ١۶

۲-۴-۱-۱-۱- گسلش ………………………………………………………………………………………. ١٧

۲-۴-۱-۱-۲- زمین لغزشها ………………………………………………………………………………… ١٩

۲-۴-۱-۱-۳- تغییر مکانهای ناشی از روانگرایی ……………………………………………………………. ٢٢

۲-۴-۱-۱-۴- چگالش ……………………………………………………………………………………… ٢۶

۲-۴-۱-۱-۵- ترکهای زمین ……………………………………………………………………………….. ٢۶

۲-۴-۱-۲-آثار مستقیم زلزله (رفتار لوله ها در برابر ارتعاش های ناشی از امواج زلزله )………………………. ٢۶

۲-۴-۱-۲-۱- انواع موج و ویژگی آنها …………………………………………………………………….. ٢٩

۲-۴-۱-۲-۲- اندرکنش خاک ـ خط لوله ………………………………………………………………….. ٣١

۲-۴-۱-۲-۳- بررسی تغییرات شکل موج …………………………………………………………………. ۵١

۲-۴- ۲- خوردگی در لوله ها ……………………………………………………………………………………… ۵٣

۲-۴-۳- عیوب و درزهای حین اجرا در اثر عدم اجرای مناسب مانند برخورد تجهیزات ………………………….. ۵۴

۲-۵- روش های بهسازی و تعمیر لوله های انتقال ……………………………………………………………………. ۵۴

۲-۵-۱- استفاده از لوله های ساخته شده از مواد کامپوزیت به جای لوله های فولادی …………………………… ۵۵

۲-۵-۲- استفاده از دورپیچ های FRP برای تعمیر و بهسازی لوله ها ……………………………………………. ۵۶

۲-۵-۲-۱- مواد تشکیل دهنده دورپیچ های FRP و ویژگی های آنها ……………………………………….. ۵٧

۲-۵-۲-۱-۱- الیاف (Fiber)……………………………………………………………………………… ۵٨

۲-۵-۲-۱-۲- رزین ها (Resins)…………………………………………………………………………. ۶٠

۲-۵-۲-۱-۳- پرکننده (Filler)…………………………………………………………………………… ۶٠

۲-۵-۲-۲- مزایای استفاده از FRP در بهسازی و تعمیر لوله ها ……………………………………………… ۶٣

۲-۵-۲-۳- انواع ورقه های کامپوزیتی رایج ……………………………………………………………………. ۶۴

۲-۵-۲- ۳-۱- کلاک اسپرینگ Clock Spring ………………………………………………………… ۶۴

۲-۵-۲-۳-۲- سیستم استرانگ بک Strong Back…………………………………………………….. ۶۵

۲-۵-۲-۳-۳- آرمور پلیت Armor Plate ……………………………………………………………….. ۶٧

۲-۵-۳- نصب یک پوشش صفحه فولادی بر روی قطعه آسیب دیده ……………………………………………… ۶۷

۲-۵-۴- روش های داخلی تعمیر و بهسازی لوله ها ………………………………………………………………. ۶٨

فصل سوم – معرفی مدل مورد مطالعه و نحوه تحلیل و ارزیابی مدل ……………………………………………… ۶۹

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۲- مشخصات کلی مدل و فرضیات مدلسازی ……………………………………………………………………… ٧٠

۳-۲-۱-مشخصات خط لوله و شرایط تکیه گاهی دو سر آن ………………………………………………………. ٧٠

۳-۲-۲- مشخصات خاک و مدلسازی آن ………………………………………………………………………….. ٧١

۳-۲-۲-۱- محاسبه مولفه قید محوری (طولی ) ………………………………………………………………… ٧٢

۳-۲-۲-۲- محاسبه مولفه قید افقی جانبی ……………………………………………………………………. ٧٣

۳-۲-۲-۳- محاسبه مولفه قید قائم ……………………………………………………………………………. ٧۶

۳-۲-۳- معرفی شتاب نگاشت های مورد استفاده …………………………………………………………………. ٧٨

۳-۲-۴- فرضیات مدل جهت اعمال تاخیر فاز در برابر ارتعاشات ناشی از امواج زلزله …………………………….. ٨٢

۳-۳- نحوه مدلسازی خوردگی و مقاوم سازی قطعه لوله …………………………………………………………….. ٨۴

۳-۳-۱- خوردگی یکنواخت ……………………………………………………………………………………….. ٨۵

۳-۳-۲- خوردگی موضعی …………………………………………………………………………………………. ٨۶

۳-۳-۳- مقاوم سازی لوله خورده شده با پوشش FRP…………………………………………………………… ٨٧

۳-۴- معرفی المان های مورد استفاده در نرم افزار Ans s و قابلیت های هریک از آن ها………………………….. ٨٨

۳-۴-۱- المان تیر سه بعدی Beam24………………………………………………………………………….. ٨٨

۳-۴-۱-۱- خلاصه ورودی های Beam24 ……………………………………………………………………. ٨٩

۳-۴-۱-۲- خلاصه خروجی های المان Beam24…………………………………………………………….. ۸۹

۳-۴-۲- المان فنر غیر خطی ٣٩ Combin……………………………………………………………………… ٨٩

۳-۴-۲-۱- خلاصه ورودی های المان Combin39………………………………………………………….. ٩٠

۳-۴-۲-۲- خلاصه خروجی های المان ٣٩ Combin……………………………………………………….. ٩١

۳-۴-۳- المان پوسته ای Shell43 ………………………………………………………………………………. ٩١

۳-۴-۳-۱- خلاصه ورودی های المان ، Input Summar…………………………………………………… ٩٢

۳-۴-۳-۲- خلاصه خروجی های المان ، Output Summar………………………………………………. ٩٢

۳-۴-۴- المان سازه ای لایه ای غیر خطی Shell91…………………………………………………………….. ٩٣

۳-۴-۴-۱- خلاصه ورودی های المان ، Input Summar…………………………………………………… ٩۴

۳-۴-۴-۲- خلاصه خروجی های المان ، Output Summar………………………………………………. ٩۴

فصل چهارم – نتایج آنالیز لرزه ای خط لوله در حالت سالم ، دارای خوردگی و مقاوم سازی شده …………..۹۶

۴-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….٩٧

۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل لرزه ای سه بعدی تیر بر بستر الاستوپلاستیک …………………………………………. ٩٧

۴-۲-۱- بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی دو سر خط لوله …………………………………………………………. ٩٧

۴-۲-۲- بررسی اثر تاخیر فاز موج زلزله در خط لوله ……………………………………………………………. ١١٠

۴-۲-۳- نتایج تحلیل لرزه ای خط لوله ………………………………………………………………………….. ١٢٢

۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی قطعه بحرانی لوله در حالت سالم ،خورده شده ……………………………….١۴١

۴-۲-۱- نتایج بررسی خوردگی یکنواخت در لوله ……………………………………………………………….. ١۴٧

۴-۲-۱-۱- با استفاده از کاهش مدول الاستیسیته …………………………………………………………… ١۴١

۴-۲-۱-۲- اعمال خوردگی با استفاده از کاهش ضخامت لوله ……………………………………………….. ١۴٧

۴-۲-۲- نتایج بررسی خوردگی موضعی در لوله …………………………………………………………………. ١۵٣

۴-۳- نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی قطعه خورده شده لوله در حالت مقاوم سازی شده ………………………….١۵۵

۴-۳-۱- نتایج مقاوم سازی لوله دارای خوردگی یکنواخت با %20=w توسط پوشش FRP …………………. ١۵۵

۴-۳-۲- نتایج مقاوم سازی لوله دارای خوردگی یکنواخت با %30=w توسط پوشش FRP …………………. ١۵٧

۴-۳-۲- نتایج مقاوم سازی لوله دارای خوردگی یکنواخت با %40=w توسط پوشش FRP …………………. ١۵٩

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..۱۶۲

۵-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………١۶٣

۵-۲- جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل ……………………………………………………………………………..١۶٣

۵-۳- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..١۶۵

منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………١۶۶

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها پایان
نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی چکیده با
توجه به وسعت و گستردگی خطوط لوله انتقال ، خطرات ناشی از بروز زلزله و خوردگی،
به عنوا.
پروژه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها
– ذخیره شده
4 سپتامبر 2017 … پروژه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها رشته :
کارشناسی ارشد عمران – حمل و نقل فرمت : PDF. چکیده : با توجه به وسعت و گستردگی
خطوط لوله انتقال ، خطرات ناشی از بروز زلزله و خوردگی، به عنوان دو عامل مهم تاثیر
گذار در طول مسیر، لوله ها را تهدید می نماید. دراین تحقیق ، ابتدا رفتار …
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
29 ا کتبر 2017 … فایل با عنوان اصلی پایان نامه ارشد عمران سازه های هیدرولیکی – تحلیل لرزه ای لوله های
انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها که دارای طرفداران زیاد بوده و از فایل های
دارای بیشترین جستجو در موتور های جستجوگر گوگل و yahoo و بینگ به شمار می رود
و از این جهت رکورد دار است، به صورت کاملا رایگان از طریق سرور …
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …

24 دسامبر 2016 … سلام. سیامک هستم، به عنوان مدیر فعالیت می کنم. تنها صفحه اصلی برای دانلود «
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها» همین
صفحه می باشد. لطفا دقت داشته باشید که «www1.9project.ir/posts/59457.html»
آدرس اصلی است. در غیر این صورت، پشتیبانی از شما صورت نخواهد گرفت.
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
10 جولای 2016 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده
توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی
و روش های مقاوم سازی آنها || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. پایان نامه تحلیل لرزه ای
لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها. نظرات این مطلب قفل …
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها.
جزئیات ارسال فایل. این صفحه از سایت در مورد |پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های
انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها| نوشته شده است. توضیحات بیشتر
درباره |پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها|
در ادامه مطلب .
کاملترین فایل پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و …
– ذخیره شده
11 دسامبر 2016 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید با سلام حضور مشتریان گرامی.
شما به صفحه اختصاصی پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال…,کاملترین فایل
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها,
hamrahdl95.
لوله مدفون – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
خطوط لوله مدفون عمدتا از یک منطقه جغرافیایی وسیع عبور نموده و با خطرات لرزه ای
مواجه می باشند به ویژه اگر لوله های زیرزمینی با گسل تقاطع ایجاد کنند در نواحی
تقاطع با گسل بسیار آسیب پذیر خواهند بود در این مقاله باکمک روش اجزاء محدود با در
نظر گرفتن اندرکنش لوله و خاک مدل عددی برای لوله مدفون ارائه شده است و تغییر شکل
لوله …
خرید فایل( پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش …

18 سپتامبر 2017 … سخن روز: تنها موجودی که میتواند به پشت بخوابد انسان است بسیار خرسندیم که
کاملترین مرجع پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم
سازی آنها را جهت رفاه حال شما عزیزان گرد آورده ایم.ما راه را بر شما هموار کرده ایم تا
رضایت شما دانش پژوه گرامی را جلب نماییم. پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های …
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
23 فوریه 2017 … برای شما راه اندازی شده است. شما به روزترین و جدیدترین سایت دانلود مقاله و پایان نامه
را برای دریافت پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم
سازی آنها انتخاب کردید. بهتر است قبل از کلیک روی لینک دانلود مشخصات پایان نامه
تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی …
فروش دانلودی پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و …

فروش دانلودی پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم
سازی آنها.
لیست پایان نامه های دفاع شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته …
– ذخیره شده – مشابه
2 آگوست 2016 … ۱۰پ‌. ۱۱. ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌ ب‍ا دی‍واره‍ای‌ ت‍وپ‍ر ب‍ت‍ن‍ی‌
س‍ب‍ک‌. ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ی‌ ، ن‍س‍ت‍رن‌. ۱۳۸۸. ۱۳پ‌. ۱۲. آن‍ال‍ی‍ز غ‍ی‍رخ‍طی‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ ب‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا ( HSC)م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP. آب‍اده‌ زاده‌ ، م‍ه‍دی‍س‌. ۱۳۸۸. ۱۶پ‌. ۱۳. ک‍ارب‍رد روش‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ در ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌.
[PDF] متن کامل (PDF) – ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران
– ذخیره شده – مشابه
16 ژانویه 2016 … با بهره گیری از روابط کاهندگی و روش احتماالتی Hazus، آسیب های وارده به شبکه
آبرسانی مذکور با برنامه نویسی VBA در محیط اکسل و روش: … شریان های حیاتی، لوله
های مدفون، آسیب پذیری لرزه ای، زلزله، گسل کلید واژه ها: … بررسی آسیب پذیری لرزه
ای شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران جهت مقاوم سازی رضا رهنما و همکاران.
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
2, بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر اهداف (زمان،هزینه،کیفیت،عملکرد) و شاخص های
تکمیلی ساخت پروژه های تونل سازی, محسن فلاح, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1396-
10- ….. 91, تحلیل دقیق دینامیکی و مقایسه پاسخ های لرزه ای قاب های خمشی متوسط
فولادی، قاب های با مهاربند های عادی و قاب های مهاربندی دارای میراگر اصطکاکی, منا
جلیلیان …
فایل طرح توجیهی تولید الکترودباظرفیت 2500 تن در سال
– ذخیره شده
با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان عنوان محصول دانلودی:طرح توجیهی تولید
الکترودباظرفیت 2500 تن در سال یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی
شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((طرح توجیهی تولید الکترودباظرفیت 2500
تن در سال)) را در ادامه مطلب ببینید طرح توجیهی تولید الکترودباظرفیت 2500 تن در
سال.
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » پایان نامه های دانلودی رشته …
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان
دشت دامغان در استان سمنان · دانلود رایگان پایان نامه ارشد : بررسی تحلیل غیرخطی و
مدل … عمران : بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبند ها در سازه های فلزی · پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه
ای …
پایان نامه های آماده عمران – سامانه نوین مسداک
– ذخیره شده
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی
تیرعمیق بتن مسلح; دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ایمن سازی طرح هندسی راه های
دوخطه … استفاده ازمهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح;
سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های
هیدرولیکی …
نتایج جستجو برای ‘ ورق های FRP ‘ – پایگاه داده های علمی تمام متن
– ذخیره شده – مشابه
در بررسی های انجام شده در تحقیقات میدانی بعد از وقوع زلزله های بزرگ و ارزیابی لرزه
ای سازه های موجود مشخص شده است که پایه ی پل های قدیمی دارای ضعف های فنی از جمله
مقاومت طراحی ناکافی و شکل … در سال های اخیر مقاوم سازی سازه های بتنی به وسیله ی
چسباندن ورق های FRP به سطح خارجی اعضای سازه به صورت فزاینده ای مرسوم شده است.
[PDF] مدل سازی تغییر شکل لوله و بستر آن در Modeling … – آب و توسعه پایدار
– ذخیره شده – مشابه
20 فوریه 2014 … آن ها. به اختالف قابل مالحظه ای بین توزیع فشار سطحی روباره. روی لوله های صلب با
نوع انعطاف پذیر آن ها رسیدند. در این. دسته بندی لوله های فوالدی موج دار در طبقه … مواد و
روش ها. پس از بررسی های صورت گرفته، طرح انتقال و توزیع آب سد. دوستی به مشهد
مقدس برای مدل سازی عددی و محاسبه. نیروها و تغییر شکل های داخلی و …
[PDF] کلنگ احداث آزمایشگاه های پیشرفته لرزه ای به زمین خورد
– ذخیره شده – مشابه
قابل ذکر است که پروژه احداث آزمایشگاه های پیشرفته لرزه ای واقع در سوهانک تهران، در
فضایی به مساحت حدود …. دومین دوره ” روش های تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای
تحلیل لرزه ای سازه ها”، طی …. در واقع می خواهم این را بدانم که کرنش سنج شما دارای چه
ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از نمونه های قبلی متمایز کرده و اصالً چه •.
[PDF] ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ – ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻫ
– ذخیره شده – مشابه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻋﺪدی ﻓﻠﻮﺋﻨﺖ .29. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه ای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دارای ﺧﻮردﮔﯽ و روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آن ﻫﺎ
.30. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن .31. ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .32. ﺑﺮآورد ﺳﯿﻼب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻨﺠﺶ از دور .33. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﯿﻼب ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .34. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب

پایش سلامت سازه ای (SHM) – شرکت مقاوم سازی افزیر
– ذخیره شده
رتبه: ۵ – ۴ رأی
روش های تشخیص و نمایان سازی آسیب و ترک با توجه به اهمیت آن در شکست سازه ای،
موضوع تحقیقات گسترده ای است که در حال انجام است. …. در پایش و سلامت سازه ای می
توان به حسگرهای تولید کارخانه ژئوسیگ (GeoSig) کشور سوییس که سازنده ی
بسیار معتبر در زمینه ی تولید سیستم های جمع آوری و انتقال اطلاعات لرزه ای می باشد
.
مقایسه روش‌های بهسازی لرزه ای ساختمان‌های نیمه اسکلتی موجود
– ذخیره شده
رتبه: ۵ – ۳ رأی
16 آگوست 2017 … ساختمان نیمه اسکلت متشکل از دیوارهای بنایی و یکی از سیستم‌های قاب ساده فولادی
یا مهاربندی‌شده، قاب خمشی فولادی یا بتنی یا تک‌ستون های فولادی یا بتنی … در این
مقاله برای تحلیل روش‌های مختلف بهسازی ۱ ساختمان نیمه اسکلتی روستایی و مقایسه
آن‌ها از نرم‌افزار 3D-PERFORM بر مبنای دستورالعمل بهسازی لرزهای …
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – پنجمین کنفرانس بین …
– ذخیره شده – مشابه
خاک و پی. – روشهای عددی در تحلیل سازه ها. – زلزله شناسی، مهندسی و جنبش شدید زمین. –
زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگار. – ساختمان های آجری و خشتی. – سازه های بتنی. –
سازه های … مقاوم سازی اتصالات بتن آرمه با ورقه های FRP در مقابل نیروهای جانبی وارد
بر قاب خمشی … معرفی مدل آزمایشگاهی ارزیابی رفتار دینامیکی خط لوله زیرزمینی
[PDF] های بتن ای ساختمان سازی لرزه مقاوم بهسازی و متعارف های بندی روش اولویت
– ذخیره شده – مشابه
های موجود در شهرستان آمل ویژگی. های یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند،. و بیشتر
آنها مطابق با آئین. نامه ویر. ایش دوم. زلزله ایران و قبل از آن می. باشند،. الزم است
نسبت به بررسی. آن. ها، اقدام شود . تا در ادامه با راه. حل. های مناسب، بهسازی در آن صورت
گیرد. در. این. مطالعه. ، در ابتدا به تحلیل و بررسی روش. های مقاوم. سازی لرزه. ای
ساختمان.
[PDF] ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺴﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﺮز
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮای ﻣﻘﺎوم. ﺳﺎزی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﻲ و دوﻟﺘـﻲ. ﻣﻬﻢ،
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻳﺎن. ﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . در اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﺗـﺪوﻳﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ و. ﻣﻌﻴﺎرﻫ. ﺎی ﻓﻨﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺮ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ در ﺳـﺎل. 1381. ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺴﺎزی
ﻟﺮزه. ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﺸﺮﻳﻪ ﺷـﻤﺎره. 251. ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان. « ﻓﻬﺮﺳـﺖ. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه. ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
.
[PDF] برنامه زمانبندی کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز
– ذخیره شده
دارای مجوز رسمی امتیاز ارتقاء پایه از دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و. شهرسازی.
به شماره … های موجود و کسب. تکنولوژی های و دانش روز امر مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
…. ان آذربایجان شرقی. دبیر علمی کنفرانس: سامان یغمایی، دانشیار دانشگاه تبریز.
دبیر اجرایی کنفرانس: علی ابراهیم زاده، عضو هیئت مدیره. سازمان. نظام. مهندس. ی. است.
[PDF] لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد – مهندسی سازه های دریایی مهندسی عمر
– ذخیره شده – مشابه
2 سپتامبر 1999 … لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد. رشته. مهندسی عمران. –. مهندسی سازه های دریایی.
ردیف. نام و نام خانوادگی. راهنما. مشاور. عنوان پایان نامه. تاریخ تصویب در … ارزیابی
لرزه ای اسکله های شمع و عرشه براساس عملکرد با روش تحلیل غیر خطی. 15. /6/ … شبیه
سازی عددی پدیده انتقال رسوب عمود بر ساحل در مجاورت سازه ساحلی.
[PDF] کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)
– مشابه
زیست پاالیی لجن های آلوده به هیدروکربن های چندحلقه ای ته نشین شده در تانک های
ذخیره نفت خام با استفاده از …. استفاده از میکروارگانیزم ها به منظور کنترل خوردگی
میکروبی و مقایسه آن با روش های متداول در صنعت در ….. طراحی و شبیه سازی یک
سیستم کنترل فیلدباس برای یک واحد صنعتی در صنایع رنگ- گاز پتروشیمی)
پایان نامه.
چاپ – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه. بهینه سازی حفاری در میدان مشترک پایدار غرب، سید مهدی کدخدا،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1385/11/17; بررسی ناپایداری دیواره های سنگی مشرف به
جاده … کاربردی، دانشگاه تهران – پردیس دانشکده های فنی، 1390/04/31; تحلیل
پایداری قطعه شمالی جنوبی تونل خط هفت متروی تهران تحت بارهای لرزه ای ناشی از
زلزله (ک.
[PDF] ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی 88 اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ – شرکت مهندسی و …
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺎز ﺷﻬﺮی و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی. آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ اﺳﺘﺎن. 8-2-.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮردﮔﯽ در ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎی ﮔﺎز. 8-3-. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ
…. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل. 11 -13-. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاﻧﻊ ارﺗﻘﺎء
ﺑﻬﺮه و. ری ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم. (. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.
)(.
CIVIL ENGINEERING – موضوع برای پایان نامه ارشد سازه
– ذخیره شده – مشابه
بهسازی زمین به روش ابر تراکم، انواع آن و عوامل مؤثر در طراحی روش ابر تراکم تحلیل
پایداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش تفاضل محدود خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن
سازی محیط کار تونل انتقال آب بهشت آباد ارائه عوامل موثر و شاخصهای اقتصادی
حملونقل پایدار شهری پاسخ لرزه ای سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی آب … – عمران و مقاوم سازی
– ذخیره شده – مشابه
کلمات کلیدی: بهسازی لرزه ای، تاسیسات آب و فاضلاب، شریان های حیاتی آب، خطوط
انتقال آب وفاضلاب 1- مقدمه بهسازی سامانه آبرسانی در برابر زلزله شامل کلیه
فعالیت … این آسیب ها عبارتند از: ترک خوردگی و شکست اتصالات بیرون
کشیدگی اتصالات شکست پیچ ها در اتصالات لوله های فولادی گسیختگی در محل
پیوندگاه های T شکل …
ریاضی تیز هوشان (پایه هفتم هشتم نهم ) – اورجینال
– ذخیره شده
1 روز پیش … تدریس پله ای از پایه تا تیز هوشان تقویت پایه ریاضی جهت آمادگی در امتحانات پایان
ترم آمادگی آزمون های مدارس تیز هوشان (سمپاد ) آمادگی آزمون های مدارس نمونه دولتی 32/
4521548 قیمت: 65,000 تومان. برای خرید (ریاضی تیز هوشان (پایه هفتم هشتم نهم ) –
اورجینال) روی دکمه زیر کلیک کنید و فرم سفارش را پر کنید …
[PPT] موضوع تقویت سازههای بتن آرمه بوسیله FRP – راهنما
– ذخیره شده – مشابه
بطور کلی مقاوم سازی لرزه ای عبارتست از : … در مقاوم سازی پیش از هر چیز انتخاب
روش مناسب برای مقاوم سازی سازه ها دارای اهمیت است. دو روش … FRP را میتوان برای
ترمیم یا تقویت و بهسازی انواع سازه های بتنی با نصب بر روی سطح (دالها و تیرها،
ستونها، دیوارهای حمال، شناژها و فونداسیون) و در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری،
ساختمانهای …
[DOC] بسمه‌ تعالی‌ – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
جهت بررسی وضعیت باربری وکنترل رفتار سازه سلف مرکزی دانشگاه اصفهان (شکل
1) در اثر زلزله سازه ساختمان موجود مدل سازی کامپیوتری شد و توسط آئین نامه های موجود
مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس ضعف های مشاهده شده 9 راهکار جهت بهسازی لرزه ای
ارائه گردید] 3-1[. طی جلسه برگزار شده با حضور نمایندگان کارفرما و مشاور طرح
گزینه …
رفتار لرزه ای بایگانی – این سیویل
– ذخیره شده
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها. (۱۸۲
صفحه در قالب PDF) ***پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران –
سازه های هیدرولیکی. مشاهده و خرید. 5200 تومان …
#omran #عمران #لرزه #مطالعه #منحنی #شکنندگی #ارتفاع آسیب های …

omran #عمران #لرزه #مطالعه #منحنی #شکنندگی #ارتفاع آسیب های وارد به ساختمان ها
در زلزله های اخیر ضرورت ارزیابی احتمال خرابی و تعیین میزان خسارت به ساختمان …
#civil #عمران #پاسخ #استاتیکی #سدخاکی در این مقاله با استفاده از مدل سازی سد
خاکی همگن چیتگر که در نزدیکی تهران قرار دارد و مطالعات آن در حال انجام می باشد سعی
در …
وبلاگ تخصصی مدیریت بحران و مدیریت ریسک – مقاوم سازی شریانهای …
– ذخیره شده – مشابه
11 دسامبر 2012 … وبلاگ تخصصی مدیریت بحران و مدیریت ریسک – مقاوم سازی شریانهای حیاتی و مجاری
مدفون(با مطالعه موردی شهر تهران) – DISASTER MANAGEMENT AND RISK … تغییر
شکلهای بزرگ ناشی از شکست شیبها، زلزله، حرکت گسلها و شناور شدن لوله ها در تر
انشه های کم عمق صدمات عمده ای در شبکه خطوط لوله مدفون بوجو د آ ورده …
CIVIL ENGINEERING – موضوع برای پایان نامه ارشد
– ذخیره شده – مشابه
107. تحلیل عددی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر خطوط لوله فراساحلی تحت اثر امواج
108. تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای اتصال خورجینی بهروش طیف ظرفیت
109. تحلیل شدت و مدت خشکسالی با استفاده از توابع مفصل 110. تحلیل سه بعدی
پایداری شیروانیهای خاکی به روش آنالیز حدی مرز بالا با فرض بلوکهای لایهای 111.
دانلود , پایان نامه , پورپوزال , سمینار , مهندسی عمران ,
– ذخیره شده – مشابه
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی ، تحلیل پایداری لرزهای سدهای وزنی بتنی ترک
خورده 120 برگ. 78. مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی ، تحلیل لرزه ای لوله های انتقال
دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها 182 برگ. 79. مهندسی عمران – سازه های
هیدرولیکی ، فرمول های ساده شده برای برآورد تراوش در سدهای خاکی و ارزیابی آنها به کمک
روش اجزاء …
[PDF] گزارش عملکرد سال 89 – شرکت ملی نفت
– مشابه
کاهش ریسک اکتشاف و عملیات اعم از خشکی و دریا- ارتقاء کیفیت داده های لرزه ای-.
پیش بینی تلفیقی خواص سنگ و سیال. 2-5- فناوری ازدیاد برداشت: بررسی عملکرد
مخازن گاز میعانی در مقابل تخلیه فشار و بازگردانی گاز خشک-. بررسی فرآیند انحالل
گاز در نفت مخازن- بررسی رفتار ریزش ثقلی- بررسی روشهای. پیشگیری از
رسوبات …
روش های مقاوم سازی بوسیله الیاف FRP – آب بندی بتن
– ذخیره شده – مشابه
چگونگی ارائه طرح بهینه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی با لحاظ نمودن همزمان پارامترهای
فنی، اقتصادی و اجرایی. مقاوم سازی در … -تقویت لوله های انتقال در مقاوم … -آئین نامه
ISIS کانادا -آئین نامه ACI 440-2R-08 آمریکا نشریه توضیح انواع روش های مقاوم سازی
کدام نشریه است؟ -نشریه 524 ایران برنامه کامپیوتری محاسبات FRP چیست؟ در
محاسبه …
پایان نامه های تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
– ذخیره شده – مشابه
93, رزیابی خسارت لرزه ای ساختمان های خمشی فولادی مقاوم سازی شده با جداگرهای پایه
با استفاده از منحنیهای شکنندگی, دکتر سیروس غلامپور، دکتر حامد حمیدی جمنانی,
جواد آقایی, مهندسی عمران, مهندسی زلزله, شهریور 95. 92, ارزیابی تحلیلی اثر آتش بر
سازه های فولادی با بتن مسلح شده (کامپوزیت) مطالعه موردی: اثر آتش بر یک ستون و
قاب …
[PDF] شماره 484 – مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران
– مشابه
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ. ١. 1. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺸﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار. ALOHA. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮر. دی. : اﻧﺒﺎر
ﻣﺮﻛﺰی ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ. ﻓﺮ. آ. ورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﻳﺰد. /. ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﻃﺎﻗﻪ ﺑﺎف؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻴﻮه ﭼﻲ؛
اﺳﺘﺎد …. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ، از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮری و ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از روش آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ . ﻣﻴﺰان. اﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 98/ 0. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن …
پایان نامه ها – مهندسی دانلود
– ذخیره شده
توسط : adminدر: دی 16, 1393 در: اصول مهندسی پل, پایان نامه ها, عمرانبدون دیدگاه ·
پایان نامه بررسی عملکرد و روشهای بهسازی پلهای طاقی سنگی. اطلاعات : نام و نام
خانوادگی : مهبد کاکویی مقطع تحصیلی :ارشد نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیر
کبیر گرایش تحصیلی : عمران مهندسی زلزله گروه پژوهشی(مسئول) : مقاوم سازی ادامه
متن …
حوزه پژوهشی ساختمان و ابنیه فنی – پایگاه جامع اطلاعات پژوهشی
– ذخیره شده
6, بررسی معادن مصالح سنگی موجود در استان خراسان شمالی و کاربرد آن در پروژه‌های راه,
ویسه سهراب, بخش مصالح و فرآورده های راه و ساختمان, 1392/05/16, 1393/05/16 …. 38,
مقاوم‌سازی لرزه‌ای اعضای بتن مسلح به کمک نوارهای فولادی پیش تنیده, علیجانی مقدم
حسن, بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی, 1385/12/26, 1387/03/26. 39, تدوین آیین کار …
[PDF] آزمایشگاه آنالیز دستگاهی – پارک علم و فناوری کرمان
– ذخیره شده
و بخصوص بهینه سازی غیرمحدب امروزه دارای کاربردهای فراوانی در انرژی و اقتصاد است
و به همین دلیل حائز اهمیت می باشد، در واقع این گرایش آنالیز. عددی از ریاضی کاربردی
کامال بین رشته ای است و با توجه به اینکه این دانشگاه، دانشگاه تحصیالت تکمیلی
و تمام رشته های آن فنی می باشند، لذا در. بسیاری از این رشته ها از جمله عمران)سازه(، …
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
پایان نامه ارشد عمران سازه های هیدرولیکی – تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی
و روش های مقاوم سازی آنها این فایل در قالب پی دی اف و 182 صفحه می باشد. این پایان
نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است. و
شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
– ذخیره شده
نخستین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای و سومین کنفرانس ملی مقاومسازی
کشور با موضوع کلانشهر ها و بافت فرسوده با محوریت مسجد کبود تبریز فیروزه
اسلام 20-22مهر ماه 1387 ، ایران در شهر … علاقمندان می توانند پایان نامه و مقالات خود را در
محور های زیر به دبیرخانه کنفرانس و یا به آدرس الکترونیکی کنفرانس ارسال نمایند.
[PDF] بسمه تعالی ) سازه مهندسی عمران) : لیست پایان نامه های رشته نشجو دا استاد
– ذخیره شده – مشابه
مقاوم سازی شده. 11. محمدحسن صداق نرگس مقدسی. محمد واقفی. مطالعه عددی روش های
حفاظت سواحل جنوبی ایران با. رویکرد به …. 11. احمد خردمند. محسن ا. یزدی نیا. منصور
پرویزی. بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای مدارس و منازل. شرکتی شهر امیدیه با
روش… 12. جواد. جمشیدی. علیرضا فیوض. –. امین کشاورز. غالمرضا دهدشتی. تحلیل
دینامیکی …
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها چکیده
با توجه به وسعت و گستردگی خطوط لوله انتقال، خطرات ناشی از بروز زلزله و خوردگی،
به عنوان دو عامل مهم تاثیر گذار در طول مسیر، لوله ها را تهدید می نماید. دراین تحقیق،
ابتدا رفتار لرزه ای یک خط لول.
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانویه 2011 … 21 – تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی (ترموسیفون) و محاسبه ضریب
کلی انتقال حرارت جابجایی بر روی آن (چکیده) …. 72 – چگونه از پایان نامه خود دفاع
کنیم؟ (چکیده) 73 – تحلیل … 82 – آنالیز جریان و موفولوژی حفره های ناپایدار و پایدار
خوردگی حفره ای در مقادیر بیشتر از پتانسیل حفره دار شدن (چکیده)
مهندسی عمران
– ذخیره شده
18 دسامبر 2016 … مطالعه پیرامون عملکرد لرزه¬ای قاب¬های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در
شکست¬های میان طبقه ای سازه های -U6NDWIQF …. پایان نامه میخ کوبی خاک … بررسی
میزان آسیب پذیری لرزه ای سازه هایی با سیستم دوگانه فولادی و تعیین نقاط ضعف و
روشهای مقاوم سازی بر اساس تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA).
نشریه صنعت مقاوم سازی و بهسازی، شماره 12 – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
اطلاعات مندرج در این پایگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعایت شرایط اعلام شده است.
کپی برداری و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پیگیرد قانونی دارد.
پشتیبانی سایت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021 تهران، صندوق
پستی 111-15655 فقط در مورد خدمات سایت با ما تماس بگیرید. در مورد محتوای اخبار
و مطالب …
پایان نامه های شریف 1385 – ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی
– ذخیره شده
پایان نامه. تحلیل لرزه ای غیرخطی سد بتن غلتکی مشتمل بر اندرکنش سد و دریاچه با
استفاده از روش ترک پخش شده. مدل ترک پخش شده Smeared Crack Model / تحلیل
لرزه … پایان نامه. شبیه سازی و تجزیه ی داده های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته
با استفاده از روش های کمومتریک. جابه جایی شیمیایی Chemical Shift / شبکه عصبی

پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها. چکیده.
با توجه به وسعت و گستردگی خطوط لوله انتقال، خطرات ناشی از بروز زلزله و خوردگی،
به عنوان دو عامل مهم تاثیر گذار در طول مسیر، لوله ها را تهدید می نماید. دراین تحقیق،
ابتدا رفتار لرزه ای یک خط لوله با مدل سازی سه بعدی و تحلیل لرزه ای تاریخچه زمانی،

[PDF] راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئوتکنیکی منطقه پارس – وزارت نفت
– مشابه
ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ. ﭘﻨﺠﻢ. ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ، ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﻔﺴﯿﺮ و. اﻧﺘﺨﺎب
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ، اراﺋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺸﺴﺖ اﻧﻮاع ﺳﺎزه. ﻫﺎ،. روﺷﻬﺎی ﺑﻬﺴﺎزی. زﻣﯿﻦ، ﭘﯽ. ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ. ، ﭘﯽ.
-. ﻫﺎی. ﻋﻤﯿﻖ،. ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ. (. دﯾﻮارﻫﺎی ﺣﺎﺋﻞ، …) ، ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﻟﺮزه. اﺑﺰار،ای. ﮔﺬاری. و رﻓﺘﺎرﺳﻨﺠﯽ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . ﻓﺼﻞ. ﺷﺸﻢ. ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎوره و. ﻧﻈﺎرت. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت. ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ. ﻃﺮح. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. و ﻧﻘﺶ آن.
ﻫﺎ.
[PDF] معرفی گرایش های عمران در مقطع کارشناسی ارشد – کتاب ماه
– ذخیره شده
با آن ها، سازه های بتن مسلح و مسائل مرتبط با آن ها، سازه و زلزله،. روش های تحلیل سازه ها
و… دروس گرایش سازه در مقطع ارشد. تعداد واحدهای مقطع کارشناسی ارشد عمران در تمام.
گرایش ها32واحداست که شامل 24 واحد دروس تئوری و عملی،. 2 واحد سمینار و 6 واحد پایان
نامه است. دروس اصلی گرایش. سازه عبارت اند از: ریاضیات مهندسی پیشرفته، دینامیک

دکتر فلسفه در مهندسی عمران, ونکوور, کانادا 2018 – PhDtahsilat
– ذخیره شده
Ph.D. برنامه نیاز به تکمیل حداقل 30 اعتبار از دوره های کارشناسی فراتر از سطح
کارشناسی و تکمیل موفقیت آمیز Ph.D. پایان نامه (CIVL 699) (که خود هیچ اعتبار ….
(خطر، سازه، ایمنی ساختاری، لرزه، زمین لرزه، احتمال، تجزیه و تحلیل کامپیوتر، سازه،
مکانیک احتمالاتی، قابلیت اطمینان ساختاری و بهینه سازی، مهندسی چوب، مهندسی
زلزله، …
راهنمای نقاشی و کتاب آرایی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال
– ذخیره شده
2 روز پیش … -دریافت فایل تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت
سرمایه گذاری) – پرداخت و دانلود آنی -خرید فایل( مقاله مقایسه کتاب معانی زیباشناسی
سخن پارسی- کزازی با کتاب معانی – سیروس شمیسا) -خرید آنلاین پایان نامه تحلیل
لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها
[PDF] lÈÁNsD uÂVhË – دانشگاه صنعتی شریف
– ذخیره شده
سازه ها، مکانیک محیط پیوسته، تحلیل غیرخطی سازه ها، طرح لرزه ای. سازه ها در دورۀ
کارشناسی ارشد بهره برده است. اساساً کتاب برای دورۀ. کارشناسی طراحی شده است، اما
برخی مطالب آن برای دوره های کارشناسی. ارشد مهندسی سازه و مهندسی زلزله سودمند است.
درفصل یک روش شیب. و افت، در فصل دو روش توزیع لنگر، و در فصل سه تیرهای با
مقطع …
[PDF] کلّیات
– ذخیره شده
آن می شود. این موضوع هنوز در پرده ای از ابهام است،. زیرا نه سنگ معدن مس حاوی قلع بوده
است و نه. اینکه معادن مس و قلع نزدیک هم قرار دارند که آلیاژ. شدن آنها به طور اتفاقی
امکان پذیر … این گونه تحلیل کرد که با توجه به اینکه پتک کاری …. ریخته گری
نیز محصوالت عظیمی ساخته شد که در طی آن روش های ابتدایی ریخته گری به انواع
مختلف.
[PDF] پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم س
– ذخیره شده
:HTML ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه ای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دارای ﺧﻮردﮔﯽ و روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ. ای ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
زﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎک – ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻓﺎز ﻣﻮج زﻟﺰﻟﻪ،. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮐﺮﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﯾﺠﺎد. ﺷﺪه، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش. اﺟﺰای ﻣﺤﺪود، اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ (از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ. و ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺪول …
عمران سرویس،سیویل سرویس|منبع سرویس دهی عمران | اباکوس اتوداین …
– ذخیره شده
روش طرح و ساخت که در پروژه¬های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد دارای تفاوت هایی با
مشخصات نظری این روش نیز داشته که منجر به محقق نشدن کلیه خصوصیات این روش و
عدم … روش تحلیل سازه ها. روش تحلیل استاتیکی. روش تحلیل دینامیکی. ارزیابی
پاسخ لرزه ای سازه های مورد مطالعه تحت زمین لرزه نزدیک گسل. نتیجه گیری و
پیشنهادات …
[PDF] ارتباط حرکات توده ای و درختان در پایدارسازی دامنه های … – ResearchGate
– ذخیره شده
توده ای اثر می گذارد، ریشه ی درختان و در درجه دوم تاج پوشش است. قبل از پایدارسازی
یک دامنه، باید عامل تهدید احتمالی آن را شناخت. تا بتوان گونه های درختی مناسب با آن
عامل را انتخاب کرد. چنان چه هدف مسلح سازی و افزایش مقاومت برشی خاک جنگل باشد،
باید از. گونه هایی درختی با ریشه های کم قطر و متعدد استفاده کرد که در جنگل های شمال
از …
تحلیل – دانلود مقاله و تحقیق علمی
– ذخیره شده – مشابه
چگونگی تعیین دقیق پارامترهای آلفا و بتا در تحلیل های غیر ارتجاعی مقاطع بتن
مسلح منشوری ترک خورده تحت خمش و مقایسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و … تحلیل
و طراحی دکل های انتقال نیرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد … تحلیل دینامیکی
تاثیر استفاده از جداسازهای لرزه ای در رفتار مخازن زمینی به روش شبیه سازی عددی.
انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک در …
– ذخیره شده
11 جولای 2016 … تاثیر نوع سیستم باربر جانبی در روند پیشرفت خرابی برای ساختمانهای فولادی ·
بررسی تاثیر زلزله روی المانهای پلها و شیوههای مقاومسازی آن · ارزیابی عملکرد لرزه ای
پل های دارای انحناء مجهز به سیستم جداسازی پایه · ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای
بادبندی واگرا با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی
لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی – 20میخوام
– ذخیره شده – مشابه
26 ژوئن 2015 … در ادامه شما آرشیو کاملی از پروژه و پایان نامه های را مشاهده می فرمایید که بیش از 95
درصد آن ها هنوز در سایت قرار داده نشده است.برای دریافت فایل … بررسی موتور های
القایی (آسنکرون) و روش های راه اندازی آنها. بررسی ….. پروژه مکانیک – خوردگی بین
دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی. پروژه مهندسی …
[PDF] 48 مدیریت و ساخت در سال – نامه های دفاع شده رشته عمران پایان 48 مدیریت …

19 ژوئن 2016 … دانشجو. عنوان پایان نامه. استاد راهنما. استاد مشاور. استاد داور. 1. علی جوزدانی. بررسی
عملکرد مهندسی ارزش در اجرای پروژه. های. عمرانی و ساختمانی شرکتهای. پیمانکاری …. 2
. محمدرضا خدری. ارزیابی ساختمانهای بنایی بر اساس آیین. نامه. 2811. ) ویرایش سوم. (.
و ارائه. روشهای. مناسب مقاوم. سازی. ) مطالعه موردی شهر مسجدسلیمان.
مقاوم سازی مازندران
– ذخیره شده – مشابه
مقاوم سازی مازندران – دفتر فنی مقاوم سازه – مقاوم سازی مازندران.
سازه l s f – بهناد سازه
– ذخیره شده
به دلیل مزایای فراوان از جمله سرعت وکیفیت بالای ساخت و عملکرد لرزه ای مناسب در
سالهای اخیر استفاده ازسیستم LSF دربسیاری از کشورهای دنیا رواج قابل توجهی
یافته … برای ساخت مقاطع سرد نورد شده مطابق آیین نامه های مربوط به این سازه ها
استفاده از اشکال مختلف مجاز است این مقاطع معمولاً دارای ابعاد متنوع و محدودی
تغییرات ضخامتی …
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم …
– ذخیره شده
پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها چکیده
با توجه به وسعت و گستردگی خطوط لوله انتقال، خطرات ناشی از بروز زلزله.
خرید فایل( پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای …
– ذخیره شده
5 فوریه 2017 … کاملترین فایل پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم
سازی آنها ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمهموطن گرامی سلام.به صفحه ی
دانلود _پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی
آنها_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه تحلیل لرزه ای لوله های …
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازه های متداول فولادی
– ذخیره شده
در این پایان نامه، ابتدا روش تعیین ضریب رفتار سازه بررسی شده و سپس چندین قاب
فولادی با تعداد دهانه و طبقات گوناگون با سیستم قاب خمشی، قاب مهاربندی شده هم محور،
… در این پایان نامه قابهای فولادی ابتدا براساس ضوابط آیین نامه طراحی لرزه ای جدید
ایران طراحی شده سپس به وسیله یک تحلیل غیر خطی استاتیکی تحت اثر بارهای …
ارزیابی فنی مخازن آب بتنی مسلح معمولی و بتنی پیش تنیده
– ذخیره شده
22 ا کتبر 2017 … سازه پیش تنیده سازه ای است که مصالح اصلی آن که برای تحمل نیروها و انتقال آنها به
کار می‌رود از ترکیبات بتن با انواع آرماتور‌ها است.مزیت های پیش تنیدگی در افزایش
کارایی سازه هاپیش تنیدگی روشی است برای مقاوم سازی بتن یا مواد دیگر که توسط
رشته های فولادی با مقاومت بالا و یا میلگردها انجام می شود و بطور …
درباره برج میلاد – مهندسی عمران
– ذخیره شده – مشابه
12 ا کتبر 2008 … این برج سازه ای است بتنی که در ضلع جنوبی اتوبان شهید همت برروی تپه های نصر
در حال ساخت است . … این برج با 435 متر ارتفاع پس از برج سی ان تورنتو کانادا با
553.3 متر ارتفاع، برج مسکو با 533.3 متر ارتفاع و برج شانگهای چین با 500 متر
ارتفاع در مکان چهارم برج‌های مخابراتی جهان قرار دارد. این برج از 5 …
پایان نامه های دانلودی رشته عمران | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – هما تز
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان
دشت دامغان در استان سمنان · دانلود رایگان پایان نامه ارشد : بررسی تحلیل غیرخطی و
مدل … استفاده ازمهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح · سمینار
کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

دانلود پکیج بانک کامل تحقیق مقاله پروژه و پایان نامه رشته مهندسی …
– ذخیره شده
تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها تحلیل پایداری
لرزهای سدهای وزنی بتنی ترک خورده تاثیر کاربرد روش المان مرزی درترکیب با روش
المان محدود در تحلیل مسائل اندر کنش آب وسازه فرمول های ساده شده برای براورد تراوش در
سدهای خاکی و ارزیابی انها به کمک روش اجزاء محدود برسی رفتار لرزه ای ستونهای
مشبک …
عمران زلزله – انجام پایان نامه
– ذخیره شده
13 سپتامبر 2016 … این پروژه های تحقیقاتی می توانند شامل مطالعه رفتار لرزه ای سازه های مختلف، مطالعه
رفتار دینامیکی اتصالات، مطالعه خواص مکانیکی مصالح تحت بارهای دینامیکی، …
اثر زلزله بر سازه های ویژه، ساختمانهای بتنی و فلزی مقاوم در برابر زلزله، روش اجزاء
محدود، تحلیل خطرپذیری سازه ها در برابر زلزله، ارتعاشات تصادفی، …
عمران و معماری – پایگاه تخصصی مهندسی عمران – افشین سالاری
– ذخیره شده
مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشتههای
آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی میتواند آن را ….. و
راههای کاهش پیامدهای آن، و روشهای تحلیل سازه های مختلف در برابر زلزله جهت مقاوم سازی
آنها به خصوص برای منطقه های زلزله خیز ایران از اهمیت خاصی برخوردار است کهدر درس …
#عمران #civil #آهک #اختلاط #مقاومت #خاک #رس#برنج #خاکستر باتوجه …

عمران #civil #آهک #اختلاط #مقاومت #خاک #رس#برنج #خاکستر باتوجه به درصد بالای
سیلیس موجود، ارزانی و دردسترس بودن خاکستر پوسته برنج، میتـوان از آن در
ترکیـب بـا … #عمران #civil #اتصالات #ساختمان #خرجینی #ارزیابی #
عملکردلرزهیکی از متداول ترین روش های ارزیابی عملکرد سازه ها تحت زلزله، استفاده
از تحلیل استاتیکی …
[PDF] شماره 106 – مدیریت پژوهش و فناوری – شرکت ملی گاز
– مشابه
14 ژانویه 2013 … وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری، نصرت اله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه سازی
مصرف سوخت کشور و مدیران پژوهش و فناوری چهار شرکت اصلی در اسفندماه سال … نظر
به اهمیت روزافزون استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک و به منظور استفاده از
ظرفیت قانونی بند 69 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، تفاهم نامه ای فی …
[PDF] پایان نامه ارشد عمران سازه های هیدرولیکی تحلیل لرزه ای لوله های انتقال

دارای ﺧﻮردﮔﯽ و روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ﻋﻤﺮان ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه ای
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل دارای ﺧﻮردﮔﯽ و روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم. ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ. اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯽ دی اف و 182 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. و
ﺷﺎﻣﻞ. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ …
دانلود پایان نامه مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی
– ذخیره شده – مشابه
190برگ. بررسی استهلاک انرژی بر روی سر ریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی
فلوئنت. 110برگ. تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آن
ها. 170برگ. شناخت فرآیند کاویتاسیون. 125برگ. تخمین پارامترهای موثر در تراکم
مصالح سنگی بدنه سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. 128برگ.
ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران
– ذخیره شده – مشابه
مقایسه روش زمان دوام با روش تحلیل دینامیکی افزایشی در تخمین ضریب رفتار قاب
های دارای مهاربندهای کمانش تاب …. ارزیابی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار و
عملکرد لرزه ای قاب خمشی دو بعدی فولادی (مطالعه ی موردی شهرستان بابلسر) …..
مقایسه روشهای استفاده از کامپوزیت FRP در مقاومسازی سازه های بتن مسلح
انواع مقاوم سازی لرزه ای دانلود کتاب آموزش – صفحه 2 – باشگاه …
– ذخیره شده
31 جولای 2012 … راه های مقاوم سازی ساختمان ها ساخت خانه های متحرک یکی از متدهای پیشرفته در امر مقاوم
سازی در برابر زلزله است از این روش در ساخت ساختمان ها، آپارتمان ها، کارخانه …
خوردگی قطعات فولادی در سازه‌های مجاور آب و نیز خوردگی میلگردهای فولادی در سازه‌های
بتن آرمه ای که در معرض محیط‌های خورنده کلروری و کربناتی قرار دارند، یک …
زلزله
– ذخیره شده – مشابه
زلزله – علائم زلزله و علائم حیوانات قبل از زلزله و قبل و بعد از زلزله باید چیکار
کنیم ؟
مقاوم سازی لرزه ای تاسیسات آب شهری – سایت عمران هفت
– ذخیره شده
26 آوریل 2015 … مقاوم سازی لرزه ای تاسیسات آب شهری. … از انجا که خطوط لوله در سطح وسیعی گسترد
بوده و در برخی مناطق الزاما از نواحی دارای گسل عبور می کنند. … شبکه های توزیع آب
شهری و مجراهای تخلیه پسآب مدفون، از شریانهای حیاتی جامعه شهری می‌باشند که بروز
آسیب در آنها از یک سو لطمه اقتصادی قابل توجه در بر داشته و از سوی …
Uncategorized Archives – سازه فضاکار(سازه فضایی) فضاسازه …
– ذخیره شده
با توجه به اینکه در محیط های گلخانه ای شرایط به گونه ای ایست که باعث فرسایش و
خوردگی سازه و پوشش و سایر تاسیسات موجود در زیر پوسته گلخانه می شود این مسئله
در خصوص سازه جدی تر ….. معمولا آیین نامه های بارگذاری سازه های با فرکانس طبیعی
کوچکتر از 1، انجام تحلیل دینامیکی را در طراحی سازه و تعیین رفتار آن الزام می
کنند.
مهندسی زلزله – گرایش مهندسی زلزله
– ذخیره شده – مشابه
این گرایش با گرایش کارشناسی ارشد سازه در ارتباط بسیار نزدیک میباشد،
بهطوریکه در هفتاد درصد موضوعات درسی، بهطور کامل با مهندسی سازه دارای مشابهت بوده
و … اثر زلزله بر سازه های ویژه، ساختمانهای بتنی و فلزی مقاوم در برابر زلزله، طراحی
لرزهای، روش اجزاء محدود، تحلیل خطرپذیری سازه ها در برابر زلزله، ارتعاشات تصادفی،

تیرچه صنعتی اتحاداطلاعاتی درباره زلزله – تیرچه صنعتی اتحاد
– ذخیره شده
این امواج با وجود سرعت بالای انتقال، چون بسیار سریعتر از سایر امواج دیگر میرا
میشوند (یعنی انرژی خود را از دست میدهند) باعث ایجاد خرابی زیادی در زلزله نمیشوند.
…. زمین لرزه های که بگونه ای غیر عادی عمیق اند به چند طریق قابل تشخیص است ، اولاً
امواج سطحی این زلزله ها بطور غیرمعمولی ضعیف اند ، ثانیاً زلزله در منطقه خیلی
وسیعی …
آموزش کاربردی روش های مقاوم سازی ساختمان ها – خرید کتاب فدک
– ذخیره شده – مشابه
آموزش کاربردی روش های مقاوم سازی ساختمان ها شایانفر- … نحوه‌ی نگارش کتاب بر
اساس آموزش کاربردی مبانی مقاوم سازی و آنالیزهای خطی و غیرخطی سازه ها بر اساس
مهندسی زلزله پیشرفته به صورتی می باشد که هم برای دانشجویان عزیز که تازه وارد
این عرصه شده‌اند کاربرد دارد و هم برای همکاران … 1.1 دلایل نیاز ساختمان‌ها به بهسازی
لرزه‌ای 1
دانلود پایان نامه – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران
– ذخیره شده – مشابه
25 آگوست 2015 … تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها. تحلیل پایداری
لرزهای سدهای وزنی بتنی ترک خورده. تاثیر کاربرد روش المان مرزی درترکیب با روش
المان محدود در تحلیل مسائل اندر کنش آب وسازه. فرمول های ساده شده برای براورد تراوش در
سدهای خاکی و ارزیابی انها به کمک روش اجزاء محدود. برسی رفتار لرزه …
[PDF] ارتقاء صنایع با به کارگیری فناوری نانو وگسترش بازار … – ستاد نانو
– ذخیره شده – مشابه
27 فوریه 2013 … رنگ های ضد لک و آب و ضد قارچ، پوشش های ضد خوردگی، رنگ های عایق حرارتی، رنگ های
ترافیکی مقاومرنگ و صنایع شیمیایی. : لباس های …. پوشش دهی لوله های انتقال نفت و
گاز در زیر. دریا جهت … در صورتی که راه حل آماده ای برمبنای فناوری نانو برای پاسخ
به تقاضاهای طرح شده از طرف صنعت وجود نداشته باشد، موضوعات.
FileKaran – فروشگاه ساز فایل به ازای دانلود ، دانلود شاپ ، فروشگاه ساز
– ذخیره شده – مشابه
کنترل بخش ها. سیستم کاملا فارسی و سیستماتیک می باشد و شما با آپشن های
مختلف می توانید بخشهای مختلف فروشگاه خودتان را تغییر بدهید و از فروش خود به
شکل دقیق مطلع شوید … بانک فایل رایگان. در صورتی که شما هیچ فایلی برای فروش
نداشته باشید ، سیستم همکاری در فروش ما مجموعه ای از بانک فایلها را رایگان تقدیم
می کند …
رشته مهندسی عمران – انجمن علمی دانشگاه عمران علم و صنعت
– ذخیره شده
7 آوریل 2017 … مقاوم سازی ساختمان های موجود در مقابل زلزله، احداث پل ها و شبکه راه های جاده ای و
ریلی، سدها و شبکه های آبرسانی، شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، توسعه سواحل
و … دانشجویان این دانشکده می‌‌توانند کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران به پایان
برده و برای آن ها امکان ادامه‌‌ی تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در …
[XLS] خاک و پی
– ذخیره شده – مشابه
22, ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل بتنی موجود به کمک تحلیل دینامیکی غیر خطی
… 45, بتن های دیر گذار. 46, بتن های غلطکی در سد سازی. 47, بتون الیافی و کاربرد
آن در سازه های بتونی. 48, بررسی بتن های محتوی خاکستر بادی با بکار بردن تکنو
لوژی … 63, تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه های بتنی مسلح به روش المانهای
مجزا.
پایان نامه پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد | ایران متلب
– ذخیره شده – مشابه
4 ا کتبر 2014 … 73 – بررسی انتقال حرارت در پره‌های متخلخل براساس روش‌های تحلیلی و عددی –
نویسنده: عبدالهی، سعید 74 – بررسی اندرکنش دیافراگم‌های بتن مسلح با سیستم‌های
مقاوم جانبی تحت اثر نیروهای لرزه‌ای – نویسنده: روحانی، محمدمهدی 75 – بررسی
اندرکنش دیوارهای برشی بتن آرمه و تاوه‌های کف – نویسنده: توکل، معصومه
مهندسی عمران – زلزله
– ذخیره شده – مشابه
با استفاده از خصوصیات مشترک و صاف کردن منحنی ها می توان برای هر منطقه ای طیف
های طرح را رسم نمود که طراح سازه بتواند از آنها برای طرح سازه های مقاوم در مقابل زلزله
استفاده کنند. این منحنی ها اساس تحلیل زلزله ای سازه ها به روش طیفی یا شبه
دینامیکی را تشکیل می دهند. هاوزنر بر اساس منحنی های شتاب ثبت شده در چهار تا از
بزرگترین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *