دانلود کامل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

Published on Author adminLeave a comment

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا
دسته بندی سمینار کامپیوتر
بازدید ها 289
فرمت فایل doc
حجم فایل 2062 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 139

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

چکیده

جنبه گرائی به عنوان یک روش میان رشته ای برای توسعه سیستم ها از سال ۱۹۶۱ معرفی شد و توسط افراد و دانشمندان مختلف توسعه یافت. با توجه به اهمیت و ارزش پیمانه بندی در توسعه نرم افزار و قابلیتی که جنب هگرائی در تامین پیمانه بندی داشت جنبه گرائی در زمینه مهندسی نرم افزار، منجر به تولید زبان “برنامه نویسی جنبه گرا” در سال ۱۹۹۷ و “توسعه نرم افزاری جنبه گرا” در حال حاضر گردید. “زبان برنامه نویسی جنبه گرا” شامل ابزارها و تکنیک هایی است که از پیمان هبندی دغدغه های مداخله ای Crosscutting Concern (CC) در سطح کد پشتیبانی می کند و “توسعه نرم افزاری جنبه گرا” نیز از پیمانه بندی دغدغه های مداخله ای درکلیه فازهای توسعه سیستم نر مافزاری حمایت می کند.

مقدمه

با وجود انواع متدولوژیها و تکنیک ها در زمینه مهندسی نرم افزار، باز هم نیازمند روش ها، سبک ها، پارادایم ها و زبان های پیاده سازی به همراه محیط های توسعه هستیم تا بتوان مشکلات پیش روی این حوزه

را سهل تر کرده یا آنها را از بین برد.

تمام تکنیک های ارائه شده در زمینه توسعه سیستم، تمرکزشان بر روی جدا کردن بخش های مختلف سیستم به واح دهای مجزایی است که کمترین هم پوشانی را با یکدیگر داشته باشند و به نتایج مثبتی در این زمینه رسیده اند. اما باز هم این روش ها در برخورد با دغدغه هایی از سیستم که درگیر با بخش های مختلف سیستم هستند عاجزاند و این دغدغه ها باعث می شوند پیمانه ای کردن یک سیستم به شکل مطلوب صورت نگیرد که به این دغدغه ها، دغدغه های مداخله ای١ گفته می شود.

دغدغه هسته٢ و منطق حرفه٣

در هر برنام های یک سری از دغدغه ها وجود دارد که جز دغدغ ههای اصلی برنامه قرار میگیرند و برای عملکرد درست و صحیح سیستم لازم و ضروری هستند. هر یک از این دغدغ هها، یک “دغدغه هسته”

نامیده می شود و مجموعه دغدغه های هسته “منطق حرفه” را تشکیل میدهند در حالی که دیگر جنبه های برنامه(دغدغه ها) برای اجرای مناسب برنامه مورد نیاز بوده و جزئی از “منطق حرفه” واقعی برنامه نیستند.

به عنوان مثال اگر در حال نوشتن یک برنامه کاربردی برای مدیریت رکوردهای داروئی باشید سازماندهی و شاخص گذاری چنین رکوردهایی یک “دغدغه هسته” محسوب می شود در حالی که ثبت یک تاریخچه از تغییرات(واقعه نگاری۴) در رکوردهای پایگاه داده، یا یک سیستم تصدیق یک دغدغه عادی به شمار می رود که آن را Crosscutting concern مینامند (چون چندین بخش از سیستم را درگیر کار خود می کند).

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

1- فصل اول . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..٢

1-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….٢

1-2 – تعریف مسئله ……………………………………………………………………………………………………….٣

1-3 – مشکلات روش های مرسوم …………………………………………………………………………………….۴

1-4 – حرکت به سمت راه حل ………………………………………………………………………………………….۴

1-5 – نتایج تحقیقاتی مورد انتظار ……………………………………………………………………………………..۵

1-6 – ساختار سمینار ……………………………………………………………………………………………………..۵

2- فصل دوم . تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………٨

2-1 حوزه مسئله …………………………………………………………………………………………………………..٨

2-2 نیازمندی ……………………………………………………………………………………………………………….٨

٢-٢ -١ – نیازمندیهای وظیفه مندی ……………………………………………………………………………..٩

٢-٢ -٢ – نیازمندیهای غیروظیفه مندی …………………………………………………………………………٩

2-2 -٣ – خصوصیات نیازمندیهای خوب ……………………………………………………………………٩

2-3 دغدغه ………………………………………………………………………………………………………………….١١

2-3 -١ – تعریف دغدغه ………………………………………………………………………………………….١٢

2-3 -٢ – دغدغه هسته و منطق حرفه ………………………………………………………………………..۱۲

2-4 دغدغه مداخله ای …………………………………………………………………………………………………..١٣

2-4 -١ – تقسیم بندی دغدغه های مداخله ای ……………………………………………………………….۱۴

2-5 جداسازی دغدغه ها ………………………………………………………………………………………………..١۴

2-6 خاصیت پیمانه ای ……………………………………………………………………………………………………١۵

2-7 مدل ……………………………………………………………………………………………………………………..١۶

2-8 درهم پیچیدگی ………………………………………………………………………………………………………١٧

2-9 پراکندگی ……………………………………………………………………………………………………………..١٨

2-10 مورد کاربری………………………………………………………………………………………………………….١٨

2-11 برنامه نویسی جنبه گرا ……………………………………………………………………………………………..١٩

2-12 توسعه نرم افزاری جنبه گرا ………………………………………………………………………………………..٢٠

2-13 توسعه نرم افزاری جنبه گرا با موارد کاربری ………………………………………………………………..٢٠

3- فصل سوم . برنامه نویسی جنبه گرا ………………………………………………………………………………………..٢٣

3-1 – برنامه نویسی جنبه گرا چیست؟ …………………………………………………………………………………٢٣

3-2 – تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………٢۴

3-3 – مزایا …………………………………………………………………………………………………………………….٢۴

3-4 – معایب ………………………………………………………………………………………………………………….٢۵

3-5 – مفاهیم پایه ……………………………………………………………………………………………………………٢۶

٣-۵ -١ – جنبه ……………………………………………………………………………………………………….٢۶

3-5-٢ – نقطه اتصال یا Joinpoint …………………………………………………………………………۲۸

۲۹……………………………………………………………………………………………….. Pointcut – ۳- ۵-٣

۲۹………………………………………………………………………………………… Advice Code – ۴- ۵-۳

3-6 – محیط (زبان)های برنامه نویسی …………………………………………………………………………………٣٠

3-6 ۳۱……………………………………………………………………………………………….. AspectJ – ١-

۳۱……………………………………………………………………. Java Aspect Components – ۲- ۶-۳

۳۲………………………………………………………………………………………….. JBoss AOP – ۳- ۶-۳

۳۲…………………………………………………………………………………………. Spring AOP – ۴- ۶-۳

3-7 – مطالعه موردی ……………………………………………………………………………………………………….٣٢

٣-٧ -١ – سیستم مدیریت هتل …………………………………………………………………………………٣٣

٣-٧ -٢ – مشکلات سیستم مدیریت هتل …………………………………………………………………..٣۴

3-7 -٣ – نگرش جنبه گرا به سیستم مدیریت هتل ……………………………………………………….٣٧

3-8 – نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………۴٢

4- فصل چهارم . توسعه نرم افزاری جنبه گرا ………………………………………………………………………………۴۴

4-1 – توسعه نرم افزاری جنبه گرا چیست؟ ………………………………………………………………………….۴۴

4-2 – مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا ………………………………………………………………………………….۴۵

4-3 – معماری سیستم جنبه گرا …………………………………………………………………………………………۴۶

4-4 – طراحی و مدلسازی جنبه گرا ……………………………………………………………………………………۴٧

4-5 – برنامه نویسی جنبه گرا ……………………………………………………………………………………………..۴٨

4-6 – حمایت متد رسمی برای جنبه گرائی …………………………………………………………………………۴٨

4-7 – آزمایش برنامه های جنبه گرا …………………………………………………………………………………….۴٩

5- فصل پنجم . توسعه نرم افزاری جنبه گرا با موارد کاربری ………………………………………………………….۵١

5-1 – توسعه نرم افزاری جنبه گرا با موارد کاربری چیست؟ …………………………………………………..۵١

5-2 – جنبه ها و موارد کاربری ………………………………………………………………………………………….۵٢

5-2 -١ – توسعه مبتنی بر مورد کاربری …………………………………………………………………….۵٣

5-3 – ساخت سیستم با استفاده از “برش مورد کاربری” ………………………………………………………۵۵

5-3 -١ – مجزا نگاه داشتن “مورد کاربری همتا” ………………………………………………………..۵۶

۵-٣ -٢ – مجزا نگاه داشتن “مورد کاربری گسترش” …………………………………………………..۵٨

5-3 -٣ – توسعه موازی سیستم با ماژول مورد کاربری ……………………………………………….۵٩

5-4 – مجزا نگاه داشتن تحقق موارد کاربری همتا با جنبه ها …………………………………………………۶٠

5-4 -١ – تحقق بخشیدن به موارد کاربری همتا …………………………………………………………۶٠

۵-۴ -٢ – مجزا نگاه داشتن مشخصات موارد کاربری ………………………………………………….۶۵

5-4 -٣ – برخورد با روی هم افتادگی ………………………………………………………………………٧١

5-5 – مجزا نگاه داشتن گسترشها با Pointcuts ………………………………………………………………….٧٧

5-5 -١ – تحقق موارد کاربری گسترش ……………………………………………………………………٧٨

5-5 -٢ – حفظ پیمانه بندی تحقق مورد کاری گسترش ……………………………………………….٧٩

5-6 – نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..٨۴

۶ – فصل ششم. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..٨۶

کارهای آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

دریافت فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – پرداخت و دانلود آنی
– ذخیره شده
دریافت فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – پرداخت و دانلود آنی. دوست عزیز
سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه
گرا)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا- شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب پایان
نامه …
توسعه نرم افزار جنبه گرا
– ذخیره شده – مشابه
توسعه نرم افزار جنبه گرا. چکیده. جنبه گرائی به عنوان یک روش میان رشته ای برای
توسعه سیستم ها از سال ۱۹۶۱ معرفی شد و توسط افراد و دانشمندان مختلف توسعه یافت.
با توجه به اهمیت و ارزش پیمانه بندی در توسعه نرم افزار و قابلیتی که جنب هگرائی در
تامین پیمانه بندی داشت جنبه گرائی در زمینه مهندسی نرم افزار، منجر به تولید زبان …
پایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا – نواندیشان
– ذخیره شده – مشابه
20 دسامبر 2017 … زیرا ضرورت دیدگاه سیستمی ایجاب می کند که این نوع فعالیت (پیمانه بندی) در
مراحل اولیه توسعه سیستم نرم افزاری انجام شود. این مرحله از توسعه سیستم که به
مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا مشهور است مهمترین هدفش جداسازی دغدغه های مداخله ای به
بهترین شکل ممکن و شناسائی جنبه ها بر اساس مستند نیازمندیها است.
فروش فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا — زیگما وب

فروش فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا. ارسال شده در آگوست 29th, 2016
موضوع دسته‌بندی نشده توسط admin. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. هموطن گرامی سلام.
به صفحه ی دانلود _پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی
را از پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا ببرید. پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

کاملترین فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه توسعه نرم
افزار جنبه گرا)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا-
شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی
مطلب پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا. ادامه مطلب …
پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – بهنام پژوهش
– ذخیره شده
هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه توسعه نرم افزار
جنبه گرا وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا)
شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا. ادامه
مطلب. برچسب: ،. امتیاز: Cancel Rating. 1. 2. 3. 4. 5. بازدید: 25 …
مقاله توسعه متدلوژی های شی گرا در مهندسی نرم افزار مبتنی بر عامل
– ذخیره شده
دراین مقاله سعی شده است تا از میان روشهای مهندسی نرم افزار مبتنی بر عامل برروی
متدولوژی های شی گرا متمرکز شده و از این میان سه متدلوژی اصلی این روش یعنی…
پایان نامه های دانشجویی – هسته پژوهشی معماری سیستم های اطلاعاتی
– ذخیره شده – مشابه
ارائه یک چارچوب نرم افزاری برای عینیت بخشی به الگوی معماری سرویس غنی · روشی
برای پشتیبانی از تطبیق در فرآیند یکپارچه سازی · روشی برای پشتیبانی از …
ارائه مدلی جدید برای ارزیابی ریسک امنیت مشاپهای سازمانی، حمیدرضا نصیری آسایش
، تابستان 90 · مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا، …
[DOC] عنوان پایان نامه: معماری سرویس گرا – فروشگاه 24 ساعته ایرانیان
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه: معماری سرویس گرا. مقدمه: معماری سرویس گرا به عنوان یکی از آخرین
دستاوردها در تولید نرم افزار، به نظر می رسد، در سالهای آتی معماری غالب صنعت فناوری
اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن این معماری، ایده ای بود که در ذهن تعدادی از
معماران آن وجود داشت و آن نرم افزار به عنوان سرویس بود. در مدل نرم افزار به عنوان
سرویس …
ارائه پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد نرم افزار – Google Groups
– ذخیره شده – مشابه
18 دسامبر 2010 … ارائه پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد نرم افزار. ارسال فایل pdf توسط ایمیل در
سریع ترین زمان ممکن Full Text کتاب , پایان نامه و تز در اختیار شما خواهد بود. برای
دریافت لیست کتب و پایان نامه های موجود در زمینه درخواستی , می توانید لغات کلیدی
مورد نظر را ارسال نمایید . لیست موضوعی مرتبط در مدت 24 ساعت در …
خرید آنلاین پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – اپل آرتیکل
– ذخیره شده
25 آوریل 2017 … خرید آنلاین پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا. لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
به صفحه دانلود فایل(پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا)خوش آمدید برای دانلود به
ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه توسعه نرم افزار
جنبه گرا}را دانلود خواهید کرد. پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا.
[PDF] دانلود مقاله معرفی و بررسی زبان برنامه نویسی جنبه گرای Jasco
– ذخیره شده – مشابه
هر شیوه توسعه نرم افزار نیازمند ابزار و زبان مناسب برای پیاده سازی است . همانطور که
پس از معرفی روش شی گرایی زبان های شی گرایی متعددی. معرفی شدند. ،. پس از
معرفی جنبه گرایی نیز ابزار های مختلفی برای توسعه. نرم افزار جنبه گرا معرفی
شدند . یکی از این زبانها. ،. زبان برنامه نویسی. JAsCo. است که در این مقاله به معرفی
و …
.: Asta.ir :. – مفاهیم و ابزارها برنامه نویسی جنبه گرا (Aspect Oriented …
– ذخیره شده – مشابه
3 آوریل 2012 … صفحه اصلی · دانشنامه · مهندسی نرم افزار مفاهیم و ابزارها برنامه نویسی جنبه گرا (
Aspect Oriented Programming) … علاوه بر این، AOP باعث تولید محصولاتی با
بهره‌وری بالاتر، کیفیت بهتر، و امکان اضافه کردن قابلیت‌های بیشتری می‌شود. این
مقاله مفاهیم برنامه نویسی جنبه گرا را بیان می کند. متن کامل مقاله را دانلود …
Aftabgardan – «برنامه نویسی جنبه گرا» (AOP) و «برنامه نویسی نظارت …
– ذخیره شده – مشابه
29 دسامبر 2015 … «برنامه نویسی جنبه گرا» (AOP) و «برنامه نویسی نظارت گرا» (MOP) چیست؟ (
سمینار … این روزها یکی از مهم‌ترین مباحث در تولید نرم‌افزارهای Reliable (قابل اعتماد)
، بحث تست نرم‌افزار است. دلیل آن هم ….. مثلا دوره های درخصوص پرپوزال نویسی، روش
تحقیق، ابزارهایی که برای نوشتن مقال و پایان نامه مورد نیاز هستن.
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
26, تهیه مدل و توسعه نرم افزار محاسبه ضریب انتشار گازهای گلخانهای در شبکه-های
هوشمند برق (مطالعه موردی: شبکه هوشمند برق در ایران), رضا احمدزاده, دانشکده فنی و
مهندسی … 45, بررسی جنبه¬های گوناگون شخصیت پردازی زن در سه سریال شاخص دهه
شصت، هفتاد، هشتاد(سریال آینه، پدرسالار و ترانه مادری), علیرضا علی پور, دانشکده
هنر …
[PDF] مهندسی نرم افزار – FUMblog
– ذخیره شده – مشابه
توسعه. فرهنگ. ایجاد و توسعه سیستم های نرم افزاری مبتنی بر. روش شناسی مشخص. )
کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد. (. ❑. توسعه ی توانمندی های مهندسین و تحلیل گران از
طریق. آموزش. ❑. تاکید برثبت تجربیات و. مستندسازی. روش ها توسط سازمان ها و.
نهادهای تهیه کننده ی سیستم های اطالعاتی. ❑. انجام. مطالعات دانشگاهی. ) پایان نامه ها و
رساله …
تحقیق تولید خودکار داده های تست نرم‌افزار مبتنی بر آزمون مسیر
– ذخیره شده
… روشی برای تولید خودکار داده آزمون برای تست مسیر در برنامه‌های جنبه گرا با
استفاده از الگوریتم ژنتیک; تولید داده آزمون خودکار برای اتصال براساس ادغام برنامه
های شی … در این پایان نامه پس از ارائه‌ی مقدماتی در مورد تست نرم‌افزار و اهمیـت
خودکارسـازی تـست نـرم‌افـزار، بـه معرفی و بررسی آزمون مسیر پایه و مدل‌هایی که در این
زمینه ارائه …
مهندسی نرم افزار Archives | باتیس بلاگ
– ذخیره شده
با جنبه برنامه بنویسیم! – Aspect Oriented Programming. علت به وجود آمدن برنامه
نویسی جنبه گرا – AOP مشکل پراکندگی و درهم ریختگی یا در هم پیچیدگی در برنامه
توسط جنبه ها قابل حل است. (این دو مشکل را در مقاله ضرورت پیمانه بندی نرم افزار
توضیح داده ایم) در برنامه های نرم افزاری بخشی از دغدغه های کاربران با هم تداخل دارند [
…].
ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت بر…
– ذخیره شده – مشابه
12 آوریل 2016 … اسلاید پایان نامه بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
Improving Software Architecture Evaluation Method based on Outsourcing
Managemen…
دانلود رایگان مقاله درباره عامل گرایی در توسعه نرم افزار – دانلود برتر
– ذخیره شده – مشابه
7 سپتامبر 2015 … مقاله ای از رشته کامپیوتر درباره عامل گرایی در توسعه نرم افزار برای سیستم های
چند عامله را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. مهندسی نرم افزار راهی برای
غلبه بر پیچیدگی طراحی نرم افزار است. متدولوژیهای گوناگونی در این حیطه از علم
مهندسی کامپیوتر ارائه شده است که هر کدام معایب و مزایاوکاربردهای خاص خود …
پایان نامه های تز کارشناسی ارشد و رساله دکتری نرم افزار
– ذخیره شده – مشابه
۵ یک روش برای طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبک، ارشد. ۶ یک روش برای
مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا، ارشد. ۷ بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک،
ارشد. ۸ ارائه مدل کیفی پیش بینانه برای ارزیابی قابلیت استفاده مجدد مولفه در خط
تولید نرم افزار، ارشد. ۹ ارائه مدل کنترل دسترسی مبتنی بر وکالت در معماری
سرویس …
[DOC] Thesis Structure – دانشگاه علم و صنعت ایران – campus2

مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی در بانک اطلاعات
XML. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش
نرم افزار. وحید علینقی زاده. استاد راهنما: دکتر مصطفی حق جو. تیرماه 1387. دانشکده
مهندسی کامپیوتر. مدلی مبتنی بر نگاشت بیتی و تابع دستور جهت کنترل دسترسی
در …
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – Dr. Reza Ebrahimi …
– مشابه
استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو سمیه میرزایی الموتی با عنوان، ”
بررسی روش های آشکار سازی تروژان های سخت افزاری روی پردازنده های رمزنگاری
مبتنی بر …… استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو غلامحسین نوروزنژاد با
عنوان، “مهندسی نیازمندی ها در توسعه ی نرم افزار جنبه گرا”، پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی نرم …
دانلود پایان نامه معماری سرویس گرا – کالج پروژه
– ذخیره شده – مشابه
دانلود پایان نامه معماری سرویس گرا جهت اخذ مدرک کارشناسی. … گرا ۱-۴-۲- جنبه های
عملکردی. و… … معماری سرویس گرا، با تکیه بر محاسبات توزیع شده و بر پایه
شبکه ها و لایه های میانی و همچنین زبانهایی که تولید نرم افزارهای توزیع شده را فراهم
می کنند، بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح
گردیده است.
تاریخچه ی پیدایش زبان های برنامه نویسی جنبه گرا Aspect Oriented …
– ذخیره شده – مشابه
8 آگوست 2009 … دغدغه را می‌توان به عنوان محرکی برای تقسیم نرم‌افزار به بخش‌های قابل مدیریت درنظر
گرفت. برای نمونه، یک وظیفه‌مندی خاص نرم افزار و مسائلی که به خواسته‌های
غیروظیفه‌مندی مرتبط می‌شوند مانند ثبت وقایع، امنیت و غیره، همگی به عنوان دغدغه
هستند، البته با توجه به جداسازی دغدغه‌ها آنها را در قالب واحدهای مستقل کپسوله …
پایان نامه های دفاع شده – پردیس البرز دانشگاه تهران
– مشابه
دکتر ایرج مهدوی, طراحی مکانیزم انتخاب عملگرهای محصول همگرا برای فرایند توسعه
محصول جدید در شرایط عدم, مدیریت – مدیریت تولید و عملیات, دکتری, ارمیا آقاسی …
دکتر عباس نرگسیان, بررسی ارتباط بین مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتها مشتری
گرایی و عملکرد شغلی(شرکتهای مهندسان مشاور وابسته به شهرداری تهران), مدیریت امور

[PDF] از پیاده سازی معماری سرویس گرا تا چابکی سازمان با رویکرد مدلسازی …
– ذخیره شده
گرا بر. جنبه. های مختلف عملکرد سازمان برایشان خیلی روشن نیست. در این مقاله قرار
است تا. با استفاده. از روش پویایی سیستم تاثیر پیاده. سازی معماری سرویس …. حال
حاضر معماری سرویس. گرا یکی از گزینه. های رویکرد توسعه نرم. افزار است که به
اصول. مهندسی نرم. افزار از قبیل انعطاف. پذیری، نگهداری، قابلیت همکاری، توسعه
سریع …
[DOC] 3- سبک ها ی معماری نرم افزار – gClass.co
– مشابه
پایان نامه کارشناسی. عنوان پایان نامه. تهیه کننده. نام دانشجو. استاد راهنما. نام استاد
راهنما. بهمن 1392. تشکر و قدردانی. سپاس خدای مهربان و صبور … با تشکر از … (فرمت
این صفحه …… معماری نرم افزار، یکی از مهمترین حوزه ها در مهندسی نرم افزار است و
دلیل آن تاثیر حیاتی معماری در موفقیتِ توسعه سیستمهای نرم افزاری است. توسعه
یک …
بایگانی‌ها دانلود تحقیق – فروشگاه اینترنتی گسترش
– ذخیره شده
بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی
کامپیوتر- نرم افزار (M.Sc) چکیده : درحال حاضر معماری سازمانی یکـی ازعوامـل مهـم و …
توسعه نرم افزار جنبه گرا Aspect-Oriented Software Development چکیده جنبه
گرائی به عنوان یک روش میان رشته ای برای توسعه سیستم ها از سال ۱۹۶۱ معرفی شد و

پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار
– ذخیره شده – مشابه
برای توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای اولویت بندی ابعاد
سرمایه اجتماعی (درون و برون) سازمانی از آزمون رتبه های فریدمن با استفاده از نرم افزار
SPSS استفاده شده است. کلید واژه: سرایه اجتماعی (بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد
رابطهای)، توسعه مدیریت دانش، کسب دانش، ثبت دانش، تسهیم دانش، خلق دانش و
کاربرد …
آموزش مهندسی نرم افزار یک — مرور مفاهیم | متلب سایت
– ذخیره شده
28 نوامبر 2017 … ماهیت نرم افزار نوعی محصول است و توان بالقوه یک سخت افزار یا شبکه ای از
کامپیوتر ها را بالفعل می کند. ماهیت نرم افزار امروزه نقشی دو گانه.
چهارسوی معماری | تعریف ویژگی ها و لایه های معماری سرویس گرا
– ذخیره شده
معماری سرویس گرا ، مدلی برای توسعه سامانه های نرم افزاری است که در آن، استفاده و
سازماندهی منابع گسترده، اعم از برنامه و داده به نحوی صورت میگیرد.
مروری بر عامل گرایی در توسعه نرم افزار برای سیستم های چند عامله …
– ذخیره شده
مروری بر عامل گرایی در توسعه نرم افزار برای سیستم های چند عامله چکیده مهندسی نرم
افزار راهی برای غلبه بر پیچیدگی طراحی نرم افزار است. متدولوژیهای گوناگونی در
این حیطه از علم مهندسی کامپیوتر ارائه شده است که هر کدام معایب و مزایاوکاربردهای خاص
خود را دارد.یکی از متدلوژیهای جدید که برای تدوین نرم افزاربرای …
Software engineer 1 | motahareh sadat tavakoli – Academia.edu
– ذخیره شده – مشابه
:2 ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اوﻟﯿﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎ … ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ
واﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﻌﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺻﻠﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد . ﻣﺪل ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ)ﺣﻠﺰوﻧﯽ( : ﯾﮑﻤﺪل
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﮑﺮاری ﻣﺪل ﺳﺸﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮوﻟﯽ و
ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ، ﻣﺪل …
برنامه نویسی جنبه گرا (aspect-oriented programming) (جشنواره عید …
– ذخیره شده
5 مه 2017 … (این مقاله توسط آقای بهرام براتی برای جشنواره عید تا عید جاواکاپ ارسال شده است و
محتوای این مطلب لزوماً موردتأیید جاواکاپ نیست). در فصول گرم تابستان در دماهای …
در توسعه نرم‌افزار عملکردهایی (functions) که چندین نقطه از برنامه را پوشش می‌دهند را
cross-cutting concerns می نامند.معمولا cross-cutting concerns جدا از …
روش تحقیق مهندسی نرم افزار و روش های آن ( RUP )
– ذخیره شده
روش تحقیق مهندسی نرم افزار و روش های آن ( RUP ) چکیده با توجه به نیاز روز افزون به
استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در
… مهندسی نرم افزار، مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها
وارتباطات همه جنبه های محصول نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین
می گردد …
انواع روش های برنامه نویسی – گشتاسب مظفریان
– ذخیره شده – مشابه
19 مارس 2017 … امروزه نیز روش برنامه نویسی ماژولار برای توسعه نرم افزار ها استفاده میشود مثلا :
برنامه را به تعدادی ماژول و یک هسته تقسیم می کنند و هسته برنامه را به صورت شئ
گرا و ماژول ها را به صورت تلفیقی از روش ساخت یافته و شو گرا نوشته و البته از
کلاس ها و توابع هسته برای کنترل برنامه استفاده می کنند … ۲- برنامه …
[PDF] نحوه نوشتن پروپوزال
– ذخیره شده – مشابه
موضوع: وشتن پایان نامهن. ,. پروپوزال. در این مقاله. نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی
ارشد. به طور کامل شرح داده شده است. پروپوزال. همتا. طرح تحقیق. می باشد که در حدود.
تا6 … گرا عالوه بر این ،. طرح تحقیق باید حاوی جنبه های تیر باشد : ات چه دیدگاهی با
مسالۀ مورد بررسی برخورد خواهد شد ؟ چه روشهایی مورد استفاده قرار خواهد گرا ؟ کداح انو و

[PDF] اصل مقاله (464 K)
– ذخیره شده – مشابه
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ – ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﺷﻰ ء ﮔﺮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﻜﺎﻥ. ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮﻱ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ … ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎﻥ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺭﺷﻴﻮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ. ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ، …. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺣﻮﺯﺓ ﺁﺭﺷﻴﻮ، 18 ﻣﺮﻛﺰ ﺁﺭﺷﻴﻮﻯ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ. ﺳﻴﺎﻫﺔ ﻭﺍﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﺭﺷﻴﻮﻳﺴﺖ
ﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ …
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سخت افزار کامپیوتر

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد سخت افزار کامپیوتر و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و تز در مورد سخت افزار کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و
… پایان نامه بررسی میکرو کنترل ها و قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری آن avr ….
گزارش سمینار توسعه نرم افزار جنب هگرا Aspect-Oriented Software Development.
معماری سرویس گرا (SOA)
– ذخیره شده – مشابه
در معماری سرویس گرا چندین “حوزه” مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد وجود
دارد که در زیر لیست شده اند (موارد بالای لیست جنبه مدیریتی(IT) دارند ولی موارد
پائین لیست بیشتر جنبه فنی و نرم افزاری دارند):. SOA Governance; Service
Oriented Enterprises; Service(SOA) Maturity Model; SOA with BPM; SOA
Methodologies …
[DOC] Proceedings Template – WORD
– ذخیره شده – مشابه
به بیان دیگر نیازمندی کیفیتی و یا تصمیم اتخاذ شده در نقطه تلاقی به معماری
نرم‌افزار افزوده می‌شود. مصلحت‌، ابزاری برای اعمال رفتارهای متقاطع تعریف شده در
مؤلفه‌های جنبه‌گرا بر روی مؤلفه‌های معماری منطبق شده با شرایط است. در این مقاله
ساختارهای مربوط به جنبهگرایی به زبان ArchC# اضافه میگردد و چگونگی استفاده از
این ADL در …
[PPT] روش تحقیق
– ذخیره شده
زیرا: در این دیدگاه تحقیق فرایندی است: دوری یا چرخه ای (cyclical); پایان ناپذیر (
never- ending); قابل بررسی مجدد; باز گشت پذیر به نقطه آغازهای متفاوت …. شجره
نامه یا سویه شناسی (genealogy)، متفکران ونظریه پردازان کلیدی حوزه تحقیقی خودرا
شناسایی کنید به طوری که چگونگی رشد و توسعه دیدگاهها، نظریه ها وروشهای مورد
نظرتان را …
MiMFa – Aspect-Oriented Programming
– ذخیره شده
3 سپتامبر 2017 … سفارش تولید محتوی. … Aspect-Oriented Programming|برنامه نویسی جنبه گرا.
Aspect Oriented Programming (AOP) is a new development technology that
permits separation of cross-cutting concerns that have in the past proved difficult
to implement using object oriented programming (OOP).
پایان نامه های شریف 1385 – ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی
– ذخیره شده
پایان نامه. توسعه عملکرد کیفیت در شرکت گاز استان خراسان. کیفیت خدمات
Service Quality / خانه کیفیت Quality House / فرایند تحلیل سلسله مراتبی
Analytical … پایان نامه. استخراج جنبه از مدل طراحی نرم افزار. برنامه نویسی جنبه گرا
Aspect Oriented Programming / زبان مدل سازی یکپارچه Unified Modeling
Language (UML) …
مهندسی نرم افزار و روشهای آن – فایل ناب؛ دانلود مقاله تحقیق و پاورپوینت
– ذخیره شده
11 دسامبر 2017 … فصل اول. مهندسی نرم افزار وروش های آن. 1-1 مهندسی نرم افزار چیست ؟ مهندسی نرم افزار،
مدیریت برای به نظم درآوردن وقاعده مند نمودن وابستگی ها وارتباطات همه جنبه های محصول
نرم افزاری که درتمامی مراحل سیستم شنا سایی وتعیین می گردد ، می باشد . درواقع
مهندسی نرم افزارفرایند تولید نرم افزار براساس فهم مسائل ومشکلات …
[PDF] در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺪه ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺿﺮورت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی The Necessity of Apply
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ روﺷﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻼﻃﻢ ، ﮐﻪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺶ … اﺻﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭼﺎﺑـﮏ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺎﺑـﮏ. ﻣـﯽ … ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮاﯾﯽ.
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ ازروش ﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. [8,16] . روش ﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ دوواﺣﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای.
ﺗﺤﻮﯾﻞ دارﻧﺪ. : ﺗﺮﺧﯿﺺ. 5. ، ﺗﮑﺮار. 6 . ﯾﮏ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭼﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ.
ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ.
انداره گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی – دانلود پایان نامه های …
– ذخیره شده
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات عنوان پایان نامه: انداره گیری بلوغ
حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT چکیده: امروزه. …
مناسب،تعریف مسئولیت ها و نقش های سازمانی مرتبط،با توسعه نرم افزار و تدوین
فرایندهای مناسب برای طراحی سرویس ها،شناسایی سرویس های جدید و چرخه عمر سرویس
ها است …
اپلیکیشن آندروید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی
– ذخیره شده
توجه : این نرم افزار فقط برای سیستم عامل گوشی ها و تبلت های آندروید برای تمامی
ورژن ها می باشد. 1 : نرم افزار را به طور مستقیم از لینک زیر و با کلیک بر رو عکس
دانلود کنید. 2 : نرم افزار را بعد از دانلود کامل در گوش موبایل و یا تبلت خود نصب
کنید ( حجم دانلود 1.3 MG ). 3 : 4 بخش این نرم افزار به صورت آفلاین و 2 بخش این نرم
افزار …
[PDF] کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
– ذخیره شده – مشابه
هدف این مقاله ارائه ی مدلی معمارگونه مبتنی بر ابر برای ارائه خدمات دانشگاهی می باشد
که با مرور م. قاالت و کتاب های مرتبط با …. سرویس گرا. (SOE). Service Oriented
Enterprise. ب( جنبه ی نرم افزارهای کاربردی: معماری سرویس گرا. (SOA). Service
Oriented Architecture. ج( جنبه ی زیرساخت: زیرساخت سرویس گرا. (SOI). Service
Oriented …
[PDF] ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
– ذخیره شده – مشابه
ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ ﻧﻈﺮ. ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺗﺨﺼﺺ. ﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ. ﺩﺭ. ﺯﻣﻴﻨﻪ. ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﻭ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ. ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴ ﺖ. ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ. ﻫﺎﻳﻲ. ﭼﻮﻥ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ، … ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺩﺭﺳﻲ. : ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. /. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﻮﺭ. -۱. ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺻﻠﻲ. ۹. ﻭﺍﺣﺪ.
-۲. ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ. ۹. ﻭﺍﺣﺪ. -۳. ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ. ۶. ﻭﺍﺣﺪ. -۴. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ۲. ﻭﺍﺣﺪ. -۵. ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﻧﺎﻣﻪ. ۶. ﻭﺍﺣﺪ …
[PDF] ﻣﻘﺪﻣﻪ
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺨﺶ اول ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺷﺮح ﻣﯽ. دﻫﺪ .
ﺑﺨﺶ دوم درﺑﺎره … اﻓﺰار. ﻫﺪف ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
اﺳﺖ . ﺑﺼﻮرت. زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦ . ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﯾﺎاﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻠﻮزﯾﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ….. اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﮑﺮارش
ﻣﺜﻞ.
[PDF] ارزیابی صلاحیت‌های بالینی دانشجویان علوم پزشکی با استفاده از نرم …
– ذخیره شده
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش. ) /. زﻣﺴﺘﺎن. 1389. ؛. 10)5( /. 1087. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﻫﺎ. ی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. Electronic Patient Management Problem (EPMP) … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر آزﻣﻮن. PMP. ، ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت. Web-based. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳـﻪ ﻻﻳـﻪ و ﺷـﻲ. ﮔـﺮا ﺑـﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده از زﺑـﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻮﻳﺴﻲ. C. و. Visual studio.Net. و ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮی از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻧﺮم. اﻓﺰار از ﻧﻮع.
پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا |17989| تِرا
– ذخیره شده
17 ا کتبر 2017 … آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا توسط UML آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا
توسط UML فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 53 مقدمه شئ گرایی برای توسعه نرم افزار
اولین بار در سال 1960 پیشنهاد شد، این روش پس از 20 سال به طور گسترده مورد
استفاده جامعه نرم افزاری قرار گرفت. توسعه دهندگان نرم افزار در دهه 1980 …
مقاله معماری سرویس گرا
– ذخیره شده – مشابه
بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله معماری سرویس گرا نمایش داده می
شود، علاوه بر آن لینک پروژه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد … ۱-۴-۲- جنبه های
عملکردی ۴۳ … معماری سرویس گرا به عنوان یکی از آخرین دستاوردها در تولید نرم افزار
، به نظر می رسد، در سالهای آتی معماری غالب صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.
[PDF] « ﻧﻮآوری » و» ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ » ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﺎ ﮔﯿﺮی آن در

16. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. « ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. و». « ﻧﻮآوری. » و ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی آن در ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎ. -. اﮔﺮ ﭘﺮوژه. ای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ. R&D. را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم. اﻓﺰار در اﯾﻦ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ، در ﺻﻮرﺗﯽ. ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮم. اﻓﺰار ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﻮد را ﻣﯽ. ﺗﻮان در ﻣﻘﻮﻟﻪ. R&D. داﻧﺴﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ؛. اﮔﺮ. ﭘﺮوژه.
ای ﻧﺮم. اﻓﺰاری ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮد، در اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در. ﻧﺮم.
[PDF] دریافت فایل
– مشابه
23 ژانویه 1974 … متن تایپ ش ده مقاله در قال ب نرم افزار. ( با اندازه 12 و قلمB Lotusو قلم فارس
ی … مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت
گرا: رویکردی اخالق بنیان ….. اعتبار و روائی آن در دست نیست. این رویکرد، از اواسط
قرن گذشته با رشد و توسعه روش های تحقیق، رنگ مقیاس های کیفی را.
[PDF] اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠـﺪد ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓﻨـﺎوری ﻧﺮم اﻓـﺰار – بانک اطلاعات نشریات …
– ذخیره شده
ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ. ﻋﺎﻣﻞ. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم از ﮔـﺎم. ﻫـﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
ﻣﺠـﺪد، ﺗـﻼش دارد ﺗـﺎ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در اﯾﺠﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اراﺋ. ﻪ. دﻫﺪ … اﻟﮕﻮی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬـﺎی اﯾـﻦ. ﻣﻘﺎﻟـﻪ. آﻣـﺪه ﺣـﺎﺋﺰ. اﻫﻤﯿﺘ. ﻨﺪ. و. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮم. اﻓﺰار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. : ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد
،.
پایگاه داده – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
در این مقاله تنها با پایگاه داده‌ای که در آن اندازه و شرایط ضروری استفاده از سیستم
مدیریت پایگاه داده مهم است سروکار داریم. دی.بی.ام.اس. … اس مدرن به طور معمول در یک
سیستم عامل استاندارد وجود دارد. دی.بی.ام. … DBMS یک سیستم نرم‌افزار پیچیده
تکامل یافته است و توسعه آن به طور معمول به هزاران نفر و سال تلاش وتوسعه نیاز دارد.
برخی از …
شرکت پالایش گاز پارسیان/پژوهش و فناوری/فراخوان عناوین پایان نامه ها
– ذخیره شده
پورتال شرکت ملی گاز ایران-شرکت پالایش گاز پارسیان/فراخوان عناوین پایان نامه ها
. … سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه فرایند وHSE.
فرایند و …. ۵۰, تهیه نرم افزار چند کاربردی (مولتی مدیا) جهت انتقال مطالب زیست
محیطی : (کاربردی)آلاینده های هوا واثرات آن بر محیط های انسانی و طبیعی و راه های کاهش.
[PDF] شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و
– ذخیره شده – مشابه
هـدف از ایـن تحقیـق شناسـایی و اولویت بندی شـاخص های ارزیابی عملکرد مراکز
تحقیق و توسـعه. ) از طریق اصالح و تطبیـق زیرمعیارهای … و توســعه کمــک می کنــد.
از جنبــه کاربــردی نیــز می تــوان بــه نتایــج حاصــل از تحقیــق در ….. پرسشـنامه از
روش آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد و بـا کمـک نرم افـزار. ، ایــن مقــدار84 درصــد به
دســت …
[PDF] بهبود معماری خودالتیامی در معماری سرویس گرا با … – مجله علوم رایانشی
– ذخیره شده
مقاله یک معماری پیشــگویانه در نظر گرفته شده است که قبل از. اتفاق افتادن خرابی
اقدام به بررســی و رفع عوامل ایجاد خرابی. می کند. در این مقاله یک معماری مبتنی بر
فازی برای خودالتیامی. نرم افزار در معماری ســرویس گرا ارائه می شــود. معماری ارائه.
شــده به صورت الیه ای است و از سه بخش اصلی، شامل بخش. ســرویس گرا، میان افزار …
مشاوره پایان نامه – لیست پایان نامه های مشاوره شده – مشاوره در انجام پایان …
– ذخیره شده
تولید بهینه موردهای آزمون با استفاده از محاسبات تکاملی برای تست نرم افزارهای تحت
وب خانه مشاور ایران تماس خانه مشاور ایران سلام پایان نامه ارشد رشته ادبیات فرانسه
موضوع : تاثیر بحران هویت بر فلسفه پوچی گرایی و تآتر پوچی یونسکو پروپوزال
مشاوره شده. تماس خانه مشاور ایران پایان نامه عمران موضوع : ارزیابی کنترل هزینه
مقدمه ای بر معماری مبتنی بر SOA – مقاله ERP
– ذخیره شده – مشابه
با در نظر گرفتن تنوع سیستم های عامل و محیط ها و زبان های توسعه نرم افزار، عمل
یکپارچه سازی و نگهداری این قبیل سیستم ها با هزینه ها و مشکلات فراوانی مواجه می
گردد. از سوی دیگر، با … معماری مبتنی بر سرویس حالت بلوغ یافته معماری مبتنی
بر اجزا، طراحی مبتنی بر واسطه (شی گرا) و سیستم های توزیع شده است. در معماری
مبتنی بر …
کارشناسی ارشد در رشته علوم کامپیوتر: غلظت در مهندسی نرم افزار, San …
– ذخیره شده
غلظت در مهندسی نرم افزار. این غلظت هر دو اصل و بهترین شیوه مهندسی نرم افزار با
ترکیبی از پروژه های تیم گرا فردی و عملی در تنظیم توزیع و جهانی تاکید می کند.
فارغ التحصیلان با این غلظت به مهارت های به: انجام تحقیق و توسعه در زمینه محاسبات
و یا ادامه به pH برنامه D.. مهندسان نرم افزار موفق در محیط توسعه جهانی است. مدیریت و
یا …
طراحی سیستم شی گرا با استفاده از UML – مدیرسان
– ذخیره شده
در این مقاله ما زبان UML یا Unified Modeling Language را که راهی برای تحلیل
سیستم های شی گرا است، معرفی خواهیم کرد. UML یکی از … UML مجموعه ای وسیع از
ابزارها را برای مستندسازی، طراحی و تحلیل سیستم های نرم افزاری در اختیار
تحلیلگران قرار می دهد. … عامل ها، نهاده های خارجی سیستم بوده و دارای نقش های مشخصی
هستند.
[DOC] سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه
– ذخیره شده
سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه منابع انسانی و
پشتیبانی … ۱۴, شبیه سازی توسعه عمرانی برای کاهش اثرات زیست محیطی, دکتری
…. ۴۴, تحلیل و بررسی کاربرد مراکز تلفن دیجیتال (VoIP) در پالایشگاه از نظر :
کیفیت QOS ، نرم افزاری Softwareو سخت افزاریHardware، بهره برداری، امکانات، …
[PDF] بررسی زبان های برنامه نویسی و مقایسه آنها با یکدیگر و ارائه راهکار
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺘﺎد . در آن زﻣﺎن دﻟﻔﻲ دوران ﻃﻼﻳﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ . دﻟﻔﻲ. 7. در اﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم
اﻓﺰار. ی دﻧﻴﺎ و ﺣﺘﻲ در. ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺮان ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪوز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد … ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ دﻟﻔﻲ از آن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ . در آﺧﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺑﺰاری را ﺑﺮای ﻫﺪﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ . اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار و ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﺮ. ﻧﺎﻣﻪ.
آموزش مفاهیم برنامه نویسی مبتنی بر عامل – Agent Oriented …
– ذخیره شده – مشابه
27 سپتامبر 2013 … در این پست قصد داریم در مورد عامل (Agent) های هوشمند نرم افزاری و برنامه نویسی
مبتنی بر عامل یا Agent-Oriented Programming صحبت نماییم. …. اولین کسانی که
از واژۀ Agent به معنای امروزی آن استفاده کردند آقایان John Holland و John H.Miller
بودند که در سال ۱۹۹۱ در یک مقاله تحت عنوان Artificial Adaptive Agents In …
[PPT] تعریف مهندسی نرم افزار – دانشگاه علمی کاربردی اردکان
– ذخیره شده – مشابه
به همین علت توسعه دهندگان سعی می کنند با ایجاد قسمت های مختلف در سیستم این
جنبه از پیچیدگی را کا هش دهند. این تکنیک Encapsulation نامیده می شود و کلید
اصلی برنامه سازی شی گرا می باشد. به عنوان یک هدف باید گفت:: کاهش پیچیدگی
قلب توسعه نرم افزار است.. نرم افزار از نظر پیچیدگی منحصر بفرد است و سریع
پیچیده می …
[PDF] های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی نامه تحلیل موضوعی پایان وضع …
– ذخیره شده
تحلیل موضوعی پایان. نامه. های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی. آموزشی. در ایران:
شناسایی فاصله بین وضع موجود و. وضع. مطلوب. محسن حاجی. تبار فیروزجائ. ی1 ….
با شروع دوره دوم این. رشته که از آن به عنوان دوره نرم. افزاری. یاد می. شود؛ مفاهیم. جدیدی
در این. برهه از زمان شامل روی. کرد سیستم. ها، مدی. ریت تولید، کاربرد و ارزشیابی. می.
[PDF] ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ اﯾﺬه) ﺗﺤﻠ
– ذخیره شده – مشابه
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﭘﺘﺎﻧﺴ. ﯿﻞ. ﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷـﻬﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﺷـﻬﺮ اﯾـﺬه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ای و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﺬه در زﻣﯿﻨـﻪ. ﻫـ. ﺎی.
ﻣﮑـﺎن ….. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﻬﺮ
اﯾﺬه در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﻣﺪار. 50. درﺟﻪ و. 22. دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷـﺮﻗﯽ از ﻧﺼـﻒ اﻟﻨﻬـﺎرﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ و ﻣـﺪار. 31.
قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار نیمسال دوم 94-93 شنبه ها …
– ذخیره شده – مشابه
5 مارس 2015 … 1394-04-04پیرو اعلام قبلی فرجه ارسال فعالیتهاو پروژه های درس مهندسی نرم افزار تا
پایان روز سه شنبه نهم تیر ماه می باشد بعد از ساعت 23 به ایمیل های رسیده … 10- مدل
توسعه نرم افزار افزایشی Incremental … 13- چهار عامل اصلی به شرح زیر وجود دارند
که در تعیین کیفیت نرم افزار مهم می باشند انها را توضیح دهید.
معرفی چارچوب togaf – وب سایت شخصی امیر درجه
– ذخیره شده – مشابه
8 ژوئن 2016 … چارچوب ها در معماری سازمانی ابزارهایی جهت طبقه بندی توصیف هایی از جنبه ها و حوزه های
سازمان به شما می روند. … از جمله مزایای این چارچوب که به عنوان چارچوب برگزیده ما برای
این پایان نامه می باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد: این چارچوب … معماری فرایندهای
ماموریتی; معماری نرم افزارهای کاربردی; معماری داده; معماری فناوری.
مفاهیم معماری سازمانی سرویس گرا – وب سایت شخصی امیر درجهوب سایت …
– ذخیره شده – مشابه
1 ژوئن 2016 … معماری سرویس گرا سبکی از معماری سیستم های اطلاعاتی به شمار می رود که هدف آن
دستیابی به اتصال سست در ارتباطات بین مولفه های نرم افزاری است. … این در حالی
است که همین واژه در معماری سرویس گرا نشان دهنده ی سبک خاصی برای توسعه ی
سیستم های اطلاعاتی است که بر اتصال سست، قابلیت استفاده مجدد، ترکیب …
[PDF] ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ
– ذخیره شده – مشابه
داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ وﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار. ﻃﺮاﺣﯽ.
ﻧﺮم اﻓﺰار. رﺳﻢ ﳕﻮدار درﺧﺘﯽ ﲨﻼت. ﺳﺎدﻩ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : ﺟﻨﺎب آﻗﺎی. دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮزاﻳﻴﺎن. اﺳﺘﺎد داور
…. زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮا. ٢١. ٢. -. ٣. زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﳘﺰﻣﺎﻧﯽ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ درزﻣﺎﻧﯽ. ٢١. ٢. -. ۴. دﺳ. ﺘﻮر
ﮔﺸﺘﺎری. –. زاﻳﺎﻳﯽ. ٢٢. ٢. -. ۵. دﺳﺘﻮر ﻧﻮﻳﺴﯽ. ٢۶. ٢. -. ۶. دﺳﺘﻮر ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ. ٢۶. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم.
حمایت از تیزس های محصلین افغان در دوره ماستری و دکتورا – سفارت …
– ذخیره شده – مشابه
بخشی از اقشار متخصص افغانستان در پوهنتون های کشورهای مختلف جهان مشغول به
تحصیل و نگارش تیزس (پایان نامه)های خود در دوره های ماستری و دکتورا بوده و تلفیق
عرق وطن دوستی و دانش … شناخت قدرت ملی و جنبه های گوناگون آن (ابعاد نرم افزاری و
سخت افزاری قدرت) … بررسی استراتیژی توسعه چین و جایگاه جمهوری اسلامی
افغانستان.
[PDF] تحلیل هم واژگانی مقاالت مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطا
– ذخیره شده
با کمک نرم. افزارهای راور. ماتریس، نت دراو و یوسی. نت صورت گرفت. یافته. ها. :
یافته. های حاصل از ترسیم نقشه هم. واژگانیِ. مقاالت مستخرج از پایان. نامه. های
کارشناسی …. از تمرکز محض بر کتابدار. ی. خارج شنننده و به. موضننوعات مرتبب با
اط. العات تغ. ریی. گرا. ی. ش. دایپ. کرده اسننت )الر. یوی. ور. سننوگ. ی. متو. و کرون.
ی. 1. 2012.
ترجمه اول – بخش اول – فصل بیست – ویکی‌کتاب
– ذخیره شده – مشابه
محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین
حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد. … فصل 20: تاییدیه نرم افزارهای شناخت گرا …
در حال حاضر روش های متعددی از متد ها و دستورالعمل ها وجود دارد مثل IEC 880 (1986), که
مفید بودن آنرا برای توسعه نرم افزارهای کنترل ایمنی فرآیندهای کلیدی فنی با …
۱۰ تصور نادرست در مورد شغل برنامه نویسی – وبلاگ پارسکدرز
– ذخیره شده – مشابه
9 ژوئن 2016 … در برنامه‌نویسی هم مانند هر حرفه‌ی دیگری، استعداد می‌تواند کمک کند، اما اخلاق و
انضباط کاری عامل تعیین کننده موفقیت و شکست است. … وقتی دوره آموزشی و سایر
پروژه‌های ابتدایی را به پایان رساندید و بر برنامه‌نویسی مسلط شدید، زمان آن است که
در مصاحبه‌های کاری مربوط به توسعه دهنده‌های وب شرکت کنید. در مورد مرحله …
دانلود پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – خرید آنلاین و دریافت
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – خرید آنلاین و دریافت. ما بهترین
محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه
توسعه نرم افزار جنبه گرا وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه توسعه نرم
افزار جنبه گرا)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند پایان نامه توسعه نرم افزار
جنبه گرا.
[PDF] سناریوپردازی آینده صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده
– ذخیره شده – مشابه
119 سناریوپردازی آینده صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده پژوهی.
3. روش تحقیق: از می ان روش ه ای کیف ی و اکتش افی آینده پژوه ی، …..
فناوری تولید نرم افزار. 1،3. 2. مشتری گرایی. 2،4. 3. زیرساخت اطالعاتی. 5،۶. هر یک
از عدم قطعیت های استخراج شده از پیشران های به دست آمده می توانند دو حالت ممکن به.
معیارهای محصول نرم افزاری – سورس کد
– ذخیره شده – مشابه
معیارهای محصول نرم افزاری. مهندسین نرم افزار با استفاده از معیارهای محصول، کیفیت
طراحی، و ساخت نرم افزاری را که در حال ساخت است بدست می آورند. معیارهای محصول،
پایه ای هدف گرا را در راستای هدایت فعالیتهای تحلیل، طراحی، برنامه نویسی و تست
برای مهندسین نرم افزار ایجاد میکنند. معیارهای کیفی همواره به تنهایی برای تعیین …
لیست پایان نامه ها – دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
– ذخیره شده
پایان نامه های دفاع شده. جستجو: ردیف, نام دانشجو, عنوان پایان نامه, مقطع تحصیلی, سال
دفاع. 1, آبرومند ، حسین, بررسی و تحلیل آزمایشگاهی جابجایی ترکیبی نانو سیالات
در لوله های حلقوی با شار ….. 281, جعفری ، نریمان, بهینه سازی چند هدفی احتمالاتی
مقاوم پانلهای ساندویچی با استفاده از نرم افزار ANSYS , کارشناسی ارشد, ۱۳۹۰.
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت … – دانلود مقاله ISI
– مشابه
2 ژانویه 2011 … 4084 – توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به
استانداردهای مربوطه (چکیده) …. 4144 – طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم
و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده) 4145 – رشد، فتوسنتز و …. 4259 – کیفیت
فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)
[PDF] ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

3 ژانویه 2010 … ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ. ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. -. ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ. ﺳﺒﮑﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ. ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺷﻤﺲ. ﻧﮕﺎﺭ. ﻧﺪﻩ. ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
. ٨۵ … ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ. ﻓﺼﻠﻬﺎ. ﯼ ﻗﺒﻞ، ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﮐﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم
– ذخیره شده
در تهدید نرم عامل تهدید به دنبال فراهم کردن الگوهای اقناعی است و تلاش می کند که
مخاطب را به گونه ای تحت تأثیر قرار دهد که، ترجیحات و الویتهای خود را مطابق خواسته
….. این تحقیق مطالب با ارزشی در مورد امنیت نرم افزاری و قدرت نرم دارد ولی تمرکز
اصلی آن ابعاد نرم افزاری امنیت نیست و نمی تواند ارتباطی مبتکرانه بین آنها ایجاد
کند.
[PDF] پاییز 96 – دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا
– ذخیره شده
تصویر، بینایی ماشین،. پردازش نوشتار. و زبان طبیعی. ،. مدیریت کالن داده. ) بیگ
دیتا(. ،. توسعه. نرم. اف. زار،. یادگیری. ماشین،. یادگیری. عمیق. ) دیپ لرنینگ( ….. در.
دانشکده. علوم. رایانه. و. مهندسی. نرم افزار. دانشگ. اه. نک. کوردیا. ،. مونترال. ،. کانادا. -.
از شهریور. 1388. تا شهریور. 1394. ▫. تحقیق. و پژوهش. : تحقیق بر. روی. جنبه. های.
پایان نامه بررسی تاثیررفتار سازمانی مثبت گرا بر فرهنگ سازمانی.
– ذخیره شده
30 سپتامبر 2017 … کاربرد روان شناسی مثبت گرا در عرصه سازمان و مدیریت، منجر به ایجاد و توسعه دو
رویکرد جدید در این زمینه شده است سازمانی مثبت هستند، تاکید می کند و پژوهش های …
با توجه به اهمیت رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر جنبه های مختلف سازمان از
جمله فرهنگ سازمانی مساله اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن …
گروه همکاری های علمی بین المللی – دانشگاه زنجان
– ذخیره شده – مشابه
بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم
مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی،
ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این
سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند،
بلکه در …
[PDF] ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﯽ – فصلنامه فن آوری اطلاعات و …
– ذخیره شده
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺗﺪرﯾﺲ. زﺑﺎن. اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ. ﺑـﺎ. ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. آﻣﻮزﺷـﯽ. و. ﺷـﯿﻮه. ﺳـﻨﺘﯽ. ﺑـﺮ.
ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻟﺤﺎظ روش ﺷﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد
… ﺗﻮﺳﻌﻪ. ی. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش، ﮔـﺎﻣﯽ ﻣـﺆﺛﺮ و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر. ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺤﻮل ﮐﯿﻔﯽ در اﻫﺪاف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، روش ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ. آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش …
دریافت فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – پرداخت و دانلود آنی
– ذخیره شده
دریافت فایل پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا – پرداخت و دانلود آنی.
رویای واقعی! فناوری اطلاعات: Real IT Dream : IT Expert .ir’s Blog
– ذخیره شده
3 نوامبر 2010 … این چارچوب که در واقع خروجی پایان نامه کارشناسی ارشد بنده بود، در ژورنال بین المللی
“journal of systems integration” ، Vol1, No 4, 2010 چاپ گردید. …. یکی از مشکلات
پیش روی فعالان استقرار سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا (SOA)، عدم
پوشش کامل این رویکرد توسط متدولوژی های توسعه نرم افزار موجود مانند …
[PDF] بررسی اثرات ایجاد شهرک صنعتی گرمی بر توسعه نواحی روستایی …
– ذخیره شده
2 مه 2014 … ﻧﺸﺮﯾﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی. ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ. ،. ﺷﻤﺎره. 33. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 93. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﯾﺠﺎد.
ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮاﺣﯽ. روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: /9. /7. 91. ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ: 12 … 235
. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ روش ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد. 5. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ روش
ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎری، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم. اﻓﺰار spss. و آزﻣﻮن. T.
لیست چکیده پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه(بخش اول)

لیست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه. … طراح‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زار آم‍وزش‌ ری‍اض‍ی‌
اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ روی‍ک‍رد س‍ازن‍ده‌ گ‍رای‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌ · ض‍رب‌ گ‍راف‌ ه‍ا و
ب‍ررس‍ی‌ … طراح‍ی‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ره‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌
روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ه‍وش‍م‍ن‍د و ظرف‍ی‍ت‌ س‍ازی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ( م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌) · ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌

سمینار ویژه تصویب شده-گروه فناوری اطلاعات | دانشکده آموزش‌های …
– ذخیره شده – مشابه
5 ژانویه 2015 … بررسی ریسک های امنیتی در طراحی و توسعه نرم افزارهای تحت وب. ۴۰۲. آذین اسدزاده
فرد ….. ارائه یک روش پیشگیری، کشف و تصحیح خطا در متدولوژی جنبه گرا مبتنی
بر مدل جامع خطا. ۵۳۵. معصومه حاجی نژاد. دکتر کشاورزحداد. تحقیق در مورد کاربردهای
ارتباطات ماهواره ای در تجارت الکترونیک. ۵۳۶. حسام هادی مقدم. دکترحمزه.
انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار در پایگاه …
– ذخیره شده
11 جولای 2016 … به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس
۲۴۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۶۳ صفحه منتشر گردیده است. کلیه م. … مقالات علمی
کنفرانس ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ انتشار مقاله, سیویلیکا, کنفرانس ملی, مجموعه مقالات, مهندسی
نرم افزار … روشی برای تلفیق جنبه گرایی و سرویس گرایی
[PDF] اصل مقاله
– ذخیره شده
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﻼﻣﺖ،. ﺳﺎل. دوم. ، ﺷﻤﺎره. ﺳﻮم. ، ﺷﻤﺎره. ﭘﯿﺎﭘﯽ. 5(. )،. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1392. ص،.
ص. 68 -89. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻮﯾﯽ در. داﻧﺸﮕﺎه
…. ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه. ﺷﻮد . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ دو و رﻓﻊ. ﻣﺸﮑﻼ. ت. و. ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ.
وﺳﯿﻠﻪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. در رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺆﻣ. ﺛﺮ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ،. ﺗﻮﺳﻌﻪ.
پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره …
– ذخیره شده
16 جولای 2017 … اش‍راف‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌,
ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د, ن‍ورال‍ل‍ه‌ ق‍ی‍ص‍ری‌, م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ال‍ه‍ی‌م‍ن‍ش‌, 1386, دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ق‍م‌
…. آقاجانی، محمود, تحقیق و ترجمه رساله الجتهاد و التقلید حضرت امام خمینی(ره), فقه و
مبانی حقوق اسلامی, کارشناسی ارشد, علی نکونام, 1380, دانشگاه آزاد اسلامی، …
فری دان – دسترسی فراگیر، رایگان و آسان به محتوای الکترونیکی
– ذخیره شده
امنیت در بحث های اطلاعاتی و نرم افزاری از جنبه های مهم فناوری اطلاعات است، چرا که داده
و نرم افزارها که به داده ها دسترسی دارند، از دارایی های مهم هر سازمان می باشد با توجه به
این که در بحث های فناوری اطلاعات پیشرفت های صورت گرفته، اما از نظر امنیت هنوز
به […] برچسب خورده تحت : آزمون امنیتی نرم افزار · استراتژی تست · امنیت · پیش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *