دانلود کامل پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق

Published on Author adminLeave a comment

پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق

پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 64
فرمت فایل doc
حجم فایل 1428 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق

چکیده

برنامه هایکاربردی سرویس گرا سامانه های نرم افزاری هستند که از ترکیب سرویس های مختلف به وجود میآیند و با یکپارچه سازی سرویس ها به اهداف خود دست مییابند. این برنامه های کاربردی لازم است در محیطی پیچیده و پویا کار کنند و با تغییرات روبرو هستند. این تغییرات میتواند باعث اختلال در کارکرد مورد نیاز سیستم شود. براین اساس قابلیت تطابق با تغییرات و حفظ خصوصیات کیفی به یکی از ویژگیهای مهم این سیستم ها تبدیل گشته است . قابلیت تطبیق پذیری و خودتطبیقی به عنوان پاسخی به این نیاز در برنامه های کاربردی سرویس گرا تعریف شده است . بدین منظور سازوکارها و استراتژیهای تطبیق پذیری باید در چرخه حیات برنامه های کاربردی سرویس گرا، هم در مرحله طراحی و هم در مرحله اجرا معرفی گردند.

در این تحقیق جهت حفظ یکپارچگی در فرآیند S-Cube روشی را ارائه میدهیم که عدم یکپارچگی و پیامدهای جانبی در فرآیند تطبیق را شناسایی و تا حد ممکن آن ها را حل کند. روش ما یک فاز جدید به چرخه حیات S-Cube قبل از اجرای تطبیق به منظور شناسایی و حل پیامدهای جانبی تطبیق اضافه میکند. برای مرحله اول این فاز مجموعه ای از الگوریتم ها ارائه شده است که مواردی را که موجب عدم یکپارچگی در فرآیند تطبیق میشوند، شناسایی کند. در مرحله دوم فاز جدید، برای حل برخی از پیامدهای جانبی تطبیق راهکاری براساس الگوهای یکپارچه سازی ارائه شده است که پیامدجانبی شناسایی شده را قبل از اجرای تطبیق رفع می کند. راهکار پیشنهادی براساس سناریوی مرتبط ارزیابی شده است و نتایج نشان میدهد که تا حد مناسبی عدم یکپارچگی در فرآیند تطبیق شناسایی و حل میشود.

مقدمه

معماری سرویس گرا در دنیای نرم افزار به سرعت در حال فراگیر شدن است . شرکت های توسعه دهنده سیستم های اطلاعاتی از این راه حل در جهت یکپارچه سازی سیستم ها و سکوهای اطلاعاتی متنوع سازمانی بهره میجویند. معماری سرویس گرا موجب چابکی، قابلیت یکپارچگی، استفاده مجدد، انعطاف پذیری، تغییرپذیری، تعامل پذیری و بهبود بازگشت سرمایه میگردد[٢۴]. از ویژگیهای ذاتی و اصلی هر برنامه نرم افزاری تغییرات است . این تغییرات براساس تغییر نیازهای کاربر، محیط کسب وکار، نیازمندیهای سیستم و غیره اتفاق میافتد. سیستم های نرم افزاری باید به گونه ای ایجاد شوند که بتوانند به راحتی و با کمترین زمان ، هزینه و اثرات جانبی خود را تطبیق نمایند. بنابراین رفتار تطبق پذیر از مهم ترین دغدغه هایی است که در حوزه توسعه سیستم نرم افزاری به خصوص سرویس گرایی مطرح میشود.

تطبیق پذیری

در سال های اخیر مفهوم تطبیق پذیری و مفاهیم مرتبط با هدف بینیاز کردن و یا حداقل کاهش نیاز سیستم های نرم افزاری به دخالت نیروی انسانی پا به عرصه ظهور نهاده است .تطبیق و یا عدم تطبیق مفهومی است که برای توصیف روابط بین سیستم ها و محیط استفاده میشود. از طرف دیگر، تطبیق پذیری این معنی را میدهد که مواد، انرژی و اطلاعات بین سیستم و محیط در یک حالت منظم و پایدار در حال تعویض هستند[١].

یکپارچگی

سازمان ها از تعداد زیادی برنامه کاربردی استفاده میکنندکه ممکن است براساس نیاز مشتری طراحی شده باشند، از یک سازمان دیگر تهیه شده باشند، بخشی از یک سیستم قدیمی باشند و یا هر ترکیبی از این حالات . این برنامه ها در زیرساخت های متفاوت سیستم اجرایی اجرا میشوند یک برنامه کاربردی جدید میتواند با استفاده از سرویس های موجود که ممکن است به وسیله برنامه کاربردی دیگری فراهم شده باشد، توسعه یابد.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول مقدمات …………………………………………………………………………………………………………………. ١

١-١. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ٢

١-٢. تعریف مساله ………………………………………………………………………………………………………………… ٢

١-٣. اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ٣

١-۴. پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۴

١-۵. محدوده تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۴

١-۶. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

١-٧. فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵

١-٨. ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم ادبیات موضوع ……………………………………………………………………………………………………………۶

٢-١. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ٧

٢-٢. تطبیق پذیری ………………………………………………………………………………………………………………… ٧

٢-٣. یکپارچگی …………………………………………………………………………………………………………………… ٨

٢-٣-١. الگوهای یکپارچه سازی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………١٠

٢-۴. سرویس گرایی ……………………………………………………………………………………………………………….١۴

٢-۴-١. تعریف معماری سرویس گرا ………………………………………………………………………………………………١۴

٢-۴-٢. گذرگاه سرویس سازمان ………………………………………………………………………………………………….١٧

٢-۴-٣. عدم تطابق سرویس ها ……………………………………………………………………………………………………٢٠

٢-۴-۴. ارتباط معماری سرویس گرا و تطبیق پذیری …………………………………………………………………………………………………………٢١

٢-۴-۵. استراتژیهای تطبیق سرویس گرا ………………………………………………………………………………………………………………………….٢٣

٢-۵. چارچوب S-Cube …………………………………………………………………………………………………………٢۶

٢-۵-١. معرفی چارچوب S-Cube ……………………………………………………………………………………………..٢۶

٢-۵-٢. معرفی چرخه حیات S-Cube…………………………………………………………………………………………..30

٢-۶. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….٣٢

فصل سوم مروری بر کارهای انجام شده …………………………………………………………………………………………..٣٣

٣-١. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….٣۴

٣-٢. کارهای انجام شده در حوزه مولفه گرا ………………………………………………………………………………………………………………………………..٣۴

٣-٢-١. روش یکپارچه سازی خودکار مولفه های ناهمگون ………………………………………………………………………………………………………٣۴

٣-٢-٢. روش صوری برای تطبیق مولفه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣۶

٣-٢-٣. تطبیق مبتنی بر مدل عدم تطابق رفتاری مولفه ها……………………………………………………………………………………………….٣٧

٣-٣. کارهای انجام شده در حوزه سرویس گرا ……………………………………………………………………………………………………………………….٣٩

٣-٣-١. ایجاد آداپتر ………………………………………………………………………………………………………………٣٩

٣-٣-١-١. روش تولید خودکار آداپترBPEL…………………………………………………………………………………………………………40

٣-٣-١-٢. روش توسعه آداپتر برای یکپارچه سازی سرویس های وب …………………………………………………………….۴٢

٣-٣-١-٣. روش مدل جبری برای تطبیق واسط سرویس ………………………………………………………………………..۴٣

٣-٣-١-۴. چارچوب نیمه خودکار برای ایجاد آداپتر ………………………………………………………………………………۴۶

٣-٣-١-۵. چارچوب جنبه گرا برای تطبیق سرویس ………………………………………………………………………………۴٨

٣-٣-١-۶. روش یکپارچه سازی خودکار مولفه های ناهمگون ……………………………………………………………………..۴٩

٣-٣-١-٧. روش توسعه سریع آداپتر سرویس ……………………………………………………………………………………۵٠

٣-٣-١-٨. روش تطابق مبتنی بر پروتکل وب سرویس ها برای توسعه آداپتر ……………………………………………………..۵٢

٣-٣-٢. ارتقا و بهبود ESB ………………………………………………………………………………………………………۵٣

٣-٣-٢-١. روش تطبیق پویا در لایه زیرساخت سرویس مبتنی برESB ………………………………………………………..۵۴

٣-٣-٢-٢. دست یابی به ویژگیهای کیفی در لایه زیرساخت ESB تطبیق پذیر…………………………………………………۵۶

٣-۴. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….۵٨

فصل چهارم راه حل پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………….۶٢

۴-١. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۶٣

۴- ٢. جایگاه راه حل پیشنهادی در چرخه حیات S-Cube ………………………………………………………………………………………………………………. ۶٣

۴-٣. کلیات راه حل پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۴. شناسایی پیامدهای جانبی تطبیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۶٧

۴-۴-١. یک مثال برای معرفی پیامدهای جانبی تطبیق ………………………………………………………………………………………..٧٠

۴-۴-٢. نحوه شناسایی پیامدهای جانبی تطبیق ………………………………………………………………………………………………………….٧۴

۴-۵. حل پیامدهای جانبی تطبیق …………………………………………………………………………………………………٨٨

۴-۶. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..٩٧

فصل پنجم ارزیابی ………………………………………………………………………………………………………………١٠٠

۵-١. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………١٠١

۵-٢. مورد مطالعه تجربی ………………………………………………………………………………………………………..١٠١

۵-٣. ابزار پیاده سازی …………………………………………………………………………………………………………….١٠٣

۵-۴. سناریو………………………………………………………………………………………………………………………١٠٣

۵-۴-١. جریان اول ……………………………………………………………………………………………………………….١٠۵

۵-۴-٢. جریان دوم ………………………………………………………………………………………………………………١٠۵

۵-۴-٣. جریان سوم ……………………………………………………………………………………………………………… ١٠۶

۵-۵. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………١٠٨

فصل ششم نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..١٠٩

۶-١. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………١١٠

۶-٢. بازبینی پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………١١٠

۶-٣. بازبینی اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………١١١

۶-۴. دستاوردها ………………………………………………………………………………………………………………….١١١

۶-۵. محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………..١١٢

۶-۶. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………١١٢

۶-٧. کارهای آینده ……………………………………………………………………………………………………………….١١٣

فهرست مراجع …………………………………………………………………………………………………………………..١١۴

پیوست ١: فرهنگ واژگان …………………………………………………………………………………………………………١١٩

ماشین بردار پشتیبان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
در این پایان نامه ابتدا ماشین بردار پشتیبان معرفی شده است سپس مفهوم مجموعه های
فازی را وارد ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون ماشین بردار پشتیبان کرده ایم. … در
گذشته برای ایجاد نقشه های رده بندی عوارض مختلف در سطح زمین از روش های مطالعه
میدانی که بسیار وقت گیر و هزینه بر بود استفاده می شد. … ماشین بردار پشتیبانی
|.
دانلود رایگان پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی فرآیند …

دانلود رایگان پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی فرآیند تطبیق- دانلود
رایگان مقاله روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی فرآیند تطبیق – دانلود رایگان
پروژه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی فرآیند تطبیق – دانلود پایان نامه
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی – دانلود پایان نامه رشته
مهندسی …
[PDF] PDF: پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند …

22 جولای 2016 … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ. 2017-10-14. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﮑﺎرﺑﺮدی ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و. ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و. ﭘﻮﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
[DOC] روشی برای پشتیبانی از تطبیق‌پذیری در فرآیند یکپارچه‌سازی
– ذخیره شده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمینار تخصصی (Seminar). سمینار … عنوان :
روشی برای پشتیبانی از تطبیق پذیری در فرآیند یکپارچه سازی. سخنران : لیلا
… فرآیند یکپارچه سازی سرویس گرا، فرآیندی برای ایجاد کارکردهای یکپارچه از
طریق فراخوانی توزیع شده سرویس ها در برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس است.
مرجع مقالات انگلیسی ISI
– مشابه
اثر فیدبک خودکار با استفاده ازمتنکاوی در روش سرقت ادبیدر تخصیص های آنلاین ·
اثر فیدبک خودکار با …. تشکیل پیوند ارتقا یافته فولاد / آلومینیوم در ریخته گری
دو فلزی از طریق فرایند ریخته گری کامپاند ….. نمونه اولیه سیستم ردیابی مواد
براساس ابر که با فن اوری برچسب گذاری بازشناسی امواج رادیویی یکپارچه سازی می
شود.
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانویه 2011 … ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و
Find رو انتخاب کرده.با این کار زیر صفحه جایی برای نوشتن واژه مورد جستجو می آید.
بعد از نوشتن واژه گزینه ی Highlight all رو می زنین ، هرجا در متن مقالات چنین واژه ای
باشد، highlight میشه ومقاله ای که توش اون گزینه هست پیدا می شه.
فایل مارکت – بازار فایل

مارکت فایل بهترین سایت فروش فایل | بازار انواع فایل قابل دانلود | مرجع مقاله,
کتاب,تحقیق,پاورپوینت,پروژه دانشگاهی.
مروری بر مفاهیم بودجه و مالی | گروه مشاوران پنکو
– ذخیره شده – مشابه
دسته مهمی از داده های سیستم، اطلاعات مربوط به هزینه ها ، درآمدها و آشنایی با مفاهیم مالی
مرتبط و نحوه بودجه بندی می باشد . …… نکته 1 : به منظور گردش امور مالی قبل از به
پایان رسیدن مراحل مبادله موافقت نامه بین دانشگاه و معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری ، خزانه هر ماه 12/1 بودجه مصوب اعتبارات هزینه ای را در اختیار
دانشگاه …
langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub
– مشابه
24 ژوئن 2015 … زمین. اسلام. تحت. دوست. ساخته. میکند. قسمت. ورود. تشکیل. مرداد. عشق. قیمت. شکل.
شهریور. بیش. نامه. دلیل. طول. داد. روستا. یه. گفته. شمال. ارائه. روش. آزاد. ای … پایان.
سازی. خانواده. گل. یعنی. سپس. دریافت. شروع. مهم. شاه. کننده. کاربران. توسعه ! تاریخ
. بودن. مجلس. نخست. شب. دارند. شنبه. فعالیت. قدر. خارجی. نظرات.
متن کامل قانون بودجه سال 96 – اخبار تسنیم – Tasnim – خبرگزاری تسنیم
– ذخیره شده – مشابه
16 مارس 2017 … شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه
قیر(VB) به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نماید. …. شرکتهای دولتی وابسته و تابعه
وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، …
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
– مشابه
نامه 47915. معاون 47740. همان 47622. شدند 47565. صنعت 47555. زنان 47525. سر
47476. مراسم 47422. ایجاد 47354. یکی 47282. پایان 47264. پنج 46984. جشنواره
46968 …… روشهای 3522. ارزشهای 3520. اتمی 3520. علیرغم 3517. فرایند 3517.
نقدی 3517. آبهای 3516. امیدوار 3515. ایمان 3515. اعدام 3514. استدلال 3511. برادر
3510.
ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی – دانلود …
– ذخیره شده
کلید واژه- چابکی، معماری سازمانی چابک، روش های چابک، مدلسازی چابک، چارچوب چابک،
فرآیند چابک ، چارچوب C4ISR. فهرست مطالب 1- فصل اول: کلیات تحقیق 1 1-1- مقدمه
2 1-2- تعریف مساله 3 1-3- اهداف تحقیق 4 1-4- تحقیقات مرتبط 4 1-5- ساختار پایان
نامه 5 2- فصل دوم:ادبیات تحقیق 6 2-1- تعریف معماری سازمانی 7 2-2- انواع معماری …
[PDF] عناوین پایان نامه ها – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎی ﺑﺎر، ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد و اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮدد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻤﻞ. وﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑ. ﺎﺷﺪ . 1 -8-. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻣﻤﯿﺰی ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ راﻫﻬﺎ. ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ راﻫﻬﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ. ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺟﺎده ای
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻟﺬا ﻣﻄﺎ. ﻟﻌﻪ ﻣﺘﺪﻫﺎ و
روﺷﻬﺎی …
حمایت مالی و پشتیبانی محتوایی، از پایان نامه ها و طرح های اقدام پژوهشی …
– ذخیره شده – مشابه
10 مه 2016 … موضوعات پیشنهادی جهت انجام طرح تحقیق در حوزه صکوک مطالعه‌ی تطبیقی انتشار
صکوک در ایران با سایر کشورهای اسلامیتبیین ریسک‌های انتشار صکوک و مدل‌های
مدیر…
[PDF] راهکار بخش عمومی (دولت) همکاران سیستم

بر اساس قوانین و روش های اجرایی بخش عمومی توسعه یافته اند و تمام فرایندهای داخلی
دستگاه های دولتی. و شرکت های … طرح نیازمندی و ارائه پیشنهاد به سازمان های دولتی،
راهکار یکپارچه جامع مالی، اداری و پشتیبانی، راهکار. اتوماسیون … درآمدها و سایر
دریافت ها، تهیه خودکار مغایرت بانکی، مدیریت سپرده ها، ضمانت نامه ها و اوراق بهادار. با
استفاده …
حمایت از پایان نامه ها – شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
– ذخیره شده – مشابه
از اینرو طرح حمایت از پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و فوق دکتری را
به عنوان راهکاری اثر بخش در دستور کار خود قرار داده است. اهداف سازمان در این زمینه ،
شناسایی و معرفی …. بررسی روشهای کاهش هزینه تمام شده و کاهش زمان اجرای مخازن و
تاسیسات آب و فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی. · بررسی کارایی سیستم های آبیاری
قطره …
رساله ها و پایان نامه ها – دکتر آرش شاهین
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی/مشاوره دانشجو ، رساله ها و پایان نامه ها … مقایسه تطبیقی QFD یک مرحله ای،
QFD سه مرحله ای و AHP در اولویت بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن با مطالعه
موردی در شرکت پلی اکریل ایران. 8. تلفیق کارت امتیازی … طراحی یک مدل تلفیقی از
روش های FMEA بر مبنای هزینه، AHP و فازی با مطالعه موردی در شرکت آرافن. 21.
بررسی …
[PDF] الگوی پیشنهادی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ها … – دانشگاه تربیت مدرس
– ذخیره شده – مشابه
مراحل تهیه و تدوین برنامه راهبردی. توصیه می شود …. حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله
های دانشجویی با اولویت پایان نامه های کاربردی موردنیاز. بخش های مختلف …. پژو.
سرانه تولیدات علمی. سرانه ارجاعات علمی. سهم درآمد پژوهشی و فناوری از کل. درآمد
اختصاصی. نسبت هزینه های پژوهشی و فناوری. به کل هزینه های موسسه. جویی. دانش. –.
فرهنگی.
[PDF] اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش – دفتر ارتباط با صنعت
– ذخیره شده – مشابه
اولویت های پژوهشی اعالم شده در قالب طرح پژوهشی و یا پایان نامه، با. این پژوهشگاه ….
کد. مرجع پیشنهاد. دهنده. اولویت پژوهشی. 34. معاونت توسعه مدیریت و. پشتیبانی.
تدوین شاخص های برآورد هزینه تمام شده دانش آموزی. در بخش دولتی به تفکیک دوره
تحصیلی در استان های … مطالعه تطبیقی نحوه انتخاب مدیران ارشد دستگاه. آموزش و
پرورش در …
فرآیند نحوه نگارش پایان نامه – دانشکده پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
هزینه ارائه مقاله پایان‌نامه در کنفرانسهای داخل کشور در بودجه طرح قابل پیش‌بینی است
. معیارهای انتخاب عنوان : انتخاب عنوان بایستی براساس معیارهای زیر باشد: کاربردی
باشد، به عبارت دیگر در راستای راه‌اندازی یک روش آزمایشگاهی یا درمانی باشد که مبنای
تحقیقات بعدی قرار گیرد و یا در بهبود شرایط بهداشتی و درمانی جامعه نقش مؤثری …
روزنامه رسالت86/7/25: فرآیند عملیاتی مطالعه تطبیقی – Magiran
– مشابه
17 ا کتبر 2007 … مراحل آن کدام است؟ آن را از کجا باید آغاز کرد و با چه ابزارها و فنونی باید پیش رفت؟
چاه ها و مواضع رخنه و خلل کجاست؟ چگونه می توان راه را از بیراهه شناخت؟ 2- مراحل شش …
فرض کنید، بررسی تطبیقی دیدگاه آخوند خراسانی و نائینی در عام و خاص موضوع
تحقیق پایان نامه شماست، مسئله تحقیق و دامنه تطبیق را تعیین کنید.
پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی …
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه کارشناسی ارشد, :: … طراحی استراتژیک صنایع تولید قطعات پلاستیک
خودرو در شرایط رقابتی با تاکید به مطالعات تطبیقی. د. علی احمدی …. بازبینی،
بررسی و بهبود فرآیند توسط VSM با تکیه بر مفاهیم تفکر ناب. د. شفیعا. مجتبی
شاکری روش. 83. برنامه ریزی توسعه سیستم مدیریت دانش در سازمان. د. جعفری.
فراخوان پروژه های پژوهشی – شرکت پالایش گاز پارسیان
– ذخیره شده
سرفصل عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه فرایند وHSE.
فرایند و پالایش. ردیف, عنوان, مقطع کارشناسی, توضیحات(فرد متقاضی). ۱, بررسی
و بکارگیری ترکیبات … ۴۲, مطالعه وبررسی روشهای مختلف ارزیابی ریسک زیست
محیطی در بخش های مختلف پالایش شرکت پالایش گاز پارسیان. ۴۳, تحلیل کمی و
کیفی …
پروژه دانشجویی, روش تحقیق, کارآموزی و پایان نامه دانلود کامل پایان نامه …
– ذخیره شده – مشابه
1–ERP 1. یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندین ماژول مرتبط و یکپارچه
است که کلیه فرآیندهای تجاری یک سازمان را اعم از تولید ، منابع انسانی ، مالی ،
بازاریابی و فروش و … پشتیبانی می نماید و منجر به به یکپارچگی وظایف در سازمان
می شود. : ERP بر روی یک بانک اطلاعاتی مرتبط قرار می گیرد . : ERP در حالت
صنعتی به …
[PDF] ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤ
– ذخیره شده
14 آگوست 2016 … اوﻟﻮﻳﺖ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. -. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺸﺮ داﻧﺶ در وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ. -. ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی. -.
ﺷﻴﻮه. ﻧﺎﻣﻪ. ﺗﻜﻤﻴﻞ. ﭘﺮوﭘﻮزا. ل. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻛﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. -.
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب. -. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ. -. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ.
[PDF] معیارهای ارزیابی شرکت مجری )پیاده ســاز( راه حل … – مجله علوم رایانشی
– ذخیره شده
پست الکترونیکی: emami@isi.org.ir. معیارهای ارزیابی شرکت مجری )پیاده ســاز(
راه حل برنامه ریزی منابع … 2 – بــرای اطالعات بیشــتر به پایان نامه مربوطه در »
دانشــگاه آزاد اســالمی، واحد علوم. تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، …. فروش
را پشتیبانی نموده و بهره گیری از. آن منجر به یکپارچگی جامع پایگاه داده، وظایف،
فرایندها،.
[PDF] اولویت
– ذخیره شده
ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و. رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی دﮐﺘﺮی. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﺻﻔﺤﻪ 1 از 5 … ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿ. ﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺪارس و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ. و ﺳﻼﻣﺖ. 12.
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎ. ن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ. و
ﺳﻼﻣﺖ … ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺮاﺳﺖ. 36. ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ …
[PPT] روش تحقیق
– ذخیره شده
هزینه های تحقیق را چگونه تأمین می‌کنید؟ 9. چه منابعی در دسترس شما قرار دارد. I.
Ebrahimzadeh. 39. دوازده نکته مهم (ادامه). 10. نیاز شما به پشتیبانی و حمایت. 11 .
مسائل دسترسی به امکانات. 12. میزان آشنائی شما با روشهای تحقیق. I. Ebrahimzadeh.
40. اهمیت روش. انتخاب روش، یک کار کلیدی در فرایند تحقیق به حساب می آید.
بنابراین، نیاز …
[PDF] های تحت وب روشی خودکار برای آزمون مبتنی بر مدل برنامه
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه کارشناسی ارشد. روشی خودکار برای آزمون مبتنی بر مدل برنامه. های تحت وب.
تهیه و تنظیم: حمیده حاجی آبادی ….. یب. لیون دالر هزینه دارد. اگر فرایند. آزمون. نرم
افزار بهتر انجام شود. ،. بیشتر از یخک سخوم ایخن. هزینه قابل اجتناب است . آزمون. نرم
افزار ممکن است به. عنوان. یک قسمت مهم از فرایند تضمی. ن کیفیت نرم افزار تل.
[PDF] مجموعه قوانین و مقررات فناوری – کتابخانه ملی
– مشابه
5 مارس 2014 … ﺧﺴﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ. -. ﺗﻬﺮﺍﻥ. : ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍ. ی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻃّﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ، .1383. 800. : ﺹ. ﺟﺪوﻝ . ISBN 964 –
95582-3-3. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃّﻼﻋﺎﺕ ﻓﯿﭙﺎ . وﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ . . 1. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺍﻃّﻼﻋﺎﺕ. -. ﺍﯾﺮﺍﻥ …. ﺁﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍی. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨّﺎوﺭی ﺍﻃّﻼﻋﺎﺕ و ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ. » ………
122. -. ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ. /7386. ﺕ. 28496. ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ. 17/2/1382. ﻣﻮﺿﻮﻉ.
پدیدار | سیما – سامانه یکپارچه مدیریت الکترونیکی
– ذخیره شده
پی، ارائه ایده، ارائه پروپزال،مدیریت و کنترل پروژه جدید تا پایان حیات پروژه و
سپس عملیات بعد از خاتمه یافتگی پروژه را به صورت مکانیزه پشتیبانی می نماید.
…. مدیریت فرآیند کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی
یکپارچه برای تعریف، اجرا، بازبینی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان ها را
ارایه می‌کند و …
[PPT] بهبود روشها و فرآیند های انجام کار
– ذخیره شده – مشابه
روش. عبارتست از تشریح جزئیات و مراحل انجام دادن یک کار. روش عمومی. روشهایی
هستند که در ارتباط با فعالیت های اداری و پشتیبانی و ستادی دستگاه بوده و در عموم
دستگاههای دولتی مورد عمل و رایج می باشد . روش کارگزینی. روش حسابداری. روش
اختصاصی. روشهایی هستند که اختصاصا در یک دستگاه و صرفا درارتباط با وظایف
اصلی و …
[PDF] ب – روشهای بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی
– ذخیره شده
30 سپتامبر 2007 … -7. اﻫﺪاف. -8. ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. – 9. ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. -. ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه. -.
روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺎر. -. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. -. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد. – 10. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ … ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ روش
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در. ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ….. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
لیست چکیده پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه(بخش اول)

لیست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه. … م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ روی‍ک‍رده‍ای‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ م‍ع‍ن‍وی‌
ب‍رای‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ …. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ و روان‍درم‍ان‍ی‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌
ت‍وح‍ی‍دی‌ ب‍ر اف‍راد ب‍ا خ‍ودک‍ش‍ی‌ ن‍ام‍وف‍ق‌،ک‍اه‍ش‌ اف‍ک‍ار خ‍ودک‍ش‍ی‌ و ف‍رای‍ن‍د ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍لای‍م‌
[PDF] ERP – DOURAN Portal
– ذخیره شده – مشابه
داشبورد مدیریت ، گزارشات تحلیلی ، گزارش ساز پیشرفته ، شاخصهای عملکرد.
کلیدی. گروه سیستمهای مالی. گروه سیستم های. پشتیبانی. گروه سیستمهای CRM
…. ERP دوران عبارتنــد از : یکپارچگی فرآیندی. یکپارچگی داده ای. یکپارچگــی
پیــام هــا )Unified Messaging(: مدیریــت یکپارچــه انــواع. پیــام نظیــر نامــه، ایمیــل

مدیریت امور فناوری و اطلاعات/Dr. Jalal Rezaeenour – دانشگاه قم
– ذخیره شده
بهزاد لک، جلال رضایی نور (1392)، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻛﺸﻒ ﺟﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎوش ﻣﺘﻮن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی،
فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره 8، شماره 27، بهار 92، صص
181- …. جلال رضائی نور، خیراله رهسپار فرد، زهرا روزبهانی (1395)، اولویتبندی عوامل
مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی،
نامه …
رزومه – علی محقر – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه. ارائه مدلی برای اندازه گیری چابکی سازمانهای تولیدی در صنعت
الکترونیک ایران با استفاده از منطق فازی، غلامرضا خوش سیما، کاربردی، دانشکده ….
ارائه روش حل ابتکاری برای تسطیح منابع پروژه با فرض مجاز بودن شکست فعالیت
ها با هدف کاهش هزینه های کل پروژه، عباس توکلی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/07/
04 …
[XLS] Sheet1 – دانشگاه علوم پزشکی ایران
– ذخیره شده – مشابه
1, عنوان پایان نامه ( فارغ التحصیل ), مقطع تحصیلی, رشته تحصیلی, سال تصویب.
2, تعیین هزینه تمام شده خدمات ارائه شده به روش ABC در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های
بهداشت و درمان شهرستان درگز, کارشناسی ارشد, اقتصاد بهداشت, 1383. 3, بررسی
تطبیقی شیوه های تامین منابع مالی بیمه درمان در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب

ارائه مدلی برای ارزیابی محصولات چارچوب معماری سازمانی DoDAF – زردیتا
– ذخیره شده
17 ا کتبر 2017 … استفاده از فرآیند توسعه و چارچوب معماری به عنوان یکی از بهترین تجربیات توسعه،
امری اجتناب ناپذیر است. برای دستیابی به اهدافی که در توسعه سیستم های اطلاعاتی
… در این پایان نامه، مدل و روشی برای ارزیابی جامع و یکپارچه محصولات DoDAF ارائه
می شود. در حال حاضر، روش ارائه شده، برای ارزیابی محصولات معماری …
[DOC] 1- مقدمه – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
– مشابه
با این وجود ساختن یک سلسله مراتب از مفاهیم بصورت دستی زمانبر و هزینهبر است.
… در این پایان نامه ما قصد داریم که هر دوی این نقصها را برطرف کنیم. … ارزیابی های ما
نشان میدهد که روش پیشنهادی همراه با منبع معنایی لغوی جامع آن کاربران را بصورت
موثرتری نسبت به روش کلمات کلیدی و نیز روشهای بر مبنای WordNet نمایندگی می
کند.
اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک برای سال 1396 – بانک ملی
– ذخیره شده – مشابه
25 سپتامبر 2017 … بررسی و تحقیق درخصوص میزان لزوم شناسایی مشتریان بانک (CDD و KYC) و
مقایسه تطبیقی بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران … بررسی مدیریت زنجیره
تأمین و ارائه مدل بهینه در بانک ملی (مراحل نیازسنجی، تأمین، نگهداری و پشتیبانی)
… + فرم تقاضای همکاری با بانک ملی ایران برای پایان نامه ی دانشجویی
[DOC] دانلود فایل : modiriyate strategy.doc
– ذخیره شده
به هر حال سودآوری ناشی از طرحهای استراتژیک و مدیریت تغییرات محیطی را می توان در
توسعه فعالیتها و افزایش بهره وری و تحقق اهداف و اثربخشی فرآیند مدیریت علمی ….
که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و در دوره زمانی معلوم است برنامه ریزی فرآیندی
است که سازمان ها در قالب آن همه فعالیت ها و تلاش های خود در مورد وضعیت مورد انتظار راه …
بررسی روشهای مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC – برق | مرکز …
– ذخیره شده
مرکز دانلود رایگان پایان نامه – تحقیق – گزارش کارآموزی – گزارشکار آزمایشگاه – نمونه
سوال تخصصی.
معاونت حفاظت و بهره برداری – آب منطقه ای مرکزی
– ذخیره شده – مشابه
برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و
سطحی; نظارت بر تهیه برنامه ها و نظامهای بهره برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات
آبی و پیگیری اجرای برنامه ها و دستورالعمل ها; هماهنگی و نظارت بر تهیه و مبادله
موافقت نامه های تعمیرات تأسیسات آبی; هدایت، راهبری و نظارت بر امور بهره برداری، …
[DOC] طرح حمایت از پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد سازمان …
– ذخیره شده
بدیهی است امکان دارد در حین فرآیند بررسی و تایید موضوعات در شرکتهای استانی،
تغییراتی در عناوین و نحوه انجام طرح ایجاد گردد. – پس از ارائه مدارک لازم، موضوع
تحقیق پیشنهادی, حداکثر ظرف مدت 2 هفته توسط کمیته بررسی پایان نامه ها در شرکت
های استانی مورد بررسی قرار می گیرد. – پس از تصویب نهایی، مبلغ حمایت و نظر
کمیته از …
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – Civilica
– ذخیره شده – مشابه
علاقه مندان به ارائه مقاله در این همایش، تا پایان دی ماه فرصت دارند چکیده مقالات خود را
در یکی از محورهای اصلی همایش به دبیرخانه ارسال نمایند. مدل سازی و شبیه سازی.
مدیریت و صیانت از مخازن. توسعه میادین. ارزیابی سازند. روش های ازدیاد برداشت.
بهینه سازی بهره برداری. تکنولوژی های تکمیل چاه. اسید کاری. گاز و پتروشیمی.
فرآیند های …
پایان نامه های شریف 1385 – ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی
– ذخیره شده
ریزساختار Microstructure / روش حد بالایی Upper Bound Method / چرخ دنده ساده
Spur Gear / آهنگری دقیق Precision Forging. 07-36451. 18. پایان نامه. استخراج
جنبه از مدل طراحی نرم افزار. برنامه نویسی جنبه گرا Aspect Oriented Programming /
زبان مدل سازی یکپارچه Unified Modeling Language (UML) / فرایند Process / مدل
طراحی …
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » پایان نامه های دانلودی رشته …
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی ارتباط بین شیوه های
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس · پایان نامه ارشد
….. پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با
بهره گرفتن از روشهای تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت
بانکداری …
دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی مدیریت …
– ذخیره شده – مشابه
SAN5-کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار مطالعه موردی: اداره
پشتیبانی دانشگاه . … Mo47- بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در
شرکت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌کارهای مناسب ….. نیازمند موضوع در
زمینه ی پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی هستم لطفا راهنمایی کنید
[DOC] مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی – دفتر بهسازی و نظارت – دفتر نظارت
– ذخیره شده – مشابه
آنچه که این مقاله در پی آن است فهم این موضوع محوری است که چگونه می توان از مهندسی
مجدد در بازنگری ساختار و فرایندهای نظام آموزش استفاده نمود و از برآیندهای آن در جهت
….. اولین مرحله، شامل شناسایی روش تطبیق نیازها با انتظارات و خواست های سازمان و
بررسی خود- ارزیابی یا بررسی رابطه منطقی بین نتایج و آنچه که برآورد شده است می
باشد …
پایان نامه های آماده مدیریت – سامانه نوین مسداک
– ذخیره شده
دانلود و خرید پایان نامه. … پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر شیوه های
حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با استفاده از روشهای تصمیم
گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری; پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته …
پرسش های متداول | سازمان بنادر و دریانوردی
– ذخیره شده – مشابه
مجلد باید حاوی یک عدد کپی یا اسکن از صورتجلسه دفاعیه پایان نامه باشد. ذکر جمله «
این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است» در انتهای
صفحه عنوان (اولین صفحه مجلد پایان‌نامه) ضروری است. تاریخ بروزرسانی: ۲۷
اردیبهشت ۱۳۹۴. بروزرسان: مدیر پشتیبانی. بعد از تصویب موضوع در کمیته
تحقیق مرکز، چه …
پایان نامه | پروپوزال | سمینار | مقاله | تحقیق | پروژه های دانشجویی …
– ذخیره شده – مشابه
پس از تأیید موضوع، هزینه آموزش انجام پروپوزال از دانشجو دریافت خواهد شد. گفتنی
است همه پرداخت های دانشجو از راه دریافت پیامک تأیید واریز قابل استناد و پی گیری
است. در صورت نیاز به اصلاحات موسسه ملزم به برطرف کردن ایرادات گرفته شده توسط
استاد می باشد. پس از تأیید پروپوزال گام بعدی انجام فصول پایان نامه است که معمولاً

[PDF] 36 . بانک تجارت
– ذخیره شده
گذاران.به.پتانسیل.های.قابل.توجه.بانک.تجارت.دارد..همچنین.در.سال. گذشته.بانک.
تجارت.توانست.جایگاه.برتر.خود.را.از.حیث.مانده.تعهدات.اعتبارات.اسنادی.و.ضمانت.نامه.
ها.در. ….. در.زمینه.های.مختلفی.از.قبیل.فرآیندهای.گزارش.گیری. مالی؛.اســتقرار.
سیســتم.کنترل.داخلی؛.فرآیند.حسابرسی.و.فرآیند.تطبیق.با.قوانین.و.مقررات.و.
ضوابط.اخالقی،.
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | کالج پروژه …
– ذخیره شده – مشابه
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی – دانلود پایان نامه با موضوع
حقوق – کالج پروژه : دانلود مقاله ، پروژه ، پایان نامه و … … فرآیند تاریخی تدوین و
تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تحولات بعدی این قانون(۱۳۴۶-۱۳۰۴) تحلیل
وبررسی مفهوم فعل … مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت ونهادهای
عمومی PHD
[PDF] طراحی الگوی نیازسنجی قابلیت محور در حوزه دفاعی و … – مدیریت نوآوری
– ذخیره شده – مشابه
منظور، ابتدا با روش مطالعه تطبیقی نظام های نیازسنجی دفاعی کشورهای آمریکا،
استرالیا، انگلستان و کانادا مورد بررسی. و مقایسه قرار گرفت، ….. پس از آغاز فرآیند
، یک سازمان یا تشکیالت مناسب که در «نظام توسعه و یکﭙارچه سازی قابلیت های. را
برای ستاد تدوین می کند. ….. پایان نامه های مرتبط در موسسه فناوری جورجیا. 3. ارائه
های رسمی …
مقالات ISI الگوریتم ژنتیک : 164 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
– ذخیره شده – مشابه
از الگوریتم ژنتیک می‌توان در مدیریت بازاریابی نیز استفاده کرد. برای نمونه
استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی
مشتریان بانکها یکی از موارد کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدیریت بازاریابی است که
می‌تواند برای پایان نامه استفاده شود.مدلهای برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و توزیع نیز
با …
[PDF] طراحی الگوی مدیریت تجهیزات پزشکی برای بیمارستان های ایران: سال86
– ذخیره شده – مشابه
روش ﻛﺎر. : در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷـﻜﻲ درﻛـﺸﻮرﻫﺎی اﻣﺮﻳﻜـﺎ، اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن،آﻟﻤﺎن، ﻛﺎﻧـﺎدا،
اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ. ،. اﻳﺮﻟﻨﺪ، ﺳﻮﺋﺪ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻛﻪ دارای ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ واﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده ……
Journal of Clinical Engineering,. 1996; 16: 173-177. . 21. آردن ش . ﺑﺮرﺳــﻲ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﻫــﺎی
ﻧﮕﻬــﺪاری و ﺑﻬــﺮه ﮔﻴــﺮی از. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻳﺖ اﻟﻪ ﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ ﺗﻬـﺮان . ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ.
راهنمای حریم خصوصی Google Chrome
– ذخیره شده – مشابه
17 ا کتبر 2017 … این سند همچنین کنترل‌هایی را توضیح می‌دهد که برای کنترل چگونگی استفاده
Chrome از داده‌های شما دردسترس است. ….. Chrome فراداده مربوط به برنامه‌های نصب‌شده
یا درحال اجرا در سیستمتان را که ممکن است با نرم‌افزارهای مضر (ازجمله: سرویس‌ها و
فرآیندها، کارهای زمان‌بندی‌شده، مقادیر رجیستری سیستم که معمولاً توسط …
انجام پروژه مدیریت
– مشابه
مشابه انتخاب موضوع پروژه، در انجام پایان نیز نامه توصیه می شود بر حسب کیفیت و
نوع هدف خود عمل کنید: … هریک از اهداف فوق ، راهکارهای مختلفی دارد و در تمام مراحل انجام
پروژه باید لحاظ گردد. در انجام پروژه … سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد (
سیکا) از اوایل سال 91 جهت استعلام موضوع پروژه های دانشگاه آزاد راه اندازی شده است.
[PDF] Proceedings Ecity – Vol 1 .pdf – کنفرانس ملی شهر سایبری
– ذخیره شده
و جایگاه اساسی ارکان جهت ساز، به عنوان خطوط هادی و راهنما در فرایند برنامه ریزی،
تدوین چشم انداز، رسالت و اهداف. شهرداری های … مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بررسی و
تحلیل تطبیقی و استقرایی اسناد برنامه ها و پروژههای شهرداریهای الکترونیک،.
معیارهایی جهت …… الکترونیک شهری در شهرداری تهران- منطقه ۱۳»، پایان نامه مقطع.
کارشناسی …
بسته جامع پژوهشی تصفیه فاضلاب | سرزمین دانش
– ذخیره شده – مشابه
در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده
است. مخاطبان این … امروزه انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب، حفظ محیط زیست و
استفاده مجدد از پسابها ی تولی د شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. … و از طرفی هزینه
فرآیند تصفیه، شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری کمی را داشته باشد.
[PDF] شیوه نامه پرداخت حق الزحمه
– ذخیره شده – مشابه
هزینه دوره آموزشی را دریافت نماید. همچنین کارمندان مکلف به پرداخت هزینه مربوطه طبق
ماده. 6. شیوه نامه می باشند. ب( جهت کارکنان سایر موسسه ها،ارگانها و موسسات دولتی
وغیر … فصل دوم : روش اجرا. ماده. 3. (. دوره های آموزشی به روش های حضوری ، نیمه حضوری و
غیر حضوری برگزار می شود : الف(دوره های حضوری: شیوه اجرای دوره های آموزشی حضوری

آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی …
– ذخیره شده – مشابه
ماده 28- موسسه با ایجاد بسترهای لازم، فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با
هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه،
کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم با استفاده بهینه از فن آوری
اطلاعات و براساس دستورالعملی که از سوی هیأت رییسه تصویب می شود، تهیه و به مورد

وب سایت انفورماتیک سلامت » بانک عناوین پایان نامه های کارشناسی …
– ذخیره شده
بانک عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی … طراحی مدلی برای
یکپارچه سازی زیر سامانه های پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان بر پایه آنتولوژی. –
طراحی مدل مفهومی … بررسی مقایسه ای تحلیل رگرسیون لجستیک معمولی با نوع فازی
آن در پشتیبانی موثر از تصمیم گیری های پزشکی در سرطان پستان. – طراحی و …
[DOC] نقشه فرآیند CRM
– ذخیره شده
CRM درواقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری
مؤثر و هدفدار از آنها . این اطلاعات می … شناسایی نحوه تعریف کیفیت از دیدگاه مشتری
و طراحی استراتژی خدمت رسانی برای هر مشتری بر اساس نیازمندی‌ها و انتظارات وی. –
بهره گیری از ….. استفاده از پرسش نامه، می تواند مؤثر و کارآمد باشد. نتایج توسط …
پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق | مقاله‌ها
– ذخیره شده
17 نوامبر 2017 … پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق. چکیده. برنامه
هایکاربردی سرویس گرا سامانه های نرم افزاری هستند که از ترکیب سرویس های مختلف
به وجود میآیند و با یکپارچه سازی سرویس ها به اهداف خود دست مییابند. این برنامه های
کاربردی لازم است در محیطی پیچیده و پویا کار کنند و با تغییرات …
پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق …
– ذخیره شده
15 نوامبر 2017 … پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق. چکیده. برنامه
هایکاربردی سرویس گرا سامانه های نرم افزاری هستند که از ترکیب سرویس های مختلف
به وجود میآیند و با یکپارچه سازی سرویس ها به اهداف خود دست مییابند. این برنامه های
کاربردی لازم است در محیطی پیچیده و پویا کار کنند و با تغییرات …
چکیده پایان نامه ها گروه برق – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان …
– ذخیره شده
چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق. مرتضی ناظری،
کارشناسی ارشد … عنوان پایان نامه : طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای
سیستم های غیرخطی رشته تحصیلی : مهندسی … روش دوم باعث کاهش پیچیدگی مدار و
افزایش ایمنی در برابر کپی کردن، افزایش سرعت و کاهش تأخیر می‌گردد. در این
پایان‌نامه دو نوع …
[PDF] اصل مقاله (654 K) – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
– ذخیره شده
هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرآیند تحلیل شبکهای، که یک روش
شناسی. تصمیم گیری چند …. گزینش اعضای زنجیره تأمین در کنار عواملی چون
کیفیت، هزینه، تحویل به موقع و خدمات مورد. توجه قرار ….. (۱۳۸۹). انتخاب تأمین کننده
مناسب برای خودروی پراید با استفاده از برنامه ریزی آرمانی، پایان نامه کارشناسی
ارشد.
[XLS] محورهای پیشنهادی جهت تدوین پایان نامه / رساله های دانشجویی اعم
– ذخیره شده – مشابه
24, 22, بررسی تطبیقی قوانین ، مقررات و فرآیندهای سازمان با زیرساختهای قانونی و
فرآیندی اداره بیمارستانهای ملکی سازمان به صورت هیات امنایی. 25, 23, بررسی نقش
…. 94, 92, بررسی جامع وضعیت هزینه و نحوه تامین منابع اقلام مصرفی پزشکی (اعم از
دارو و مواد مصرفی پزشکی) در مراکز درمانی ملکی سازمان “. 95, 93, بررسی هزینه فایده

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های …
– ذخیره شده
29 آگوست 2017 … توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فن آوری محصولات فرآیندها و خدمات می شود که
این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بردارد .
نوآوری یک محصول راه حل جدید خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می باشد و نیازهای
پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهامداران را برآورده می کند …
[PDF] ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺵ ” ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ – آمار صنعت برق

ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻱ ﺩﻭﺭﻩ. ﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ. ” ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ. ﺳﺎﺯﻱ. ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﺛﺒﺘﯽ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭ؛. ﺑﺎ ﺭﻭ. ﻳ. ﮑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ. ” ﻣﺤﻘﻖ. : ﻋﻠﻲ. ﺭﺿﺎ ﻣﺪﺩﻳﺎﻥ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ. : ۸۲۱۱۵۴۹۰۲. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
…. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. ١٠. ۷۰. -٢. -٢. ۴. ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. : ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ. ۷۰. -۲. ۳. ﺳﻴﺴﺘﻢ.
ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. -. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺛﺒﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ. ۷۲. -٢. -٣. ١. ﺗﻔﺎﻭﺕ. ” ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺛﺒﺘﻲ. ﺑﺎ “.
[PDF] ﻧﻮآوری – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. « ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. و». « ﻧﻮآوری. » و ﻧﺤﻮه. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی آن در ﺑﻨﮕﺎه.
ﻫﺎ. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﺎﻇﺮ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری. -. دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری. ﻣﺠﺮی …..
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت؛ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺟﺪﯾﺪ؛ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐ. ﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻓﺮآّﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و. آﻣﺎده. ﺳﺎزی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎ ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ.
[PDF] PDF: پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق
– ذخیره شده
6 روز پیش … Receive new articles and updates about ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ just by logging in to this site. — … [] Click here to improve your article about
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ. () ﺗﻄﺒﯿﻖ. -. Refer to our channel to
download the ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ file and …
[PDF] FMEA – شرکت ملی گاز
– ذخیره شده – مشابه
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی. ﺑﻬﺒﻮد. « ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ. » ﻫﺴﺘﻨﺪ . -3. درک از ﻫﺪف. ﺑﺎزرﺳﯽ. : ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ.
و ﮐﺎﻫﺶ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻣﯽﻫﺎ. ﺑﺎﺷﺪ . -4. اﯾﺠﺎد. ﯾﮏ. ارﺗﺒﺎط. ﻦﺑﯿ. ﺳﺎزﻣﺎن و. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه. : ﺑﺮﻗﺮای. ﯾﮏ. راﺑﻄﻪ. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
. و. ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﮐﺎر. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ. اﺻﻠﯽ. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﮐﺎر. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه . -5. ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺮ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ. : اراﺋﻪ روﺷﻬﺎی. ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ. ﺑﺮروی. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی. از ﻣﺴﺎﺋﻞ. -6. ﺗﻌﻠﯿﻢ. و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن. -7. رﻫﺒﺮی.
بانک رفاه کارگران-اولویت‌های پژوهشی بانک رفاه کارگران
– ذخیره شده – مشابه
“توضیح اینکه اولویت های پژوهشی ذیل، صرفا جهت برای مقاصد دانشجویی و انجام
پایان نامه و رساله مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تبیین گردیده است”. اولویت‌های
پژوهشی بانک رفاه … ارزیابی وضعیت فعلی انطباق و پشتیبانی استراتژیها، مدل
کسب و کار، ساختار سازمانی و فرآیندهای بانک از یکدیگر و شناسایی گلوگاهها و ارائه
راهکار.
طرح صنعتی – مرکز مالکیت معنوی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
– ذخیره شده – مشابه
درباره طرح صنعتی; قوانین و مقررات; طبقه بندی بین المللی; جدول هزینه ها; مدارک مورد
نیاز; خدمات الکترونیک; آمار پرونده های طرح صنعتی. درباره طرح صنعتی … راه های
ثبت طرح صنعتی چیست؟ یا چگونه می توان طرح … آیا می توان در فرایند ثبت طرح
صنعتی اعتراض نمود و مراحل آن و ظایف کمیسیون ماده 170 آیین نامه چیست؟ – کمیسیون
اداره …
[PDF] آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان

پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن …. نامه.
های نحوه. ارائه کمک. های مادی و معنوی بنیاد به نخبگان. 5. ایجاد هماهنگی بین دستگاهها،.
مراکز و نهادهایی که متولی امور نخبگان می. باشند. 3. پیشنهاد ادغام مؤسسات و ….. ف
ضوابط و مقررات مربوط به فرایندهای شناسایی، جذب و پشتیبانی از اجتماع نخبگانی.
انجام پایان نامه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید | انجام پروژه های …
– ذخیره شده
27 فوریه 2017 … بهینه‌سازی کنترل قابل تطبیقی موتورهای احتراق داخلی – انجام پایان نامه • تجزیه
وتحلیل پارامترهای موثر در کشش عمیق هیدرومکانیکی – انجام پایان نامه • ارایه روشی
برای ارزیابی گزینه‌های مختلف در طراحی ساختمان با رویکرد مهندسی ارزش – انجام
پایان نامه • شبیه سازی فرایند تزریق قطعات پلاستیکی (نمونه کار …
حوزه مالی | رایورز
– ذخیره شده – مشابه
درنهایت در پایان دوره مالی با اجرای عملیات پایان سال مالی و صدور خودکار اسناد بستن
حساب های موقت و سند اختتامیه، دوره مالی پایان یافته و ادامه عملیات در سال بعد دنبال
….. به منظور صدور اسناد مالی (در مراحل مختلف) به سیستم حسابداری مالی; تعیین
میزان عوامل ثابت و متغیر برای یکایک مراکز هزینه (مراکز ستادی، پشتیبانی، خدماتی
و .
[PDF] PDF: پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق
– ذخیره شده
4 روز پیش … ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. — «. () Do you accept our offer regarding ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ~ ? []. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ.
ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﮑﺎرﺑﺮدی ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و. ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻻزم …
آیین نامه استخدامی – دفتر بودجه، تشکیلات و روشها – جهاد دانشگاهی
– ذخیره شده – مشابه
آئیـن نامـه استخـدامـی جهاد دانشگاهی فصل اول : کلیات ماده 1 : جهاد دانشگاهی در این
آیین‌نامه «جهاد» نامیده می‌شود. ماده 2 : اعضاء ‌اعضاء … 5- تفاوت تطبیق مطابق با ضوابط
…. پذیرش عضو جهت خدمت در جهاد از طریق امتحان یا مصاحبه یا هر دو بنا به روش و
صلاحدید جهاد با توجه به اصل شایستگی و طی مراحل گزینش و تحقق شرایط ذیل
امکان‌پذیر است:.
[PDF] نمونه پژوهی – حسابرسان داخلی
– ذخیره شده – مشابه
و نحــوه ی پیاده ســازی مباحــث مدیریــت ریســک و حسابرســی داخلــی به نوبــه ی خــود
می توانــد باعــث گســترش. اسـتفاده …. فراینــد تولیــد منافــع، پشــتیبانی می
کنــد: …. منشــور و نظام نامــه ی مصــوب کمیتــه ی. ریســک، تبییــن شــد. همچنیــن در
پایــان. جلسـه، سـؤاالت و ابهامـات افـراد حاضـر در. جلسـه، مـورد بحـث و بررسـی قـرار
گرفـت.
روشی برای پشتیبانی از تطبیق پذﯾری در فرآﯾند ﯾکپارچه سازی …
– ذخیره شده
1 مارس 2017 … روشی برای پشتیبانی از تطبیق پذﯾری در فرآﯾند ﯾکپارچه سازی دانلود پاﯾاننامه
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گراﯾش معماری سازمانی با موضوع: روشی برای
پشتیبانی از تطبیق پذﯾری در فرآﯾند ﯾکپارچه سازی در 53 صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت doc+ به همراه فایل pdf چکیده فرآﯾند ﯾکپارچهسازی سروﯾسگرا، …
[PDF] اولویتهای پژوهشی بانک ملی ایران
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ. ERP (Enterprise Resourse Planning). در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.
ﮔﺮدآوری ﺗﻤﺎم داده. ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ … ﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺳﺎل. 1392. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮﺗﻔﻮی درآﻣﺪی ﺑﺎﻧﮏ.
[PDF] پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق
– ذخیره شده
26 دسامبر 2017 … ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﮑﺎرﺑﺮدی ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ
و. ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
و. ﭘﻮﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﯾﻦ. اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ب … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ …
پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق – مقاله
– ذخیره شده
20 نوامبر 2017 … پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق. چکیده. برنامه
هایکاربردی سرویس گرا سامانه های نرم افزاری هستند که از ترکیب سرویس های مختلف
به وجود میآیند و با یکپارچه سازی سرویس ها به اهداف خود دست مییابند. این برنامه های
کاربردی لازم است در محیطی پیچیده و پویا کار کنند و با تغییرات …
پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق |5446
– ذخیره شده
23 دسامبر 2017 … پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق. چکیده. برنامه
هایکاربردی سرویس گرا سامانه های نرم افزاری هستند که از ترکیب سرویس های مختلف
به وجود میآیند و با یکپارچه سازی سرویس ها به اهداف خود دست مییابند. این برنامه های
کاربردی لازم است در محیطی پیچیده و پویا کار کنند و با تغییرات …
موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد دکتری
– ذخیره شده
27 ا کتبر 2016 … نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه 3.اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها 4.
کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت 5.تولید و حسابداری مدیریت 6.یافته
های نوین و مباحث روز در حسابداری 7.استانداردهای حسابداری و حسابرسی 8.روش های
تأمین مالی در سازمانها 9.لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری …
مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت …
– ذخیره شده – مشابه
20 نوامبر 2011 … مدل کرزنر (ویرایش ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵) مدل OPM3 2-1) مدل CMM. مدل بلوغ توانمندی که توسط
CM-SEI ارائه شده است مدلی سازمانی است که به توصیف 5 سطح تکاملی فرآیندهای یک
سازمان به ویژه فرآیندهای توسعه نرم افزار می‌پردازد. شکل ذیل سطوح مختلف بلوغ را از
دیدگاه این مدل نشان می دهد. 2-2) مدل یکپارچه بلوغ توانمندی CMMI
تبیین دلالت‌های دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی‌شناسی برای …
– ذخیره شده
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فرایند تدریس و یادگیری، تجربه‌ای
زیبایی‌شناختی است و باید به‌صورت زیبایی‌شناختی ارائه گردد: از دید دیویی برای
این‌که … امینی، نیلوفر. (1388). “بررسی تطبیقی مبانی پست‌مدرنیسم با نظریات
هنری جان دیویی”. پایان‌نامه ارشد. تهران: دانشگاه هنر. اوزمون، هوارد ا؛ کراور، سمئول ام. (
1387).
راهنمای انتخاب رشته ارشد – قسمت اول | 3گام
– ذخیره شده – مشابه
در این مکتوب برخی اطلاعاتی که شاید به کار شما بیاید را در اختیارتان قرار می دهیم
همچنین در 3گام روشی منحصر بفرد را برای انتخاب رشته ارائه نموده ایم که در زمان
انتخاب … جزئیات دقیق شهریه های ثابت، متغیر و هزینه واحدهای نظری و عملی پایان نامه
در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 96 و طی مشاوره های حضوری و تلفنی اعلام و
ارسال …
[PDF] ﻣﻘﺪﻣﻪ
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻣﯽ ﺳﺎزدو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار. را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ … ﺑﺨﺶ اول ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺷﺮح ﻣﯽ. دﻫﺪ …. ﭼﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد . روﺷﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻨﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ. : ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺪﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار . ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ. ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰا ر اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ.
[DOC] گزارش فعالیت های معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
حرکت به سمت دولت الکترونیکی یکپارچه و تعامل‌پذیر نیازمند تدوین زیرساخت‌هایی
است که اهم آن‌ها با محوریت سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
….. خروجی این پروژه رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی ازنظر میزان رضایت مشتریان ،
مدیریت هزینه¬های فناوری اطلاعات، تطبیق فرایند کسب‌وکار با IT ،افزایش کارایی
سازمان …
مدیریت فرایند کسب و کار – پارس مدیر
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت فرایند کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد موردنیاز سازمان ها، روشی یکپارچه
و نظام مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان ها ارایه می نماید. در
هر یک از فرایندها، افراد و … در پایان، نتایج حاصل از تحقیق روی سازمان های مورد
بررسی با ادبیات تحقیق تطبیق یافته و نتایج حاصل ارایه شده است. طبق بررسی
انجام …
اصول تهیه RFP برای پروژه های فناوری اطلاعات
– ذخیره شده – مشابه
همچنین سازمان باید زمان و نحوه پرداخت هزینه های اجرای پروژه و ساختار اولیه قرار داد را
به اطلاع مجریان برساند. مراحل اجرایی RFP. کار تهیه RFP از نظر اجرایی شامل مراحل
مختلفی است … ضمانت نامه و تعهدات مربوط به بازگرداندن RFP پس از اتمام فرآیند
مناقصه جز نکاتی است که باید در دو نسخه به امضای شرکت کنندگان در مناقصه پروژه
برسد.
[PDF] تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت‌های قلبی با استفاده از روش هزینه
– ذخیره شده
و روش ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﺎﻧﮕﺮا ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. [. 22 .
] ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ. روز آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﻣﻘﺎﯾ. ﺴﻪ و ﻣﻮرد. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ. و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ی. دﻗﯿﻘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻧﻤﺎﯾﺪ. و واﺣﺪ. ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای. آن. ﺳﺎزد. از. ﻃﺮف دﯾﮕﺮ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ …
آزمایشگاه بیولوژیک – سازمان غذا و دارو
– ذخیره شده
پس از پایان تست ها و بررسی های مربوط به نمونه گزارش کلیه مراحل در برگه ثبت
آزمایش توسط کارشناس مربوطه تهیه می شود ونتیجه آن از طریق تهیه نامه و ارسال آن
درسیستم الکترونیکی یکپارچه مربوطه و تایید مسئولان ، به اداره نظارت ارسال می
گردد. به این ترتیب اجازه ریلیز نمونه توسط اداره نظارت به شرکت مربوطه داده می شود.
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – حمایت از پایان نامه های …
– ذخیره شده – مشابه
در راستای اجرای تبصره5 بودجه سالانه شهرداری تبریز ، پایان نامه های دوره کارشناسی
ارشد و رساله های دوره دکترا با موضوعات مختلف شهر و شهرداری، پس از طرح در جلسات
کمیته مذکور مورد حمایت مالی شهرداری …. 80) بررسی تطبیقی کیفیت محیط در محلات
شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد پژوهشی: محله های خیابان و ائل گلی تبریز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *