کاملترین فایل ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

Published on Author adminLeave a comment

ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

هدف از این پایان نامه ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار می گیرند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

مقدمه
این نوشتار دارای دو مبحث بوده.مبحث اول تعریف سرقت را بیان نموده که شامل دو گفتار و بندهای متعدد می باشد و مبحث دوم در مورد تمییز سرقت از عناوین مشابه مثل اختلاس، انتهاب و … می باشد که شامل 6 گفتار است که مختصراً به توضیحات هر کدام از این عناوین می پردازیم.
مبحث اول / تعریف سرقت:
در این مبحث طی دو گفتار ابتدا به تعریف لغوی و آنگاه به تعریف اصطلاحی سرقت پرداخته می شود.
گفتار اول / تعریف لغوی سرقت:
اهل لغت در مفهوم لغوی سرقت تعاریف گوناگونی را ارائه کرده اند اما در نهایت همه ی این تعاریف به معنای واحدی بر می گردند.
گفتار دوم/ تعریف اصطلاحی سرقت:
در فقه مذاهب مختلف اسلامی تعریف سرقت به شکل های گوناگون بیان شده است اما می توان گفت مفهوم همه ی آنها یکسان است.برای دریافتن هر چه بیشتر این مطالب، تعاریف سرقت را در نظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول/ تعریف حقوقی سرقت:

شامل دو گفتار می باشد گفتار اول: واژه شناسی مفهوم سرقت، گفتار دوم : تعریف سرقت
گفتار اول / واژه شناسی «مفهوم سرقت»
سرقت واژه ای عربی و مشتق از ماده سرق می باشد که سارق اسم فاعل و سرقت مصدر آن می باشد. سرق، یسرق، سرقه و همواره پنهانی بودن و مخفی ماندن با معنی آن همراه و در مفهوم آن مستتر است.
چنانچه حقوقدانان اسلامی در بحث های خود راجع به سرقت چنین گفته اند، سرقت به اعتبار معنی لغوی، ربایش چیزی از دیگری بطور پنهانی است.
بند دوم / تعریف فقهی سرقت:
از مجموعه آنچه که در کتب فقهی استنباط می شود، این که عمل سرقت اعم از مستوجب حد یا تعزیر دارای سه خصوصیت « مال غیر بودن» « مخفیانه بودن» « از حرز بردن» ، در تعریف است. به نحوی که با فقد هر یک از اوصاف مذکور، عمل سرقت واقع نشده است. بطور خلاصه به نظر می رسد تعریف سرقت از نظر فقهی عبارت از: « ربودن مال دیگری به طور مخفیانه پس از هتک حرز است».
با توجه به تعاریفی که از سرقت شد اکنون به تعریف سرقت در فقه امامیه و فقه اهل سنت می پردازیم.

الف: تعریف سرقت در فقه امامیه:

در فقه امامیه اکثر فقها سرقت را تعریف نکرده اند و بدون تعریف سرقت به بیان شرایط آن پرداخته اند و برخی از فقها تنها سارق را تعریف کرده اند.
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت:
1- فقه حنفی:
در فقه حنفی بیشتر فقها، اعم از متقدم و متأخر، اقدام به تعریف سرقت نموده اند و تقریباً تعریف واحدی از سرقت را بیان نموده اند.در نظر ایشان سرقت عبارت است از « گرفتن مال دیگری به صورت پنهانی و پوشیده.»
2- فقه مالکی:
تعریفی که فقهای مالکی، اعم از متقدم و متأخر، از سرقت ارائه دادند عبارت است از « گرفتن نصاب یا بیشتر از آن، توسط مکلف، از مال غیر که محترم و معصوم بوده بدون شبهه ای قوی، بطور مخفیانه، از مرزی که اذن دخول در آن را ندارد.»
3- فقه حنبلی:
برخی از فقهای حنابله، اعم از متقدم و متأخر، سرقت را اینگونه تعریف نموده اند: «سرقت عبارت است از گرفتن مال دیگری به صورت پنهانی و پوشیده.»
برخی دیگر تعریف را بسط داده و کفته اند: « سرقت گرفتن مال محترم دیگری است از حرزی که شایستگی آن را دارد، بدون شبهه و بطور پنهانی.»
4- فقه شافعی
فقه های شافعیه، اعم از متقدم و متأخر، نیز عموماً تعریف یکسانی را از سرقت بیان نموده اند.گاهی نیز تنها به تعریف سارق پرداخته اند.
در تعریف سرقت آمده است سرقت گرفتن مال دیگری است به طور پنهانی، از جایی که برای نگه داری آن مال شایسته است.
فهرست
مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت 6

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه 7

مبحث اول: تعریف سرقت 7
گفتار اول: تعریف لغوی 7
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 7
بند اول: تعریف حقوقی سرقت 8
بند دوم: تعریف فقهی سرقت 8
الف: تعریف سرقت در فقه امامیه 9
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت 9
1- فقه حنفی 9
2- فقه مالکی 9
3- فقه حنبلی 10
4- فقه شافعی 10
مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه 11
گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب 11
گفتار دوم: احتیال 15
گفتارسوم: خیانت 15
گفتارچهارم: مرقد و منبّج 17
گفتارپنجم:محاربه 17
گفتارششم:لص (راهزنی) 19

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت 24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی 24
گفتار اول: رکن قانونی 24
گفتار دوم: رکن شرعی 25
بند اول: کتاب الهی 25
بند دوم: روایات 26
مبحث دوم: رکن مادی 28
گفتار اول: عنصر ربودن 28
بند اول: پنهانی بودن ربایش 29
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش 30
گفتار دوم: عنصر مال 36
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال 36
بند دوم: قابل تملک بودن مال 37
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان 40
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و) 41
ج: ربودن داده ها و اطلاعات 44
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن 45
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک 45
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری 47
بند سوم: اموال مشاع 48
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال 49
بند پنجم: اموال بدهکار 52
بند ششم: کفن دزدی 56
مبحث سوم: رکن معنوی 57
بند اول: اراده و اختیار 58
بند دوم: علم به حرمت سرقت 60
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری 60
بند چهارم: قصد سرقت 61
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش 62
ب: قصد تقاص عینی و دینی 64
منابع و مآخذ

تحقیق مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه: ۷ مبحث اول / تعریف سرقت: ۷ گفتار اول / تعریف لغوی سرقت: ۷ گفتار دوم/ تعریف اصطلاحی سرقت: ۷ بند اول/ تعریف حقوقی سرقت: ۷ / واژه شناسی «مفهوم سرقت» ۸ بند دوم / تعریف فقهی سرقت: ۸ الف: تعریف سرقت در فقه امامیه: ۸ ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت: ۹ ۱- فقه حنفی: ۹
وارد نشده: بازشناسی

مطالعه و بررسی جرم دزدی از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون …

با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در قوانین کیفری ایران، بدون اینکه جرم سرقت تعریف شود، برای آن مجازات تعیین شد. … پاره ای از نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانی در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت حدی است و نمی توان آن را در ردیف ارکان تشکیل … 2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه.

مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون …

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ – مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی. در مقالات اسفند ۱۱, … از این رو یکی از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسی این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستی درتعریف آن قید به طور پنهانی را اخذ نمود یا خیر؟ … ۲-۲ مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه. همانگونه که …

سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه – دانلود پایان نامه های …

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……6 فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ………………7 مبحث اول: تعریف سرقت ………7 گفتار اول: تعریف لغوی ………7 گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………….7 بند اول: تعریف حقوقی سرقت ……………8 بند دوم: تعریف فقهی سرقت ……………..8 الف: تعریف …
وارد نشده: بازشناسی

[PDF]مقاله بررسی ارکان سه گانه انتقال مال غیرو تمییز از مصادیق …

ارﮐﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮥ ﺟﺮم. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ. و ﺗﻤﯿﯿﺰ آن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ. » ﭼﮑﯿﺪه. : ﯾﮑﯽ از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﻋﺮﻓﯽ دارای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ،. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ. ارﮐﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮥ ﺟﺮم. (. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺎدی، ﻣﻌﻨﻮی. ) …. ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻄﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﻮاع ﺳﺮﻗﺖ را ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮارداده و ﻣﺎد. ه. ﮐﻠﯽ و ﻏﯿﺮ. ﻓﻨﯽ ….. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﻮﯾﺖ وی ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم ﻧﻤﯽ ﺑﺎ. ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی …

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری – فصلنامه پژوهش …

توسط صادقی – ‏2017
در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی “آزادی در انتخاب”، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای … است در ارکان تحقق جرم یا چنانکه معمولاً گفته میشود در مسئولیت کیفری نقش یابد. …. چراکه انگیزه قوی نجات جان فرزند، موجب ترجیح ارتکاب سرقت.

تحلیل تبصره های 3و4 ماده 198قانون مجازات اسلامی – حقوق

تعریف سرقت : تعریف لغوی: لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» بمعنای دزدیدن و مصدرآن «سِرقه» است. تعاریف اصطلاحی: تعریف فقهی : در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید ! تعریف حقوقی : درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش ». قانون مجازات اسلامی …

وکالت آنلاین – نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب …

سوال:چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود …. با توجه به تبصره 1ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه …

دانلود مقاله رایگان/مطالعه و بررسی جرم دزدی از دیدگاه از دیدگاه …

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ – پایگاه خبری شباویز/دانلود مقاله رایگان/مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى …. 2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق …

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با …

مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی‌تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی … شبه جزایی و تخلفات انضباطی هستند (کلارکسون، همان: 123) ضمن این که برخلاف جرایم مهم مانندِ قتل یا سرقت، سرزنش جرایم مسئولیت مطلق، بسیار کم یا محدود است.

سرقت حدی وتعزیری – نشر عدالت

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ – علاوه بر این در بعضی از قوانین متفرقه هم انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت های مسلحانه از منازل مسکونی یا سرقت هایی که از بانک ها ،صرافی ها،جواهر فروشی ها و مکان های مشابه صورت می گرفتند،مورد پیش بینی قرار گرفته بودند. در نظام حقوقی فعلی ایران نیز،به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را …

[PDF]مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت

۲۷ دی ۱۳۹۴ – مبانی فقه. ی. –. حقوقی سلب مالکیت توسط دولت / زهرا گواهی و مریم ثقفی. مقدمه. انسان موجودی. اجتماعی است و در طی گذشت سالها، همواره برای داشتن یک زندگی مسالمت. آمیز،نیازمند قانون و برنامه بوده است. در برخی کشورها این قوانین توسط نمایندگان مردم،. تصویب. و به اجرا در می آید، که به نسبت تنش ها در چنین جامعه ای …

فرهنگ مصادیق:بررسی جرم جاسوسی درقانون مجازات اسلامی و …

۲۱ دی ۱۳۹۵ – ۱ مقدمه; ۲ مفهوم فقهی و حقوقی جاسوسی در کتب معتبر فقهی حقوقی; ۳ در خصوص جاسوس مسلمان، یکی از پرسشهای فقها این است; ۴ جاسوسی مسلمانان بر ضد کفار …. افزون بر ارتکاب جاسوسی، پناه دادن به جاسوس نیز موضوع بحث فقیهان قرار داشته است؛ نخست باید یادآور شد که یکی از شروط رایج در قراردادهای ذمه از زمان …

مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و حقوق کیفری ایران :دانلود …

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه, 6. مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه, 7. گفتار نخست: واژه شناسی, 7. الف: مفهوم لغوی, 7. ب: مفهوم فقهی, 8. ج: مفهوم حقوقی, 10. گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه, 12. الف: تفکیک محاربه ازبغی, 12. ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی, 13.

بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ …

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ – لذا بیشتر مقررات، قراردادها، ایقاعات و تعهدات در حقوق اسلام به صورت حقوق عرفى است و این خود مى تواند مقدار تاثیر عرف و عادت را بر فقه و حقوق …. ب-ارکان وعناصرعرف: علماء حقوق اعم از حقوق خصوصی بین الملل و جزا ارکانی را برای عرف بر شمرده اند که چکیدۀ آنها در دو مورد خلاصه می شود. این دو مورد عبارت است از: عمل و روش …

[PDF]: ﭼﮑﯿﺪه

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن. (. ﭘﺎﯾﯿﺰ و. زﻣﺴﺘﺎن. ١٣٩١. ) ﭼﮑﯿﺪه. : اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺖ . در اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌ. ﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ. ﻣﻌﻀﻞ ﺳﺮﻗﺖ،. ﯾﮑﯽ از ﺟﺮا. ﯾ. ﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال و …. ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺮﻗﺖ،. ﻣ. ﺠﺎزات. ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی. ﺳﺮﻗﺖ. ﺳﺮﻗﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دزدی ﮐﺮدن و در ﻣﻔ. ﻬﻮم رﺑﻮدن ﺧﺪﻋﻪ. آﻣﯿﺰ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ، ﺑﺮداﺷﺘﻦ.

نگرش علمی و کاربردی به جرم سرقت – نشریه الکترونیکی حقوق

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ – صفحه اصلی حقوق جزای اختصاصی نگرش علمی و کاربردی به جرم سرقت (منتشر در پیام آموزش شماره20و21و22) …. یکی از مباحث قابل طرح در ارتباط با سرقت، حکم اموال پیدا شده میباشد که در فقه از آن به لقطه تعبیر میشود، لکن با توجه به اینکه در حال حاضر چه بسا اموال زیادی از ….. ارکان تشکیل دهنده سرقت مستوجب حد:.

[PDF]تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازات ها )با نگاهی به …

جمله ارکان نظام های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می باشد، قرار. می گیرد. در این نوشــتار تالش می شود … بی هیچ کم و زیادی، همان چیزی را. تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازات ها )با نگاهی به فقه امامیه و حقوق کیفری( ….. ممکن باشد)به عنوان مثال در موارد سرقت یا کالهبرداری(، بخشیدن جرایم سبک که. در مورد آن ها خدمات اجتماعی یا …

راجع به سرقت | شبکه اجتماعی حقوقدانان – ius.center

نویسنده: دکتر علی حائری شاه باغ سرقت لغتاً بردن مال غیر است مخفیانه و در شریعت اسلام نیز تقریبا بهمین نحو تعریف شده و نصاب مال شرط جواز اجراء حد میباشد. … از تعاریف مذکوره معلوم میشود که فعلا هم بین قوانین کشورهای متمدنه دنیا مشابهت تامهء نبوده و در عین حال با مطالعه کامل و تفحص در نظریات اساتید و علمای حقوق معلوم …

[PDF]فقه، اصول و حقوق

فقه قضایی. 18. فقه مقارن. 19. فقه و اجتهاد. 20. فقه و اصول. 21. فقه و حقوق. 22. فقه و حقوق اسالمی. 23. فقه و حقوق ارتباطات. 24. فقه و حقوق خانواده. 25. فقه و مبانی حقوق اسالمی. 26. قرآن، فقه و حقوق اسالمی. 27. مطالعات اسالمی، فقه و اصول. 28. مطالعات حقوق بشر اسالمی. 29. مطالعات فقه و حقوق اسالمی. 30. مطالعات فقهی و فلسفی. 31.

تفاوت محاربه و بغی از زبان دکتر حسین میرمحمد صادقی – …

۹ فروردین ۱۳۹۱ – و آیابا توجه به منابع قرآنی که راجع به این مفاهیم وجود دارد، عنوان افساد فی‌الارض داخل در مفهوم عنوان محاربه است یا اساسا این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر منفک هستند؟ برداشت شخصی من همیشه این بوده است که به طور کلی جرم محاربه از افساد فی‌الارض جدا نیست. نظرات برخی از فقها نیز همین است. در واقع افساد فی‌الارض که در …

مفهوم غرر در عقد بیع: مطالعه ای در حقوق ایران و فقه | ندای اصفهان

۸ مهر ۱۳۹۴ – در قانون مدنی ایران عقد غرری تعریف نشده است و نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون اینکه معامله غرری را از لحاظ حقوقی تعریف نمایند، به مصادیق معاملات غرری … شده، ولی باید توجه داشت که قاعده غرر امری است مختص حقوق اسلام و دلیلی ندارد که برای هر موضوعی در حقوق اسلام یک مورد مشابه در نظام های حقوقی دیگر بیابیم.

نوید صبح | بررسی فقهی و حقوقی مبانی قانونی مبارزه با …

۱۱ تیر ۱۳۹۶ – در این نوشتار کوشیده ایم تا به در کشور و همچنین به بررسی فقهی و حقوقی مبانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جنبه های مثبت و منفی آن ، به ارائه ….. آنان سرقت و مواد مخدر را زشت می دانند و نسبت به سارق احساس تنفر و بیزاری خاصی دارند ولی به فرد قاچاقچی این گونه نگاه نمی کنند و به طور کلی قاچاق را پدیده شومی نمی …

[PDF]ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ

۹ آذر ۱۳۸۷ – ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ،. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﺳﻨﺪ، ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ. ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ، ﺍﺷﺎﺭۀ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﻡ ﺟﻌﻞ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ، … ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ. ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ، ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ….. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩی ﺩﺭﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ارکان جرم محاربه,بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن …

ارکان جرم محاربه,بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن,دانلود پایان نامه محاربه,عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه,مجازات محاربه چیست,محاربه در عرف,محاربه در فقه,محاربه در قانون جدید,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مصادیق محاربه در قانون جدید,مفاهیم مشابه محاربه. دانلود فایل. دانلود پایان نامه رشته حقوق …

[PDF]بررسی تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با …

در حقوق ایران. 1با نگرشی بر نظام حقوقی کامن ال. 2 سیدحمید شاهچراغ. چکیده. ظهور انقالب صنعتی در سده ی نوزدهم میالدی، گذشته از تحوالت اقتصادی. جوامع پیشــرفته، …. تمایز مفهوم مسؤولیت مطلق از مفاهیم و ساز وکارهای مشابه، توصیف حقوقی آن در …. اثبات عنصر روانی در کنار سایر ارکان جرم ضروری است؛ با این قید که تکلیف مزبور.

بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری …

توسط محبی – ‏2012
پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان امضای فرمان مشروطه و با تصویب متمم قانون اساسی عبارت‌»تقصیر سیاسی» که بعدها در ادبیات حقوقی ایران به «جرم … وجود مصلحت در مصوبه مجلس) و عدم عنایت به این‌که این نهادهای آکادمیک کشور بوده‌، که به موضوع مهم رفع مغایرت تئوریک مفاهیم سنتی‌ـ شرعی رسیدگی به شرح مندرج در فقه و مفهوم …

رابطه نامشروع واعمال منافی عفت چیست؟

در این مقاله موضوع «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» از دو دیدگاه فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. … امروزه بعضاً برخورد ضابطان دادگستری برای شناسایی و تعقیب مرتکبان و محاکم قضایی در انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور رأی و مجازات آنها، خلاف راه و روش پسندیده‌ای است که بدان سفارش شده است.

مسئولین کیفری و مدنی مجنون در فقه – حجت الاسلام رفعتی …

۲۰ مرداد ۱۳۹۰ – در فصل چهارم به جواز تادیب مجنون با شرایط خاص خودش اشاره می¬کنیم و ضمن بحث از انواع جنون در فقه و حقوق، مستی و شروط آن را در رفع مسوولیت کیفری به بحث گذاشته و …. گفتار اول: مقایسه ای اجمالی میان برخورد قانونگذار با جنون و موارد مشابه در قوانین مصوب سالهای 1304 و اصلاحی مصوب 1352 و قانون مجازات اسلامی:

[PDF]نقش تقصیر در خسارت تنبیهی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

تقصیر دارای درجاتی است. از جمله. تقصیر عمدی و غیرعمدی، تقصیر. در عمل. دارای آثار مهمی می باشد. یکی از زمینه هایی که تقصیر. ب. ر آن مؤثر است خسارت تنبیهی می باشد؛. خسارات تنبیهی ماهیت غیرترمیمی دارند. این خسارات در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خو. انده خطاکار و. بازداشتن او و دیگران از ارتکاب سوء رفتارهای مشابه در آینده، به …

MCCIP Portal

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ – بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه سازی شده. بررسی احکام فقهی و … بررسی سرقت آب، برق و گاز در فقه و حقوق موضوعه ایران. بررسی سقط …. در فقه و قوانین موجود. شرط تضامن در عقد ضمان. شرط عدالت در شاهد و جایگاه آن در محاکم. شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن. شروط خلاف کتاب و سنّت در نکاح دائم. شروط ضمن عقد.

إفترا – ویکی فقه

۱.۳ – رابطه افترا با دروغ ۱.۴ – مصادیق قرآنی ۲ – در روایات ۳ – در علم کلام ۴ – افترا از نظر حقوقی ۴.۱ – ارکان افترا ۴.۲ – ارکان مادی افترا ۴.۲.۱ – نسبت‌ صریح‌ عمل‌ به‌ غیر ۴.۲.۲ – جرم‌ بودن‌ عمل ۴.۲.۳ – وسایل‌ ارتکاب‌ جرم ۴.۲.۴ – ناتوانی‌ از اثبات‌ موضوع ۴.۳ – ارکان معنوی ۴.۳.۱ – سوءنیت‌ مفتری‌ در اسناد ۵ – افتراع عملی ۶ – فهرست منابع ۷ – پانویس

سوالات حقوق جزا » موسسه طرح نوین اندیشه

۲۰ فروردین ۱۳۹۴ – ۱۰۵- مجازات معاونت در کدامیک از موارد زیر یکسان است؟ الف)سرقت حدی و قطع عضو عمدی ب)حبس های درجه ۳ و ۴ ج)حبس های درجه ۱ و ۲ د)همه موارد. حقوق جزای عمومی(۳). ۸۶- در جرایم مستوجب حد، تعدد جرم: الف)مستوجب تعدد مجازات است. ب)مستوجب اجرای مجازات اشد است. ج)مستوجب تعدد مجازات است مگر جرایم ارتکابی مشابه باشند.

تحقیق ماهیت شرکت در جرم و ارکان وعناصر متشکله آن مشاوره …

۲ آذر ۱۳۹۰ – تحقیق ماهیت شرکت در جرم و ارکان وعناصر متشکله آن. با بهره بری از تقریرات حضرت آیه الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری . مؤلف : فاطمه سوهانیان دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا در مدرسه عالی شهید مطهری . دراین تحقیق نظرات فقهی وحقوقی در ارتباط با مسأله مشارکت در جرم به سبکی عالمانه مورد بحث وبررسی قرارگرفته …

کانون وکلای دادگستری اصفهان – مقاله مبانی فقهی و حقوقی …

۱۰ مهر ۱۳۹۲ – چکیده امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه …

جایگاه عدالت در فقه سیاسی شیعه و دیدگاه امام خمینی

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ – ما در این مقاله جای گاه عدالت را در فقه سیاسی شیعه بررسی می کنیم و چگونگی آن را در حکومت اسلامی، که امام راحل بر آن اعتماد کرد، بیان می کنیم و با توجه به این … به طور مساوی است و از این رو گفته شده: آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به این که اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیش …

[PDF]درآمدی بر مسؤولیت کیفری بدون تقصیر

ارکان. مسؤولیت. کیفری،. تقصیر. جزائی. است. مسؤولیت. کیفری. را. اگر. به. تحمل. آثار و تبع. ات. قانونی. ناشی. از. رفتار. مجرمانه،. تعریف. کنیم،. این. امر. همیشه. و. در …. از منظر حقوق کیفری در مفهوم سنتی، برای اثبات جرایم عالوه بر عنصر مادی جرم نیاز به وجود و احراز عنصر معنوی …. باید توجّه داشت که در فقه به جای مسؤولیت، لفظ. ».

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا – پارس پروژه

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67 ارکان و اهلیت جزایی 68 رکن اول- ادراک 68 الف- مفهوم ادراک و تمییز 70 ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72 ج- عقل در مفهوم ادراک 73 د- عقل در مقررات جزائی ایران 75 هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام 76 رکن دوم- اختیار 78 مفاهیم و کاربردهای اختیار 78 الف- اختیار در لغت 78 ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79

بررسی سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه|xt9755

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر بررسی سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه,تعریف حقوقی سرقت,تعریف سرقت در فقه اهل سنت,ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت,مباشرت سارق در ربایش,سرقت ساده تعزیری. … ح) معرفی پلان بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه

[PDF]ی قانون رکن ثی از ح اقسام آن و ماهیت جرم

گناهان. ی. مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال. خود نرسند . واژگان کلیدی. : ماهیت جرم، مجرم، رکن قانونی. ،. اقسام جرم، فقه. * . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم ….. فصل. دوم: ارکان عمومی. و قانونی جرم. عناصر ضروری و الزم برای تحقق جرم را تحت عنوان عناصر عمومی جرم سه چیز. برشمرده. اند. : عنصر مادی، عنصر قانونی و. عنصر. معنو. ی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *