کاملترین فایل بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

Published on Author adminLeave a comment

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید ها 27
فرمت فایل doc
حجم فایل 252 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، 214 مدیر با روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.
نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (79/0=r). همچنین بین مولفه های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت.
کلید واژه:
مدیریت دانش
کارآفرینی
خلق دانش
تسهیم دانش
کاربرد دانش
مقدمه
در عصر حاضر شتاب تغییرات در علوم و فناوری‌های پیشرفته به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است. پس، سازمان متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه انسانی را در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی برنیاید (نوو و چان ، 2007).
امروزه سازمان ها نمی توانند صرفا بر دارایی های مشهودشان مانند تکنولوژی تکیه کنند، خصوصا در بخش های تکنیکی. دارایی های مشهود به طور معمول در دسترس می باشند اما به طور بالقوه باعث مزیت رقابتی نمی شوند، به عبارتی آن ها پیش نیاز اولیه برای انجام تجارت هستند. دانش یک منبع حیاتی و عامل موفقیت در چنین محیط هایی است. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمان ها در نظر گرفته شده است و مدیریت موثر آن هم امری ضروری است (ملادکووا ، 2012).
دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب، ضروری است که سازمان ها قابلیت های لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته، گزینش، سازماندهی و منتشر کند. همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی چون حل مسئله، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری می باشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد (واعظی و مسلمی، 1388). مدیریت دانش، یک دیدگاه برنامه‌ریزی شده و ساختارمند برای ایجاد به اشتراک گذاری و ذخیره‌کردن دانش به عنوان یک دارایی سازمانی است که برای ارتقاء توانمندسازی، سرعت و اثربخشی سازمان در ارائه محصولات یا خدمات برای مشتریان در راستای استراتژی کسب ‌وکار می‌باشد (پلیسیس ، 2008).
سازمان هایی که مدیریت دانش را در قابلیت اصلی خود مستقر کرده اند، تفاوت چشمگیری نسبت به سایر سازمان ها دارند از جمله این تغییرات سرعت فرایندها، شناسایی و سازگاری با تغییرات، حفظ و رشد دارایی های فکری و مزیت رقابتی پایدار از طریق خلاقیت مستمر است. بدون تردید دانش مهم ترین منبع سازمان است. بدیهی است چنین منبعی باید محافظت، بهسازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد بهتر آن را فراهم کند، استفاده شود (درویش، 1388).
از طرفی امروزه با توجه به تحولات روز به روز جامعه و تقاضاهای مداوم برای زندگی بهتر، کارآفرینی و نوآوری در هر زمینه ای ضروری به نظر می رسد. سازمان ها نیاز به کارآفرینی را درک کرده و تفکر و اندیشه های کارآفرینی در ساختارهای اداری نفوذ کرده است، زیرا رشد، پویایی و حتی بقای سازمان های امروزی در گرو به کارگیری کارآفرینی است. این نیاز در پاسخ به شرایط پیچیده و پویای محیطی حاکم بر سازمان های امروزی است که مهم ترین این شرایط عبارت اند از: افزایش سریع تعداد رقبا، توسعه ی فزاینده فناوری های نوین، افزایش انتظارات مشتریان و … می باشد (کوراتکو و هاجتس ، ترجمه محرابی، 1383).
دانش، منبعی ضروری و پایدار در عرصه فناوری و کارآفرینی است (نوناکا ، 1991). باید توجه داشت که جهان کنونی نیازمند پاسخگویی سریع است. سازگاری بی درنگ، نتیجه گیری سریع و بالاتر از همه نیاز رشد فردی، متأثر از دگرگونی هایی است که جهان کنونی نیازمند دانش و خلاقیت است. بسیاری از صاحب نظران و محققان، از دنیای امروزی به عنوان « عصر عدم تداوم » یاد می کنند. عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه های دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود (خانه کارآفرینان، 1385).
کارآفرینی به فرایندی اطلاق می شود که در آن فرد کارآفرین با شناسایی و بهره وری از فرصت ها، منبعی در خلق و معرفی کالای جدید، شیوه های جدید در سازماندهی و اداره ساختارهای کسب و کار، شیوه های جدید در بازاریابی و شناسایی منشأیی جدید از منابع اولیه دارد (یداللهی فارسی و همکاران، 1390).
فهرست مطالب
فصل اول: چارچوب پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسأله 3
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4-اهداف پژوهش 6
1-4-1-هدف کلی 6
1-4-2- اهداف اختصاصی 6
1-5-فرضیه‌های پژوهش 6
1-5-1- فرضیه اصلی 6
1-5-2- فرضیه های اختصاصی 6
1-6-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 8
2-1-مقدمه 9
2-2-مفاهیم پایه مدیریت دانش 9
2-3-تعاریف دانش 11
2-4-انواع دانش 11
2-5-تاریخچه مدیریت دانش 13
2-6-تعاریف مدیریت دانش 13

2-7-تعاریف ابعاد اصلی فرایند مدیریت دانش 15

2-7-1-خلق و کسب دانش 15
2-7-2-تسهیم دانش 16
2-7-3-کاربرد دانش 18
2-7-4-نگهداری و ذخیره دانش 19
2-7-5-فرایند ارزیابی و بازخورد 20

2-8-مدل‌های مدیریت دانش 20

2-8-1-مدل هیسیگ 21
2-8-2-مدل هفت‌سی 22
2-8-3-مدل مرحله‌ای مدیریت دانش لین (2007) 23

2-8-4-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های KMC در اثر بخشی مدیریت دانش 23

2-9-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش 24
2-10-اهداف مدیریت دانش 24
2-11-مزایای مدیریت دانش 25
2-12-موانع مدیریت دانش 26
2-13-کارآفرینی 27
2-13-1-کارآفرینی چیست؟ 27
2-13-2-کارآفرین کیست؟ 28
2-14-فرایند کارآفرینی 29
2-15-انواع کارآفرینی 31

2-16-اهمیت و نقش کارآفرینی 32

2-17-ضرورت کارآفرینی در سازمان های ورزشی 33

2-18-مزایای کارآفرینی 34

2-19-انواع مدل های کارآفرینی 34

2-19-1-مدل های محتوایی 35
2-19-2-مدل های فرآیندی 35
2-20-موانع کارآفرینی 37
2-21-پیشینه تحقیق 38
2-21-1-مطالعات داخل کشور 38
2-21-2-مطالعات خارج از کشور 41
فصل سوم: روش پژوهش 45
3-1-مقدمه 46
3-2-روش پژوهش 46
3-3-روش گردآوری داده‌ها 46
3-4-جامعه آماری 46
3-5-نمونه آماری 47
3-6-متغیرهای تحقیق 47
3-7-ابزارهای اندازه‌گیری 47
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 49
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها 51
4-1-مقدمه 52
4-2-آمار توصیفی 52
4-3-آمار استنباطی: 55
4-4-تبیین فرضیه های پژوهش 56
4-4-1-فرضیه اصلی: 56
4-4-2-فرضیه های فرعی 56
4-5-یافته های جانبی: 61
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 64
5-1-مقدمه 65
5-2-توصیف دادهها 65
5-3-بحث و نتیجه گیری 65
5-4-نتایج تحلیل رگرسیون 71
5-5-محدودیت های پژوهش 71
5-6-پیشنهادها: 71
5-6-1-پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش 71
5-6-2-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 72
منابع 73
منابع فارسی 74
پیوست ها 86
فهرست جدول ها
جدول 2-1: گاه شمار مدیریت دانش (حسن‌زاده، 1386) 13
جدول 2-2: تعاریف مختلف مدیریت دانش 15
جدول 3-1: پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون 48
جدول 3-2: طیف 5 گزینه ای لیکرت 48
جدول 3-3: تفسیر نتایج پرسشنامه میزان کارآفرینی 49
جدول 4-1: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر جنسیت 52
جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سطح تحصیلات 53
جدول 4-3: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سابقه خدمت 54
جدول4-4: میانگین وانحراف استاندارد متغیر های پژوهش 55
جدول 4-5: آزمون کالموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن متغیر های پژوهش 55
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 56
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه خلق دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی 56
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه تسهیم دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 57
جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه کاربرد دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 57
جدول 4-10: نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین مردان و زنان در میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 58
جدول 4-11: نتایج آزمون F لوین برای بررسی مفروضۀ همگنی واریانس ها در متغیر میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سطح تحصیلات مختلف 59
جدول 4-12: نتایچ تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت بین مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سطح تحصیلات مختلف در میزان کارآفرینی 59
جدول 4-13: نتایج آزمون توکی بر ای مقایسۀ میانگینهای مدیران با سطح تحصیلات مختلف در میزان کارآفرینی 59
جدول 4-14: نتایج آزمون F لوین برای بررسی مفروضه همگنی واریانسها در متغیر میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سوابق خدمت مختلف 60
جدول 4-15: نتایچ تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت بین مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سوابق خدمت مختلف در میزان کارآفرینی 60
جدول 4-16: آمارههای قدرت تحمل و عامل تورم واریانس برای بررسی مفروضه هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل پژوهش 61
جدول4-17: تجزیه وتحلیل واریانس برای نشان دادن معنی داری پیش بینی میزان کارآفرینی از طریق مولفه های مدیریت دانش 62
جدول 4-18: تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان برای پیش بینی میزان کارآفرینی مدیران از طریق مولفههای مدیریت دانش 62
جدول 4-19: ضریب همبستگی وتبیین چند متغیره برای پیش بینی متغیر میزان کارآفرینی از طریق مولفههای مدیریت دانش 63
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر جنسیت 52
نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سطح تحصیلات 53
نمودار 4-3: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس سابقۀ خدمت 54
فهرست شکل ها
شکل 2-1: هرم سلسه مراتبی دانش (فایرستون و مک. ال روی، ترجمه جعفرنژاد و سفیری، 1387) 10
شکل 2-2: مدل هیسیگ (2000) 22
شکل 2-3: مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های KMC در اثربخشی مدیریت دانش 23
شکل 2-4: انتقال دانش کسب‌ و ‌کار مزیت رقابتی 26
شکل2-5: فرایند کارآفرینی 30
شکل 2-6: عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا 36
شکل2-7: مدل اردیل 41

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه …

در این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت دانش از ابعاد کسب دانش، خلق دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش استفاده شده و کارآفرینی سازمانی با ابعاد ایجاد شرکت‌ها یا واحدهای مستقل، ایجادکسب‌وکار جدید، نوآوری در محصول و خدمات، نوآوری در فرایند، خودتجدیدی، …

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی – مرزن نیوز

۲۵ خرداد ۱۳۹۳ – ابراهیم فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارمند: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس زهرا فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارمند: بانک صادرات نوشهر. چکیده بر اساس نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب …

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در …

دانش ارزشمندترین و راهبردی ترین منبع برای سازمان ها می باشد و استفاده مناسب از عوامل کلیدی آن موجب دستیابیبه برتری سازمانی می شود امروزه مدیریت دانش به …

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت …

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق 7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان …

بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در …

ابزار این پژوهش چهار پرسشنامه توانمندسازهای مدیریت دانش،فرآیند مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بودند. برای آزمون فرضیههای پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازهای مدیریت دانش برفرآیند مدیریت دانش تاثیرگذار هستند و فرآیند مدیریت دانش نیز بر عملکرد سازمانی و …

[PDF]بررسی اثرگذاری فرایندمدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی

توسط مدهوشی – ‏2011
۲۹ شهریور ۱۳۹۰ – ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﮔﺬاری. ا ﻓﺮ. ﻳﻨـﺪﻫﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ، ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧ. ﺶ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه را دارﻧﺪ، …… اﺛـﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺬارد . ﻓﺮﺿﻴﻪ. ی. ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ. اﺛﺮ. ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ. ﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮی داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻓﺮ. ا. ﻳﻨـﺪ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ . ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری و ﺿﺮاﻳﺐ. اﺛﺮﮔﺬاری. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻓﺮ. ﻳﻨﺪا.

بررسی ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمانی در سازمان …

۲۲ آذر ۱۳۹۱ – بررسی نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب می گردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی می باشد. خلاصه. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان, مرجع …

[PDF]المللی شده ایرانی های بین بررسی رابطه مدیریت دانش با …

چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. دانشگاه. پیام نور مرکز خوانسار … شده پرداخته. اند. و اثر. متغیرهای گوناگون را بر عملکدرد. آن. ها بررسی کدرده. اندد. ؛. لدیکن تداکنون رابطده مددیریت. دانش با عملکرد کمتدر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت. ) پروس. ت و مهاردت … ل ا مطالعه و بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکدرد. سدازمانی در شدرکت.

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد …

توسط علی حسین کشاورزی
یافته‌های پژوهش نشان داد که تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی و تسهیم دانش نهان … فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۴(8)، ۷۵-۹۲. دراکر، پیتر (2010). نوآوری و کارآفرینی. ترجمه علی‌حسین کشاورزی (۱۳۹۲). تهران: انتشارات سمت.

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان …

توسط ابراهیمی – ‏2016
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی شاغل در 13 کتابخانه دانشکدههای دانشگاه شیراز در سال 1392 است. روش پژوهش: این پژوهش، از دیدگاه هدف، در گروه تحقیقات بنیادی و از دورنما روش، در گروه تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، …

[PDF]ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با …

۱۷ شهریور ۱۳۹۴ – بررسی رابطه. ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی. سازمانی در بخش خدمات عمومی. زین العابدین رحمانی. 1،. ملیحه رضایی فرح آبادی. 8. -3 ….. تاثیر مودیر. یت دانوش بور کوا افرین. سا مان. : مطالعه ی مز دی مهرک صنعت سا ی. ” به بر س ابطه ی دو متغیر مدیریت دانوش. و کا افرین سا مان پرداخته اند.

فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی – فهرست مقالات

بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان). دوره 9، شماره … رابطه بین مهارت اجتماعی کارآفرینان و کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران … تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان).

بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد …

توسط اکبری – ‏2013
بررسی تأثیر عوامل رفتاری بر کارآفرینی درون سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری تهران و ارائه راهکارهای مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ص 48.##. ناظم، ف.، کریم‌زاده، ص.، قادری، ا. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تأمین …

[PDF]ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺟﻮاد دﯾﻬﯿ. ﻢ. (. داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﯿﻨﺶ (. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿ. ﺎن ﺳﺒﺰوار. ) ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻘﻮل. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﺑ. ﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧـﻮﯾﻦ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮﯾﻊ و ﺷﮕﺮف در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ …

تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی، نقش … – …

مفهوم سلامتی در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می‌کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل می‌نماید و یا موجب پویایی‌های سازمانی می‌شود. سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست، بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان. چکیده مقاله: دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. در واقع مدیریت دانش نظامی است که مستلزم تخصیص ویژه ای است و این تخصیص در اغلب سازمانها یافت نمی شود از طرفی امروزه با توجه به …

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش شهرستان قم », حسین سامعی, دکتر حسن لباف, 1376. 25, 25, ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در …. 77, 77, مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد در صنایع غذایی اصفهان, ابراهیم ادهمی, دکتر حسن لباف, 1382. 78, 78, بررسی بازده غیر عادی سهام تازه …

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت …

در همین امتداد، این مقاله به بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی،گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش پرداخته است. به همین منظور با استفاده از مبانی نظری موجود، ابعاد مدیریت دانش، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی احصاء شده و با استفاده ازاستراتژی پیمایش، از این ابعاد پرسشنامه‌ای برای گردآوری اطّلاعات در میان100 نفراز کارآفرینان و …

[PDF]تبیین رابطه هوش هیجانی و مدیریت دانش – سازمان بنادر و …

۲ شهریور ۱۳۹۵ – ابزارهای. مدیریت. دانش. طی. شود . در. کنار. اهداف. سازمان،. مسایل. و. نیازهای. کارکنان. سازمان. نیز. در. انتخاب. ابزار. مناسب. تاثیرگذار. هستند . کارکنان. سازمان …. در. ادامه. چهار. ابزار. مدیریت. دانش. بصورت. اجمالی. معرفی. و. بررسی. می. شوند. تا. با. نحوه. پیاده. سازی. و. شرایط. بکارگیری. ابزارها. آشنایی. مختصری. حاصل.

بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش …

توسط بهمنی – ‏2016
آقاجانی، حسنعلی و گنجهخور، زیبا (1389)، تبیین نقش ویژگیهای روانشناختی کارآفرینان بر فرایند کارآفرینی مستقل، پژوهشنامه مدیریت تحول 2(4): 118- 140. نیکومرام، هاشم و حیدرزاده، کامبیز (1385)، ارزیابی نقش گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی و بازارگرایی بر عملکرد کسبوکار شرکتهای تولیدی (شرکتهای پذیرفتهشده در …

بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

پرسشنامه مورد استفاده در مدیریت جهادی شامل بخش رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری می‌باشد؛ و سنجش آموزش کارآفرینی نیز دارای سه بعد؛ نگرشی، دانش و مهارتی می‌باشد که از پایایی بالایی برخوردار بودند. همچنین برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌ها …

[PDF]مدیریت و کـارآفرینی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ – اهمیت ایجاد رشته مدیریت خالقیت ونوآوری باهدف تربیت مدیران متخصص)خالق،نوآور. وکارآفرین( دردانشگاه پیام نورتهران واحد غرب. —————————. 107. بررسی ا. رتباط فنون بازاریابی اینترنتی در تأمین مالی بانکداری اینترنتی. ———. -. –. 111. } بررسی تأثیر. استراتژی مدیریت دانش. بر. فرایند خلق دانش و …

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با …

هدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام پژوهش … یافته ها نشان داد که فرآیندهای مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری سازمانی دارد و نوآوری. هم تأثیر …. درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه، صنعت و دولت را.

بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی …

بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دانشی(مدیران و کارشناسان) شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC). نویسنده: حسن قلی پور گلوجه- دکتر علی اکبر فرهنگی- دکتر امین رضا کمالیان. تاریخ انتشار: 1388. وضعیت: موجود. ۲٬۰۰۰ تومان . بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام …

[PDF]بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد …

نوآوری به شکل گسترده مورد تأیید واقع شده است؛ هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر قابلیت های. فرایندی مدیریت … به اثر معنادار. قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید قرار داد، اما فرضیه …… Anokhin, S & Schulze, W.S. )2009( Entrepreneurship, Innovation and Corruption. Journal of …

[PDF]بررسی و تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود …

جدید و نیز بهره برداری از دانش موجود، وابسته است. این فرآیندهای یادگیری. 1وابسته به سرمایه فکری سازمان و بویژه سرمایه انسانی و اجتماعی هستند. مک میالن. )1987( در بحث پیرامون کارآفرینی سازمانی، بیان می کند که “ما در حال بررسی. موقعیتی هستیم که مداخله مدیریت منابع انسانی ممکن است الزامی باشد زیرا مسلماً. وظیفه دیگری وجود …

بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و …

چکیده دانش به عنوان اساس و مهم ترین عامل رقابت مطرح شده است و در کنار دانش، نوآوری نیز به عنوان مهم ترین عامل جهت بقای شرکت های فناور و دانش بنیان شناخته شده است. فرایند دانش آفرینی، همان تولید دانش و در نهایت تبدیل آن به محصولات و خدمات از طریق مفهوم نوآوری است. تحقیقات مربوط به نوآوری بیان می کند که شرکت ها در تبدیل …

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت دانش | Ali …

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ – مقاله انگلیسی مدیریت دانش 2018 : سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد(ترجمه نشده); مقاله انگلیسی مدیریت دانش 2018 : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار(ترجمه نشده); مقاله ترجمه شده مدیریت دانش 2017 …

اثر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی فرهنگ سازمانی و …

انتشار مقاله جدیدترین مقاله دکتر با عنوان اثر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و پذیرش ان در دومین کنفرانس … میان سبک رهبری تحول آفرین با کارآفرینی سازمانی در بانک توسعه صادرات ایران از طریق اثر دو متغیر میانجی مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردی. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮی. دﮐﺘﺮی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز …. روﺑﺮت ﺟﯽ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻟﯿﻨﺪای اوﻫﺎرا. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺧﻼ. ﻗﯿﺖ. ا. ﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. : -1. داﻧﺶ. : داﺷﺘ. ﻦ. داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺤﺪود و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی . -2. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ.

تاثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از …

توسط زهیری – ‏2016
زمینه و هدف: در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل قابلیتهای بازاریابی، نوآوری، گرایش کارآفرینانه ازطریق متغیر میانجی شبکه اجتماعی … دانیالی ده، محمود، حاتمی نسب، سید حسن، زارعی، اسماعیل، (1390)، تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی، فصلنامه مدیریت کسب و کار، سال دوم، شماره 10، …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری … نشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . به همین منوال …. کارآفرینی و اقتصادی متناسب با فضای بازار کار و اشتغال قدم برمی دارند.

بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک …

توسط قلی‌پور – ‏2015
3دکتری مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قائم‌شهر، ایران. چکیده. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی در به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان زن ادارۀ آموزش ‌و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در …

بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب ‌رجوع در شهرداری می‌ باشد. … رولند و سید احسان[7](2004) تحقیقی با عنوان «مطالعه ای که در زمینهی مدیریت دانش» در سازمانهای عمومی در وزارت توسعه و کارآفرینی مالزی انجام گرفت که نتایج حاصل نشان میدهد بین برخی از این متغیرها و توانایی …

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان …

فراخوان ارسال مقاله کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد واحدهای فن آوری، و ارتباط با صنعت(جامعه) د.

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir

ششمین کنفرانس مدیریت دانش در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت – گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید. اهداف کنفرانس: – آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش سازمانی در آینده سازمانها – تبادل دانش و تجربیات اندیشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمینه مدیریت دانش – تشویق …

صفحه خانگی – دانشگاه لرستان – صفحه خانگی عضو هیأت علمی

تاثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری. بررسی رابطه سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاههای کشور. بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری. بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و چابکی سازمان.

بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش …

توسط دولتی – ‏2015
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران، فرماندهان و کارشناسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به تعداد 100 نفر بود.

مقالات مرتبط با کارآفرینی | دانشگاه شهید رجایی

تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعهی رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی) · ارایه ی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط · طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر برکارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور) · مدیریت دانش در شرکت های کوچک و کارآفرین: بررسی عوامل …

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی (مطالعه موردی: …

اطلاعات پایان نامه. شماره شناسایی : 39200292. نام و نام خانوادگی : محمد احمدی. عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی مورچه خورت). رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی. مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد. استاد راهنما : اسدالله شمس. استاد مشاور : چکیده : مدیریت دانش، ظرفیتی به افراد می دهد تا در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *