کاملترین فایل بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

Published on Author adminLeave a comment

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 19
فرمت فایل pdf
حجم فایل 435 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته مدیریت آموزشی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته

چکیده
با توجه به اهمیت استراتژیک مدیریت، شواهد روزافزونی دال بر رشد گرایش شرکت‎ها به ایجاد سیستم­های مدیریت دانش برای اکتساب و استخراج بهتر دانش سازمانی وجود دارد. علی‎رغم جذابیت این مفهوم، در عمل دستیابی به اهداف مدیریت دانش آسان نیست و چالش­هایی را به همراه دارد که یکی از آنها بی­رغبتی کاربران در پذیرش و استفاده از سیستم­های مدیریت دانش است.
در این مقاله به‎منظور تبیین مدلی جامع، با بهره‎مندی از روش آمیخته عوامل مؤثر بر پذیرش ابتکارهای دانشی استخراج شد و به‎منظور غنابخشی به عوامل استخراج‎شده، پس از مرور نظام‎مند ادبیات و شناسایی عوامل بومی، از فرایند کدگذاری باز نظریۀ داده‎بنیاد بر اساس وضعیت سازمان­های داخلی، استفاده شد. به‎منظور ارزیابی مدل توسعه‎یافته در مرحلۀ قبل، از خبرگان حوزۀ مدیریت دانش نظرسنجی به عمل آمد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تحلیل داده­های گردآوری‎شده اقدام شد. در نهایت، عوامل فردی، سازمانی، رقابتی و فناوری/ اطلاعاتی، به‎مثابۀ متغیرهای برون‎زای مدل پذیرش فناوری به تأیید رسیدند.
کلیدواژه ها
پذیرش فناوری
مدیریت دانش
نظریۀ داده‎بنیاد
مدل معادلات ساختاری
مرور سیستماتیک ادبیات

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل …

توسط جامی پور – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته. مقاله 12، دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 429-450 XML اصل مقاله (451 K). نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jitm.2015.53887. نویسندگان. مونا جامی پور؛ محمد حسین شرکت.

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل …

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته. نویسنده: جامی پور، مونا؛ شرکت، محمد حسین؛. تابستان 1394 – شماره 23 علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه – از 429 تا 450). با توجه به اهمیت استراتژیک مدیریت، شواهد روزافزونی دال بر رشد گرایش شرکت‌ها به …

مقاله چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی …

مشخصات نویسندگان مقاله چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش با رویکردی آمیخته. مونا جامی پور – استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران محمدحسین شرکت – دکترا مدیریت سیستم، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران …

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش

توسط مونا جامی پور، محمد حسین شرکت – ‏مقالات مرتبط
Title: چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته. Authors: مونا جامی پور ، محمد حسین شرکت. Keywords: پذیرش فناوری، مدل معادلات ساختاری، مدیریت دانش، مرور سیستماتیک ادبیات، نظریه داده بنیاد. Issue Date: 1394.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش …

دیوان محاسـبات کشـور و ارتباط موثر بین پرسـنل و بهبود روابط. • شناسایی نقاط ضعف دانش دیوان محاسبات کشور و سرمایه گذاری آگاهانه روی آن ها. در ایـن پژوهـش به بررسـی مشـکالت دیوان محاسـبات در مدیریت دانـش می پردازیم. دسـتگاه های. نظارتـی متعـددی بـرای کنترل امور مالی سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایی دولتی، در جمهوری اسـالمی. ایـران …

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل …

مقاله نشریه: چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته. نویسندگان: مونا جامی پور ، محمد حسین شرکت ،. مدیریت فناوری اطلاعات » تابستان 1394 شماره23 …

[PDF]مدل ارزیابی آمادگی استقرار و پذیرش مدیریت دانش در مرکز …

های. ارائه شده. توسط خبرگان امر مدیریت دانش بررسی و در نهایت مدل مفهومی تحقیق تبیین گرد. ید. در این مدل چهار عامل کلیدی به عنوان عوامل موثر بر آمادگی جهت پذیرش مدیریت … ها. اطمینان حاصل گردید.گام دوم طراحی پرسشنامه به منظور. ارزیابی وضعیت سازمان مورد مطالعه در خصوص هر یک از عوامل موثر بر پذیرش. مدیریت دانش. می. باشد.

[PDF]وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

در جهان امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است که بقای سازمان ها مستقیم یا. غیرمستقیم بدان وابسته است. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بر استقرار مدیریت. دانش تأثیر بگذارند از جمله می توان به فرهنگ و ســاختار ســازمانی، فنّاوری، رهبری و. یادگیری اشاره نمود. هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر.

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓ – پژوهشنامه مدیریت …

توسط فاضلی دینان – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
درﯾﺎﻓﺖ: /19. /08. 92. ﭘﺬﯾﺮش: /11. /08. 93. ص ص: 52. -. 39. ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ. ﮐﺸﻮر اﯾﺮان. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ دﯾﻨﺎن … ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روﻧﺪ داﻧﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ. ارﺗﺒﺎط. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان …

از جمله این موضوعات “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش” است. در راستای پرداختن به این ضرورت، این تحقیق با بررسی مبانی نظری و عملی مقوله مدیریت دانش و مطالعه عوامل کلیدی موفقیت موثر در سازمان های دانش محور، عوامل هشت گانه کلیدی موفقیت مدیریت دانش را در یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی کشور ج.ا. ایران ارائه داده …

[PDF]بررسی عوامل موثر بر آمادگی درون سازمانی جهت اجرای موفق … – …

مدیریت نوآوری. بررسی عوامل موثر بر آمادگی درون سازمانی جهت اجرای موفق. راهبرد توسعه فناوری. 3*، ثریا پورعبداله2، زینب آشتیانی پور1حسام زندحسامی … مطالعه منابع، عوامل کلیدی موثر بر آماده سازی سازمان برای اجرای موفق راهبرد های توسعه فناوری در سازمان شناسایی … پاسخگویی به توسعه سیاست های صادراتی کشور ایران است.

بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم …

بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی. مقاله 5، دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، بهار 1392، صفحه 88-71 XML اصل مقاله (329 K). نوع مقاله: پیمایش. چکیده. امروزه دانش، نقش اساسی در تحقق اهداف راهبردی سازمان و کسب مزیّت رقابتی ایفا می‌کند. دانش هم مانند هر …
وارد نشده: ایرانی

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

18, 18, بررسی تاثیر عوامل موثر بر انگیزش نیروهای متخصص در صنایع چوب و کاغذ ایران, پرویز حسن زاده ناوردی, دکتر مهدی ابرزی, 76ـ1375. 19, 19, ارزیابی و صنعت … 41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای تابعه, حبیب الله رحمانی, دکترمهدی جمشیدیان, 1378.

شناسایی عوامل موثر بر شکست پیاده‌سازی مدیریت دانش – مقالات

کارگیری پروژه های مدیریت دانش هستیم. با این وجود، اجرا و انجام هر طرحی به ویژه زمانی که که در مراحل آغازین خود باشد، مبرا از ریسک و خطر نیست. بدیهی است عدم وقوع از خطرات احتمالی و مدیریت آن موجب شکست سازمان ها خواهد شد. براین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی مبانی نظری در خصوص عوامل موثر بر شکست پیاده سازی مدیریت دانش

بررسی عوامل انگیزشی و سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری رفتار …

تسهیم دانش اثربخش میان کارکنان می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای بر زمان، هزینه و کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در چنین سازمان‌هایی تأثیر بگذارد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل انگیزش فردی و سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز تحقیق و توسعه صنعتی از طریق ترکیب دو نظریه رفتار …

بررسی رابطه بین عوامل کلیدی سازمانی و مدیریت دانش در …

در سال‌های اخیر سازمان‌های نظامی ایران نیز هم‌راستا با دیگر سازمان‌ها نسبت به شناخت و استقرار مدیریت دانش و ایجاد زمینه کاربرد آن در سطح فرایندهای سازمانی خود اقدام نموده اند. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت عوامل کلیدی سازمانی، در یک مطالعه میدانی با استفاده از روش توصیفی (مطالعه موردی) تلاش شد در یک سازمان نظامی (نیروی هوایی) نقش …

فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات ، شماره 17 – Magiran

۱۰ مهر ۱۳۹۳ – نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش مصطفی آشنا ، ناصر … بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران …. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری علی محمدی ، یاسر …

[PDF]شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات …

امروزه غالب سازمان ها بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایی موثر برای انتشار دانش سازمانی. در میان سطوح مختلف … این مقاله، بررسی عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی و رتبه بندی آن ها …. سابقه استفاده از مدل تاپسیس در ایران از آغاز دهه 1370 به شکل محدود آغاز شده است و موارد استفاده. از وضعیت …

بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان …

توسط رضایی – ‏2017
از این رو، مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و … هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت دانش بر ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان نظامی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهرستان مراغه …

بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در …

بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان. مقاله 6، دوره 17، شماره 1، بهار 1392، صفحه 180-200 XML | اصل مقاله [English] اصل مقاله (316 K). نوع مقاله: مقاله مستقل. نویسندگان. غلامعلی طبرسا؛ امیرهوشنگ نظرپوری. 1دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی. 2استادیار گروه مدیریت، …

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم …

س ازمان های مختلف انجام ش ده که در آن ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش نیز. اش اره گردیده …. کردن آن به گونه ای موفقیت آمیز است بررسی ها نشان می دهد تعدادی از سازمان ها در این زمینه موفق. بوده اند اما این …. موفقی ت مدیریت دانش را در س ازمان های کوچک و متوس ط ایرانی، مورد بررس ی ق رار داد. وی. پرسشنامه …

مقالات پذیرفته شده – همایش ملی مدیریت دانش

25, 1029-KNM, اولویت بندی عوامل مدیریت دانشِ موثر بر سلامت سازمانی, عبدالرضا باقری، حمیده واحدپرست, مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است …. 64, 1277-KNM, بررسی سازمان های موفق دنیا در حوزه مدیریت دانش با محوریت سه شرکت خودرو سازی دایملر کرایسلر، شرکت IBM و چند شرکت ایرانی به صورت مختصر, مهدی قارئی، جواد مومن …

[PDF]ﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ

توسط احمد شعبانی – ‏مقالات مرتبط
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺎﻣﻊ در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. آﻣﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . واژه. ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی. : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ؛ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ؛ ﻣﺪل. Bukowitz. و. William. ؛ ﺗﻜﻨﻴﻚ. TOPSIS . ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﭘﮋوﻫﺸﻲ. درﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. :19/4/90. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ. : 16/12/90. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :4/2/91. ارﺟﺎع. : ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ. اﺣﻤﺪ. ،. ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ. ،. ﻓﺮوﮔﺬار. ﺣﺎﻣﺪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺎده.

نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری …

توسط موحدی – ‏2015
هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران است. … تمرکز، اندازه، عمق تغییر و آمادگی سازمانی (عوامل سازمانی)، نگرش، نوآوری، دانش فناوری اطلاعات، تصدی مدیریتی مدیر عالی اجرایی (عوامل مدیریتی) را به همراه شاخص‌های مرتبط، مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع های …

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی. سال ششم/ شماره. 23. / بهار. 1393. /. 80 .7. مدیریت تغییر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش. فرآورده های نفتی ایران موثر اس. ت. .8. همراستایی استراتژیک بین سازمان و منابع انسانی بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک. منابع انسانی در …

[PDF]تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شبکه‌های … – …

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ. و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ: 1392. ﮔﻠﻨﻮش ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺮد. 1. / ﺷﻘﺎﯾﻖ وﺣﺪت. 2. / ﺳﻤﯿﻪ ﺣﺴﺎم. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و … و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی،آﻣﻮزش و ﭘ. ﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. •. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: 25. /. 10. /. 92. •. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ: 17. /. 01. /. 93. •. ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ:.

[PDF]شناسایی عوامل موثر بر ضرورت پذیرش دور کاری از نگاه مدیران …

باشد گرایش شــان به دورکاری نیز بیشتر می باشد. )تاثیر عوامل فردی. بر پذیرش دورکاری(. در پژوهش بررسی و پذیرش تکنولوژی اطالعاتی. و ارتباطی دورکاری دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران برداشت ذهنی. از ســودمندی طرز نگرش فرد به سیســتم، به دلیــل نوپا بودن کاربرد. این سیستم ها در ســازمان های ایرانی، نیاز به گذشت زمان دارد.

[PDF]بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای …

ابتدا ادبیات مدیریت دانش و انتقال و به اشتراک گذاری دانش مورد مطالعه. قرار. می گیرد . در این مطالعه عوامل. مو. ثر بر. انتقال. و به اشتراک گذاری. دانش و همچنین موانعی که در سازمانهای غیر ایرانی توسط. سایر. پژوهشگران شناسایی شده اند به دقت مورد بررسی. قرار خواهند گرفت . موانع شناسایی شده جهت تجزیه و تحلیل دقیق تر در قالب یک مدل …

[PDF]ارائه الگویی برای ایجاد و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان …

۱ دی ۱۳۹۲ – اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ داﻧﺶ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ. ، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺿﺮوری. ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ. ﺑ. ﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﭘﺮ. داﺧﺘﻪ اﺳﺖ . – 2. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎ. ﺗﻲ اﻳـﺮان …

[PDF]RFID در صنایع ایران بر پذیرش فناوری مؤثر بررسی عوامل

توسط علی‌اکبر جوکار – ‏مقالات مرتبط
انداز مدیریت صنعتی. شماره. 8. زمستان. 1931. ص. ص. 141. . 111. بررسی عوامل. مؤثر. بر پذیرش فناوری. RFID. در صنایع ایران. علی. اکبر. جوکا. ر. *. ،. علی نصیر ….. توسعه یافته است. ، داشتن دانش. و شناخت از. نوآوری به احتمال زیاد منجر به پذیرش آن خواهد شد. ٣[. ]. سازمان. های بسیاری. پذیرش نوآوری را به. خاطر مشکالتی که با توسع.

[PDF]طراحی الگوی سامانه مدیریت دانش برای بررسی عوامل مؤثر در …

توسط افجه ای – ‏2017 – ‏مقالات مرتبط
بررسی عوامل مؤثر. برای. طراحی الگوی سامانه مدیریت دانش. در سازمانهای انتظامی. زهرا افجه. ای. فاطمه افجه. ای. چکیده. در این مقاله پس از بررسی الگوهای موجود و … پژوه گاا. عسوش. انتظام. ی. و. مطالعات. اجتماع. ی. د. ،ارشکاسی ارشی. پژوه گاا. عسوش. انتظام. ی. و. مطالعات. اجتماع. ی. تاریخ دریافت. : 58. /. 20. /. 5839. تاریخ پذیرش. : 23. /. 28.

[PDF]ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها و نقش آن در کسب …

ها و الزاماتی روبه. رو هستند، هدف مقاله حاضر که به روش علمی. مروری انجام شده است، بررسی ضرورت و اهمیت پیاده. سازی مدیریت دانش در سازمان. ها و. همچنین ن. قش آن در کسب … گیری عملکرد، راهبردها، فرایندها و فعالیت. ها که همان عوامل موثر در اجرای. موفق مدیریت دانش در. شرکت. های دانش بنیان می. باشند شناسایی شده است و توسط مدیران. شرکت.

[PDF]دریافت

۲۶ آذر ۱۳۹۳ – سازمانی، راهبرد، فرهنگ سازمانی. عنوان مقاله: طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم. مدیریت دانش در سازمان ها بر اساس عوامل حیاتی. موفقیت. – 2- حسین رحمانی یوشانلوئی 1منوچهر انصاری. – حسین 4- احد حسینی 3کمال الدین رحمانی. 5حسن خانی. دریافت: 90/4/31. پذیرش: 90/10/26. مقاله برای اصالح به مدت 13 روز …

SID.ir | عوامل موثر بر انتشار و گسترش فناوری مدیریت دانش …

توسط مخلصی ایمان – ‏مقالات مرتبط
منشا تغییر در انتقال این فناوری ها در این مطالعه بررسی می شود. این مطالعه همچنین برای انتقال اثربخش فناوری مدیریت دانش مبتنی بر وب در سازمان ها، توصیه هایی را ارایه می دهد. این پژوهش به دنبال این است که چه عواملی بر روی فرایند انتقال فناوری و پذیرش فناوری اطلاعات تاثیر می گذارد و به منظور تسهیل انتقال موفق این فناوری ها، چه …

[PDF]وری ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

توسط طالقانی – ‏2011
ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان. -3. داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ، اﻳﺮان. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :27/12/1387. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :08/08/. 1388. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ زرﻳﻦ ﻧﮕﺎر … ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه. وری ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺑﻬﺮه. وری ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وری اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وری ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ. ﻪ. ﻫﺎی. زﻳﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و در. ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ.

فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اشتراک دانش بین سازمان‌های همکار و رتبه‌بندی آنها (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی) · :: بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی با نقش تعدیل‌گر متغیرهای جمعیت‌شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران · :: عوامل موثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه‌های …

دکتر مونا – تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)

8)• ارائه چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان ها در پیاده¬سازی دورکاری: رویکردی آمیخته، فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، پاییز 1393. 9)• چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته، مدیریت فناوری اطلاعات، تابستان 1394. 10)• ارائه نقشه راه همراستا …

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان …

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. پرسشنامه برای شما ایمیل میشود. در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکالی با این شماره تماس حاصل فرمایید: 09124384291. کتابخانه دیجیتال ایبوکا. فهرست برخی پرسشنامه های آماده:.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کتابداران …

یادی است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعا توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. مواد و روش. ها: روش پژوهش، … واژه های کلیدی: فناور. ی. اطالعا ،. کتابداران،. یپذ. رش. فناور. ی. اطالعا. 5 . کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری، مازندران، ایران. 2.

شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده تسهیم دانش …

تسهیم دانش به عنوان ابزاری برای ایجاد مزایای رقابتی، یکی از مهمترین نگران یهای. مدیریتی سازما نهاست. به منظور ایجاد قابلی تهای تسهیم دانش، سازما نها باید عوامل. جامعی را تدوین کنند که بتوانند جریان دانش و ارتباطات را تسهیل کنند. بر این اساس. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده و پی شبرنده بر تسهیم دانش در سازمان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *