کاملترین فایل بررسی فقهی و حقوقی سرقت در ایران

Published on Author adminLeave a comment

بررسی فقهی و حقوقی سرقت در ایران

در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 192 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

بررسی فقهی و حقوقی سرقت در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

بررسی فقهی و حقوقی سرقت در ایران

چکیده
سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است ولی در مورد آن در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنایی آنها با یکدیگر به رشته تحریر درآمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی، بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقیق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد.
با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند.
سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند.
کلید واژه ها: سرقت، ربایش، مال، حد قطع بد
مقدمه
از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد.
سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است.
از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.»
مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
برخی از پرسش هایی که در این رساله، سعی شده تا با آنها پاسخ گفته شود، عبارتند از:
1- تعریفی که از سرقت در مذاهب مختلف شده است به چه شکل است؟
2- آیا می توان داده ها و اطلاعات را در حکم مال فرض نمود تا سرقت آنها مستوجب حد باشد؟
3- آیا تمام فقیهان در مورد تناسب حرز با مال نظر یکسانی دارند؟
4- آیا فضای مجازی را می توان در مفهوم حرز قرار دارد؟
فهرست
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
الف) بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………………..2
ب) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..3
پ) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….3
ت) اهداف و کاربردها …………………………………………………………………………………………………………4
ث) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4
ح) معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………..5

بخش نخست: مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………6

فصل نخست: تعریف و تمییز سرقت از مفاهیم مشابه ………………………………………………………7

مبحث اول: تعریف سرقت ……………………………………………………………………………………………………7
گفتار اول: تعریف لغوی ……………………………………………………………………………………………………7
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….7
بند اول: تعریف حقوقی سرقت ……………………………………………………………………………………………8
بند دوم: تعریف فقهی سرقت ……………………………………………………………………………………………..8
الف: تعریف سرقت در فقه امامیه ………………………………………………………………………………………..9
ب: تعریف سرقت در فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………….9
1- فقه حنفی …………………………………………………………………………………………………………………..9
2- فقه مالکی ………………………………………………………………………………………………………………….9
3- فقه حنبلی …………………………………………………………………………………………………………………10
4- فقه شافعی ………………………………………………………………………………………………………………..10
مبحث دوم: تمییز سرقت از عناوین مشابه …………………………………………………………………………….11
گفتار اول: اختلاس، انتهاب- استلاب …………………………………………………………………………………11
گفتار دوم: احتیال ……………………………………………………………………………………………………………15
گفتارسوم: خیانت ………………………………………………………………………………………………………………15
گفتارچهارم: مرقد و منبّج …………………………………………………………………………………………………….17
گفتارپنجم:محاربه ………………………………………………………………………………………………………………17
گفتارششم:لص (راهزنی) …………………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم: ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ……………………………………………………………..24

مبحث اول: رکن قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….24
گفتار اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….24
گفتار دوم: رکن شرعی ………………………………………………………………………………………………………25
بند اول: کتاب الهی ……………………………………………………………………………………………………………25
بند دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………………….26
مبحث دوم: رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………28
گفتار اول: عنصر ربودن ……………………………………………………………………………………………………..28
بند اول: پنهانی بودن ربایش ………………………………………………………………………………………………..29
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش …………………………………………………………………30
گفتار دوم: عنصر مال ……………………………………………………………………………………………………….36
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال ………………………………………………………………………………….36
بند دوم: قابل تملک بودن مال ……………………………………………………………………………………………37
الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان ………………………………………………………………………………..40
ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…) …………………………………41
ج: ربودن داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………………………………….44
گفتار سوم: تعلق به غیر داشتن …………………………………………………………………………………………..45
بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک ………………………………………………………………………..45
بند دوم: اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری ……………………………………………………………………47
بند سوم: اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………….48
بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال ………………………………………………………………………………..49
بند پنجم: اموال بدهکار …………………………………………………………………………………………………..52
بند ششم: کفن دزدی ……………………………………………………………………………………………………..56
مبحث سوم: رکن معنوی …………………………………………………………………………………………………57
بند اول: اراده و اختیار …………………………………………………………………………………………………….58
بند دوم: علم به حرمت سرقت …………………………………………………………………………………………60
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری ……………………………………………………………………… ..60
بند چهارم: قصد سرقت ………………………………………………………………………………………………….61
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش ……………………………………………………………………………..62
ب: قصد تقاص عینی و دینی ……………………………………………………………………………………………64

بخش دوم: واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت ………………………………..67

فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری…………………………………………………….67

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری ……………………………………………………………………………………….67
گفتار اول: تعریف سرقت ساده ………………………………………………………………………………………..67
گفتار دوم: مجازات سرقت ساده ………………………………………………………………………………………68
بند اول: مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………68
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ………………………………………………………………………………………68
مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری …………………………………………………………………………………………….69
گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد ………………………………………………………………………………69
گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار ……………………………………………………………………………………………..70
گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب …………………………………………………………………………71
گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی ……………………………………………………………. 72
گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی ……………………………………………………………….73
گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری ………………………………………………………………………………………….73
گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن ……………………………………………………………..74
گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی …………………………………………………………………………….76
گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم ………………………………………………….77
گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) ……………………………………………………………… 77

فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد………………………………………………….79

مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد …………………………………………………………….79
گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد……………………………………………………………………………………………79
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد ………………………………………………………………………….82
بند اول: علم به حرمت ربودن ………………………………………………………………………………………………………..82
بند دوم: محرز بودن مال ………………………………………………………………………………………………………………83
بند سوم: هتک و ابطال حرز …………………………………………………………………………………………………………83
بند چهارم: حد نصاب ………………………………………………………………………………………………………………….84
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) ……………………………………………………………………….. 90
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی ……………………………………………………………………………………91
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق …………………………………………………………………………………………………92
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی …………………………………………………………………………………………….94
بند نهم: تناسب حرز با مال …………………………………………………………………………………………………………95
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی ………………………………………………………………………………………96
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال ………………………………………………………………………………………….99
گفتار سوم: حد سرقت ……………………………………………………………………………………………………………101
مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت…………………………………………………………………………..106
گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت ……………………………………………………………………………………….106
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی …………………………………………………………………………………106
بند دوم : میزان و کیفیت قطع ………………………………………………………………………………………………….109
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق …………………………………………………………………………………………….111
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد ………………………………………………………………………………………….116
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع ………………………………………………………………………………………119
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت …………………………………………………………………………………………….. 123
بند اول : عدم شکایت مالباخته ………………………………………………………………………………………………..123
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق ……………………………………………………………………………………124
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال ………………………………………………..124
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع …………………………………………………………………………………….125
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار ……………………………………………………………………………………………..125
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن ……………………………………………………………………………………..125
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم ………………………………………………………….125
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت ……………………………………………………………………………..126
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت …………………………………………………………………………………………….126
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده ………………………………………………………………………………….127
نتایج و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………128
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….133
الف : منابع فارسی
1- کتاب ها
2- مقالات
3- پیان نامه ها
ب : منبع خارجی
د: پایگاههای اینترنتی
چکیده انگلیسی

بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی با تاکید بر …

در بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی ، مفاهیم و تعریف سرقت سنتی و الکترونیکی از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین شد . پیشینه سرقت … از نظر عمومات قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 نیز دادگاههای جزایی ایران می توانند به پرونده های سرقت الکترونیکی رسیدگی نمایند . البته قانون …

بررسی فقهی و حقوقی موضوع سرقت در فقه اسلامی – پژوهشگاه …

دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده الهیات و معارف اسلامی . 1388 . کارشناسی … مهمترین ادله و منابع فقهی و حقوقی سرقت از نظر علمای شیعه و سنی ، کتاب (قرآن) و دیگری سنت است و آیات دال بر سرقت هم عبارتند از آیات 33 ، 34 ، 38 ، 39 سوره مائده . در مورد …

مطالعه و بررسی جرم سرقت از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون …

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ – در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

[PDF]ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻗﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ » ﺻﻤﺪ ﺣﻀﺮﺗﯽ ﺷﺎ – فقه و مبانی …

دﺳﺘ. ﺮﺳﯽ ﺑﻪ او و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻗﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ آن ﺿﺮورت دارد. ﻋﻠﯿﻬﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﮐﻠﯿﺪ واژه. : ﺳﺮﻗﺖ ،. ﺳ. ﺮﻗﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ،. راﯾﺎﻧﻪ. ،. اﻃﻼﻋﺎت. ،. ﺟﺮم. ١. -. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣ. ﯽ. واﺣﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد. ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ، اﯾﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮫ ﻋﻠﻤﻲ.

[PDF]ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ

ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ. ﺳﺮﻗﺖ. (. آﯾ. ﺎت. 38. و. 39. ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه. ) اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻄﯿﺐ. ﺑﺎﺷﯽ. اﺳﺘﺎد داور. : ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻐﺮﺑﯽ. ﻣﺤﻘﻖ. : راﺣﻠﻪ ﺗﺎج آﺑﺎدی. ز. ﻣﺴﺘﺎن. 1394 ….. .3. اﯾﺮج، ﮔﻠﺪوزﯾﺎن، ﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﭼﺎپ ﻫﻔﺪﻫﻢ،. 1390. ، ص. 442 . .4. ﻣﻬﺪی، ﺳﺎﻻری، ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﺧﺘ. ﺼﺎﺻﯽ. (. ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻌﺰﯾﺮی و راﯾﺎﻧﻪ. ای. ) ، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان،.

[PDF]92 بررسی سرقت حدی و مجازات آن با رویکرد قانون مدنی اسالمی

سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست. که مجازات آن در ماده. 267 … صرافیها و سرقت از مغازه ها، در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب. 1352 … هدف تحقیق : هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم و مبانی جرم سرقت حدی در فقه و حقوق موضوعه می باشد.

سرقت حدی وتعزیری – نشر عدالت

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ – در نظام حقوقی فعلی ایران نیز،به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون حرمت خون او می داند،ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده وطی مواد گوناگونی … در بخش های بعدی این فصل انواع گوناگون جرم سرقت و جرایم مرتبط با آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 2- تعریف جرم سرقت (سرقت عبارت است از ربودن مال …

بررسی تطبیقی سرقت و مجازات آن در دو نظام کیفری ایران و …

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ – بنابراین تنوع بحثهای فقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کرده است.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرم در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای به اهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.

بررسی فقهی و حقوقی سرقت غیر حدی

عنوان و نام پدیدآور, : بررسی فقهی و حقوقی سرقت غیر حدی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر بهرام قلانی ؛ استاد راهنما حسین گوگانی ؛ استاد مشاور محسن جابری‌عربلو. مشخصات نشر, : تهران، ۱۳۸۰. مشخصات ظاهری, : خ٬ ۱۹۴ ورق. یادداشت, : چکیده. یادداشت, : کتابنامه : ص. ۱۸۸ – ۱۹۴. مقطع و رشته تحصیلی, : ( کارشناسی ارشد ) : الهیات فقه و مبانی حقوق …

سرقت های تعزیری – حجت الاسلام رفعتی نائینی

۲۰ مرداد ۱۳۹۰ – در حقوق ما، بر خلاف حقوق انگلستان، منظور از تعلق مال به غیر تعلق «عین» آن به دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) است. فصل دوم: سرقت های تعزیری بخش اول: تعریف سرقت های تعزیری بند اول: از نظر فقهای شیعه بند دوم: در حقوق موضوعه ایران بند سوم: از نظر علمای اهل سنت بخش دوم: بند اول: مستلب بند دوم: مختلس

مقاله بررسی فقهی حقوقی سرقت شریک از مال مشاع – سیویلیکا

بررسی فقهی حقوقی سرقت شریک از مال مشاع. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۸۸ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۴. محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران. کد COI مقاله: LAWI01_351. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۱۷۱.۸۷ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد).

نقد و بررسی یک پرونده : سرقت و کیف قاپی – پایگاه حقوقی …

۱۹ آذر ۱۳۹۳ – نقد و بررسی پرونده سرقت و کیف قاپی را در اینجا بخوانید.

ســرقــت مــال مــشــاع – حقوقدانان جوان

ســرقــت مــال مــشــاع. سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با …

بررسی فقهی و حقوقی جرایم رایانه‌ای – پژوهشگاه علوم و فرهنگ …

در اقدامات مربوط به ایران به شش نوع جرم رایانه‌ای شناخته شده اشاره می‌شود. 1- جرایم علیه حقوقی خصوصی افراد 2- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 3- جرایم علیه اخلاق رفعت عمومی 4- جرایم علیه اموال 5- جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص 6- سایر موارد بخش دوّم: جرایم علیه رایانه:این بخش به بررسی جرایم علیه رایانه اختصاص دارد. فصل اوّل این …

Print ] [ Close ] http://howzeh-qom.ir/index.aspx?siteid=299 …

65ـ بررسی سرقت آب، برق و گاز در فقه و حقوق موضوعه ایران 66ـ بررسی سقط جنین در فقه امامیه 67ـ بررسی سقوط تعهدات در نظام حقوقی اسلام (با تأکید بر نظام عقدی) 68ـ بررسی شرایط اجرای حدّ سرقت 69ـ بررسی شرایط موجب اثبات حد سرقت در فقه و قوانین جزایی ایران 70ـ بررسی فقهی احکام بیمار در حقوق کیفری ایران 71ـ بررسی …

[PDF]ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺮز ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ

۲۵ دی ۱۳۹۱ – در ﻣﺘﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، ﻧﻪ. در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ. راﯾﺎﻧﻪ. ای ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه. اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر،. ﺳﺮﻗﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ … راﯾﺎﻧﻪ. ای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم ﻫﺘﮏ ﺣﺪ ی در ﻣﻮرد. ﺣﺮزﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺳﺮﻗﺖ، ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎ. ﻧﻪ. ای، ﺳﺮﻗﺖ راﯾﺎﻧﻪ.

[PDF]بررسی فقهی حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر ممیز …

صبی ممیز و غیر ممیز( در اکراه بر سرقت حدّی در قانون مجازات اسالمی 1392 هم. به نوعی پذیرفته شده است. این مقاله با هدف نقد این دو نکته )خطای محض دانستن. جنایت صغیر و تفکیک میان اکراه صغیر غیر ممیز و ممیز( به بررسی فقهی – حقوقی. این مسئله می … در کتب فقهی مطرح شده است و قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران به. پیروی از فقه …

پایگاه حقوقی (دادباب) – سرقت در حقوق ایران و انگلیس

در فقه اسلا‌می‌نیز این جرم با توجه به این‌که تنها جرم مالی مستوجب حد است، بحث‌های زیادی را در میان فقها برانگیخته و تنوع بحث‌های فقهی و نیز حقوقی، این جرم را به یکی از بحث‌برانگیز‌ترین … ازاین‌رو چند عنصر و ویژگی مهم جرم سرقت به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته و دید‌گاه 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان درمورد آنها شرح داده می‌شود.

تحولات قانونی جرم سرقت در حقوق ایران (منتشر در پیام آموزش …

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ – با بررسی قوانین و مقررات راجع به سرقت در حقوق ایران نتیجه میگیریم احترام به مالکیت خصوصی افراد جامعه همیشه مورد توجه قانونگذار بوده و برای متجاوزین به … با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، و تقسیم بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، بر اساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت …

بررسی مجازات سرقت از فرزند – فقه و مبانی حقوق اسلامی – …

توسط اسحاقی – ‏2013
سرقت از دیرینه‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشتۀ دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همۀ زمان‌ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات‌های سنگین مواجه می‌شدند .با این‌حال، در زمینۀ سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام‌های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می‌گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق …

پایان نامه ها – صفحه اصلی

بررسی فقهی –حقوقی جرم سرقت با نگرشی به حقوق انگلیس. محمدرضا شادمان فر. 101. 1378. بررسی فقهی و حقوقی اجرای احکام کیفری. همت اله طاهری نژاد لداری. 542. 1392. بررسی فقهی و حقوقی جرمزدایی مصرف مواد مخدر آرام در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای هلند و ایالات متحده. سید رضا احسان پور. 514. 1381. بررسی فقهی …

[PDF]باسمه تعالی لیست موضوعات کار تحقیقی: (بررسی ماهیت …

لیست موضوعات کار تحقیقی: 1. (بررسی ماهیت تجارت الکترونیک به لحاظ فقهی و حقوقی. 2. (جایگاه حقوق مؤلف در قوانین موضوعه و قواعد بین المللی. 3. (بررسی عقد ضمان در عقود بانکی با بررسی ضمان بین. المللی. (4. بررسی شرط صفت در فقه امامیه. و حقوق ایران. (5. بررسی شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران. 6. (بررسی سرقت. آب،برق …

[PDF]اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮق و ﻓﻘﻪ دﯾﺪﮔﺎه از ﺟﺮم رواﻧﯽ رﮐﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧ

ﺑﺮرﺳﯽ. رﮐﻦ. رواﻧﯽ. ﺟﺮم. از. دﯾﺪﮔﺎه. ﻓﻘﻪ. و. ﺣﻘﻮق. ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ. اﯾﺮان. ﻧﺼﺮاﷲ اﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺒﺮ. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﭼﮑﯿﺪه. دﺷﻮاری. رﺳﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. ﻋﺪم. اﻧﺠﺎم. ﯾﮏ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﮐﺎﻣﻞ. در. ﺧﺼﻮص. ﻣﻮﺿ. ﻮع …. ﺳﺮﻗﺖ. ﮐﻨﺪ. ﻋﻤﺪا. ﻣﺮﺗﮑﺐ. ﺷﺮب. ﺧﻤﺮو. ﺳﺮﻗﺖ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. و. از. اﯾﻦ. رو. ﺳﻨﮕﯿﻦ. ﺗﺮﯾﻦ. ﺟﺮم. ،. ﺟﺮم. ﻋﻤﺪی. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﺑﺮای. ان. ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ. ﮐﯿﻔﺮ. ﺳﻨﮕﯿﻦ. در. ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷ. ﻮد (. )5. از. دﯾﺪﮔﺎه. ﻓﻘﻬﺎ. ﺑﻪ. ﻋﻘﯿﺪه.

سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان – Ghavanin.com : Iran …

ذیلا چند عنصر وخصیصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا مورد بررسی قرار داده ودید گاه دونظام حقوقی ایران وانگلستان را درمورد آنها توضیح می دهیم . برای این کار از تعریف سرقت مذکور درماده 197 قانون مجازات اسلامی بهره می جوئیم به موجب این ماده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی حال ببینیم که هریک از چهار خصیصه مندرج دراین ماده …

بررسی منابع مشروعیّت مجازات سرقت تعزیری در فقه و حقوق …

نگارنده در این پژوهه، ملاک مشروعیت مجازات سرقت تعزیری در فقه و حقوق کیفری اسلام را به بحث و تحلیل گرفته و به دست‌آوردهای از این قبیل دست یافته است که به موجب ادله (کتاب، سنت، عقل و اجماع) … قانونگذاران ایران در سال 1392 سرقت را به موجب ماده 267، به این شرح تعریف کرده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی قتل ترحم آمیز – tajournals.com

کارشناسی ارشد فقه مقارن وحقوق خصوصی اسالمی،دانشگاه مذاهب اسالمی تهران … فقه اسالمی این. امر را با هر عنوانی که همراه باشد حرام دانسته است. واژگان کلیدی: اتانازی، مرگ ترحمی، فقه اسالمی، رضایت،. عنوان مقاله: ی قتل ترحم آمیز. ی و حقوق. ی فقه. بررس ….. تحقق جرم الزم است؛ مثل سرقت که اصالً در این جرائم، وجود رضایت مانع تحقق جرم می.

تصاویر برای بررسی فقهی و حقوقی سرقت در ایران

تصاویر بیشتر برای بررسی فقهی و حقوقی سرقت در ایرانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *