کاملترین فایل تحلیل حقوقی و فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

Published on Author adminLeave a comment

تحلیل حقوقی و فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

هدف از این مقاله تحلیل حقوقی و فقهی جرم انگاری شروع به سرقت می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 5
فرمت فایل pdf
حجم فایل 270 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

تحلیل حقوقی و فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تحلیل حقوقی و فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

چکیده
مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت­های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می­باشد.» شروع به سرقت­های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت­های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان­عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت­های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته­اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آن اند که شروع به کل سرقتهای مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می­باشد.
کلیدواژه ها

سرقت

شروع به سرقت

سرقت مشمول تعزیر

سرقت مشمول حد

مراجع
– پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد 1، دانشگاه تهران ، 1348.
2- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، ترمینولوزی حقوق،گنج دانش، 1363.
3- ــــــــــــــــــــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد4، گنج دانش ،1381.
4- حبیب زاده، دکتر محمدجعفر، شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین مشابه فقهی، دانشور(فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد)، س6، ش21، 1377.
5- خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج ، جلد1 ، دارالزهرا، بیروت ، بی تا.
6- خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول فقه جزء دوم، تقریر: محمداسحاق فیاض ، دارالهادی مطبوعات، قم، 1210ه.ق.
7- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 8 ، دانشگاه تهران، تهران ، 1373.
8- رسولیان،حرمت ا…، شروع به جرایم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران (پایان نامه)، دانشگاه مازندران، 1382.
9- روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین 1383، چابخانه روزنامه رسمی کشور، 1383.
10- ـــــــــــــــــ، مجموعه قوانین 1378، چاپخانه روزنامه رسمی کشور ، 1378.
11- زراعت، دکتر عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، ققنوس ، 1381،چاپ دوم.
12- سجادی، دکتر محمدجعفر، فرهنگ معارف اسلامی، جلد1، شرکت مولفان و مترجمان ایران، 1366.
13- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد2،ویستار،1375، 98 5.
14- شکری رضا، و قادرسیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، مهاجر، 1382.
15- شهید اول(محمدبن مکی)، المعه الدمشقیه ، جلد 2،ترجمه: دکتر علیرضا فیض و دکتر علی مهذب، دانشگاه تهران، 1382.
16- شهید ثانی(الجبعی العاملی، زین الدین)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، مرکزالنشر، 1374.
17- ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مسالک الافهام، ترجمه: دکتر ابوالحسن محمدی، مرکز نشر دانشگاهی، بی تا.
18- صدر ، سید محمد باقر، اصول فقه، ترجمه: نصراله حکمت، امیرکبیر، 1364.
19- طباطبائی، سید مصطفی، فرهنگ نوین عربی به فارسی، اسلامیه .
20- عبدالقادر، عوده، التشریح الجنا یی الاسلامی، مقارنا بالقانون الوضعی، احیاء التراث العربی، بیروت:لبنان، 1985م .
21- کلانتری، دکتر کیومرث، تأملی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375، ماهنامه اصلاح و تربیت (سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی)، س 2، ش 24، دی 1375.
22- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365.
23- گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، 1383.
24- ـــــــــــــــــ، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد ، 1383، چاپ سوم.
25- مجموعه رویه قضایی، 1311 تا1342، دوره3 جلدی، مهرگان، 1383.
26- محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1372.
27- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور کیفری، قوه قضاییه ، 1382.
28- معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال، جنگل، 1387.
29- ــــــــــــــــــــــــ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی، جلد6، جنگل، 1383.
30- موسوی بجنوردی، سید میرزاحسن، منتهی الاصول، جلد 2، بی تا .
31- موسوی خمینی، امام روح ا…، تحریرالوسیله ، جلد 4، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
32- میرمحمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان،1379،چاپ هشتم.
33- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام­فی­شرح­شرایع­الاشلام، جلد41، دارالکتب­الاسلامیه، 1363.
34- نوربها، رضا، زمینه­ی حقوق جزای عمومی، دادآفرین،1382 .

تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقتهای مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونهای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقتهای مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانستهاند. در این مقاله نویسندگان با …

تحلیل حقوقی-فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

توسط کلانتری کیومرث
مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» شروع به سرقت های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهرا عبارت «مواد قبل» شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان …

تحلیل حقوقی – فقهی جرم انگاری شروع به سرقت – پایگاه …

کیومرث کلانتری,حسین کلانتری ; مجله: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ; پاییز 1390 – شماره 25 ;

مقاله نشریه: تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت – …

گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با …

مقاله بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری شروع به سرقت اطفال – …

در این مقاله ما با بررسی نظرات فقهی و تفسیر علمی مناسب ، شروع به سرقت اطفال را در قانون مجازات اسلامی (ازجمله سرقت مشمول حد) ، بر اساس نظرات فقهی و حقوق…

[PDF]بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری شروع به سرقت اطفال – …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ. ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺣﺪ) ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻓﻘﻬﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ . ﺩﺭ. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ (۱۹۷ ﺗﺎ ۰۳ (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ (۶۵۱ ﺗﺎ ۶۶۱ (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ) ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۵ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺖ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۵۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ …

شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی – نشریه الکترونیکی حقوق

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ – با توجه به مطلب مذکور، در مقام تحلیل ماده (41) قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک ماده اختصاصی در خصوص بحث شروع به جرم ملاحظه میگردد که طبق این ماده هیچ عملی به … همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر میدارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه …

محمد حسن زاده – بررسی تطبیقی شروع به جرم

محمد حسن زاده – بررسی تطبیقی شروع به جرم – فقه و حقوق. … و به همین دلیل این فصل را به دو مبحث تقسیم کردیم به ترتیب: بررسی احکام شروع در فقه و در قوانین. … 350- توجیهات تخفیف مجازات در موارد شروع به جرم تام: علاوه بر اینکه آثار مادی مترتب بر فعل معیاری است که طرفداران این مکتب یرای جرم انگاری شروع به جرم به آن استناد …

بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری شروع به سرقت اطفال – فایل …

۲۳ شهریور ۱۳۹۴ – بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری شروع به سرقت اطفال دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری شروع به سرقت اطفال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم …

شرایط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کیفری اسلام

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ – ماده بیست و نهم قانون جزای افغانستان مقرر می دارد: «شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از ….. در متون فقهی و شرح قواعد حقوق جزائی اسلام، شروع به جرم تحت عنوان معیّن تشریح نگردیده «اما در جرائم خاص مانند سرقت به بعضی اعمال مقدماتی که قبل از …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی

را ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار داد. اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮم و اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺮم ا. ﻧﮕﺎری اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ … ﮔﯿﺮد. -3. -1 .1. ﺟﺮم. اﻧﮕﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺘﺎوی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی آن اﺻﻞ. 167 ….. ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺸﺮوﺑﺎت. اﻟﮑﻠﯽ، ﺗﮑﺪی، وﻟﮕﺮدی، …

[PDF]بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران

۵ دی ۱۳۹۵ – جرم انگاری آن به این سؤال پاسخ داده شود که آیا تبانی صرف مجرمانه است یا مرحلوه. ای. فراتر از … سرقت مجازات تعیین کرده است؟ اما در تبانی همواره این … برای عمل. کردن آن صورت نگرفته است. در پاسخ به این سوال معموً ففته موی. شوود کوه. -1. نظریه. شماره. 1223. 2/. مورخ. 23. /3/. 1323. اداره. حقوقی. قوه. قضائیه. نیز. متضمن.

تحلیل جرم محاربه – فقه و حقوق اسلامی

توسط پوربافرانی – ‏2012
با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل … این ابهام از مبنایی‌ترین مادّه مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود.

پایان نامه ها – صفحه اصلی

بررسی تحلیلی نحوه تحقق اصل 8 قانون اساسی،با نگاهی به نهاد ملی حقوق بشر و نهاد حسبه. اکبر طلابکی. 346. 1383 … بررسی جرایم و مجازات های قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران. سیدعبدالمجید اجتهادی. 448. 1380 … بررسی فقهی –حقوقی جرم سرقت با نگرشی به حقوق انگلیس. محمدرضا شادمان فر. 101. 1378.

[PDF]اصل مقاله – مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی – دانشگاه تهران

توسط ساداتی – ‏2017
۱۶ آبان ۱۳۹۵ – ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺮم. اﻧﮕﺎری ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ. 113. ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﯿﺰ ﺧﻸ ﺑﺤﺚ از ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﯾد. ﺪه. ﺷﺪه. و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳـ. ﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻪ. اﺷـﺘﺒﺎه. ، ﺟﺮاﯾﻤـﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ از زﻣﺮه ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر روﻧﺪ. روش اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﻮق، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪات از. ﻗﺮآن، ﺳﻨﺖ و ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ، ﻓﺮﺿﯿﻪ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت ﺑﺮﺳـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻧﻈﻤـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ در. ﺟﺮم. اﻧﮕﺎری ﺟ.

بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران

در این پایان نامه ضمن بیان نواقص موجود در قانون به انطباق موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخته و به مواردی از جمله جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع در فقه و حقوق موضوعه ایران ، میزان ضرر و زیان و قباحت جرائم مشمول این عنوان ، مجازات مرتکبین آن ، برخی از مصادیق مهم و جرائم علیه اموال مشمول عنوان یاد شده اشاره و در نهایت …

تحلیل حقوقی – فقهی جرم‌انگاری شروع به سرقت – شبکه اجتهاد

تحلیل حقوقی – فقهی جرم‌انگاری شروع به سرقت. کد: 2523. نویسنده : کلانتری، کیومرث نویسنده : کلانتری، حسین. زبان: فارسی. صفحه: آغاز ۹۹ پایان ۱۱۸. مطابق ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.» شروع به سرقت‌های «مواد قبل» از ماده فوق جرم …

[DOC]معاونت در جرم – کانون وکلای خوزستان

در ابتدای بحث به تحلیل اصول حقوقی در قانون مصوب 92 می پردازیم 1)اصل قانونی بودن جرم و قاعده عطف بماسبق شدن قانون در قانون جدید به رسمیت شناخته شده و این قانون …. در قانون سابق برای جرم انگاری شروع به جرم از روش احصائی استفاده شده بود یعنی موارد جرم بودن شروع به جرم را شمرده بود و به طور خاص ذکر کرده بود آن هم در جرائم خاص …

کلینیک حقوقی ایران – بررسی مبانی فقهی پولشویی

مقاله حاضر ضمن بیان تعاریف پولشویی از دیدگاه حقوق دانان و محققان و در اسناد بین المللی ، به ذکر برخی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می .پردازد …. بنابراین ایشان در تفسیر آیه شریفه، در واقع مصادیق مهم اکل مال به باطل را بیان کرده که یکی تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه ظلم وتعدی مانند سرقت ،غصب ،خیانت …و دیگر تملک از …

مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود – پژوهشنامه حقوق اسلامی

توسط چوپانی – ‏2012
قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند و قوانین ماهوی نیز به تشدید مجازات و جرم انگاری خاص در مورد جرایمی که به … در این نوشتار نگارنده درصدد است ضمن تحلیل توامان این جرایم در قوانین شکلی و ماهوی به ریشه‌یابی فقهی و تحلیل مبانی و آثار فقهی این نهاد نیز بپردازد. 1.

[PDF]مطالعه تطبیقی جرم محال – مبانی فقهی حقوق اسلامی

توسط میرزایی برزی – ‏2015
چون شروع به جرم،. جرم عقیم، جرم تبانی، جرم تحریک و جرم داشتن و نگهداری از جمله. جرایم ناقص محسوب نمود. نگاه حقوق کیفری در پرتو این جرایم، گاه از افعال خطرناک به. اشخاص خطرناک …. مذکور با نگاهی تطبیقی در حقوق کیفری ایران و انگلیس مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. …. مانند سرقت از صندوق امانات بانک که برحسب اتفاق، خالی.

تحلیل تبصره های 3و4 ماده 198قانون مجازات اسلامی – حقوق

تعریف حقوقی : درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش ». قانون مجازات اسلامی در ماده 197 سرقت را به این صورت … مبانی فقهی وحقوقی : سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که قرآن کریم هم دربارهاین موضوع جرم انگاری نموده است : آیه 38 سوره مائده « وَالسَّارِقُ …

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

Section 1.01 مقدمه. بغی از جمله جرایمی است که با هدف حفظ امنیت سیاسی و حاکمیت نظام اسلامی، جرم‌انگاری گردیده است؛ چراکه حفظ اسلام و ارزش‌های اسلامی وابسته به یک حاکمیت اسلامی قدرتمند است. برای حفظ ثبات و پایداری سیاسی یک جامعه اسلامی که پایه و اساس آن جامعه است، باید حاکمیت اسلامی دارای حریمی باشد که هیچ‌کس حق تعرض …
وارد نشده: سرقت

بررسی جرم “افترا ” در قوانین مختلف | سازمان بسیج حقوقدانان …

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ – در تعبیر حقوقی به موجب م ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ افترا نسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است. بررسی سابقه تاریخی افتراء و دیدگاه معصومین. تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست .

[PDF]جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در آیئنه فقه و حقوق اسالمی – مجله …

۱۶ اسفند ۱۳۹۲ – چکیده. از مهمترین رویداد زندگی بشر ازدواج است که شارع و قانونگذار توجه خاصی بدان مبذول. داشته اند . در ماده. 871. قانون مجازات اسالمی قانونگذار آن را جرم. دانسته و از جرایم. بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی به شمار آورده است. در این نوشتار ضمن تببین جرم. انگاری عدم ثبت ازدواج و مبانی و دالیل آن، به نقد و بررسی دالیل آن …

[PDF]ﺷﻮﯾﯽ ﭘﻮل ﺟﺮم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ – مطالعات فقه و حقوق اسلامی

توسط سلیمانی – ‏2011
۲۹ شهریور ۱۳۹۰ – اﻧﺪ و در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ. ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ. ﭘﻮل. ﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺟﺮم. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﻫﻢ آﯾﺎت، رواﯾﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ. ﻓﻘﻬﯽ. ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺟﺮم. اﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه. اﺳﺖ ….. ﺷﺮﯾﻔﻪ، در واﻗﻊ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻬﻢ اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ را. ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﺼﺮف و ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﻮال دﯾﮕﺮان از راه. ﻇﻠﻢ و. ﺗﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ،. ﻏﺼﺐ ،. ﺧﯿﺎﻧﺖ … و دﯾﮕﺮ ﺗﻤﻠﮏ از راه ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل از راه ﻗﻤﺎر.

تحقیق تحلیل و بررسی جرم سرقت و انگیزه ارتکاب جرم و …

۱-۱-۲- سرقت در فقه ۷ ۱-۱-۳- سرقت در حقوق ۸ ۱-۲- تحلیل جرم سرقت ۹ ۱-۲-۱- جایگاه سرقت در میان جرایم ۹ ۱-۲-۲- عناصر متشکله جرم سرقت ۱۰ ۱-۲-۲-۱- عنصر قانونی ۱۱ … ی- سرقت ساده ۱۸ ک- ربودن علنی مال با عنف احتمالی ۱۹ ل- شروع به جرم در سرقت تعزیری ۱۹ م- موارد تشدید مجازات در سرقت تعزیری ۱۹ ن- محکومیت سارق به رد عین یا مثل …

[PDF]واکاوی جایگاه و نحوه جرم انگاری کلاهبرداری ثبتی در نظم کنونی …

پس از تحلیل مواد مرتبط با این جرم و بررسی دیدگاه قانون گذار در جرم انگاری کالهبرداری ثبتی، با بیان. نتیجه و …. 3 – حقوق روم به نظام حقوقی روم باستان گفته می شود که توسط امپراطور روم شرقی ژوستینین یکم تدوین و تنقیح شد. این نظام … هیچگاه جرم سرقت را به سرقت در خیابان و س رقت در خانه یا دیگر محیط ها تقسیم نمی کنیم.

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم …

حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین. … بررسی تطبیقی جرم انگاری در ایران،چین و سوئد( با تکیه بر جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق عمومی) … موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران وانگلستان.

[PDF]بررسی مفهوم معاونت در جرم در ایران و رسیدن به مفهومی دقیق از …

کارشناس حقوق. -. دستیار قضایی در امور کیفری، واحد حراست شرکت توزیع نیروی برق اهواز. ضمن. داشتن. قصد. مشترک. با. مرتکب. اصلی. او. را. در. اموری. یاری. می. کند. که. قانونگذار. مجازات. اسالمی. 7912. مجازات. وی. را. در. ماده. 721. تعیین. کرده . عالوه. بر. قانون،فقه. نیز. معاونت. را. تحت. عنوان. قاعده. حرمت. اعانت. بر. اثم. و. عدوان. جرم. انگاری.

در حقوق کیفری ضرب و شتم چه جرمی دارد – دادران

۱۵ آبان ۱۳۹۵ – سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال ۱۳۷۵ آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو …

جرم سرقت و مجازات های آن 3 – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق …

۹ مهر ۱۳۹۰ – سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود . – معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد . مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری : حسب ماده 655 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم …

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم > دادگستری کل استان اصفهان

۱۰ آذر ۱۳۹۰ – عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است. … اعمال مقدماتی فراتر رفته است ، دلالت می کند و حتی عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولی تنها شروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم است ، داخل در تعریف می شود.

معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏ – روزنامه اطلاعات

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ – اشاره: « معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را … ۳ـ لزوم دخالت مباشر در جرم یا حداقل شروع به جرم: یعنی برای تحقّق معاونت، مباشر باید جرم را به صورت تام و کامل انجام داده یا لااقل شروع به جرم نموده باشد. به این ترتیب، …

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم | کانون وکلای دادگستری …

۶ خرداد ۱۳۸۸ – عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است. … اعمال مقدماتی فراتر رفته است ، دلالت می کند و حتی عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولی تنها مشروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم است ، داخل در تعریف می شود.

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و …

توسط صدر توحیدخانه – ‏2017
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون …

[PDF]Microsoft Word – مجله67-حقوق.doc – MSRT Journals بانک …

اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون توجه به این تکلیف، از ضوابط سیاست جرم زدایی. قانون برنامه پنجم توسعه عدول کرده و رفتارهایی را جرم انگاری کرده است که. در قانون مجازات اسلامی پیشین سابقه ای نداشت که برای نمونه میتوان به. جرم انگاری بر اساس منابع فقهی (ماده ۲۲۰) و جرم انگاری افساد فی الارض. ماده ۲۸۶) اشاره کرد. مقاله پیش رو ضمن تحلیل و …

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. … با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته …

بررسی مفاد فقهی و حقوقی جرم بی حجابی

از این رو، می کوشیم با مراجعه به منابع حقوقی و فقهی، جرم بی حجابی تفسیر و تبیین شود. در این نوشتار در پی اثبات پوشش اسلامی نیستیم؛ چون …. برای مثال، اگر مردی با وسیله خود، زن بی حجابی را در معابر بگرداند، معاونت در جرم کرده است و شروع به جرم نیز در این جرم وجود دارد. عنصر سوم جرم، عنصر معنوی است. این جرم، از جرایم عمدی …
وارد نشده: سرقت

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی – حقوقی و امور مجلس

۹ شهریور ۱۳۹۲ – ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ درباره شروع به جرم مقرر می کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه … می کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارایه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می توان گفت که شروع به جرم را جرم انگاری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *