کاملترین فایل تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

Published on Author adminLeave a comment

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

هدف از این پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 519 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 241

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

چکیده
سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است.
در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.
مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.
واژگان کلیدی:
سرقت
انگیزه
پیشگیری
علل ارتکاب
مقدمه
در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است.
در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.
الف – بیان مسئله
یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.
اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این مبنا استوار نماییم.
همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)
فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2
الف – بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. 2
ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………….. 4
ج- پیشینه و سابقه پژوهش …………………………………………………………………………….. 5
د- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5
ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش …………………………………………………………….. 5
و- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 6
ز- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 7
ح- سازمان پژوهش ……………………………………………………………………………………. 7

بخش اول:کلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش سرقت

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت …………………………………………………….. 9

1-1- تعریف سرقت ………………………………………………………………………………………. 9
1-1-1- سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. 9
1-1-2- سرقت در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 10
1-1-3- سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. 12
1-2- تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. 12
1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….12
1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… 14
1-2-2-1- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2-2-2- عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… 15
1-2-2-3- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… 16
1-2-3- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. 17
1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. 18
1-2-3-2- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ……………………………………………………………. 26

2-1- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… 26
2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… 26
2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ……………………………………………………………………….27
2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. 28
2-2- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. 29
2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….29
2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر …………………………………………………………………………. 30
2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم : جرم شناسی سرقت …………………………………………………………… 34

3-1- کلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. 34
3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن ………………………………………………………………………….. 34
3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم …………………………………………………………………………………..36
3-1-2-1- علت …………………………………………………………………………………………………………………… 36
3-1-2-2- شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
3-1-2-3- انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3-1-2-4- عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. 39
3-1-3-1- مکتب کلاسیک ……………………………………………………………………………………………………………. 39
3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… 40
3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. 40
3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی …………………………………………………………………………………………………41
3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… 41
3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. 42
3-1-3-7- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 43
3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 43
3-2- بزه دیده شناسی سرقت ……………………………………………………………………………. 44
3-2-1- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-2- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. 44
3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. 45
3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… 45
3-2-3-1- شیوه های جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46
3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46

فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… 48

4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48
4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48
4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49
4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50
4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51
4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52
4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………..55
4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55
4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55
4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58
4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59

بخش دوم:تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. 62

1-1- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… 62
1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. 62
1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65
1-1-2-1- وضعیت جسمانی ……………………………………………………………………………………………………… 67
1-1-2-2- وضعیت روانی ……………………………………………………………………………………………………….. 68
1-1-3- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. 68
1-2- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. 69
1-2-1- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. 69
1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71
1-2-1-2- تحصیلات والدین …………………………………………………………………………………………………….. 72
1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72
1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73
1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… 74
1-2-2- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….75
1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ……………………………………………………………………………………………. 77
1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78
1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. 83

2-1- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 83
2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. 83
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. 85
2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85
2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87
2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90
2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93
2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96
2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96
2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97
2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری ……………………………………… 102

3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102
3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102
3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق ………………………………………………………………………………………… 102
3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104
3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104
3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105
3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106
3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107
3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107
3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108
3-1-2-2- مکان ………………………………………………………………………………………………………. 109
3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110
3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110
3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ………………………………… 112
3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112
3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115
3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119
3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124

4-1- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124
4-2- راهکارهای خانوادگی ……………………………………………………………………………. 126
4-3- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………….. 128
4-4- راهکارهای طراحی محیطی ……………………………………………………………………… 131
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 133
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 136
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 139
پیوست الف …………………………………………………………………………………………….. 141
پیوست ب ………………………………………………………………………………………………. 144
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145
فهرست جداول
جدول شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. 47
جدول شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. 63
جدول شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش …………………………….. 63
جدول شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ……………………………………………… 65
جدول شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… 66
جدول شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد ………………………… 113
جدول شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. 113
جدول شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113
جدول شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد …………………………… 114
جدول شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد …………………… 114
جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. 115
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی …………………………………………………………………………….. 16
نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ……………………………………………………………………………….. 64
نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین …………………………………………………………………………….. 66
نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ………………………………………………………………….. 68
نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ………………………………………………………………………….. 69
نمودار شماره 1-6 : تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین …………………………………………………………… 71
نمودار شماره 1-7 : تحصیلات والدین سارقین …………………………………………………………………………. 72
نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین …………………………………………………… 73
نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین …………………………………………………………………………….. 74
نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن ………………………………………………… 75
نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند ………………………. 75
نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری …………………………………………………………………….. 77
نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصی …………………………………………………………………. 77
نمودار شماره 1-14 : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین …………………………. 78
نمودار شماره 1-15 : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت …………………………………………………………… 79
نمودار شماره 1-16 : میزان ارتباط با اعضاء خانواده ……………………………………………………………………. 79
نمودار شماره 1-17 : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی ………………………………………………………….. 81
نمودار شماره 1-18 : وضعیت طلاق در خانواده شخصی ……………………………………………………………….. 81
نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصی ……………………………………………………………………. 82
نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن …………………………………………………………. 84
نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سکونت ……………………………………………………………………………… 85
نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین ……………………………………… 87
نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان ……………………………………………………………………………… 88
نمودار شماره 2-24 : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر ………………………………………………………….. 89
نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین …………………………………….. 89
نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها …………………………………………………………………….. 91
نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت ……………………………………………………………….. 92
نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین ………………………………………………………………………… 94
نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت …………………………………………………………………………………. 96
نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 98
نمودار شماره 2-31 : شغل سارق ……………………………………………………………………………………….. 99
نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش ………………………………………………………………………….. 100
نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت ……………………………………………………….. 101
نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق ……………………………………………………………………… 103
نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری ………………………………………………………….. 104
نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت …………………………………………………………………………. 105
نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ……………………………………………………….. 106
نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق ……………………………………………………. 107
نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن ……………………………………………………….. 108
نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز …………………………………………………. 109
نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت ……………………………………………………………… 110
نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………… 112
نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ……. 113
نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین ……………………………………………………… 117
نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد ……………………………………………………………. 119
نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر ……………………………………………………………………….. 119
نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین) …………………………………………………… 121
نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین ………………………………………………………………………… 121
نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین) ……………………………………………. 122
نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین) ……………………………………… 123

پروپوزال تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری | …

پروپوزال تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری. نشر توسط:admin ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ درپروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای پروپوزال تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری بسته هستند. پروپوزال تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری هدفاز این پروپوزال بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه …

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری | فایل چی

تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری. نشر توسط:admin ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ درپروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری بسته هستند. تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری هدف از این پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه می باشد …

مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری | …

مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری. نشر توسط:admin ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ درپروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری بسته هستند. مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری هدف از این مبانی نظری بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای …

پرسشنامه تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری | …

پرسشنامه تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری. نشر توسط:admin ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ درپروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای پرسشنامه تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری بسته هستند. پرسشنامه تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری هدف از این پرسشنامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه …

دانلود تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

تکمیل فرم خرید. نام فایل. تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری. قیمت, 125,000 تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >

دانلود مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای …

تکمیل فرم خرید. نام فایل. مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری. قیمت, 35,000 تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >

[PDF]تحلیل جرم شناختی سرقت منزل

صرف پیشــگیری از ســرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان ها، تأمین زندگی خانواده های زندانیان و. غیر آن شــود، درتحقیق حاضر جهت تحلیل جرم شــناختی ســرقت منزل ابتدا به علل و عوامل جرم سرقت که. از جمله علل زیســت … قم، تحلیل جرم شناختی سرقت منزل را بررسی و نهایتا راهکارهایی ارائه دهیم. نظریه های مربوط به محیط …

[PDF]ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ – ﻭﻗﻮﻉ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﻭﺿﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۴ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﻡ، ﺳﺮﻗﺖ، ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ. ﻭﺿﻌﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎﻟﮑﻴﻦ، ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻠﻴﺲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻳﻨﮓ، ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻉ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺯ …

[PDF]تحلیل جرم شناختݡی سرقت های مسلحانه

در وقوع سرقت های مسلحانه را بهتر شناسایی و تبیین کنند، ترجیحاً از روش کمی. پیمایشی بهره خواهند جست. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است. که علل شخصی، علل اجتماعی و وضعی در سوق دادن افراد به سوی ارتکاب سرقت. مسلحانه و علل وضعی در پیشگیری از ارتکاب سرقت مسلحانه مؤثرند. واژگان کلیدی: تحلیل جرم شناختی، …

انجمن جامعه شناسی ایران – سرقت از منازل: علل اجتماعی و راهکارها

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ – سرقت از منازل1 نشست دفتر دانشگاهی لرستان انجمن جامعه شناسی ایران با عنوان «سرقت از منازل: علل اجتماعی و راهکارها» روز یکشنبه ده مرداد 1395 و با حضور … برای ارائه راهکارهای موثر و پیشگیرانه، وجود نیروهای جوان و کارآزموده در کلانتری ها و هماهنگی و همدلی بین کلانتری و پلیس آگاهی را از عوامل تقویت کننده معرفی مو …

: دلایل ارتکاب سرقت علمی چیست؟ – سمیم نور

سامانه مشابه یاب متون کشوری سمیم نور، ابزار فناوری اطلاعات درخدمت کشف منابع متون، حفاظت از مالکیت فکری و حقوق مؤلفین، آشکار سازی سرقت علمی ،نرم افزار شناسایی از سرقت علمی و ادبی – این سامانه قادر است متون ارسالی کاربران خود را با هزاران متن پایگاه‌های خود مقایسه کند و گزارشی از میزان مشابهت آن‌ها به کاربر ارائه دهد.

بررسی عوامل وقوع جرم و راهکارهای عملی پیشگیری از وقوع آن | …

۳۱ خرداد ۱۳۹۵ – به طور مثال برای تحقق عملی افزایش امنیت و در نتیجه پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) می توان به دو روش: 1. کلیه صاحبان حرف … با این دو روش دستگاه های دولتی و سازمان های ذیربط فرصت بیشتری جهت برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و کنترل و ارائه خدمات به جامعه خواهند داشت. مقدمه. امنیت نیاز اولیه آدمی است …

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن

ملاک آماری: از جمله ملاک های تشخیص رفتار نابهنجار، روش توزیع فراوانی خصوصیات متوسط است که انحراف از آن، غیر عادی بودن را نشان می دهد. …. در پژوهشی که توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی کشور مصر در سال 1959 صورت گرفته است، 72 درصد نوجوانان بزهکار، که به دلیل سرقت و دزدی توقیف و یا زندانی شده بودند، نماز نمی گزاردند و …

بررسی دانش و دلایل دانشجویان درباره سرقت علمی و ارائه …

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – این پژوهش با هدف بررسی دانش، و دلایل سرقت علمی دانشجویان بر روی کاربران پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) به عنوان جامعه پژوهش انجام می‌شود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است و برای تجزیه و تحلیل دادها از نرم‌افزار های آماری مناسب بهره گرفته خواهد شد. در پایان …

سرقت داخل خودرو، عوامل و راهکارهای پیشگیری | بویر نیوز

۲۱ دی ۱۳۹۳ – به گزارش بویرنیوز: معضل سرقت خودرو، سال‌های زیادی است که مشکلاتی را برای صاحبان خودروها، پلیس، بیمه‌ها، دستگاه قضایی و غیره به وجود آورده است. خودروهای پرتیراژ.

پایان نامه بررسی علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعی …

رابطه سرقت و جعل 81 رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل: 82 فصل سوم 85 تجزیه و تحلیل 86 بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 95 بحث و نتیجه گیری 98 زندگی در غربت: … این تحقیق که جهت بررسی علل و عوامل موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در استان یزد به عمل آمده است، سعی دارد عواملی که …

[PDF]3131 در سال ها استان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت …

بررسی عوامل گرایش شهروندان ارومیه به مصرف مشروبات الکلی و ارایه راه کارهای پیشگیری. ۲. بررسی نقش مدیریت شهری در پیشگیری ( سرقت، اعتیاد و ضرب و جرح) و ارائه راهکار ارتقای سطح همکاریهای بین نهادی. 1. تعیین علل گرایش به فروش و توزیع مواد مخدر و راهکارهای پیشگیری از آن در استان. ۲. شناسایی و بررسی آسیبهای اجتماعی …

سرقت علمی؛مفاهیم، مصداق‌ها و روش‌های پیش‌گیری – ره آورد نور

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ – این مقاله، نخست تعریفی فراگیر از سرقت علمی ارائه می‌کند و به ترسیم چشم‌اندازی کوتاه از پیشینۀ آن می‌پردازد. سپس به موضوع سرقت علمی در فضای دیجیتال اشاره نموده و در ادامه، انواع سرقت علمی، انگیزه‌ها و دلایل ارتکاب آن را بر می‌شمارد و راه‌های تشخیص و پیش‌گیری از آن را نشان می‌دهد. کلیدواژگان: سرقت علمی، انتحال، …

[DOC]باسمهتعالی محورها و پروژههای مورد نیاز معاونت اجتماعی و …

1, نهاد خانواده و تأثیر آن در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی, بررسی زمینه‌های ازدواج و عوامل مؤثر در پیشگیری از طلاق … 5, بررسی علل گرایش به استفاده از محتوای مستهجن و مبتذل در فضای سایبر و راهکارهای پیشگیری از آن … 12, مسائل گروه‌‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر, تحلیل جرایم اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه.

[PDF]ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻃﻼﻕ (ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ) ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ

۲ تیر ۱۳۹۲ – ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ Tﺗﻚ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳــﺞ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﻃﻼﻕ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻰ،. ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ، ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻃﻼﻕ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳــﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻰ، ﻃﻼﻕ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ. ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ: E-mail:drmsa2020@yahoo.com …

پایگاه خبری تحلیلی بلفت سردشت » راهکارهایی ساده برای …

۲ بهمن ۱۳۹۶ – به همین دلیل در هر شرایطی باید در حفظ ونگهداری اموال خود کوشا باشید؛ زیرا در صورت بروز هرگونه سرقتی از شما، آرامش خاطرتان تا مد تها از بین خواهد رفت. … ۱- نخستین نکته در زمینۀ پیشگیری از سرقت این است که هنگام ساخت وساز،هما ن قدر که به زیبایی ساختمان اهمیت میدهید، به استحکام و ایمنی آن نیزتوجه کنید.

پژوهش/جرم سرقت – سازمان قضایی نیروهای مسلح

از این روش به منظور کشف داده ها یا اطلاعاتی استفاده می شود که از طریق آنها می توان روابط بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد و نسبت به مستندسازی فرضیه هایی که به صورت علت و معلولی صورت بندی می شوند ،اقدام نمود.جهت بررسی 53 سؤال این پژوهش ،از روش آمار توصیفی ضریب همبستگی پیرسون ،2 X انطباق ،تحلیل واریانس یک …

علل گرایش به اعتیاد؛ راه های پیشگیری و درمان آن | معرفت

۱۴ شهریور ۱۳۸۹ – در سال 1950 سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک … پیشگیری نسبت به درمان، به بررسی علل گرایش به اعتیاد در سه بُعد فردی، اجتماعی و خانوادگی می پردازد، سپس متناسب با هر کدام راهکارهایی ارائه می دهد.

[PDF]دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوﯼ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ١٣٩٠

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮﻗﺖ ﭘﻨﻬﺎن اﻧﺮ. ﮋی ﺑﺮق در. ﺷﺒﻜﻪ هﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی روﺷﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راﻩ ﺣﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ۴. -. ﻣﺪل هﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ … ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ. دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﺷﺒﻜﻪ هﺎی ﺗﻮزﻳﻊ. ١١. -. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺁﻧﻼﻳﻦ اﻣﻨﻴﺖ در ﺷﺒﻜﻪ هﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و اراﺋﻪ راهﻜﺎرهﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ. ﻋﺎﻣﻞ. ١٢. -. اراﺋﻪ روﺷﻬﺎی آﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎر در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ.

[PPT]Plagiarism – دانشگاه علوم پزشکی گلستان

علت اصلی و دقیق سرقت علمی – ادبی پیچیده است، چون کسی از درون مایه فردی که این عمل ناشایست را انجام می دهد، خبر ندارد، اما دلایل عمومی نیز وجود دارد: … استفاده گسترده از نرم افزارهای کشف سرقت ادبی، به کار گیری روش های آماری شناسایی تقلب در داده ها و گزارش های تحلیل، بازدید از سایت ها و داده های اصلی مطالعات انجام شده (به خصوص در …

پایان نامه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل …

سرقت، از جمله جرایمی است که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بسته به نوع آن از حساسیت های ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، در جوامع متمدن کنونی سرقت و شیوه‌های آن متحول گردیده و انواع جدیدی از سرقت نیز پدیدار شده است. این تحقیق که جهت بررسی علل و عوامل موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در …

70 راه‌ حل برای پیشگیری از سرقت! – عصر ایران

۴ فروردین ۱۳۹۳ – به گزارش ایسنا، معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با انتشار قسمتی از پرونده‌های واقعی به ارائه توصیه‌هایی پرداخته است که بر این اساس آمده است که مرد جوانی … از عوامل زمینه‌ساز اصلی سرقت اماکن می‌توان به عدم رعایت نکات ایمنی در راه‌های ورودی و خروجی اماکن، عدم استفاده از سیستم‌های امنیتی و حفاظتی، عدم رعایت اصول …

[PDF]ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ: ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ،

ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ. ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ: ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﺳﻴﺪﻩ ﺯﻫﺮﺍ ﺑﻄﺤﺎﺋﯽ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ …. ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ: “ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺯ ﻟﻐﺎﺕ ﻳﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻬﻞ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ. ﺭﺍﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ …
وارد نشده: تحلیل

با ۱۳ راه دزدی از کارت بانکی آشنا شوید! – خبرگزاری مهر | …

۲۳ دی ۱۳۹۴ – مجله مهر: استفاده از کارت‌های اعتباری به جای پول نقد مدت‌هاست که متداول شده و با گسترش استفاده از این کارت‌ها، روش‌های کلاهبرداری با آن هم رو به افزایش است. … هنگام استفاده از خود پرداز های بانکی دقت کنید قطعه ای مشکوک به آن نچسبیده باشد و همچنین اگر به هر دلیل کارت شما در دستگاه باقی ماند، ابتدا اطمینان حاصل …

سرقت به عنف؛ علل و عوامل و راهکارهای پیشگیرانه | خبرگزاری …

۱۵ خرداد ۱۳۹۲ – رقت از باسابقه‌ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود و با گذشت زمان روش های سرقت، نوع اموال و اشیای مسروقه و وسایل مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته است به گونه‌ای که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنیک ها و تکنولوژی‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده می کنند …
وارد نشده: تحلیل

مقاله – سایت خبری شرکت توانیر

۲۳ مهر ۱۳۹۰ – مقاله زیر رویکرد حقوق کیفری در انشعاب‌های غیرمجاز برق و علل، پیامدها و راهکارهای پیشگیری از آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. … با توجه به اینکه سرقت برق واقعیتی انکار ناپذیر محسوب میشد و اینکه انرژی برق با هزینه‌های گران تولید میشد و از طرف دیگر عرف جامعه، برق را به عنوان مال و دارای قابلیت انتقال به …

70 راه‌ حل برای پیشگیری از سرقت! – ایسنا

۴ فروردین ۱۳۹۳ – به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با انتشار قسمتی از پرونده‌های واقعی به ارائه توصیه‌هایی … از عوامل زمینه‌ساز اصلی سرقت اماکن می‌توان به عدم رعایت نکات ایمنی در راه‌های ورودی و خروجی اماکن، عدم استفاده از سیستم‌های امنیتی و حفاظتی، عدم رعایت اصول ایمنی …

ایرنا – معاون دادگستری: خشونت ریشه پیدایش بیشتر جرایم …

۱۷ آذر ۱۳۹۵ – ایلام – ایرنا – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با بیان اینکه خشونت ریشه پیدایش اکثر جرایم رخ داده در این استان است، گفت: باید با ارائه راهکارهای مناسب بویژه انجام کارهای فرهنگی برای پیشگیری از وقوع جرم برنامه ریزی و تلاش کرد.

بررسی علل و راههای پیشگیری از بزهکاری در جوانانکاوش یزد

۹ شهریور ۱۳۹۴ – اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است. بررسی علل و راههای پیشگیری از بزهکاری در جوانان. یکی از مسائل و مشکلات …

علت دزدی برخی کودکان و راهکارهای حل این مشکل – باشگاه …

۲۷ دی ۱۳۹۲ – قبل از آنکه هرگونه واکنشی نشان دهید، بهتر است این مقاله را درباره علت دزدی بچه ها بخوانید و از راه های کمکی مطلع شوید. چرا کودکان و نوجوانان … دلیل دزدی هرچه باشد ، والدین باید ریشه این رفتار را بیابند و مشکلات را از پایه حل کنند. … قدر مسلم ، پس از روشن شدن علت ، می‌‌توان کمک بهتری به کودک ارایه کرد. بعضا دیده …

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺳﺮﻗﺖ اﺣﺸﺎم 88 – فصلنامه …

توسط جعفری – ‏2014
۱۰ اسفند ۱۳۹۲ – ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺳﺮ. ﻗﺖ اﺣﺸﺎم ﺑـﺎ دو ﺑ ﻌـﺪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی وﺿـﻌﻲ اﺳـﺖ . ﺑـﺮای. ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ، آزﻣﻮن t. دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر … ﺷـﻮد، ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ. اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ وﺿﻌﻲ و دﺧﻴﻞ ﻧﻤﻮدن اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه. ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ اﺣﺸﺎم ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﻣـﺪاران ﺟﻬـﺖ.

[PDF]میزان آگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران …

توسط جمشیدی بروجنی – ‏2014
جدی گرفته و برای شناسایی، پیشگیری و درمان آن چاره. اندیشی کنند. از این رو، پژوهش حاضر بر آن است به بررسی و تحلیل. میزان شناخت مصادیق سرقت علمی و عوامل مؤثر در شکل. گیری آن در میان دا. نشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران. اهواز بپردازد و راهکارهایی به منظور پیشگیری دستبرد علمی و تقویت اخالق علمی ارائه دهد.

[PDF]شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان …

ﻫﺎ. از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎ. ﻣﻠﯽ ﺑﻪ. روش ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. ﻣﺪرک ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﺮه اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ …. رﯾﺰان. ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ آن، راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز و. ﮔﺴﺘﺮش آن. اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ . ﻟﺬا، در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ. اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ. و ﺳﭙﺲ.

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق. گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی. عنوان : علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن (در شهرستان اصفهان بین سال های 1390تا 1394 ). دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شهرکرد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته حقوق جزا و جرم شناسی. عنوان:.

مدیریت پیشگیری از جرم در ایران – سیاست‌های راهبردی و کلان

در نوشتار حاضر کوشش شده است تا با بهره‌گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، نقاط ضعف و ابهام این تحقیقات حوزه پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت آسیب های اجتماعی در جامعه ایران … محققان در این مقاله، در پی ارائه تحلیلی جامعهشناختی از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران بودهاند. برای این منظور، ابتدا ملاک‌های …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *