کاملترین فایل شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطان حد سرقت

Published on Author adminLeave a comment

شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطان حد سرقت

هدف از این پایان نامه بررسی شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطان حد سرقت می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 141 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطان حد سرقت

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطان حد سرقت

مقدمه

مبحث اول : تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد:

گفتار اول:تعریف سرقت مستوجب حد

« عمل ارادی و عمدی شخصی غیر از پدر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل حداقل 5/4 نخود طلای مسکوک از مال متعلق به دیگری با هتک حرز.»[1]

در شریعت اسلام بویژه از نظر فقهای اهل سنت دو نوع سرقت پیش بینی شده است :

1- سرقت مستوجب حد 2- سرقت تعزیری

انواع سرقت از نظر اهل سنت : 1- سرقت مستوجب حد 2- سرقت مستوجب تعزیر

1- سرقت مستوجب حد :

همانطوری که از اسم آن پیداست مجازات این نوع سرقت حد است که خود نیز بر دو نوع : 1- سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) و 2- سرقت کبری ( یا سرقت مشدّد مستوجب حد ) تقسیم می شود.

اول_ سرقت صغری ( سرقت ساده مستوجب حد ) :

سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) عبارت از سرقتی که در آن ربایش مال منقول متعلق به دیگری بطور مخفیانه یا از راه پنهانکاری صورت می گیرد. در این نوع سرقت مال باید هم بدون علم و هم بدون رضای صاحب آن ربوده شود. وجود هر دو شرط عدم علم و عدم رضا از سوی مالباخته توامأ ضروری است. حکم قرآن کریم در آیه مبارکه 38 از سوره مائده ناظر بر همین نوع سرقت است ، این نوع سرقت در میان فقهای شیعه به سرقت مستوجب حدّ مشهور است.

دوم_ سرقت کبری ( سرقت مشدّد مستوجب حّد ) :

این نوع سرقت که از آن به عنوان « حرابه » اسم برده شده و در اصطلاح به آن «قطع الطریق » گفته می شود عبارت از سرقتی است که سارق مال متعلق به دیگری را با اعمال قهر ، زور و غلبه به طور علنی و با بکارگیری سلاح اخذ می کند. در حرا به بر خلاف سرقت صغری که نوعأ بدون علم مجنی علیه و توامأ با پنهانکاری ارتکاب می یافت ، صاحب مال از ربوده شدن مال خود آگاه است لیکن به دلیل غلبه و برتری سارق امکان دفاع از خود و ممانعت از عمل سارق را ندارد. علاوه بر این اختلاف سرقت صغری یا کبری یا حرابه تفاوتهای دیگری نیز دارد. از جمله این که اولأ در سرقت صغری لازم است که مال در حرز قرار داده شده باشد ، در صورتی که در حرابه محرز بودن مال شرط نیست. ثانیأ در سرقت صغری جهت اجرای حد لازم است که قیمت مال مسروقه به نصاب معیّنی برسد ، در حالی که در حرابه ارزش مال مسروقه تأثیری در اجرای حد ندارد. در فقه اهل سنت صرف برخورداری سارق از قوه قهریه و غلبه بر مالباخته جهت تحقق محاربه کافی است و در تعریف محاربه مسئله تجرید سلاح و توسل به سلاح را لازم نمی دانند بلکه غلبه جسمانی به هر نحو که باشد کافی است. ضمنأ حرابه در بین علمای اهل سنت نوعی از سرقت است در حالی که علمای شیعه نظر عکس دارند و سرقت مسلحانه و قطع الطریق را در شرایطی در حکم محاربه می دانند.

2- سرقت مستوجب تعزیر که حد معینی ندارد ، از نظر علمای اهل سنت به دو دسته تقسیم می شود:

1- سرقت تعزیری به دلیل فقدان شرایط اجرای حد. 2- سرقت بالذات تعزیری :

نوع دوم از سرقت های مستوجب تعزیر سرقت هایی هستند که بطور آشکار و از طریق غافلگیری یا عدم توجه صاحب مال واقع می شوند ، بدین ترتیب که سارق مال مسروقه را بطور آشکار با قهر و غلبه و یا با وسایل مشدد از ید مالک در می آورد و در حیازت خود قرار می دهد که به آن سرقت تعزیری مشدّد می گویند وجه اشتراک و افتراق این نوع سرقت با محاربه یا ( قطع الطریق ) در فقه اهل سنت وجه اشتراک این است که اصولأ هر دو آنها آشکارا و بدون پنهان کاری انجام می شوند لیکن این فرق را دارد که در محاربه یا قطع الطریق رباینده با قهر و غلبه موفق به اخذ مال می شود، در حالی که در سرقت های بالذّات تعزیری ربایش مال ممکن است بدون استفاده از قهر و غلبه صورت گیرد .[1] . حبیب زاده، محمد جعفر حقوق جزای اختصاصی،ص50

فهرست
چکیده فارسی 1
مقدمه 2

واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد

مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد

گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد
گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد
بند اول: علم به حرمت ربودن
بند دوم: محرز بودن مال
بند سوم: هتک و ابطال حرز
بند چهارم: حد نصاب
بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد)
بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی
بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق
بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی
بند نهم: تناسب حرز با مال
بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی
بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال
گفتار سوم: حد سرقت 1

مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت

گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت
بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی
بند دوم : میزان و کیفیت قطع
بند سوم : شرایط قطع عضو سارق
بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد
بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع
گفتار دوم : مسقطات حد سرقت
بند اول : عدم شکایت مالباخته
بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق
بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال
بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع
بند پنجم : رجوع سارق از اقرار
بند ششم : استرداد مال به صاحب آن
بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم
بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت
بند نهم : ادعای مالکیت سرقت
بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده
نتایج و پیشنهادها
منابع و مآخذ
ا

شرایط اجرای حد سرقت | پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت …

شرایط اجرای حد سرقت. س185. اگر فردی نزد حاکم به سرقت اقرار کند، آیا در صورت وجود دیگر شرایط احصاء شده در حدّ سرقت، صِرف اقرار برای قطع کافی است یا نیاز به مرافعه مال‌باخته نیز دارد؟ ج. مجرّد اقرار به سرقت برای … در مواردی که طریق اثبات سرقت مستوجب حدّ، اقرار مرتکب عند الحاکم است بفرمایید: 1. به جهت عدم شناسایی و یا عدم …
وارد نشده: مسقطان

[PDF]ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﻪ

ی ﺳﺮﻗﺖ. » ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ. آﯾﺎت. 38. و. 39. ﺳـﻮره. ی ﻣﺎﺋـﺪه. ،. آن را از ﻧﻈـﺮ ﻓﻘﻬـﯽ و. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﻼم، ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣـﺪ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ. وﺟﻮب اﻗﺎﻣﻪ … ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺳـﺮﻗﺖ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎل. ،. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ . در آﻣﻮزه. ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻗﺖ از دو راه . اﻗﺮار و ﺑﯿ . ﻨـﻪ. ،. ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﺑﺎ اﺣﺮ. از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ، اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ ﺳﺎرق.
وارد نشده: مسقطان

سرقت در قانون مجازات اسلامی و انواع آن – گروه وکلای ره جویان …

سرقت با شرایط خاص مستلزم حد: در این نوع سرقت اول اینکه سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد: سرقت مستوجب مجازات حد باید به نحوی ارتکاب یابد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مستوجب مجازات حد نخواهد بود. حد ملاک مخفی بودن حد عرفی می باشد. دوم اینکه …
وارد نشده: کیفیت ‏مسقطان

سرقت حدی، شرایط سرقت مستوجب حد – خــانه

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب- مال م…
وارد نشده: کیفیت ‏مسقطان

اجرای حد سرقت | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – شرایطی که در مادۀ 198 ق. م. ا بیان شده است شرایط ثبوت و تحقق جرم مستوجب حد سرقت است یعنی اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم سرقت حدی محقق نمی‌شود، اما شرائطی که در مادۀ 200 ق. م. ا بیان شده است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد. یعنی اگر جرم سرقت مستوجب حد با همۀ شرائط آن محقق شد اما یکی از …
وارد نشده: مسقطان

تصاویر برای شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطان حد سرقت

تصاویر بیشتر برای شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطان حد سرقتگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *