کاملترین فایل پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

هدف اصلی این پرسشنامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید ها 26
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، 214 مدیر با روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.
نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (79/0=r). همچنین بین مولفه های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت.

ابزارهای اندازه‌گیری

در این پژوهش با توجه به اهداف و نیازهای تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه‌های تحقیق از سه پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از:

پرسشنامه ویژگی‌های فردی نمونه‌ها: که ویژگی‌های افراد جامعه مورد نظر از قبیل: سن، جنس، تحصیلات و سابقه خدمت را مورد سنجش قرار داد.

3-7-1-پرسشنامه مدیریت دانش: این پرسشنامه توسط شرون لاوسون[1] (2003) ساخته شده است. روایی این پرسشنامه توسط اساتید تایید و پایایی آن توسط محققین بارها محاسبه گردیده است در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ بدست آمده توسط محقق 73/0 می­باشد. این پرسشنامه شامل 24 سوال می‌باشد که هر چهار سوال به ترتیب به بررسی مولفه‌های تولید، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش می‌پردازد.

ردیف

مولفه‌های مدیریت دانش

سوال‌های پرسشنامه

1

تولید دانش

1 تا 4

2

کسب دانش

5 تا 8

3

سازماندهی دانش

9 تا 12

4

ذخیره دانش

13 تا 16

5

انتشار دانش

17 تا 20

6

کاربرد دانش

21 تا 24

جدول 3-1: پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

جهت ارزش‌گذاری این پرسشنامه از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است.

مقیاس‌ها

کاملاً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملاً مخالفم

نمرات

5

4

3

2

1

جدول 3-2: طیف 5 گزینه ای لیکرت

3-7-2-پرسشنامه سنجش کارآفرینی: این پرسشنامه استاندارد توسط اسکاربوروف و زیمور[2] (1990) ساخته شده است و یک شمایی از نیم‌رخ کارآفرینی فرد را ارائه می‌دهد. روایی و پایایی این پرسشنامه باتوجه به نظر اساتید و منبع اصلی این پرسشنامه مورد تایید می­باشد. یک پرسشنامه با 10 سوال چند گزینه‌ای و هر پاسخگو برحسب انتخاب گزینه‌های مربوط به هر سوال امتیازات متفاوتی می‌گیرد. پس از جمع امتیازات مربوط به تمامی سوالات ده‌گانه برای هر پاسخگو میزان کارآفرینی برای هر مدیر تعیین می‌گردد. (حداکثر امتیاز 100 می‌باشد). نحوه امتیاز‌بندی و تفسیر نتایج به شرح زیر می‌باشد.

نحوه امتیازبندی:

به هریک از جواب‌های ذیل 10 امتیاز تعلق می‌گیرد:

1 (الف) – 2 (الف) – 3 (ج) – 4 (الف) – 5 (الف) – 6 (الف) – 7 (ج) – 8 (الف) – 9 (ج) – 10 (ج)

به هریک از جواب‌های ذیل 8 امتیاز تعلق می‌گیرد:

3 (ب) – 8 (ب) – 9 (ب)

به هریک از پاسخ‌های ذیل 6 امتیاز تعلق می‌گیرد:

2 (ب) – 5 (ب)

برای جواب زیر 5 امتیاز تعلق می‌گیرد:

1 (ب)

به پاسخ‌های زیر 4 امتیاز تعلق می‌گیرد:

5 (ج)

برای هریک از جواب‌های ذیل 2 امتیاز تعلق می‌گیرد:

2 (ج) – 3 (الف) – 4 (ب) – 6 (ج) – 9 (د) – 10 (ب)

به هر جواب دیگری غیر از پاسخ‌های فوق هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

تفسیر نتایج :

امتیاز نیم‌رخ

نیم‌رخ کارآفرینی (EP)[3]

85 به بالا

فوق‌العاده کارآفرین

84-65

کارآفرین

64-40

بالقوه کارآفرین

40-0

فاقد کارآفرینی یا کارآفرینی پایین

جدول 3-3: تفسیر نتایج پرسشنامه میزان کارآفرینی[1] .Sharon Lawson

[2] .Scarborough & Zimmerer

[3].Entrepreneurship

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه …

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع). راهبردهای بازرگانی-دانشور … در این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش … جامعه آماری پژوهش وزارت صنایع بوده و داده‌های این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. پس از تحلیل داده‌ها …

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی (مطالعه موردی: …

همچنین کارآفرینی سازمانی مورد توجه بسیاری از صنعتگران می باشد. از این رو بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی هدف اصلی این پژوهش می باشد. روش تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گرداوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه …

بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در …

ابزار این پژوهش چهار پرسشنامه توانمندسازهای مدیریت دانش،فرآیند مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بودند. برای آزمون فرضیههای پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازهای مدیریت دانش برفرآیند مدیریت دانش تاثیرگذار هستند و فرآیند مدیریت دانش نیز بر عملکرد سازمانی و …

[PDF]کارآفرینی سازهانی و هذیریت دانش هتخصصاى علن اطالعات …

توسط ابراهیمی – ‏2016
(۲۰۰۹) طی پژوهشی عوامل مؤثر بر کارآفرینی افراد را مورد. رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی معنی دار است و بین. بررسی قرار داد. پژوهش از نوع پیمایشی بود و از ابزار. مؤلفههای مدیریت دانش با نوآوری سازمانی همبستگی. پرسش نامه استفاده گردید. یافتهها مبین این بود که، محیط. مستقیم و معناداری وجود دارد. وضعیت مدیریت دانش و. تأثیر …

لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات – مرجع علوم …

لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.

[PDF]بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با … – …

مدیریت نوآوری. بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با استفاده از. )مطالعه موردی:شرکتهای تجارت الکترونیک استان مدل معادالت ساختاری. اصفهان(. 3، سمانه شیرانی لپری2، الهام ….. و برای بررسی میزان تأثیر SPSS در این پژوهش، برای بررسی پایایی و روایی پرسش نامه ها از نرم افزار. AMOS متغیرهای مستقل بر متغیر …

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد …

توسط علی حسین کشاورزی
سازمانهای امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست‌یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان‌ها است. این پژوهش، تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی را بررسی کرده …

تاثیر مدیریت دانش بر نگرش نوآورانه بانکها (مطالعه موردی: …

رشته ی تحصیلی: کارآفرینی-فناوری … در این پژوهش محقق به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نگرش نوآورانه بانک ها پرداخته است. … پژوهش شامل کارشناسان و مدیران بخش ستادی بانک ملی شهر تهران بوده است که از طریق بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در مجموع با توجه به نیاز پژوهش 158 پرسشنامه از جامعه آماری جمع آوری شد.

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه رایگان اختلالات وحشت زدگی … پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان · پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان … پرسشنامه رایگان تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران · پرسشنامه رایگان میزان استفاده از اینترنت …

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با …

هدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام … انتخاب شدند. آنها پرسشنامه های سنجش فرهنگ سازمانی، فرایند های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، و عملکرد سازمانی را تکمیل. کرد …. درباره تبادل دانش و کارآفرینی در دانشگاه، صنعت و دولت را. تغییر می …

ارزیابی اثر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی …

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی اثر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع … در روش میدانی از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش همتی (1389) و پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری تحقیق … ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.85 می باشد. نتایج حاصل از …. کارآفرینی و اقتصادی متناسب با فضای بازار کار و اشتغال قدم برمی دارند. در واقع شرکت های …

مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و کارآفرینی …

نحوه استناد به مقاله: در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: مهرآذر, زهرا؛ بابک مهین پو و مهدی مهرآذر، ۱۳۹۲، بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و کارآفرینی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران، …

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی – مقالات آماده انتشار

ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ی موانع کارآفرینی در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی. مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین … بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید(مورد مطالعاتی – شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران). مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین …

[PDF]Spring 96 _ Book _ 960426.indb – پژوهشنامه پردازش و …

The research method is based on descriptive – survey and questionnaire methods that uses partial least …. ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯿﺎن و اﺧﻮان | ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردى: ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان). ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾـﻰ اﯾـﺮان اﺳـﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻى …… ﻫﻢ اﮐﻨــﻮن اﺳــﺘﺎد داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﺎﻟــﮏ. اﺷــﺘﺮ اﺳــﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ داﻧـﺶ، ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﯽ و ﯾﺎدﮔﯿـﺮی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠـﮥ ﻋﻼﯾﻖ.

[PDF]ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺟﻮاد دﯾﻬﯿ. ﻢ. (. داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﯿﻨﺶ (. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿ. ﺎن ﺳﺒﺰوار. ) ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻘﻮل. (. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد. اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﺑ. ﺎ ورود ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ. راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧـﻮﯾﻦ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮﯾﻊ و ﺷﮕﺮف در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ …

[PDF]بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد …

بر اساس مدل مفهومی پژوهش پرسشنامه هایی. مورد اس تفاده قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادالت ساختاری. و به طور اخص تکنیک تحلیل مس یر استفاده شد. نتایج بدس ت آمده دو فرضیه مربوط به اثر معنادار. قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید قرار داد، اما …

پرتال جامع علوم انسانی – بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در …

… نشان می دهد که مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان مورد مطالعه است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 100 نفر از کارکنان مرکز رشد و فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه …

[PDF]المللی شده ایرانی های بین بررسی رابطه مدیریت دانش با …

چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. دانشگاه. پیام نور مرکز خوانسار. 61 … ها پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتب. ار آن با استفاده از روش … شده پرداخته. اند. و اثر. متغیرهای گوناگون را بر عملکدرد. آن. ها بررسی کدرده. اندد. ؛. لدیکن تداکنون رابطده مددیریت. دانش با عملکرد کمتدر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت. ) پروس. ت و مهاردت.

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش شهرستان قم », حسین سامعی, دکتر حسن لباف, 1376. 25, 25, ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در …. 77, 77, مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد در صنایع غذایی اصفهان, ابراهیم ادهمی, دکتر حسن لباف, 1382. 78, 78, بررسی بازده غیر عادی سهام تازه …

[PDF]تبیین رابطه هوش هیجانی و مدیریت دانش – سازمان بنادر و …

۲ شهریور ۱۳۹۵ – ابزارهای. مدیریت. دانش. طی. شود . در. کنار. اهداف. سازمان،. مسایل. و. نیازهای. کارکنان. سازمان. نیز. در. انتخاب. ابزار. مناسب. تاثیرگذار. هستند . کارکنان. سازمان …. در. ادامه. چهار. ابزار. مدیریت. دانش. بصورت. اجمالی. معرفی. و. بررسی. می. شوند. تا. با. نحوه. پیاده. سازی. و. شرایط. بکارگیری. ابزارها. آشنایی. مختصری. حاصل.

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان …

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز بود که تمامی این افراد (87 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسش‌نامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) میباشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی …

بررسی رابطه و تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و کارآفرینی در …

پروژه رشته مدیریت با عنوان” بررسی رابطه و تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و کارآفرینی. در بیمارستان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟” به صورت … از آنجائیکه پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، مانند بسیاری از مطالعات توصیفی مشابه، برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر در جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده گردیده است. در این تحقیق تمامی تحلیل های …

[PDF]بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه ی بین …

هیات علمی دانشکده کارآفرینی و سرپرست پژوهشگاه توسعه و سیاستگذاری کارآفرینی دانشگاه تهران. … سازمان ها را از موقعیت ممتازی برخوردار کرده است، لذا در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی تاثیر رهبران. تحول آفرین ….. )1995، ص37( و متغیر گرایش کارآفرینانه با استفاده از پرسشنامه 7سازمانی توسط پرسشنامه استاندارد پاول. ) …

بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

پرسشنامه مورد استفاده در مدیریت جهادی شامل بخش رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری می‌باشد؛ و سنجش آموزش کارآفرینی نیز دارای سه بعد؛ نگرشی، دانش و مهارتی می‌باشد که از پایایی بالایی برخوردار بودند. همچنین برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌ها …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان. چکیده مقاله: دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. در واقع مدیریت دانش نظامی است که مستلزم تخصیص ویژه ای است و این تخصیص در اغلب سازمانها یافت نمی شود از طرفی امروزه با توجه به …

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان …

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. … بررسی آثار استراتژی بازاریابی رابطه ای در شبکه های اجتماعی آنلاین · بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی · بررسی …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردی. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮی. دﮐﺘﺮی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز …. روﺑﺮت ﺟﯽ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻟﯿﻨﺪای اوﻫﺎرا. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺧﻼ. ﻗﯿﺖ. ا. ﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. : -1. داﻧﺶ. : داﺷﺘ. ﻦ. داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺤﺪود و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی . -2. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ.

مدیریت دانش سازمانهای – Academia.edu

بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک مدیران ارشد و موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان 3 فرهاد عالی مجیدآباد ،1 میالد عالی مجیدآباد‪‬ … دو پرسشنامه محقق ساخته است که اولی دارای 53 سوال برای سنجش سطح تفکر استراتژیک و دومی دارای 02 سوال برای سنجش سطح موفقیت مدیریت دانش در سازمان می باشد .

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در …

بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب ‌رجوع در شهرداری می‌ باشد. برای این منظور مدیریت … پس از جمع ‌آوری پرسشنامه، اطلاعات به ‌دست آمده با استفاده از روش‌ های آماری توصیفی تلخیص و طبقه‌ بندی شد و برای آ‌زمون فرضیه‌ های تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن …

بررسی رابطه بین رهبری تحولی و کارآفرینی سازمانی ادراک شده

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ – همچنین قویترین رابطه بین یادگیری سازمانی از متغیرهای مجموعه اول (مستقل) و کارآفرینی سازمانی از متغیرهای مجموعه دوم (وابسته) وجود داشت. اکبرپور و همکاران (1393) در مطالعه ای به بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی پرداختند. برای این منظور از ابزار تحقیق پرسشنامه ای حاوی 25 سوال با ضریب …

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت – پرسشنامه

پرسشنامه های ارایه شده در انجمن پرسشنامه ایران استاندارد هستند که روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. با کلیک بر روی نام هر دسته تمام پرسشنامه های استاندارد مرتبط به آن دسته نمایش داده می شوند. در کادر جستجوی سمت راست پرسشنامه کلمات کلیدی مرتبط به پرسشنامه مورد نظر خود را وارد و دانلود پرسشنامه را انجام دهید.

بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش …

توسط بهمنی – ‏2016
آقاجانی، حسنعلی و گنجهخور، زیبا (1389)، تبیین نقش ویژگیهای روانشناختی کارآفرینان بر فرایند کارآفرینی مستقل، پژوهشنامه مدیریت تحول 2(4): 118- 140. نیکومرام، هاشم و حیدرزاده، کامبیز (1385)، ارزیابی نقش گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی و بازارگرایی بر عملکرد کسبوکار شرکتهای تولیدی (شرکتهای پذیرفتهشده در …

[PDF]مدیریت و کـارآفرینی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ – اهمیت ایجاد رشته مدیریت خالقیت ونوآوری باهدف تربیت مدیران متخصص)خالق،نوآور. وکارآفرین( دردانشگاه پیام نورتهران واحد غرب. —————————. 107. بررسی ا. رتباط فنون بازاریابی اینترنتی در تأمین مالی بانکداری اینترنتی. ———. -. –. 111. } بررسی تأثیر. استراتژی مدیریت دانش. بر. فرایند خلق دانش و …

بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش …

توسط دولتی – ‏2015
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع … و مجلات در حوزه مدیریت دانش بوده و برای جمع آوری اطلاعات میدانی مربوط به متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 15 سوال در طیف 9 گزینه‌ای استفاده شده است.

[PDF]بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در … – فصلنامه …

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت های تولیدی استان گیالن است. کارآفرینی، فراینــدی … آلبرخت و کارآفرینی رابینزاستفاده شد، پس از تأیید سنجش روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و پایایی، از طریق آلفای. کرونباخ )α =0/87(، …. فرهنگ، روابط ذینفعان، مدیریت دانش و. فرایندهای راهبردی می داند …

[PDF]سازمانی ابع انسانی بر کارآفرینی ثیر مدیریت راهبردی من …

هدف بررسی تأثیر یکی از راهکارهای مدیریت راهبردی منابع انسانی یعنی مدیریت منابع انسانی با عملکرد باال بر کارآفرینی. سازمانی با … -2. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج. فارس بوشهر، بوشهر، ایران. Email: Masoud.haraghi@yahoo.com. -3. دانش آموخت. ه دکتری رشته علوم تربیتی ….. روایی پرسشنامه توسط اساتید.

بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر …

چکیده مقاله. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت سیمان قائن پرداخته است. برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش گلد و دیگران و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی استفاده شده است. متغیر مستقل در پژوهش فوق مدیریت دانش و ابعاد آن و متغیر وابسته کارآفرینی …

پرسشنامه های مدیریت و سازمان – پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه وضعیت کارآفرینی سازمانی. پرسشنامه شناخت … پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام ، ویلسون. پرسشنامه مدیریت دانش مشتری. پرسشنامه ارزیابی عملکرد درون گروهی (ارزیابی عملکرد گروه). پرسشنامه کارآفرینی ….. پرسشنامه ارزیابی و بررسی تاثیر فناوری بر چابکی سازمان بر اساس مدل شریفی و ژانگ کد: 5009 پرسشنامه …

بررسی تاثیر گرایش های کارآفرینانه بر مدیریت دانش | خانه …

۱۴ دی ۱۳۹۲ – عنوان پایان‌نامه: بررسی تاثیر گرایش های کارآفرینانه بر مدیریت دانش ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی استاد راهنما: دکتر محمد رضا … ۲۰۸ نفر از کارکنان و مدیران شاغل در شرکت های موجود در شهرک صنعتی طوس مشهد و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ، انجام شده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *