کاملترین فایل پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

Published on Author adminLeave a comment

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، 214 مدیر با روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.
نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (79/0=r). همچنین بین مولفه های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت.
کلید واژه:
مدیریت دانش
کارآفرینی
خلق دانش
تسهیم دانش
کاربرد دانش
مقدمه
در عصر حاضر شتاب تغییرات در علوم و فناوری‌های پیشرفته به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است. پس، سازمان متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه انسانی را در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی برنیاید (نوو و چان ، 2007).
امروزه سازمان ها نمی توانند صرفا بر دارایی های مشهودشان مانند تکنولوژی تکیه کنند، خصوصا در بخش های تکنیکی. دارایی های مشهود به طور معمول در دسترس می باشند اما به طور بالقوه باعث مزیت رقابتی نمی شوند، به عبارتی آن ها پیش نیاز اولیه برای انجام تجارت هستند. دانش یک منبع حیاتی و عامل موفقیت در چنین محیط هایی است. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمان ها در نظر گرفته شده است و مدیریت موثر آن هم امری ضروری است (ملادکووا ، 2012).
دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب، ضروری است که سازمان ها قابلیت های لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته، گزینش، سازماندهی و منتشر کند. همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی چون حل مسئله، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری می باشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد (واعظی و مسلمی، 1388). مدیریت دانش، یک دیدگاه برنامه‌ریزی شده و ساختارمند برای ایجاد به اشتراک گذاری و ذخیره‌کردن دانش به عنوان یک دارایی سازمانی است که برای ارتقاء توانمندسازی، سرعت و اثربخشی سازمان در ارائه محصولات یا خدمات برای مشتریان در راستای استراتژی کسب ‌وکار می‌باشد (پلیسیس ، 2008).
سازمان هایی که مدیریت دانش را در قابلیت اصلی خود مستقر کرده اند، تفاوت چشمگیری نسبت به سایر سازمان ها دارند از جمله این تغییرات سرعت فرایندها، شناسایی و سازگاری با تغییرات، حفظ و رشد دارایی های فکری و مزیت رقابتی پایدار از طریق خلاقیت مستمر است. بدون تردید دانش مهم ترین منبع سازمان است. بدیهی است چنین منبعی باید محافظت، بهسازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد بهتر آن را فراهم کند، استفاده شود (درویش، 1388).
از طرفی امروزه با توجه به تحولات روز به روز جامعه و تقاضاهای مداوم برای زندگی بهتر، کارآفرینی و نوآوری در هر زمینه ای ضروری به نظر می رسد. سازمان ها نیاز به کارآفرینی را درک کرده و تفکر و اندیشه های کارآفرینی در ساختارهای اداری نفوذ کرده است، زیرا رشد، پویایی و حتی بقای سازمان های امروزی در گرو به کارگیری کارآفرینی است. این نیاز در پاسخ به شرایط پیچیده و پویای محیطی حاکم بر سازمان های امروزی است که مهم ترین این شرایط عبارت اند از: افزایش سریع تعداد رقبا، توسعه ی فزاینده فناوری های نوین، افزایش انتظارات مشتریان و … می باشد (کوراتکو و هاجتس ، ترجمه محرابی، 1383).
دانش، منبعی ضروری و پایدار در عرصه فناوری و کارآفرینی است (نوناکا ، 1991). باید توجه داشت که جهان کنونی نیازمند پاسخگویی سریع است. سازگاری بی درنگ، نتیجه گیری سریع و بالاتر از همه نیاز رشد فردی، متأثر از دگرگونی هایی است که جهان کنونی نیازمند دانش و خلاقیت است. بسیاری از صاحب نظران و محققان، از دنیای امروزی به عنوان « عصر عدم تداوم » یاد می کنند. عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه های دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود (خانه کارآفرینان، 1385).
کارآفرینی به فرایندی اطلاق می شود که در آن فرد کارآفرین با شناسایی و بهره وری از فرصت ها، منبعی در خلق و معرفی کالای جدید، شیوه های جدید در سازماندهی و اداره ساختارهای کسب و کار، شیوه های جدید در بازاریابی و شناسایی منشأیی جدید از منابع اولیه دارد (یداللهی فارسی و همکاران، 1390).
فهرست مطالب
فصل اول: چارچوب پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسأله 3
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4-اهداف پژوهش 6
1-4-1-هدف کلی 6
1-4-2- اهداف اختصاصی 6
1-5-فرضیه‌های پژوهش 6
1-5-1- فرضیه اصلی 6
1-5-2- فرضیه های اختصاصی 6
1-6-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 7
3-2-روش پژوهش 46
3-3-روش گردآوری داده‌ها 46
3-4-جامعه آماری 46
3-5-نمونه آماری 47
3-6-متغیرهای تحقیق 47
3-7-ابزارهای اندازه‌گیری 47
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 49
منابع
فهرست جدول ها
جدول 3-1: پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون 48
جدول 3-2: طیف 5 گزینه ای لیکرت 48
جدول 3-3: تفسیر نتایج پرسشنامه میزان کارآفرینی 49

دانلود نمونه پروپوزال های رشته مدیریت در تمامی گرایش ها …

۵ آبان ۱۳۹۶ – PRM229- دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه · PRM228- نمونه پروپوزال مدیریت …. PRM209- پروپوزال رشته مدیریت: تعیین سهم هر یک از مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی قدرت کارآفرینی دانش آموختگان بیکار · PRM77- پروپوزال ارائه یک …

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش شهرستان قم », حسین سامعی, دکتر حسن لباف, 1376. 25, 25, ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در …. 77, 77, مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد در صنایع غذایی اصفهان, ابراهیم ادهمی, دکتر حسن لباف, 1382. 78, 78, بررسی بازده غیر عادی سهام تازه …

پروپوزال های آماده رشته مدیریت کلیه گرایش ها | پایان نامه , …

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ – PRM33- پروپوزال الگوی ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان ۲۰۰۰۰ تومان. PRM35- پروپوزال بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه کاری(تماس بگیرید). PRM36- پروپوزال بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی(۱۵۰۰۰ تومان).

مدیر 123 – پروپوزال ارشد – modir123

پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش سازمانی مطالعه موردی: کارکنان ادارات تامین اجتماعی. word. 12500. 35 … پروپوزال بررسی نقش واسطه عوامل سازمانی و تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان. word. 12500. 40 … پروپوزال بررسی نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری بر بهبود عملکرد شرکت. word. 18500. 61.

دانلود آنلاین چند نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد | پرسشنامه …

… بررسی های استراتژیک انتخاب یک نقشه راه برای پیاده سازی مدیریت دانش; ارتباط بین تفکر استراتژیک و آمادگی برای تحول سازمانی; ارتباط نسبت های سودآوری تعدیل شده بر اساس تورم با نرخ بازده سهام; ارزشیابی عملکرد تعاونی ها در گرایش و سطوح مختلف; ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی بر اساس فناوری …

پروپوزال آماده روش تحقیق ارشد مدیریت – پروپوزال روش تحقیق

بررسی و شناسایی الزامات مهم در تدوین استراتژی هوشمند در سازمان های تحقیقاتی دانش بنیان. بررسی های استراتژیک الحاق صنعت به WTO. بررسی اخلاق حرفه‌ای در کارآفرینی. بررسی تاثیر پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) بر بهره وری و نوآوری کارکنان. بررسی تاثیر برندسازی در صنعت فرش. بررسی …

پروپوزال مدیریت – پایان یار

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی; مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی; تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان; تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی; تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …) بهینه سازی استراتژی های …

نسخه قابل چاپ – دانلود پروژه و پایان نامه رشته مدیریت

دانلود پروپوزال تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تأثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل پرسش اصلی تحقیق (مسأله ….. پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران.

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی – خانه ISI ایران

دانلود رایگان مقاله isi مدیریت با ترجمه همراه با فصل دوم پایان نامه آماده در خصوص بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و تاثیرات آن بر سازمانها.

تصاویر برای پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

تصاویر بیشتر برای پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *